SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia


W związku z zawiązaniem się Komitetu Strajkowego w naszej szkole, od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się strajk nauczycieli i będzie trwał do odwołania.

Nieobecność uczniów w szkole nie będzie miała wpływu na obliczanie frekwencji.

W chwili obecnej świetlica prowadzi zajęcia opiekuńcze. Jeżeli potrzebujecie Państwo opieki dla swojego dziecka prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Na bieżąco będą do Państwa przesyłane informacje o sytuacji w naszej szkole. Prosimy o śledzenie wiadomości umieszczanych na szkolnej stronie www, w dzienniku elektronicznym oraz w mediach.


W dniach od poniedziałku 15.04.2019 r. do środy 17.04.2019 r. odbywać się będą egzaminy klasy 8.
Wyżej wymienione dni, dla reszty uczniów są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Od czwartku 18.04. 2019 r. do wtorku 23.04.2019 r. trwa przerwa świąteczna.PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 2018/2019

 1. Założenia ogólne: Ocenie podlegają wiadomości , umiejętności oraz aktywność.
 2. Ocenianie:
  • Sprawdziany rozdziałowe
  • Kartkówki (zawsze są zapowiadane)
  • Odpowiedzi ustne: odpowiedz z 3 ostatnich lekcji. dialog, opowiadanie, opis, wiersz, scenka…
  • Prezentacje, projekty, wypracowania
  • Zadania domowe
  • Ćwiczenia dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności dla chętnych uczniów
  • Ocena pracy na lekcji :samodzielna, w parach, grupowa
  • Premiowane miejsce w konkursach
  • Aktywność na lekcji : ocena cząstkowa lub: zbieranie plusów dla najaktywniejszych uczniów lub minusów jeśli nauczyciel stwierdzi brak pracy ucznia na lekcji. 5 znaków „+” oznacza ocenę cząstkową 5. 5 znaków „-” oznacza ocenę cząstkową 1. Znaki te odnotowuje nauczyciel w dzienniku elektronicznym.
  • Zeszyt przedmiotowy ucznia: może być sprawdzony raz w semestrze
  • Diagnoza semestralna :uczeń pisze na zakończenie każdego semestru test diagnostyczny obejmujący przerobiony materiał semestralny w celu dokonania samooceny. Ocena z testu wpisywana jest do dziennika ale nie ma wpływu na ocenę semestralną/ końcoworoczną.
 3. Prawa ucznia:
  • Uczeń może być nieprzygotowany dwa razy w semestrze– zgłasza to nauczycielowi na początku lekcji, za wyjątkiem zapowiedzianych wcześniej form sprawdzenia wiedzy.
  • W ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny może poprawić ocenę negatywną.
  • Po dłuższej nieobecności uczeń może nie odpowiadać lub nie pisać testu z materiału na którym był nieobecny, zaległości zobowiązany jest nadrobić w ciągu tygodnia.
  • Uczeń mają prawo ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej. Chęć poprawy oceny zgłasza się u nauczyciela (ustnie lub pisemnie) najpóźniej 2 dni po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie. Uczeń zobowiązany jest napisać test (obejmujący materiał z całego roku). Jeżeli stopień z testu jest wyższy niż ocena przewidywana- roczna ocena klasyfikacyjna ulega zmianie.
 1. Obowiązki ucznia:
  • Uczeń zobowiązany jest przynosić na każdą lekcję podręcznik, zeszyt ćwiczeń ,zeszyt przedmiotowy (najlepiej formatu A-4).
  • Systematycznie przygotowywać się do lekcji (w tym posiadać materiały niezbędne do zajęć tj. klej, nożyczki, zakreślacz).
  • Uczeń powinien uzupełnić brakujące oceny ze sprawdzianów i kartkówek oraz innych form po ustaleniu terminu z nauczycielem.
  • Uczeń wkleja dodatkowe materiały lekcyjne do zeszytu przedmiotowego.

Szczegółowe kryteria oceniania

Ocena celująca

 • Uczeń uzyskuje ze sprawdzianów oceny celujące oraz większość ocen cząstkowych celujących i bardzo dobrych.
 • Rozwiązuje dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności (co miesiąc otrzymuje zestaw zadań przeznaczony na ich miesięczną realizację) Brak dotrzymania terminu oddania zadań dodatkowych oznacza brak realizacji zadań dodatkowych). Wyjątek może stanowić choroba ucznia.
 • Wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, notatki).
 • Stosuje strategie komunikacyjne(np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategie kompensacyjne(np. opis, zastąpienie innym wyrazem) w wypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu.
 • Uczeń samodzielnie poszerza wiedzę kulturową obszaru j. niemieckiego . Zna podstawowe informacje na temat krajów z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego oraz posiada świadomość związku między kulturą własną   i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.
 • Uczeń wyraźnie wyróżnia się na tle grupy pod względem opanowania czterech zdolności językowych: pisania, rozumienia tekstu czytanego, rozumienia ze słuchu        i mówienia.
 • Uczeń bezbłędnie stosuje struktury gramatyczne oraz posiada bogaty zasób słów i wyrażeń.
 • Systematycznie i bardzo dobrze wykonuje zadania domowe.
 • Chętnie uczestniczy w konkursach i uzyskuje w nich wysokie wyniki.

