SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia

PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Wakacje!

Życzymy wszystkim słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji! Widzimy się we wrześniu!


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Wakacje!

Życzymy wszystkim słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji! Widzimy się we wrześniu!


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Wakacje!

Życzymy wszystkim słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji! Widzimy się we wrześniu!


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Wakacje!

Życzymy wszystkim słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji! Widzimy się we wrześniu!


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Wakacje!

Życzymy wszystkim słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji! Widzimy się we wrześniu!


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Wakacje!

Życzymy wszystkim słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji! Widzimy się we wrześniu!


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Wakacje!

Życzymy wszystkim słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji! Widzimy się we wrześniu!


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Wakacje!

Życzymy wszystkim słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji! Widzimy się we wrześniu!


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Rozporzadzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

W przeprowadzonej ewaluacji zastosowano procedury i narzędzia badawcze opracowane przez zespół ds. ewaluacji. Zespół powołany do przeprowadzenia ewaluacji stanowiły następujące osoby: Sylwia Kościelny, Joanna Niesyto, Krystyna Żemła.

W trakcie ewaluacji zbierano informacje z wielu źródeł: od nauczycieli, rodziców, uczniów, przy wykorzystaniu różnych metod badawczych – wywiadu, ankiet, analizy dokumentów. Dzięki temu ewaluacja daje wyniki o dużej wiarygodności. Dobór próby badawczej został dokonany w oparciu o założenia zawarte w Projekcie Ewaluacji Wewnętrznej, który został zatwierdzonym przez Dyrektora szkoły

Ewaluacja realizowana była od września 2016 r. do maja 2017 r.

Przedmiotem badania ewaluacyjnego jest kwestia respektowania norm społecznych w szkole, w szczególności znajomość i przestrzeganie przez uczniów tych norm społecznych, które wiążą się z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w szkole.

 1. Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do nauki
 2. Uczniowie znają zasady właściwego zachowania się w szkole. Czują się w niej bezpiecznie, a w kontaktach rówieśniczych dominuje koleżeństwo.
 3. Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska.
 4. Pomimo powszechnej znajomości zasad obowiązujących w szkole, uczniowie nie przestrzegają ich częściej, niż do tego się przyznają i niż to sugerują ich rodzice.
 5. W szkole diagnozuje się zachowania uczniów i podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
 6. Szkoła współpracuje z rodzicami w celu eliminowania negatywnych zachowań i podejmowaniu środków zaradczych. Także uczniowie współpracują ze sobą w ramach Samorządu.

Wskazówki do dalszej pracy

 1. Należy w toku spotkań z rodzicami omawiać problemy wynikające z braku respektowania norm społecznych, aby wspólnie eliminować tego typu zachowania i konsekwentnie dążyć do zmian zarówno w szkole jak i w domu.
 2. Należy podczas lekcji nie tylko wychowawczej poruszać tematy związane
  z respektowaniem norm społecznych. Odwoływać się do przyjętych w szkole zasad postępowania, wynikających ze statutu szkoły i regulaminów.
 3. Konsekwentnie reagować na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania wśród uczniów.
 4. W dalszym ciągu promować pożądane postawy społeczne wśród uczniów
  i wzmacniać pozytywne wzorce zachowań.
 5. Można wprowadzić więcej zajęć integracyjnych, pozwalających uczniom na lepsze poznanie się i spędzanie ze sobą większej ilości czasu.

Podstawę prawną do przeprowadzenia ewaluacji stanowiły:

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

- Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r. poz.1214)

- Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz.1270)

Przedmiot ewaluacji w roku szkolnym 2015/2016:

 1. Organizacja i efektywność pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 2. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży.
 3. Wpływ umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem na wyniki uczniów klas I – VI w czasie sprawdzianów.

Zespół powołany do przeprowadzenia ewaluacji:

Aleksandra Szromek, Dorota Psik, Katarzyna Michniok – Hyła

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE.

Cel ewaluacji – uzyskanie informacji na temat:

 • Monitorowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.

Pytania kluczowe:

 • Czy w szkole rozpoznawane są potrzeby edukacyjne uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce?
 • W jaki sposób szkoła wzmacnia możliwości edukacyjne uczniów?
 • W jakiej formie jest organizowana i realizowana pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole?

