SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia


W związku z zawiązaniem się Komitetu Strajkowego w naszej szkole, od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się strajk nauczycieli i będzie trwał do odwołania.

Nieobecność uczniów w szkole nie będzie miała wpływu na obliczanie frekwencji.

W chwili obecnej świetlica prowadzi zajęcia opiekuńcze. Jeżeli potrzebujecie Państwo opieki dla swojego dziecka prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Na bieżąco będą do Państwa przesyłane informacje o sytuacji w naszej szkole. Prosimy o śledzenie wiadomości umieszczanych na szkolnej stronie www, w dzienniku elektronicznym oraz w mediach.


W dniach od poniedziałku 15.04.2019 r. do środy 17.04.2019 r. odbywać się będą egzaminy klasy 8.
Wyżej wymienione dni, dla reszty uczniów są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Od czwartku 18.04. 2019 r. do wtorku 23.04.2019 r. trwa przerwa świąteczna.PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI, OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JÓZEFA WESZKI W RUDOŁTOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową,
 • posiada wymaganą na danym etapie nauczania wiedzę teoretyczną,
 • prawidłowo posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując opcje o dużym stopniu trudności,
 • samodzielnie korzysta z zasobów Internetu,
 • samodzielnie rozwiązuje przedstawione na zajęciach problemy informatyczne,
 • wykonuje ćwiczenia z dużym stopniem samodzielności i własnej inwencji, pomysłowością,
 • do swoich prac pozyskuje materiał z różnych źródeł wiedzy,
 • wyróżnia się starannością podczas wykonywania powierzonych zadań oraz aktywnością na lekcjach,
 • przestrzega norm obowiązujących w pracowni komputerowej,
 • wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową,
 • posiada wymaganą na danym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną,
 • posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również większością opcji o dużym stopniu trudności,
 • samodzielnie korzysta z zasobów Internetu,
 • samodzielnie rozwiązuje prostsze problemy informatyczne,
 • wykonuje ćwiczenia z dużą starannością i dokładnością w odtworzeniu zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru, przykładu.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • zna w dużym zakresie wymagane pojęcia i terminologię komputerową,
 • posiada niewielkie braki w wiedzy teoretycznej przedmiotu,
 • z niewielkimi potknięciami posługuje się oprogramowaniem komputerowym, zna dużą ilość opcji w nich zawartych, również częściowo tych o dużym stopniu trudności,
 • z niewielkimi potknięciami posługuje się Internetem,
 • wykonuje ćwiczenia niewielkimi brakami w stosunku do przedstawionego przez nauczyciela wzoru czy przykładu.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, ale zadane ćwiczenia i prace stara się, mimo trudności, wykonać jak najlepiej,
 • w posiadanej wiedzy teoretycznej prezentuje duże braki, ale większość materiału ma opanowaną,
 • z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się oprogramowaniem komputerowym,
 • z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się Internetem,
 • wykonuje ćwiczenia niedbale, nie stosując poznanych opcji i efektów.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,
 • posiada minimalny wymagany zasób wiedzy teoretycznej,
 • z pomocą nauczyciela, często niezbyt chętnie, posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując tylko najbardziej podstawowe, wybrane opcje i efekty,
 • z dużą pomocą nauczyciela posługuje się Internetem,
 • ćwiczenia wykonuje niestarannie, z dużymi brakami w stosunku do zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru lub przykładu, z wykorzystaniem najprostszych opcji i narzędzi.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu podstawy programowej,
 • nie zna terminologii informatycznej,
 • nie stosuje zasad bezpiecznej obsługi komputera,
 • nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamykać systemu.
 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Lp.

Metody sprawdzania osiągnięć uczniów

Ilość w ciągu jednego półrocza

1.

Ćwiczenia praktyczne – wytwory działalności ucznia podczas lekcji; przy ich ocenie bierze się pod uwagę: poprawność wykonania, stopień samodzielności pracy ucznia, wkład pracy ucznia.

5

2.

Kartkówki – prace pisemne niekoniecznie zapowiedziane, sprawdzające wiedzę z trzech ostatnich lekcji,

3

3.

Zadania domowe – przy ich ocenie bierze się pod uwagę terminowość i poprawność wykonania.

2

4.

Zeszyt przedmiotowy – oceniany jest pod względem systematyczności i estetyki prowadzenia.

1

5.

Aktywność podczas lekcji – częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych podczas lekcji.

zależy od predyspozycji uczniów

Ponadto uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za osiągnięcia w pozaszkolnych konkursach z zakresu informatyki.

Uczeń ma prawo do jednokrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w ciągu jednego półrocza, jest to odnotowane w dzienniku lekcyjnym symbolem „np.”

Uczeń może poprawić cząstkową ocenę niedostateczną uzyskaną z ćwiczenia praktycznego w ciągu jednego tygodnia od dnia otrzymania tej oceny. Ocena otrzymana z poprawy jest wpisywana do dziennika obok wcześniej otrzymanej oceny niedostatecznej.

Uczeń, który nie wykonał ćwiczenia praktycznego z powodu swojego nieprzygotowania lub nieobecności w szkole jest obowiązany zaliczyć zadanie praktyczne w formie ustalonej z nauczycielem, w wyznaczonym terminie. Nie dotrzymanie wyznaczonego terminu skutkuje uzyskaniem przez ucznia oceny niedostatecznej za dane ćwiczenie, bez możliwości jej poprawy.

Na śródroczną ocenę mają wpływ wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w I półroczu. Natomiast na roczną ocenę klasyfikacyjną mają wpływ wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w I i II półroczu.

Ocena śródroczna nie podlega poprawie.

Dopuszcza się możliwość uzyskania wyższej (tylko o jeden stopień), niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej z informatyki, na warunkach i w trybie określonym przez nauczyciela.

Opracowała K. Żemła

Copyright © 2019 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.