SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia

Od 16 marca - zajęcia w szkole zostają zawieszone!
Od 25 marca szkoła prowadzi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


1. Placówka od dnia 16.03.2020 r. do odwołania jest zamknięta dla wszystkich interesantów, rodziców oraz uczniów.
2. W sytuacjach tylko bardzo pilnych i niecierpiących zwłoki interesant/rodzic może zostać wpuszczony na teren placówki po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu spotkania oraz przeprowadzeniu wstępnego wywiadu.
3. W razie konieczności osobistego kontaktu prosimy o telefon pod nr.: 32 211 21 00.PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 2018/2019

 1. Założenia ogólne: Ocenie podlegają wiadomości , umiejętności oraz aktywność.
 2. Ocenianie:
  • Sprawdziany rozdziałowe
  • Kartkówki (zawsze są zapowiadane)
  • Odpowiedzi ustne: odpowiedz z 3 ostatnich lekcji. dialog, opowiadanie, opis, wiersz, scenka…
  • Prezentacje, projekty, wypracowania
  • Zadania domowe
  • Ćwiczenia dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności dla chętnych uczniów
  • Ocena pracy na lekcji :samodzielna, w parach, grupowa
  • Premiowane miejsce w konkursach
  • Aktywność na lekcji : ocena cząstkowa lub: zbieranie plusów dla najaktywniejszych uczniów lub minusów jeśli nauczyciel stwierdzi brak pracy ucznia na lekcji. 5 znaków „+” oznacza ocenę cząstkową 5. 5 znaków „-” oznacza ocenę cząstkową 1. Znaki te odnotowuje nauczyciel w dzienniku elektronicznym.
  • Zeszyt przedmiotowy ucznia: może być sprawdzony raz w semestrze
  • Diagnoza semestralna :uczeń pisze na zakończenie każdego semestru test diagnostyczny obejmujący przerobiony materiał semestralny w celu dokonania samooceny. Ocena z testu wpisywana jest do dziennika ale nie ma wpływu na ocenę semestralną/ końcoworoczną.
 3. Prawa ucznia:
  • Uczeń może być nieprzygotowany dwa razy w semestrze– zgłasza to nauczycielowi na początku lekcji, za wyjątkiem zapowiedzianych wcześniej form sprawdzenia wiedzy.
  • W ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny może poprawić ocenę negatywną.
  • Po dłuższej nieobecności uczeń może nie odpowiadać lub nie pisać testu z materiału na którym był nieobecny, zaległości zobowiązany jest nadrobić w ciągu tygodnia.
  • Uczeń mają prawo ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej. Chęć poprawy oceny zgłasza się u nauczyciela (ustnie lub pisemnie) najpóźniej 2 dni po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie. Uczeń zobowiązany jest napisać test (obejmujący materiał z całego roku). Jeżeli stopień z testu jest wyższy niż ocena przewidywana- roczna ocena klasyfikacyjna ulega zmianie.
 1. Obowiązki ucznia:
  • Uczeń zobowiązany jest przynosić na każdą lekcję podręcznik, zeszyt ćwiczeń ,zeszyt przedmiotowy (najlepiej formatu A-4).
  • Systematycznie przygotowywać się do lekcji (w tym posiadać materiały niezbędne do zajęć tj. klej, nożyczki, zakreślacz).
  • Uczeń powinien uzupełnić brakujące oceny ze sprawdzianów i kartkówek oraz innych form po ustaleniu terminu z nauczycielem.
  • Uczeń wkleja dodatkowe materiały lekcyjne do zeszytu przedmiotowego.

Szczegółowe kryteria oceniania

Ocena celująca

 • Uczeń uzyskuje ze sprawdzianów oceny celujące oraz większość ocen cząstkowych celujących i bardzo dobrych.
 • Rozwiązuje dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności (co miesiąc otrzymuje zestaw zadań przeznaczony na ich miesięczną realizację) Brak dotrzymania terminu oddania zadań dodatkowych oznacza brak realizacji zadań dodatkowych). Wyjątek może stanowić choroba ucznia.
 • Wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, notatki).
 • Stosuje strategie komunikacyjne(np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategie kompensacyjne(np. opis, zastąpienie innym wyrazem) w wypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu.
 • Uczeń samodzielnie poszerza wiedzę kulturową obszaru j. niemieckiego . Zna podstawowe informacje na temat krajów z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego oraz posiada świadomość związku między kulturą własną   i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.
 • Uczeń wyraźnie wyróżnia się na tle grupy pod względem opanowania czterech zdolności językowych: pisania, rozumienia tekstu czytanego, rozumienia ze słuchu        i mówienia.
 • Uczeń bezbłędnie stosuje struktury gramatyczne oraz posiada bogaty zasób słów i wyrażeń.
 • Systematycznie i bardzo dobrze wykonuje zadania domowe.
 • Chętnie uczestniczy w konkursach i uzyskuje w nich wysokie wyniki.

