SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia


W związku z zawiązaniem się Komitetu Strajkowego w naszej szkole, od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się strajk nauczycieli i będzie trwał do odwołania.

Nieobecność uczniów w szkole nie będzie miała wpływu na obliczanie frekwencji.

W chwili obecnej świetlica prowadzi zajęcia opiekuńcze. Jeżeli potrzebujecie Państwo opieki dla swojego dziecka prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Na bieżąco będą do Państwa przesyłane informacje o sytuacji w naszej szkole. Prosimy o śledzenie wiadomości umieszczanych na szkolnej stronie www, w dzienniku elektronicznym oraz w mediach.


W dniach od poniedziałku 15.04.2019 r. do środy 17.04.2019 r. odbywać się będą egzaminy klasy 8.
Wyżej wymienione dni, dla reszty uczniów są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Od czwartku 18.04. 2019 r. do wtorku 23.04.2019 r. trwa przerwa świąteczna.Podstawę prawną do przeprowadzenia ewaluacji stanowiły:

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz.1324) oraz zmieniające z dnia 14 maja 2013 r.

- Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach.

Celem badania była analiza i ocena stopnia spełnienia przez szkołę wymagań wynikających z jej zadań statutowych:

  • czy w naszej placówce koncepcja pracy szkoły jest znana i akceptowana przez rodziców, uczniów, nauczycieli,
  • zdiagnozowanie funkcjonowania naszej szkoły w zakresie wymienionego wymagania, tak, aby powstałe wnioski służyły jej udoskonaleniu.

W przeprowadzonej ewaluacji zastosowano procedury i narzędzia badawcze opracowane przez zespół ds. ewaluacji. W jej trakcie zbierano informacje z wielu źródeł: od dyrektora szkoły, nauczycieli, rodziców, uczniów, przy wykorzystaniu różnych metod badawczych – obserwacji, rozmów indywidualnych, ankiet, wywiadu, analizy dokumentów. Dzięki temu ewaluacja daje wyniki o dużej wiarygodności.

            Punktem odniesienia dokonanej analizy i oceny stopnia spełnienia przez szkołę wymagań był Projekt Ewaluacji Wewnętrznej sporządzony przez Zespół ds. Ewaluacji,
a zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

            Dobór próby badawczej został dokonany w oparciu o założenia zawarte w Projekcie Ewaluacji Wewnętrznej.

            Ewaluacja realizowana była od września 2014 r. do maja 2015 r.

Przedmiotem ewaluacji było następujące zagadnienie:

Wymaganie 1: „Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów”

Analiza zebranego materiału pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:

- Koncepcja pracy szkoły jest znana wszystkim nauczycielom. Znajomość koncepcji potwierdziło 97%) ankietowanych rodziców i 89% uczniów.

- Jej treść akceptują wszyscy nauczyciele i rodzice oraz 89%) uczniów.

- Nauczyciele w 100% potwierdzili, że uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów. Według rodziców w 93,8% i uczniów – w 84%.

- Oczekiwania środowiska lokalnego uwzględnia według rodziców w 100% nauczyciele ocenili także w 100%.

- Wszyscy ankietowani nauczyciele wskazali, że wszystkie cele i wskaźniki koncepcji są realizowane przez szkołę, analizuje się działania wynikające z koncepcji, programy szkolne (wychowawczy, profilaktyczny, przedmiotowe) są spójne z koncepcją pracy szkoły, koncepcja pracy szkoły jest realizowana we współpracy z rodzicami Potwierdziła to także analiza dokumentów szkoły.

- Uzyskane dane pozwalają stwierdzić, że wszystkie działania zawarte w koncepcji są ważne dla ankietowanych. Priorytetem okazuje się jednak pomoc i organizowanie czasu po lekcjach.

 

WNIOSKI KOŃCOWE I REKOMENDACJE

WNIOSKI REKOMENDACJE

Szkoła posiada koncepcję pracy szkoły.

Należy dbać, aby koncepcja pracy szkoły była powszechnie znana i określała kierunki dalszej pracy nauczycieli i uczniów.
Koncepcja pracy szkoły uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i oczekiwania środowiska lokalnego. Systematycznie rozpoznawać potrzeby uczniów, rodziców oraz środowiska lokalnego.
Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy szkoły. Kontynuować działania zgodnie z przyjętą koncepcją.
Koncepcja pracy szkoły jest realizowana we współpracy z rodzicami. Nadal angażować rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

Koncepcja jest znana i akceptowana przez nauczycieli, rodziców i uczniów.

Powołać zespół, który przygotuje prezentację multimedialną dotyczącą koncepcji aby była jeszcze bardziej zrozumiała dla uczniów i rodziców .

Koncepcja podlega analizie i modyfikacji.

Przeprowadzać ewaluację wewnętrzną zgodnie z przyjętym projektem i harmonogramem.
Koncepcja jest spójna z programem wychowawczym, profilaktycznym, oraz programami przedmiotowymi. Analizować i modyfikować programy zgodnie z potrzebami oraz oczekiwaniami rodziców i uczniów.

Prowadzone są ewaluacje działań szkoły.

Ankietować rodziców podczas spotkań klasowych, aby ewentualnie móc wytłumaczyć wszelkie niejasności dotyczące pytań.

W kolejnych ankietach służących ewaluacji wewnętrznej konstruować pytania łatwe do zrozumienia albo precyzyjniej je wyjaśniać. Przedstawić wszystkim podmiotom uczestniczącym w życiu szkoły, jakie znaczenie mają badania ankietowe i ewaluacja dla placówki.

Przepływ informacji o działaniach prowadzonych w szkole jest wystarczający. Zachować wszystkie dotychczasowe formy przepływu informacji.
Informacje są na bieżąco aktualizowane.

Nadal dbać o aktualność informacji

Zapoznać z raportem z ewaluacji rodziców, uczniów oraz nauczycieli.

Umieścić raport na stronie szkoły a w formie dokumentu przekazać np. do biblioteki szkolnej.

Poziom spełniania wymagań: B

Copyright © 2019 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.