WNIOSKI:

1. Szkoła zapewnia opiekę psychologiczno – pedagogiczną wszystkim uczniom oraz wsparcie uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

2. Nauczyciele rozpoznawają i uwzględniają potrzeby uczniów w trakcie planowania zajęć dodatkowych.

3. Zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną są analizowane

i respektowane.

4. Uczniowie są diagnozowani na początku i na końcu roku szkolnego.

5. W większości prowadzone zajęcia dodatkowe są dla uczniów ciekawe, bogate w ćwiczenia, zrozumiałe i budzące aktywność.

6. Rodzice uczniów objętych PPP są informowani o postępach lub ich braku na bieżąco przez wychowawców lub pedagoga szkolnego.

REKOMENDACJE:

1. Nieustannie doskonalić metody pracy z uczniem: o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz z uczniem słabym, rozmawiać z uczniami na temat zajęć, których uczestniczą, sprawdzać czy zajęcia spełniają ich oczekiwania.  

2. Poprawić współpracę z niektórymi rodzicami i zachęcić ich do większego zaangażowania i współdziałania z nauczycielami, w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej ich dzieciom np. podczas spotkań z rodzicami omawiać , przypominać jaką formą pomocy jest objęte ich dziecko.

3. Omawiać z rodzicami zalecenia zawarte w opiniach z poradni, w trakcie roku szkolnego przypominać rodzicom o stosowanych zaleceniach wobec ich dziecka.

ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH ORAZ UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY.

Cel ewaluacji - uzyskanie informacji na temat:

 • poziomu czytelnictwa uczniów.
 • sposobów rozwijania czytelnictwa stosowanych przez nauczycieli.
 • rozwijania samodzielności wśród uczniów w zakresie czytania.

Pytania kluczowe:

 • Jakie działania podejmuje szkoła na rzecz upowszechniania czytelnictwa?
 • Jakie jest zainteresowanie czytelnicze wśród dzieci i młodzieży?
 • Jakie działania podejmują nauczyciele, by promować czytelnictwo?
 • Czy funkcjonowanie biblioteki szkolnej i form jej działalności sprzyja czytelnictwu?

WNIOSKI:

 1. Szkoła podejmuje działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa wśród uczniów.
 2. Nauczyciele podejmują działania promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.
 3. W szkole jest duże zainteresowanie czytelnicze.
 4. Biblioteka szkolna   i jej działalność sprzyja rozwojowi czytelnictwa.

REKOMENDACJE:

 1. Należy w dalszym ciągu dbać o rozwój kompetencji czytelniczych uczniów.
 2. Systematycznie rozpoznawać zainteresowania czytelnicze dzieci i młodzieży.
 3. Dbać o unowocześnienie i aktualizację księgozbioru bibliotecznego.
 4. Oceniać oraz analizować oceny z zakresu techniki czytania i czytelnictwa w klasach I – VI.
 5. Angażować rodziców do tworzenia uczniom domowych księgozbiorów i biblioteczek.
 6. Organizować ciekawe, nietypowe formy pracy z książką na zajęciach bibliotecznych.
 7. Zachęcać do czytania lektur i urozmaicać zajęcia edukacyjne na których są one omawiane.
 8. Zadbać o większy komfort pracy w bibliotece szkolnej, poprzez otwarcie czytelni, zwiększenie i zmianę liczby godzin.

WPŁYW UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA TEKSTU ZE ZROZUMIENIEM NA WYNIKI UCZNIÓW KLAS I – VI W CZASIE SPRAWDZIANÓW.

Cel ewaluacji - uzyskanie informacji na temat:

 • Poziomu czytelnia ze zrozumieniem wśród uczniów klas I – VI.
 • Sposobów rozwijania czytelnia ze zrozumieniem stosowanych przez nauczycieli.
 • Rozwijania świadomości wśród uczniów i rodziców na temat ważności czytania ze zrozumieniem w procesie dydaktycznym .

