SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia

Od 16 marca - zajęcia w szkole zostają zawieszone!
Od 25 marca szkoła prowadzi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


1. Placówka od dnia 16.03.2020 r. do odwołania jest zamknięta dla wszystkich interesantów, rodziców oraz uczniów.
2. W sytuacjach tylko bardzo pilnych i niecierpiących zwłoki interesant/rodzic może zostać wpuszczony na teren placówki po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu spotkania oraz przeprowadzeniu wstępnego wywiadu.
3. W razie konieczności osobistego kontaktu prosimy o telefon pod nr.: 32 211 21 00.PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI, OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JÓZEFA WESZKI W RUDOŁTOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • wykazuje biegłość w posługiwaniu się zakresem wiadomości przewidzianych dla danej klasy,
 • wprowadza własne rozwiązania racjonalizatorskie,
 • rozpoznaje sytuacje techniczne,
 • potrafi rozwiązywać zadania techniczne,
 • właściwie wykonuje czynności związane z użytkowaniem wytworów techniki,
 • spełnia wymogi niezbędne do uzyskania oceny bardzo dobrej.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • samodzielnie wyjaśnia zjawiska, procesy i zależności techniczne,
 • wykorzystuje wiedzę przy wykonywaniu prac wytwórczych,
 • poprawnie, systematycznie i estetycznie wykonuje dokumentację techniczną (zeszyt i rysunki),
 • właściwie organizuje stanowisko pracy,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pracy,
 • poprawnie wykorzystuje do pracy dokumentację techniczną oraz poznane operacje technologiczne,
 • rozpoznaje, ocenia i stosuje w pracach wytwórczych poznane materiały,
 • prace wytwórcze wykonuje starannie, zgodnie z rysunkami,
 • rozpoznaje, zapobiega i likwiduje negatywne skutki działania człowieka w środowisku.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował w pełni treści przedmiotowych oraz nie wykorzystuje ich w pełni
  podczas rozwiązywania zadań wytwórczych,
 • dokumentację techniczną prowadzi systematycznie, starannie ale czasem z błędami,
 • stosuje zasady bezpieczeństwa i organizacji pracy,
 • w stopniu zadawalającym, poznał i opanował umiejętności technologiczne związane z poznaną technologią,
 • korzysta z dokumentacji technicznej, ale zdarzają się drobne uchybienia w estetyce wykonania prac praktycznych.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • stara się wykonywać zadania wytwórcze zgodnie ze swoimi możliwościami,
 • dokumentację prowadzi niesystematycznie,
 • ma trudności z czytaniem dokumentacji technicznej,
 • pracuje mało efektywnie,
 • niedokładnie i nieestetycznie wykonuje prace wytwórcze,
 • poznał i opanował najprostsze operacje technologiczne związane z poznawaną technologią,
 • wykazuje chęć poprawiania swoich błędów.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • ma wyraźne braki w wiedzy i umiejętnościach ale stara się wykonywać prace wytwórcze niezależnie od uzyskiwanych efektów,
 • dokumentację techniczną prowadzi niesystematycznie i mało czytelnie,
 • wykazuje brak samodzielności,
 • przy pomocy nauczyciela potrafi realizować bardzo proste zadania wytwórcze,
  posługując się przy tym bardzo prostymi narzędziami,
 • nie rozumie prostej dokumentacji technicznej.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi zrealizować prostych zadań wytwórczych,
 • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego oraz dokumentacji technicznej,
 • nie potrafi posługiwać się najprostszymi narzędziami,
 • nie wykazuje żadnego zaangażowania do jakiejkolwiek pracy na lekcjach.
 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Lp.

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Ilość w ciągu jednego półrocza

1.

Prace wytwórcze – wytwory plastycznej działalności ucznia podczas lekcji; przy ich ocenie bierze się pod uwagę: poprawność technicznego wykonania, oryginalność rozwiązań, stopień samodzielności pracy ucznia, wkład pracy ucznia, estetykę wykonania.

4

2.

Sprawdziany – zapowiedziane prace pisemne po omówieniu działu lub tematu składającego się z kilku jednostek lekcyjnych.

2

3.

Kartkówki – prace pisemne niekoniecznie zapowiedziane, sprawdzające wiedzę z trzech ostatnich lekcji,

3

4.

Zadania domowe – przy ich ocenie bierze się pod uwagę terminowość i poprawność wykonania.

2

5.

Zeszyt przedmiotowy – oceniany jest pod względem systematyczności i estetyki prowadzenia.

1

6.

Aktywność podczas lekcji – częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych podczas lekcji.

zależy od predyspozycji uczniów

Ponadto uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za znaczące osiągnięcia w pozaszkolnych konkursach z zakresu techniki.

Uczeń nieobecny (usprawiedliwiony) w szkole w czasie wykonywania pracy wytwórczej jest zwolniony z jej wykonania.

Uczeń ma prawo do jednokrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w ciągu jednego półrocza, jest to odnotowane w dzienniku lekcyjnym symbolem „np.”

Uczeń może poprawić cząstkową ocenę niedostateczną uzyskaną z zapowiedzianej pracy pisemnej (sprawdzian) w ciągu jednego tygodnia od dnia otrzymania poprawionej pracy. Ocena otrzymana z poprawy jest wpisywana do dziennika obok wcześniej otrzymanej oceny niedostatecznej.

Uczeń, który nie wykonał pracy wytwórczej z powodu swojego nieprzygotowania lub nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole jest obowiązany zaliczyć zadanie praktyczne w formie ustalonej z nauczycielem, w wyznaczonym terminie. Nie dotrzymanie wyznaczonego terminu skutkuje uzyskaniem przez ucznia oceny niedostatecznej za daną pracę, bez możliwości jej poprawy.

Uczeń nieobecny w szkole w dniu, w którym odbyła się zapowiedziana praca pisemna (sprawdzian) jest zobowiązany przystąpić do napisania tej pracy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Nie dotrzymanie wyznaczonego terminu skutkuje uzyskaniem przez ucznia oceny niedostatecznej za tę pracę, bez możliwości jej poprawy.

Na śródroczną ocenę mają wpływ wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w I półroczu. Natomiast na roczną ocenę klasyfikacyjną mają wpływ wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w I i II półroczu.

Ocena śródroczna nie podlega poprawie.

Dopuszcza się możliwość uzyskania wyższej (tylko o jeden stopień), niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej z techniki, na warunkach i w trybie określonym przez nauczyciela.

Opracowała K. Żemła

Copyright © 2020 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.