SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH V i VIII

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JÓZEFA WESZKI W RUDOŁTOWICACH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

 1. Pomiar osiągnięć odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
  • Prace klasowe (Sprawdziany) –zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone lekcją powtórzeniową i obejmujące przerobiony dział materiału.
  • Kartkówki- sprawdzają wiedzę z co najwyżej trzech ostatnich tematów lekcyjnych; nie muszą być zapowiadane.
  • Diagnoza- przeprowadzana trzy razy w ciągu roku szkolnego, nie musi być zapowiedziana.
  • Odpowiedzi ustne.
  • Prace domowe.
  • Ocena osiągnięć w konkursach matematycznych.
  • Aktywność na lekcji. Uczeń ma możliwość wielokrotnego uzyskania „+” za lub „-” za pracę na lekcji.

Za zdobyte ”plusy” i „minusy” uczeń otrzymuje oceny za aktywność:

„+ + + + +” ocena bdb, „+ + + + -”ocena db, „+ + + - -”ocena dst, „+ + - - -”ocena dop, „+ - - - -” ocena –dop, „- - - - -” ocena ndst.

Uczeń ma obowiązek mieć na każdej lekcji:

 • zeszyt, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, w zeszycie min. 5 pustych fiszek na kartkówki, kolorowy długopis lub cienkopis, ołówek i linijkę;
 • na lekcjach geometrii posiadać linijkę, ekierkę, kątomierz, metalowy cyrkiel, ołówek, gumkę i temperówkę.
 1. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne

Uczeń otrzymuje ocenę:

 • dopuszczającą, gdy:
 • pracuje na lekcji i w domu na miarę swoich możliwości,
 • uczestniczy w zajęciach dodatkowych (konsultacjach) w terminach ustalonych z nauczycielem,
 • z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania,
 • opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych w stopniu, który pozwoli mu świadomie uczestniczyć w lekcjach w czasie dalszej nauki;
 • dostateczną, gdy:
 • pracuje na lekcji i w domu na miarę swoich możliwości,
 • odrabia zadania domowe,
 • zadane prace wykonuje sumiennie i oddaje w wyznaczonym terminie,
 • opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań podstawowych w stopniu, który pozwoli mu rozwiązywać (również z pomocą nauczyciela) zadania o stosunkowo niewielkim stopniu trudności;
 • dobrą, gdy:
 • aktywnie pracuje na lekcji i w domu,
 • systematycznie odrabia zadania domowe,
 • zadane prace wykonuje sumiennie i oddaje w wyznaczonym terminie,
 • opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań rozszerzających w stopniu, który umożliwi sprawne i samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań typowych;
 • bardzo dobrą, gdy:
 • aktywnie pracuje na lekcji wykazując się umiejętnością rozwiązywania problemów, uzasadniania i prezentowania własnych rozwiązań,
 • systematycznie odrabia zadania domowe, rozwiązując również zadania dodatkowe,
 • zadane prace oddaje w terminie, do ich opracowania wykorzystuje informacje z różnych źródeł, prezentuje je w ciekawej formie,
 • sprawnie posługuje się językiem matematycznym,
 • bierze udział w konkursach matematycznych,
 • opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań dopełniających w stopniu, który umożliwi mu biegłe wykonywanie zadań, również nietypowych i zastosowanie umiejętności w sytuacjach nowych;
 • celującą, gdy:
 • aktywnie, samodzielnie pracuje na lekcji wykazując się umiejętnością rozwiązywania problemów, uzasadniania i prezentowania własnych rozwiązań,
 • systematycznie odrabia zadania domowe, rozwiązując również zadania dodatkowe wykraczające poza program,
 • zadane prace oddaje w terminie, do ich opracowania wykorzystuje informacje z różnych źródeł, wykazując się indywidualnymi zainteresowaniami, prezentuje je w ciekawej formie,
 • sprawnie posługuje się językiem matematycznym,
 • osiąga sukcesy w konkursach matematycznych,
 • opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań wykraczających w stopniu, który umożliwi mu samodzielne, twórcze rozwiązywanie złożonych problemów o wysokim stopniu trudności.

Opracowała K. Nowak

Copyright © 2019 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.