Ocena bardzo dobra

 • Uczeń stara się jak najczęściej posługiwać na lekcji językiem niemieckim.
 • Bardzo dobrze zna i używa (pisemnie i ustnie) słownictwo i struktury gramatyczne nabyte w toku nauczania.
 • Reaguje na poprawiane przez nauczyciela sporadyczne błędy zarówno w pisowni jak    i w mówieniu (to znaczy zapamiętuje i stosuje wersje poprawne).
 • Oceny cząstkowe wskazują na bardzo dobry poziom opanowania materiału                    i przygotowania do zajęć.
 • Wypowiedzi (ustne i pisemne) ucznia są całkowicie poprawne, płynne oraz zawierają bogate słownictwo jak i rozbudowane struktury gramatyczne.
 • Systematycznie i bardzo dobrze wykonuje zadania domowe.
 • Stosuje strategie komunikacyjne(np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategie kompensacyjne(np. opis, zastąpienie innym wyrazem) w wypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu.
 • Zna podstawowe informacje na temat krajów z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego oraz posiada świadomość związku między kulturą własną   i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

Ocena dobra

 • Choć rozwój czterech zdolności jest wyraźny, to jednak nie w stopniu porównywalnym. Uczeń np. gorzej pisze (forma, ortografia) niż mówi lub rozumie tekst czytany lub słuchany.
 • Zna i używa słowa i struktury gramatyczne nabyte w toku nauczania choć z drobnymi błędami.
 • Stosuje strategie komunikacyjne(np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu).
 • W wypowiedziach (pisemnych i ustnych) oraz przy rozwiązywaniu ćwiczeń uczeń czasem wymaga dodatkowych wyjaśnień i pomocy ze strony nauczyciela.
 • Zazwyczaj reaguje na błędy poprawiane przez nauczyciela.
 • Zazwyczaj potrafi zidentyfikować własny błąd i go poprawić.
 • Systematycznie i dobrze wykonuje zadania domowe.
 • Zna podstawowe informacje na temat krajów z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego

         oraz posiada świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

 • Oceny cząstkowe wskazują na dobry poziom opanowania materiału i przygotowania do zajęć.

Ocena dostateczna

 • Uczeń rozwija cztery zdolności językowe w stopniu nieporównywalnym, mając dodatkowo problemy w obrębie jednej lub więcej z nich np. mówi dość płynnie, ale nie zawsze zrozumiale, raczej rozumie tekst pisany ale brak umiejętności odgadywania znaczeń struktur, fraz lub słownictwa z kontekstu powoduje, że pewne fragmenty są dla ucznia zupełnie niezrozumiałe.
 • Raczej zna i używa struktury gramatyczne i słownictwo nabyte w toku nauczania lub zna je dość dobrze, lecz nie używa      w mowie i piśmie.
 • Dość często wymaga pomocy ze strony nauczyciela przy rozwiązywaniu ćwiczeń i formułowaniu wypowiedzi (ustnych i pisemnych).
 • Czasem reaguje na błędy poprawiane przez nauczyciela.
 • Oceny cząstkowe wskazują na dostateczny poziom opanowania materiału i przygotowania do zajęć.
 • Nie zawsze odrabia prace domowe.
 • Zna najważniejsze informacje na temat krajów niemieckojęzycznych z uwzględnieniem kontekstu lokalnego.

Ocena dopuszczająca

 • Uczeń rozwija cztery zdolności językowe w stopniu ograniczonym bazując raczej na umiejętnościach nabytych we wcześniejszym stadium nauki.
 • Zna i używa niektóre struktury gramatyczne i słownictwo nabyte w toku nauczania, jednak czasami nawiązanie komunikacji jest niemożliwe.
 • Uczeń wypowiada się, stosując pojedyncze słowa i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania, popełnia liczne błędy świadczące o nieznajomości struktur leksykalnych i gramatycznych, co zakłóca komunikację, wypowiedzi są niepoprawne fonetycznie.
 • Bardzo często wymaga pomocy nauczyciela.
 • Rzadko reaguje na błędy poprawiane przez nauczyciela.
 • Ma duży problem z identyfikacją własnego błędu.
 • Zna tylko niektóre informacje na temat krajów niemieckojęzycznych i potrafi porównać je z tradycjami własnego kraju.
 • Sporadycznie odrabia zadania domowe.

Ocena niedostateczna

 • Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami edukacyjnymi.
 • Uczeń nie potrafi wypowiedzieć się na określony temat ani odpowiedzieć na bardzo proste pytania nauczyciela.
 • Popełnia liczne błędy, które uniemożliwiają komunikację.
 • Wymowa i intonacja uniemożliwiają zrozumienie. Wypowiedzi są chaotyczne, niespójne,
 • Uczeń nie potrafi zbudować prostego zdania. Zasób słownictwa jest bardzo ubogi i nie zawsze zgodny z tematem.
 • Uczeń nie wykazuje żadnej inicjatywy ani nie korzysta z możliwości poprawy ocen cząstkowych.
 • Pomimo zachęty i pomocy ze strony nauczyciela, uczeń nie nadrobił zaległości.

Opracowała mgr Alina Witosza

Copyright © 2020 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.