Pytania kluczowe:

 • Jaki udział biorą rodzice od pierwszych lat życia dziecka w procesie nauki czytania ze zrozumieniem?
 • Czy rodzice są świadomi jak ważny jest to proces w życiu dziecka?
 • Z jaką płynnością i biegłością czytają uczniowie?
 • Czy uczniowie posiadają umiejętność czytania ze zrozumieniem?
 • Czy istnieje związek pomiędzy szybkością i poprawnością czytania, a poziomem rozumienia czytanych treści.

WNIOSKI:

1. Rodzice biorą udział od pierwszych lat życia dziecka w procesie nauki czytania ze zrozumieniem.

2. Rodzice są świadomi jak ważny jest to proces w życiu dziecka, a umiejętność czytania ze zrozumieniem jest kluczowa i ważna na wszystkich przedmiotach.

3. Uczniowie czytają płynnie i biegle, na co wskazuje: umiejętność samodzielnego sprawdzania znajomości i rozumienia czytanego tekstu, doskonalenie czytania w ramach zadawanej do domu nauki czytania zwłaszcza w klasach młodszych, zrozumienie, że opanowanie tej umiejętności w dalszej edukacji i życiu jest konieczne.

4. Uczniowie posiadają umiejętność czytania ze zrozumieniem i są świadomi, że: różne czynniki wpływają na umiejętność czytania ze zrozumieniem, potrafią pracować z tekstem (odpowiedzieć na pytania i znaleźć w nim potrzebne informacje, rozumieją, że czytanie ze zrozumieniem w dalszym życiu jest konieczne i przydatne, uczniowie i rodzice i nauczyciele wysoko oceniają swoją umiejętność czytania ze zrozumieniem.

5. Nauczyciele w różny sposób kształcą umiejętność czytania ze zrozumieniem w sposób dostosowany do specyfiki przedmiotu, nauczyciele uświadamiają zarówno uczniom jak i rodzicom ważność tej umiejętności w różny sposób.

6.Istnieje związek pomiędzy szybkością i poprawnością czytania, a poziomem rozumienia czytanych treści - uczniowie i rodzice naszej szkoły dostrzegają związek pomiędzy szybkością i poprawnością czytania, a poziomem rozumienia czytanych treści, nauczyciele zadają naukę czytania w formie zadania domowego i jest oceniana za czytanie w szkole.

REKOMENDACJE:

1. Podejmować działania dotyczące dalszego uświadamiania rodziców jak ważne jest wsparcie dzieci w zakresie czytania ze zrozumieniem zwłaszcza we wczesnych latach życia np. poprzez pogadanki wychowawców lub specjalistów, wskazywanie odpowiedniej literatury.

2. Zachęcać wszystkich rodziców do czytania dziecku i wspólnie z dzieckiem na głos poprzez wskazywanie pozytywnych aspektów.

3. Kontrolowania tej umiejętności zarówno na I jak i na II etapie edukacyjnym szkoły podstawowe.

4. Kupowania książek do domowej biblioteczki, zwłaszcza tych, które są związane z zainteresowaniami dzieci.

5. Należy nadal uświadamiać, że czytanie ze zrozumieniem jest jednym z najważniejszych procesów, kluczowe i ważne na wszystkich przedmiotach poprzez pogadanki i wskazywanie konkretnych przykładów, gdzie ta umiejętność jest wykorzystywana.

6. Uświadamiać rodziców i uczniów jak ważny jest związek pomiędzy szybkością i poprawnością czytania, a poziomem rozumienia czytanych treści.

7.Zachęcać uczniów do czytania oraz sprawdzania rozumienia czytanego tekstu przez rodziców lub samodzielnie.

8.Motywować uczniów do doskonalenia tej umiejętności, zwłaszcza tych, którzy źle oceniają swoje czytanie ze zrozumieniem i nadal uświadamiać jej ważność w dalszej edukacji jaki w życiu poprzez motywowanie i wskazywanie sposobów do lepszego opanowania tej umiejętności, korzystanie z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i kół zainteresowań oraz nagradzanie za wykonanie dodatkowej pracy, ćwiczeń czy zadania.

9.Monitorować i rozwijać u uczniów zarówno technikę czytania jak i czytanie ze zrozumieniem poprzez np. tworzenie różnych sytuacji dydaktycznych, dalsze rozwijanie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi, wdrażanie do korzystania z literatury popularno – naukowej oraz w miarę możliwości oceniać uczniów za czytanie i zadawać naukę czytania do domu.

