SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia


W związku z zawiązaniem się Komitetu Strajkowego w naszej szkole, od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się strajk nauczycieli i będzie trwał do odwołania.

Nieobecność uczniów w szkole nie będzie miała wpływu na obliczanie frekwencji.

W chwili obecnej świetlica prowadzi zajęcia opiekuńcze. Jeżeli potrzebujecie Państwo opieki dla swojego dziecka prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Na bieżąco będą do Państwa przesyłane informacje o sytuacji w naszej szkole. Prosimy o śledzenie wiadomości umieszczanych na szkolnej stronie www, w dzienniku elektronicznym oraz w mediach.


W dniach od poniedziałku 15.04.2019 r. do środy 17.04.2019 r. odbywać się będą egzaminy klasy 8.
Wyżej wymienione dni, dla reszty uczniów są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Od czwartku 18.04. 2019 r. do wtorku 23.04.2019 r. trwa przerwa świąteczna.PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH V i VIII

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JÓZEFA WESZKI W RUDOŁTOWICACH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

 1. Pomiar osiągnięć odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
  • Prace klasowe (Sprawdziany) –zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone lekcją powtórzeniową i obejmujące przerobiony dział materiału.
  • Kartkówki- sprawdzają wiedzę z co najwyżej trzech ostatnich tematów lekcyjnych; nie muszą być zapowiadane.
  • Diagnoza- przeprowadzana trzy razy w ciągu roku szkolnego, nie musi być zapowiedziana.
  • Odpowiedzi ustne.
  • Prace domowe.
  • Ocena osiągnięć w konkursach matematycznych.
  • Aktywność na lekcji. Uczeń ma możliwość wielokrotnego uzyskania „+” za lub „-” za pracę na lekcji.

Za zdobyte ”plusy” i „minusy” uczeń otrzymuje oceny za aktywność:

„+ + + + +” ocena bdb, „+ + + + -”ocena db, „+ + + - -”ocena dst, „+ + - - -”ocena dop, „+ - - - -” ocena –dop, „- - - - -” ocena ndst.

Uczeń ma obowiązek mieć na każdej lekcji:

 • zeszyt, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, w zeszycie min. 5 pustych fiszek na kartkówki, kolorowy długopis lub cienkopis, ołówek i linijkę;
 • na lekcjach geometrii posiadać linijkę, ekierkę, kątomierz, metalowy cyrkiel, ołówek, gumkę i temperówkę.
 1. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne

Uczeń otrzymuje ocenę:

 • dopuszczającą, gdy:
 • pracuje na lekcji i w domu na miarę swoich możliwości,
 • uczestniczy w zajęciach dodatkowych (konsultacjach) w terminach ustalonych z nauczycielem,
 • z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania,
 • opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych w stopniu, który pozwoli mu świadomie uczestniczyć w lekcjach w czasie dalszej nauki;
 • dostateczną, gdy:
 • pracuje na lekcji i w domu na miarę swoich możliwości,
 • odrabia zadania domowe,
 • zadane prace wykonuje sumiennie i oddaje w wyznaczonym terminie,
 • opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań podstawowych w stopniu, który pozwoli mu rozwiązywać (również z pomocą nauczyciela) zadania o stosunkowo niewielkim stopniu trudności;
 • dobrą, gdy:
 • aktywnie pracuje na lekcji i w domu,
 • systematycznie odrabia zadania domowe,
 • zadane prace wykonuje sumiennie i oddaje w wyznaczonym terminie,
 • opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań rozszerzających w stopniu, który umożliwi sprawne i samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań typowych;
 • bardzo dobrą, gdy:
 • aktywnie pracuje na lekcji wykazując się umiejętnością rozwiązywania problemów, uzasadniania i prezentowania własnych rozwiązań,
 • systematycznie odrabia zadania domowe, rozwiązując również zadania dodatkowe,
 • zadane prace oddaje w terminie, do ich opracowania wykorzystuje informacje z różnych źródeł, prezentuje je w ciekawej formie,
 • sprawnie posługuje się językiem matematycznym,
 • bierze udział w konkursach matematycznych,
 • opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań dopełniających w stopniu, który umożliwi mu biegłe wykonywanie zadań, również nietypowych i zastosowanie umiejętności w sytuacjach nowych;
 • celującą, gdy:
 • aktywnie, samodzielnie pracuje na lekcji wykazując się umiejętnością rozwiązywania problemów, uzasadniania i prezentowania własnych rozwiązań,
 • systematycznie odrabia zadania domowe, rozwiązując również zadania dodatkowe wykraczające poza program,
 • zadane prace oddaje w terminie, do ich opracowania wykorzystuje informacje z różnych źródeł, wykazując się indywidualnymi zainteresowaniami, prezentuje je w ciekawej formie,
 • sprawnie posługuje się językiem matematycznym,
 • osiąga sukcesy w konkursach matematycznych,
 • opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań wykraczających w stopniu, który umożliwi mu samodzielne, twórcze rozwiązywanie złożonych problemów o wysokim stopniu trudności.

Opracowała K. Nowak

Copyright © 2019 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.