SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia

PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI, OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JÓZEFA WESZKI W RUDOŁTOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową,
 • posiada wymaganą na danym etapie nauczania wiedzę teoretyczną,
 • prawidłowo posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując opcje o dużym stopniu trudności,
 • samodzielnie korzysta z zasobów Internetu,
 • samodzielnie rozwiązuje przedstawione na zajęciach problemy informatyczne,
 • wykonuje ćwiczenia z dużym stopniem samodzielności i własnej inwencji, pomysłowością,
 • do swoich prac pozyskuje materiał z różnych źródeł wiedzy,
 • wyróżnia się starannością podczas wykonywania powierzonych zadań oraz aktywnością na lekcjach,
 • przestrzega norm obowiązujących w pracowni komputerowej,
 • wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową,
 • posiada wymaganą na danym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną,
 • posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również większością opcji o dużym stopniu trudności,
 • samodzielnie korzysta z zasobów Internetu,
 • samodzielnie rozwiązuje prostsze problemy informatyczne,
 • wykonuje ćwiczenia z dużą starannością i dokładnością w odtworzeniu zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru, przykładu.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • zna w dużym zakresie wymagane pojęcia i terminologię komputerową,
 • posiada niewielkie braki w wiedzy teoretycznej przedmiotu,
 • z niewielkimi potknięciami posługuje się oprogramowaniem komputerowym, zna dużą ilość opcji w nich zawartych, również częściowo tych o dużym stopniu trudności,
 • z niewielkimi potknięciami posługuje się Internetem,
 • wykonuje ćwiczenia niewielkimi brakami w stosunku do przedstawionego przez nauczyciela wzoru czy przykładu.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, ale zadane ćwiczenia i prace stara się, mimo trudności, wykonać jak najlepiej,
 • w posiadanej wiedzy teoretycznej prezentuje duże braki, ale większość materiału ma opanowaną,
 • z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się oprogramowaniem komputerowym,
 • z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się Internetem,
 • wykonuje ćwiczenia niedbale, nie stosując poznanych opcji i efektów.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,
 • posiada minimalny wymagany zasób wiedzy teoretycznej,
 • z pomocą nauczyciela, często niezbyt chętnie, posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując tylko najbardziej podstawowe, wybrane opcje i efekty,
 • z dużą pomocą nauczyciela posługuje się Internetem,
 • ćwiczenia wykonuje niestarannie, z dużymi brakami w stosunku do zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru lub przykładu, z wykorzystaniem najprostszych opcji i narzędzi.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu podstawy programowej,
 • nie zna terminologii informatycznej,
 • nie stosuje zasad bezpiecznej obsługi komputera,
 • nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamykać systemu.
 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Lp.

Metody sprawdzania osiągnięć uczniów

Ilość w ciągu jednego półrocza

1.

Ćwiczenia praktyczne – wytwory działalności ucznia podczas lekcji; przy ich ocenie bierze się pod uwagę: poprawność wykonania, stopień samodzielności pracy ucznia, wkład pracy ucznia.

5

2.

Kartkówki – prace pisemne niekoniecznie zapowiedziane, sprawdzające wiedzę z trzech ostatnich lekcji,

3

3.

Zadania domowe – przy ich ocenie bierze się pod uwagę terminowość i poprawność wykonania.

2

4.

Zeszyt przedmiotowy – oceniany jest pod względem systematyczności i estetyki prowadzenia.

1

5.

Aktywność podczas lekcji – częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych podczas lekcji.

zależy od predyspozycji uczniów

Ponadto uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za osiągnięcia w pozaszkolnych konkursach z zakresu informatyki.

Uczeń ma prawo do jednokrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w ciągu jednego półrocza, jest to odnotowane w dzienniku lekcyjnym symbolem „np.”

Uczeń może poprawić cząstkową ocenę niedostateczną uzyskaną z ćwiczenia praktycznego w ciągu jednego tygodnia od dnia otrzymania tej oceny. Ocena otrzymana z poprawy jest wpisywana do dziennika obok wcześniej otrzymanej oceny niedostatecznej.

Uczeń, który nie wykonał ćwiczenia praktycznego z powodu swojego nieprzygotowania lub nieobecności w szkole jest obowiązany zaliczyć zadanie praktyczne w formie ustalonej z nauczycielem, w wyznaczonym terminie. Nie dotrzymanie wyznaczonego terminu skutkuje uzyskaniem przez ucznia oceny niedostatecznej za dane ćwiczenie, bez możliwości jej poprawy.

Na śródroczną ocenę mają wpływ wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w I półroczu. Natomiast na roczną ocenę klasyfikacyjną mają wpływ wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w I i II półroczu.

Ocena śródroczna nie podlega poprawie.

Dopuszcza się możliwość uzyskania wyższej (tylko o jeden stopień), niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej z informatyki, na warunkach i w trybie określonym przez nauczyciela.

Opracowała K. Żemła

Copyright © 2019 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.