10. Doskonalili w miarę możliwości tę umiejętność na wszystkich przedmiotach, w sposób dostosowany do specyfiki przedmiotu oraz uświadamiali uczniom ważność tej umiejętności w różny sposób.

Wyniki ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2009/2010

Przedmiot ewaluacji:

Wymaganie 1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu po klasie VI.

-Do analizy wyników sprawdzianu wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników.

- Wdrażane w szkole wnioski z analizy wyników sprawdzianu przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

Cel ewaluacji:

Szukanie związku między analizą wyników sprawdzianu i wdrażaniem wniosków z tej analizy a poprawą jakości pracy szkoły.

Raport ewaluacji sporządzono na podstawie: raportu z wyników sprawdzianu, protokołów zespołu samokształceniowego, protokołów Rady Pedagogicznej, rozmów z dyrektorem i nauczycielami, dzienników lekcyjnych, dzienników pracy pozalekcyjnej.

Zespół ds ewaluacji:

1. Sylwia Kościelny

2. Krystyna Żemła

Komentarz do wyników ewaluacji

Wyniki sprawdzianów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły, a wnioski z analizy wyników są wdrażane i przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Dokonując analizy wyników sprawdzianu po klasie VI łączy się w jeden system kilka strategii: zbiorcza, indywidualna, wpływu kontekstu kształcenia oraz działań systemowych na wyniki szkoły. Do analizy wyników szkoły i uczniów szeroko wykorzystuje się ilościowe metody, np.: porównywane są wyniki szkoły uzyskane w latach 2002-2010 - średnie wyniki punktowe, rozkład procentowy w skali staninowej, łatwości w poszczególnych obszarach standardów, łatwości zadań w poszczególnych obszarach umiejętności, uzyskanych przez uczniów szkoły z wynikami innych szkół kraju, województwa śląskiego i powiatu pszczyńskiego.

Metody jakościowe stosowane są w stosunku do: umiejętności sprawdzanych przez poszczególne zadania w odniesieniu indywidualnie do uczniów oraz do konkretnych standardów.

Pełna analiza wyników sprawdzianów zewnętrznych zawarta jest w dokumencie "Raport z wyników sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym dla Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki". W oparciu o wyniki sprawdzianu dyrektor, nauczyciele lub zespoły samokształceniowe formułują wnioski odnośnie np.: jakości programów nauczania, ich obudowy, zastosowanych metod, form pracy, środków dydaktycznych, ćwiczeń itp., jakości oceniania przedmiotowego, oceniania wewnątrzszkolnego i wymagań programowych, braków w wyposażeniu szkoły, stopnia realizacji podstawy programowej (programów nauczania), zajęć pozalekcyjnych itp.

O wzroście efektów kształcenia po wdrożeniu wniosków z dokonanej analizy świadczy uzyskiwanie wysokich wyników na sprawdzianie zewnętrznym po VI klasie oraz wysokie średnie ocen końcoworocznych.

Źródło powyższych informacji stanowią: wywiad z dyrektorem i nauczycielami, ankieta dla nauczycieli oraz analiza dokumentów.

Wyniki zadowalające:

Z zapisów w Księdze Protokołów Rady Pedagogicznej wynika, że na konferencjach prezentuje się wyniki egzaminu zewnętrznego.

Dokonuje   się   analizy   wyników   sprawdzianu oraz   porównania z wynikami z latami poprzednich.

Dokonuje się analizy porównawczej z wynikami w skali kraju, województwa, powiatu.

Z raportu ze sprawdzianów wynika, że do analizy wyników wykorzystuje się różnorodne metody analizy.

Zespół samokształceniowy spotyka się na zebraniach, na którym omawiane są wyniki sprawdzianu, a następnie formułowane wnioski i zalecenia do dalszej pracy.

W celu poprawy wyników sprawdzianu organizuje się kółka przedmiotowe.

Uczniowie pod nadzorem nauczycieli rozwiązuje dużą ilości testów przygotowujących do sprawdzianu.

Wnioski i rekomendacje:

Wyniki sprawdzianu są systematycznie analizowane.

