2019/2020

Ogłoszenia

W związku z wytycznymi GIS wejście do placówki dla interesantów i rodziców uczniów szkoły jest ograniczone. W razie konieczności osobistego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie się i telefon pod nr.: 32 211 21 00.


Ewaluacja 2019/2020

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2019/2020

Podstawą prawną do przeprowadzenia ewaluacji stanowiły:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

- Rozporządzenie MEN z Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1611 z póź. zm.).

- Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz.1658 z póź. zm.).

W przeprowadzonej ewaluacji zastosowano procedury i narzędzia badawcze opracowane przez zespół ds. ewaluacji. Zespół powołany do przeprowadzenia ewaluacji stanowiły następujące osoby: Aleksandra Szromek, Katarzyna Michniok – Hyła, Dorota Psik.

W trakcie ewaluacji zbierano informacje z wielu źródeł: od nauczycieli, rodziców, uczniów, przy wykorzystaniu różnych metod badawczych – wywiadu, ankiet, analizy dokumentów. Dzięki temu ewaluacja dała wyniki o dużej wiarygodności. Dobór próby badawczej został dokonany w oparciu o założenia zawarte w Planie Ewaluacji Wewnętrznej, który został zatwierdzonym przez Dyrektora szkoły.

         Ewaluacja realizowana była od września 2019 r. do czerwca 2020 r.

Przedmiotem ewaluacji w roku szkolnym 2019/2020 było :

WYMAGANIE:            

1.Efekty nauczania i uczenia się w zakresie informatyki. Stopień wykorzystania TIK w nauczaniu innych przedmiotów.

Celem ewaluacji wewnętrznej była:

 • Ocena skuteczności nauczania i uczenia się informatyki w szkole podstawowej oraz stopień wykorzystania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów.

Wnioski końcowe z przeprowadzonej ewaluacji:

Mocne strony:

 1. Wszyscy nauczyciele w swojej pracy mają dostęp do komputera i Internetu.
 2. Znacząca większość nauczycieli w swojej pracy korzysta z komputera wykorzystując w pracy strony internetowe, prezentacje, gry dydaktyczne, aplikacje i programy i inne.
 3. Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjną przez nauczycieli odbywa się w celu: komunikacji z uczniami, rodzicami, wychowawcami, dyrekcją, przygotowaniem kart pracy, scenariuszy, sprawdzianów, kartkówek i innych pomocy dydaktycznych, przygotowanie materiałów multimedialnych.
 4. Znacząca większość nauczycieli stosuje technologię informacyjno – komunikacyjną, by podnieść efektywność kształcenia i wychowania uczniów.
 5. Znacząca ilość rodziców wysoko ocenia postępy swoich dzieci w zakresie informatyki oraz możliwość wykorzystania tych umiejętności na wszystkich zajęciach.
 6. Większość rodziców dobrze ocenia świadomość swoich dzieci w sieci. Wielu uważa ją za bardzo wysoką.
 7. Rodzice bardzo dobrze oceniają bazę szkoły pod względem dostępu do technologii informacyjno – komunikacyjnej.
 8. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach komputerowych w czasie których uczą się umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych, obsługi programów komputerowych, poczty elektronicznej, Internetu, gier komputerowych w ramach rozrywki i innych.
 9. Zajęcia informatyki dla większości uczniów są ciekawe.

Słabe strony:

 1. Mała liczba stanowisk komputerowych dla klas wielolicznych.
 2. Brak tabletów do pracy indywidualnej na zajęciach edukacyjnych.

Rekomendacje:

 1. Kontynuować dokształcanie wszystkich nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej.
 2. Zachęcać uczniów do ciągłego rozwijania swoich wiadomości i umiejętności z informatyki.
 3. Systematycznie modernizować system operacyjny sprzętu komputerowego.

