SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia


W związku z zawiązaniem się Komitetu Strajkowego w naszej szkole, od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się strajk nauczycieli i będzie trwał do odwołania.

Nieobecność uczniów w szkole nie będzie miała wpływu na obliczanie frekwencji.

W chwili obecnej świetlica prowadzi zajęcia opiekuńcze. Jeżeli potrzebujecie Państwo opieki dla swojego dziecka prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Na bieżąco będą do Państwa przesyłane informacje o sytuacji w naszej szkole. Prosimy o śledzenie wiadomości umieszczanych na szkolnej stronie www, w dzienniku elektronicznym oraz w mediach.


W dniach od poniedziałku 15.04.2019 r. do środy 17.04.2019 r. odbywać się będą egzaminy klasy 8.
Wyżej wymienione dni, dla reszty uczniów są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Od czwartku 18.04. 2019 r. do wtorku 23.04.2019 r. trwa przerwa świąteczna.Wyniki ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2009/2010

Przedmiot ewaluacji:

Wymaganie 1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu po klasie VI.

-Do analizy wyników sprawdzianu wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników.

- Wdrażane w szkole wnioski z analizy wyników sprawdzianu przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

Cel ewaluacji:

Szukanie związku między analizą wyników sprawdzianu i wdrażaniem wniosków z tej analizy a poprawą jakości pracy szkoły.

Raport ewaluacji sporządzono na podstawie: raportu z wyników sprawdzianu, protokołów zespołu samokształceniowego, protokołów Rady Pedagogicznej, rozmów z dyrektorem i nauczycielami, dzienników lekcyjnych, dzienników pracy pozalekcyjnej.

Zespół ds ewaluacji:

1. Sylwia Kościelny

2. Krystyna Żemła

Komentarz do wyników ewaluacji

Wyniki sprawdzianów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły, a wnioski z analizy wyników są wdrażane i przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Dokonując analizy wyników sprawdzianu po klasie VI łączy się w jeden system kilka strategii: zbiorcza, indywidualna, wpływu kontekstu kształcenia oraz działań systemowych na wyniki szkoły. Do analizy wyników szkoły i uczniów szeroko wykorzystuje się ilościowe metody, np.: porównywane są wyniki szkoły uzyskane w latach 2002-2010 - średnie wyniki punktowe, rozkład procentowy w skali staninowej, łatwości w poszczególnych obszarach standardów, łatwości zadań w poszczególnych obszarach umiejętności, uzyskanych przez uczniów szkoły z wynikami innych szkół kraju, województwa śląskiego i powiatu pszczyńskiego.

Metody jakościowe stosowane są w stosunku do: umiejętności sprawdzanych przez poszczególne zadania w odniesieniu indywidualnie do uczniów oraz do konkretnych standardów.

Pełna analiza wyników sprawdzianów zewnętrznych zawarta jest w dokumencie "Raport z wyników sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym dla Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki". W oparciu o wyniki sprawdzianu dyrektor, nauczyciele lub zespoły samokształceniowe formułują wnioski odnośnie np.: jakości programów nauczania, ich obudowy, zastosowanych metod, form pracy, środków dydaktycznych, ćwiczeń itp., jakości oceniania przedmiotowego, oceniania wewnątrzszkolnego i wymagań programowych, braków w wyposażeniu szkoły, stopnia realizacji podstawy programowej (programów nauczania), zajęć pozalekcyjnych itp.

O wzroście efektów kształcenia po wdrożeniu wniosków z dokonanej analizy świadczy uzyskiwanie wysokich wyników na sprawdzianie zewnętrznym po VI klasie oraz wysokie średnie ocen końcoworocznych.

Źródło powyższych informacji stanowią: wywiad z dyrektorem i nauczycielami, ankieta dla nauczycieli oraz analiza dokumentów.

Wyniki zadowalające:

Z zapisów w Księdze Protokołów Rady Pedagogicznej wynika, że na konferencjach prezentuje się wyniki egzaminu zewnętrznego.

Dokonuje   się   analizy   wyników   sprawdzianu oraz   porównania z wynikami z latami poprzednich.

Dokonuje się analizy porównawczej z wynikami w skali kraju, województwa, powiatu.

Z raportu ze sprawdzianów wynika, że do analizy wyników wykorzystuje się różnorodne metody analizy.

Zespół samokształceniowy spotyka się na zebraniach, na którym omawiane są wyniki sprawdzianu, a następnie formułowane wnioski i zalecenia do dalszej pracy.

W celu poprawy wyników sprawdzianu organizuje się kółka przedmiotowe.

Uczniowie pod nadzorem nauczycieli rozwiązuje dużą ilości testów przygotowujących do sprawdzianu.

Wnioski i rekomendacje:

Wyniki sprawdzianu są systematycznie analizowane.

W szkole wdrażane są wnioski z analizy wyników sprawdzianu.

Uczniowie osiągają zadowalające wyniki na sprawdzianie kończącym klasę VI.

Zachęcać uczniów do podejmowania prób wysiłku umysłowego nawet w przypadku

kiedy wydaje się im, że nie podołają trudom związanym z rozwiązaniem zadania.

Pozom spełnienia kryterium: B

Copyright © 2019 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.