W szkole wdrażane są wnioski z analizy wyników sprawdzianu.

Uczniowie osiągają zadowalające wyniki na sprawdzianie kończącym klasę VI.

Zachęcać uczniów do podejmowania prób wysiłku umysłowego nawet w przypadku

kiedy wydaje się im, że nie podołają trudom związanym z rozwiązaniem zadania.

Pozom spełnienia kryterium: B

Podstawę prawną do przeprowadzenia ewaluacji stanowiły:

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz.1324) oraz zmieniające z dnia 14 maja 2013 r.

- Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach.

Celem badania była analiza i ocena stopnia spełnienia przez szkołę wymagań wynikających z jej zadań statutowych:

 • czy w naszej placówce koncepcja pracy szkoły jest znana i akceptowana przez rodziców, uczniów, nauczycieli,
 • zdiagnozowanie funkcjonowania naszej szkoły w zakresie wymienionego wymagania, tak, aby powstałe wnioski służyły jej udoskonaleniu.

W przeprowadzonej ewaluacji zastosowano procedury i narzędzia badawcze opracowane przez zespół ds. ewaluacji. W jej trakcie zbierano informacje z wielu źródeł: od dyrektora szkoły, nauczycieli, rodziców, uczniów, przy wykorzystaniu różnych metod badawczych – obserwacji, rozmów indywidualnych, ankiet, wywiadu, analizy dokumentów. Dzięki temu ewaluacja daje wyniki o dużej wiarygodności.

            Punktem odniesienia dokonanej analizy i oceny stopnia spełnienia przez szkołę wymagań był Projekt Ewaluacji Wewnętrznej sporządzony przez Zespół ds. Ewaluacji,
a zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

            Dobór próby badawczej został dokonany w oparciu o założenia zawarte w Projekcie Ewaluacji Wewnętrznej.

            Ewaluacja realizowana była od września 2014 r. do maja 2015 r.

Przedmiotem ewaluacji było następujące zagadnienie:

Wymaganie 1: „Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów”

Analiza zebranego materiału pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:

- Koncepcja pracy szkoły jest znana wszystkim nauczycielom. Znajomość koncepcji potwierdziło 97%) ankietowanych rodziców i 89% uczniów.

- Jej treść akceptują wszyscy nauczyciele i rodzice oraz 89%) uczniów.

- Nauczyciele w 100% potwierdzili, że uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów. Według rodziców w 93,8% i uczniów – w 84%.

- Oczekiwania środowiska lokalnego uwzględnia według rodziców w 100% nauczyciele ocenili także w 100%.

- Wszyscy ankietowani nauczyciele wskazali, że wszystkie cele i wskaźniki koncepcji są realizowane przez szkołę, analizuje się działania wynikające z koncepcji, programy szkolne (wychowawczy, profilaktyczny, przedmiotowe) są spójne z koncepcją pracy szkoły, koncepcja pracy szkoły jest realizowana we współpracy z rodzicami Potwierdziła to także analiza dokumentów szkoły.

- Uzyskane dane pozwalają stwierdzić, że wszystkie działania zawarte w koncepcji są ważne dla ankietowanych. Priorytetem okazuje się jednak pomoc i organizowanie czasu po lekcjach.

 

WNIOSKI KOŃCOWE I REKOMENDACJE

WNIOSKI REKOMENDACJE

Szkoła posiada koncepcję pracy szkoły.

Należy dbać, aby koncepcja pracy szkoły była powszechnie znana i określała kierunki dalszej pracy nauczycieli i uczniów.
Koncepcja pracy szkoły uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i oczekiwania środowiska lokalnego. Systematycznie rozpoznawać potrzeby uczniów, rodziców oraz środowiska lokalnego.
Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy szkoły. Kontynuować działania zgodnie z przyjętą koncepcją.
Koncepcja pracy szkoły jest realizowana we współpracy z rodzicami. Nadal angażować rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

Koncepcja jest znana i akceptowana przez nauczycieli, rodziców i uczniów.

Powołać zespół, który przygotuje prezentację multimedialną dotyczącą koncepcji aby była jeszcze bardziej zrozumiała dla uczniów i rodziców .