Dodatkowo, w związku ze zdalnym nauczaniem spowodowanym COVID-19 w II półroczu, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Dyrektor Szkoły ewaluacji poddał także „Organizację kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” (przedmiotem badania były stosowane przez nauczycieli sposoby i formy pracy
z dziećmi oraz stosowane narzędzia informatyczne).

Badany obszar – ewaluacja

Wyniki z ewaluacji

Wnioski – obszary do rozwoju

Efekty nauczania i uczenia się w zakresie informatyki. Stopień wykorzystania TIK w nauczaniu innych przedmiotów.

Z analizy planów pracy nauczycieli oraz zapisów dzienników wynika, że realizowany proces edukacyjny uwzględnia celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Sytuacja związana z ograniczeniem funkcjonowania szkoły ze względu na panujacą pandemię koronawirusa spowodowała, że w drugim półoczu nauczyciele realizowali proces edukacyjny w sposób zdalny z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Nauczyciele uczestniczyli w zorganizowanych przez dyrektora szkoleniach: praca z platformą GSuit, „Kiedy kończy się lekcja…”, a także w licznych indywidualnych szkoleniach zewnętrznych, które umożliwił nabycie niezbędnych kompetencji cyfrowych oraz wiedzę na temat tego, jak poruszać się bezpiecznie i odpowiedzialnie w świecie wirtualnej edukacji oraz jak organizować uczniom zajęcia w trybie zdalnego kształcenia.

Prowadzenie zajęć w trybie kształcenia zdalnego wzbogaciło nauczycielskie umiejętności związane z posługiwaniem się technologią informatyczną i komunikacyjną.

Nauczyciele wykorzystywali technologię informacyjno-komunikacyjną do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Poszukując rozwiązań skutecznej edukacji, nabyli nowe kompetencje i wykorzystywali je na wszystkich przedmiotach.

Do zdalnej realzacji zajęć z uczniami nauczyciele przygotowywali prezentacje multimedialne i wirtulne wycieczki, podkreślając przy tym szczególną rolę i wartość nowych technologii.

Nauczyciele używali telefonów, interaktywnych multimediów (dyski CD-ROM i DVD) oraz materiałów publikowanych w sieciach komputerowych zaproponowanych m. in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W procesie przekazywania wiedzy nauczyciele stosowali różne techniki dwustronnej komunikacji oraz kontrolowali proces nauczania i uczenia się.

W zbyt małym stopniu nauczyciele dokonywali analizy wyników obserwacji postępów ucznia i formułowali wnioski do indywidualizacji pracy.

Realizowany proces edukacji na odległość w drugim półroczu wpłynął na usprawnianie procesów planowania i organizacji nauczania oraz stosowanie efektywnych technik i sposobów nauczania.

Rekomendacje:

-        na zajęciach lekcyjnych musi pojawiać się systematyczne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej,

-        należy systematycznie i systemowo doskonalić kompetencje cyfrowe u nauczycieli różnych przedmiotów.

We współczesnej rzeczywistości wykorzystywanie technologii to podstawa funkcjonowania szkoły.

Na zajęciach lekcyjnych zwłaszcza w drugim półroczu pojawiło się wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej, co umożliwiło realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Należy organizować szkolenia Rady Pedagogicznej doskonalące kompetencje TIK w nauczaniu.

Organizacja kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (przedmiotem badania były stosowane przez nauczycieli sposoby i formy pracy z dziećmi oraz stosowane narzędzia informatyczne).

Nauczyciele, zgodnie z ustaloną na czas pandemii organizacją pracy, realizowali zadania dydaktyczno-wychowawcze z uczniami w ujęciu tygodniowym. Plany działań zawierały szczegółowy opis codziennie realizowanych zadań oraz wykorzystywane środki dydaktyczne.

Nauczyciele przesyłali tygodniowe plany pracy dyrektorowi na skrzynkę e-mailową raz w tygodniu celem monitorowania realizacji podstawy programowej.

