SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia

PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Wakacje!

Życzymy wszystkim słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji! Widzimy się we wrześniu!


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Wakacje!

Życzymy wszystkim słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji! Widzimy się we wrześniu!


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Wakacje!

Życzymy wszystkim słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji! Widzimy się we wrześniu!


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Wakacje!

Życzymy wszystkim słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji! Widzimy się we wrześniu!


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Wakacje!

Życzymy wszystkim słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji! Widzimy się we wrześniu!


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Wakacje!

Życzymy wszystkim słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji! Widzimy się we wrześniu!


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Wakacje!

Życzymy wszystkim słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji! Widzimy się we wrześniu!


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Wakacje!

Życzymy wszystkim słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji! Widzimy się we wrześniu!


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Rozporzadzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

W przeprowadzonej ewaluacji zastosowano procedury i narzędzia badawcze opracowane przez zespół ds. ewaluacji. Zespół powołany do przeprowadzenia ewaluacji stanowiły następujące osoby: Sylwia Kościelny, Joanna Niesyto, Krystyna Żemła.

W trakcie ewaluacji zbierano informacje z wielu źródeł: od nauczycieli, rodziców, uczniów, przy wykorzystaniu różnych metod badawczych – wywiadu, ankiet, analizy dokumentów. Dzięki temu ewaluacja daje wyniki o dużej wiarygodności. Dobór próby badawczej został dokonany w oparciu o założenia zawarte w Projekcie Ewaluacji Wewnętrznej, który został zatwierdzonym przez Dyrektora szkoły

Ewaluacja realizowana była od września 2016 r. do maja 2017 r.

Przedmiotem badania ewaluacyjnego jest kwestia respektowania norm społecznych w szkole, w szczególności znajomość i przestrzeganie przez uczniów tych norm społecznych, które wiążą się z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w szkole.

 1. Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do nauki
 2. Uczniowie znają zasady właściwego zachowania się w szkole. Czują się w niej bezpiecznie, a w kontaktach rówieśniczych dominuje koleżeństwo.
 3. Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska.
 4. Pomimo powszechnej znajomości zasad obowiązujących w szkole, uczniowie nie przestrzegają ich częściej, niż do tego się przyznają i niż to sugerują ich rodzice.
 5. W szkole diagnozuje się zachowania uczniów i podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
 6. Szkoła współpracuje z rodzicami w celu eliminowania negatywnych zachowań i podejmowaniu środków zaradczych. Także uczniowie współpracują ze sobą w ramach Samorządu.

Wskazówki do dalszej pracy

 1. Należy w toku spotkań z rodzicami omawiać problemy wynikające z braku respektowania norm społecznych, aby wspólnie eliminować tego typu zachowania i konsekwentnie dążyć do zmian zarówno w szkole jak i w domu.
 2. Należy podczas lekcji nie tylko wychowawczej poruszać tematy związane
  z respektowaniem norm społecznych. Odwoływać się do przyjętych w szkole zasad postępowania, wynikających ze statutu szkoły i regulaminów.
 3. Konsekwentnie reagować na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania wśród uczniów.
 4. W dalszym ciągu promować pożądane postawy społeczne wśród uczniów
  i wzmacniać pozytywne wzorce zachowań.
 5. Można wprowadzić więcej zajęć integracyjnych, pozwalających uczniom na lepsze poznanie się i spędzanie ze sobą większej ilości czasu.
Copyright © 2018 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.