Koncepcja podlega analizie i modyfikacji.

Przeprowadzać ewaluację wewnętrzną zgodnie z przyjętym projektem i harmonogramem.
Koncepcja jest spójna z programem wychowawczym, profilaktycznym, oraz programami przedmiotowymi. Analizować i modyfikować programy zgodnie z potrzebami oraz oczekiwaniami rodziców i uczniów.

Prowadzone są ewaluacje działań szkoły.

Ankietować rodziców podczas spotkań klasowych, aby ewentualnie móc wytłumaczyć wszelkie niejasności dotyczące pytań.

W kolejnych ankietach służących ewaluacji wewnętrznej konstruować pytania łatwe do zrozumienia albo precyzyjniej je wyjaśniać. Przedstawić wszystkim podmiotom uczestniczącym w życiu szkoły, jakie znaczenie mają badania ankietowe i ewaluacja dla placówki.

Przepływ informacji o działaniach prowadzonych w szkole jest wystarczający. Zachować wszystkie dotychczasowe formy przepływu informacji.
Informacje są na bieżąco aktualizowane.

Nadal dbać o aktualność informacji

Zapoznać z raportem z ewaluacji rodziców, uczniów oraz nauczycieli.

Umieścić raport na stronie szkoły a w formie dokumentu przekazać np. do biblioteki szkolnej.

Poziom spełniania wymagań: B

Wyniki ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011

Ewaluacja wewnętrzna w obszarze: Procesy zachodzące w szkole została przeprowadzone na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.)

Celem badania była analiza i ocena stopnia spełnienia przez szkołę wymagań wynikających z jej zadań statutowych, z uwzględnieniem opinii uczniów, rodziców i nauczycieli.

Punktem odniesienia dokonanej analizy i oceny stopnia spełnienia przez szkołę wymagań był Projekt Ewaluacji Wewnętrznej sporządzony przez Zespół ds. Ewaluacji, a zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

Przedmiotem ewaluacji był WSO – opis oraz efekty jego wdrożenia.

W przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej zastosowano procedury i narzędzia badawcze opracowane przez Zespół ds. Ewaluacji. Obejmowały one ankiety skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli wywiady przeprowadzone z dyrektorem, nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz analizę wybranej dokumentacji prowadzonej przez szkołę. Dobór próby badawczej został dokonany w oparciu o założenia zawarte w Projekcie Ewaluacji Wewnętrznej.

Ewaluacja realizowana była od września 2010 do maja 2011r.

W trakcie badań przeprowadzono:

▪       ankietowanie uczniów klas I – VI

▪       ankietowanie rodziców uczniów

▪       ankietowanie nauczycieli

▪       wywiady z dyrektorem nauczycielami, uczniami i rodzicami

▪       analizę wybranej dokumentacji prowadzonej przez szkołę.

Ewaluację przeprowadził zespół w składzie:

1.Sylwia Kościelny

2.Krystyna Żemła

3.Katarzyna Michniok – Hyła

4.Aleksandra Szromek

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej przedstawiono Radzie Pedagogicznej na konferencji podsumowującej rok szkolny 2010/2011.

Wnioski

Dokonując szczegółowej analizy ankiet i przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli oraz weryfikacji dokumentacji szkolnej, można stwierdzić, że:

 • wszystkie zainteresowane podmioty w większości znają i akceptują go;
 • jest w pełni jasny, klarowny i zrozumiały zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców;
 • pozwala sprawiedliwie ocenić poziom nabytych wiadomości i umiejętności uczniów;
 • spełnia on założone funkcje: informuje o postępach ucznia w nauce oraz mobilizuje
  go do osiągania coraz lepszych wyników.

REKOMENDACJE (zalecenia, oczekiwania) - wzmocnienie działań szkoły w zakresie znajomości kryteriów ocen zachowania:

Dla Uczniów:

- na lekcjach wychowawczych i na lekcjach z danego przedmiotu w ramach organizacji pracy dokonać analizy kryteriów ocen zachowania z wpisem tematu do dziennika lekcyjnego – wykonają: nauczyciele przedmiotu, nauczyciele wychowawcy – do 30 września nowego roku szkolnego,

- wyeksponować w każdej sali lekcyjnej kryteria ocen zachowania – wykonają: opiekunowie sal lekcyjnych - do 15 września nowego roku szkolnego,

- wyeksponować kryteria ocen zachowania na tablicy SU – wykonają: opiekun SU – do 15 września nowego roku szkolnego.