Ocena bardzo dobra

 • Uczeń stara się jak najczęściej posługiwać na lekcji językiem niemieckim.
 • Bardzo dobrze zna i używa (pisemnie i ustnie) słownictwo i struktury gramatyczne nabyte w toku nauczania.
 • Reaguje na poprawiane przez nauczyciela sporadyczne błędy zarówno w pisowni jak    i w mówieniu (to znaczy zapamiętuje i stosuje wersje poprawne).
 • Oceny cząstkowe wskazują na bardzo dobry poziom opanowania materiału                    i przygotowania do zajęć.
 • Wypowiedzi (ustne i pisemne) ucznia są całkowicie poprawne, płynne oraz zawierają bogate słownictwo jak i rozbudowane struktury gramatyczne.
 • Systematycznie i bardzo dobrze wykonuje zadania domowe.
 • Stosuje strategie komunikacyjne(np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategie kompensacyjne(np. opis, zastąpienie innym wyrazem) w wypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu.
 • Zna podstawowe informacje na temat krajów z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego oraz posiada świadomość związku między kulturą własną   i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

Ocena dobra

 • Choć rozwój czterech zdolności jest wyraźny, to jednak nie w stopniu porównywalnym. Uczeń np. gorzej pisze (forma, ortografia) niż mówi lub rozumie tekst czytany lub słuchany.
 • Zna i używa słowa i struktury gramatyczne nabyte w toku nauczania choć z drobnymi błędami.
 • Stosuje strategie komunikacyjne(np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu).
 • W wypowiedziach (pisemnych i ustnych) oraz przy rozwiązywaniu ćwiczeń uczeń czasem wymaga dodatkowych wyjaśnień i pomocy ze strony nauczyciela.
 • Zazwyczaj reaguje na błędy poprawiane przez nauczyciela.
 • Zazwyczaj potrafi zidentyfikować własny błąd i go poprawić.
 • Systematycznie i dobrze wykonuje zadania domowe.
 • Zna podstawowe informacje na temat krajów z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego

         oraz posiada świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

 • Oceny cząstkowe wskazują na dobry poziom opanowania materiału i przygotowania do zajęć.

Ocena dostateczna

 • Uczeń rozwija cztery zdolności językowe w stopniu nieporównywalnym, mając dodatkowo problemy w obrębie jednej lub więcej z nich np. mówi dość płynnie, ale nie zawsze zrozumiale, raczej rozumie tekst pisany ale brak umiejętności odgadywania znaczeń struktur, fraz lub słownictwa z kontekstu powoduje, że pewne fragmenty są dla ucznia zupełnie niezrozumiałe.
 • Raczej zna i używa struktury gramatyczne i słownictwo nabyte w toku nauczania lub zna je dość dobrze, lecz nie używa      w mowie i piśmie.
 • Dość często wymaga pomocy ze strony nauczyciela przy rozwiązywaniu ćwiczeń i formułowaniu wypowiedzi (ustnych i pisemnych).
 • Czasem reaguje na błędy poprawiane przez nauczyciela.
 • Oceny cząstkowe wskazują na dostateczny poziom opanowania materiału i przygotowania do zajęć.
 • Nie zawsze odrabia prace domowe.
 • Zna najważniejsze informacje na temat krajów niemieckojęzycznych z uwzględnieniem kontekstu lokalnego.

Ocena dopuszczająca

 • Uczeń rozwija cztery zdolności językowe w stopniu ograniczonym bazując raczej na umiejętnościach nabytych we wcześniejszym stadium nauki.
 • Zna i używa niektóre struktury gramatyczne i słownictwo nabyte w toku nauczania, jednak czasami nawiązanie komunikacji jest niemożliwe.
 • Uczeń wypowiada się, stosując pojedyncze słowa i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania, popełnia liczne błędy świadczące o nieznajomości struktur leksykalnych i gramatycznych, co zakłóca komunikację, wypowiedzi są niepoprawne fonetycznie.
 • Bardzo często wymaga pomocy nauczyciela.
 • Rzadko reaguje na błędy poprawiane przez nauczyciela.
 • Ma duży problem z identyfikacją własnego błędu.
 • Zna tylko niektóre informacje na temat krajów niemieckojęzycznych i potrafi porównać je z tradycjami własnego kraju.
 • Sporadycznie odrabia zadania domowe.

Ocena niedostateczna

 • Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami edukacyjnymi.
 • Uczeń nie potrafi wypowiedzieć się na określony temat ani odpowiedzieć na bardzo proste pytania nauczyciela.
 • Popełnia liczne błędy, które uniemożliwiają komunikację.
 • Wymowa i intonacja uniemożliwiają zrozumienie. Wypowiedzi są chaotyczne, niespójne,
 • Uczeń nie potrafi zbudować prostego zdania. Zasób słownictwa jest bardzo ubogi i nie zawsze zgodny z tematem.
 • Uczeń nie wykazuje żadnej inicjatywy ani nie korzysta z możliwości poprawy ocen cząstkowych.
 • Pomimo zachęty i pomocy ze strony nauczyciela, uczeń nie nadrobił zaległości.

Opracowała mgr Alina Witosza

Copyright © 2019 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.