W trakcie zdalnego kształcenia nauczyciele realizowali programy edukacyjne przyjęte do realizacji w roku szkolnym 2019/2020. Kontynuowano rozpoczęty proces realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego na poszczególnych etapach kształcenia.

Nauczyciele przygotowywali dla uczniów materiał do pracy zdalnej, korzystając z ćwiczeń, kart pracy, płyt oraz materiałów mających formę elektroniczną zawartych w ogólnopolskich programach edukacyjnych.

Zakres treści podstawy programowej został rozszerzony o tematykę związaną ze zdrowiem, głównie z zagadnieniem związanym z ochroną zdrowia w związku z pandemią koronawirusa. Uczniowie zapoznali się z tematem roznoszenia zarazków, wdrażani byli do stosowania zasad ochrony zdrowia poprzez np. zakrywanie ust i nosa maseczką, systematyczne mycie rąk oraz dbanie o własne zdrowie.

Realizacja zadań z wykorzystaniem ww. środków sprzyjała kształtowaniu kompetencji uczniów, o czym świadczą udokumentowane efekty działań przesłane nauczycielom w formie zdjęć, skanowanych prac i filmików oraz komentarzy.

Wiedza i umiejętności uczniów były weryfikowane poprzez gromadzenie dowodów na wykonanie zadanych aktywności, np. odesłanych kart pracy, zdjęć wykonanych zadań, nagranego filmiku z określonej aktywności, skanowanych prac, itp.

Uczniowie prezentują takie postawy, jak pilność, jakość prac, zaangażowanie i samodzielność.

W czasie zdalnej pracy nauczyciele nawiązali kontakt z wszystkimi uczniem oraz ich rodzicami.

Uczniowie oraz ich rodzice byli informowani o osiągnięciach zgodnie z ustalonymi formami współdziałania (dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, Classroom).

Rekomendacje:

-        w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły należy kontynuować działania zdalnego kształcenia związane z kształtowaniem kompetencji uczniów, do chwili gdy czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty zostanie odwołane przez Ministra Edukacji Narodowej,

-        należy prowadzić bieżącą dokumentację działań edukacyjnych (zajęć online, prac i aktywności polecanych do realizacji uczniom poprzez rodziców), zgodnie z określoną przez dyrektora organizacją pracy szkoły.

Proces organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość pozwala stosować kreatywne środki dydaktyczne oraz kształtować kreatywność nauczycieli i uczniów.

Należy monitorować postępy uczniów w zdalnym kształceniu. Mobilizują one uczniów do przekazywania wykonanych prac w postaci zdjęć oraz skanów i na bieżąco wzmacniają do kreatywnego wykonywania zadań.

Ogólne wnioski wynikające z ewaluacji:

„Organizacja kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”:

1. Należy przeprowadzić kontrolę i ustalić powody ewentualnego braku kontaktu z uczniami w okresie zdalnego kształcenia. Należy podjąć działania na rzecz zwiększenia udziału rodziców w planowym procesie wychowawczym i formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. W monitorowaniu należy uwzględnić realizację działań wychowawczych mających na celu mobilizowanie uczniów do realizacji zadań szkolnych oraz zawrzeć je w planach pracy wychowawców klas, w tym działania we współpracy z rodzicami.

3. Postępy uczniów w zdalnym kształceniu należy monitorować. Mobilizują one uczniów do przekazywania wykonanych prac w postaci zdjęć oraz skanów i na bieżąco wzmacniają do kreatywnego wykonywania zadań.

Rekomendacje wynikające z analizy wyników ewaluacji:

 1. Wskazane jest doskonalenie nauczycieli w zakresie stosowania technologii cyfrowych.
 2. Należy wprowadzić wskaźniki dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do obserwacji dyrektorskiej.
 3. W ramach wspomagania nauczycieli należy zorganizować szkolenie rady pedagogicznej doskonalące kompetencje inteligencji kognitywnej nauczycieli.