Dla Rodziców:

- w porządku spotkania z rodzicami ująć i omówić zasady kryteria ocen zachowania, potwierdzić w protokole podpis rodzica – wykonają: nauczyciele wychowawcy klas – spotkanie z rodzicami na początku roku szkolnego,

- umieścić kryteria ocen zachowania na stronie internetowej szkoły, w bibliotece szkolnej i na tablicy dla rodziców – wykonają: administrator szkolnej strony www, nauczyciel biblioteki, opiekun tablicy – do 15 września nowego roku szkolnego.

Dla Nauczycieli:

- wzmocnić częstotliwość odwoływania się w praktyce do kryteriów ocen zachowania,

- konsekwentne przestrzeganie wspólnych ustaleń,

- w ocenianiu unikać subiektywizmu,

- na bieżąco wpisywać uwagi pozytywne i negatywne uczniom do klasowych zeszytów uwag,

- przedyskutować możliwość wypracowania ponadprzedmiotowego systemu oceniania testów i sprawdzianów obejmujących szerszy zakres materiału programowego (w ramach WDN),

- powołany zespół opracuje (do końca sierpnia 2011 r.) nowe kryteria oceny zachowania – wykonają: nauczyciele przedmiotów, wychowawcy, powołany zespół.

Dla Dyrektora:

- kontrola wykonania zaleceń zgodnie z ustalonymi terminami,

- obserwacja realizacji zaleceń w ciągu roku szkolnego – opracowanie wniosków i zapoznanie z nimi na koniec roku szkolnego radę pedagogiczną

Komentarz do wyników ewaluacji

Procesy edukacyjne w szkole mają charakter zorganizowany.

Z informacji uzyskanych w trakcie wywiadów z dyrektorem szkoły, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, z analizy ankiet skierowanych do nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz
z analizy dokumentów wynika, iż procesy edukacyjne są realizowane w szkole
z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej, ich przebieg jest planowany, zorganizowane są w sposób sprzyjający uczeniu się.

Ocenianie uczniów daje im informacje o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy. W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów oraz procesy edukacyjne.

Uwzględnianie zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej, ma odzwierciedlenie w opracowanych przez nauczycieli planach wynikowych i jest przydatne
w przygotowaniu zajęć, przekłada się na sukcesy uczniów w różnych sferach.

Realizacja procesów edukacyjnych znajduje odzwierciedlenie w koncepcji pracy szkoły (wsparcie uczniów z trudnościami w nauce oraz uczniów uzdolnionych, diagnozowanie uczniów na różnych etapach edukacyjnych, oferta zajęć pozalekcyjnych). Organizacja procesu edukacyjnego sprzyja podwyższaniu efektów kształcenia. Szkoła podejmuje różne działania nakierowane na zwiększenie efektywności procesu uczenia się (np. dostosowanie wymagań zgodnie z opiniami i orzeczeniami PPP).

Nauczyciele, planując proces edukacyjny dobierają tak metody i formy realizacji zajęć, aby uaktywnić jak największą grupę uczniów i sprawić, aby mieli poczucie odpowiedzialności za proces uczenia się. Z wypowiedzi nauczycieli w skierowanej do nich ankiecie wynika, iż zachęcają uczniów do samodzielnego wykonywania zadań i do aktywności.

Wypowiedzi uczniów i ich rodziców potwierdzają, ze ocenianie daje uczniom informacje
o postępach w nauce.

Z wywiadu z dyrektorem oraz na podstawie analizy dokumentów stwierdza się, że wyniki prowadzonych w szkole diagnoz poziomu wiedzy i umiejętności uczniów podlegają dokładnej analizie, prowadzą do konstruowania wniosków do dalszej pracy z uczniami. W szkole monitoruje się proces edukacyjny poprzez prowadzenie obserwacji zajęć, analizę dzienników lekcyjnych.

Poziom spełniania wymagania: B

Podkategorie

Copyright © 2018 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.