SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia

PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. IV – VII W ROKU SZOLNYM 2017/2018

 1. Przedmiotem oceny są: wiadomości, umiejętności oraz aktywność.
 2. Skala ocen i kryteria

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
 • samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności,
 • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej,
 • posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak iw piśmie,
 • aktywnie uczestniczy w lekcjach /zajęciach pozalekcyjnych,
 • z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,
 • tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,
 • odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów,
 • wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe,
 • współpracuje w zespole, często odgrywając rolę lidera,
 • wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze i analizie tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
 • samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności,
 • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je samodzielnie, podejmuje próby interpretacji
 • posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie,
 • aktywnie uczestniczy w lekcjach/zajęciach pozalekcyjnych,
 • bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,
 • tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, w większości poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,
 • aktywnie uczestniczy w lekcjach,
 • wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
 • samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela –trudne,
 • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w nich informacje,
 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych i stylistycznych,
 • bierze czynny udział w lekcji,
 • wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
 • samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela,
 • odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie większości wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,
 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne; wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo,
 • wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana,
 • niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócające komunikację,
 • rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach,
 • wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej,
 • większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela,
 • czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji,
 • ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru,
 • nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów,
 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań,
 • nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia nauczyciela,
 • pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy,
 • często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej,
 • ma kłopoty z techniką czytania,
 • nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,
 • nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela,
 • wykazuje się niechęcią do nauki,
 • zaniedbuje wykonywanie prac domowych,
 • nie angażuje się w pracę grupy.

Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów. Ocenianiu podlegają: prace klasowe, odpowiedzi ustne, prace domowe, prace długoterminowe, testy, sprawdziany, dyktanda, recytacja prozy/poezji, sposób prowadzenia zeszytu, udział w konkursie klasowym, szkolnym, międzyszkolnym, przedstawieniu, akademii szkolnej, różnorodne działania twórcze, czytanie i czytanie ze zrozumieniem, aktywność (5 plusów = ocena bdb). Uczeń otrzymuje ok. 4 różnorodnych ocen w ciągu miesiąca. Dopuszczalne jest uzupełnianie ocen bieżących znakami „+/-”

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (brak zeszytu przedmiotowego lub podręcznika) maksymalnie 2 razy w półroczu bez podania przyczyny, zostaje to odnotowane w dzienniku. Fakt ten nie ma wpływu na ocenę aktywności ucznia. Kolejne nieprzygotowania zostają odnotowane w dzienniku (uwaga), a ich ilość ma wpływ na ocenę aktywności. Braki zadania odnotowywane są w dzienniku za pomocą znaku „minus”. Otrzymanie trzech minusów skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej.

Zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych   sprawdzian pisemny termin ustala się na 1 -2 tygodni przed i informuje o tym uczniów (termin zostaje wpisany do dziennika, a uczniowie wpisują go do zeszytów przedmiotowych);kartkówka – bez zapowiedzi.

                                         OCENA

PUNKTACJA

niedostateczny

0-34 % możliwych do uzyskania punktów

dopuszczający

35-49 %

dostateczny

50-74 %

dobry

75-90 %

bardzo dobry

91-99%

celujący

100 % i więcej (pytania dodatkowe)

Przewiduje się możliwość poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu/pracy pisemnej całogodzinnej

–  uczeń powinien dokonać tego w terminie 2 tygodni od otrzymania tejże oceny tj. od momentu oddania sprawdzianów klasie (nie później niż na 10 dni przed klasyfikacją), uczeń pisze poprawę sprawdzianu tylko 1 raz; ocena z poprawy zostaje wpisana do dziennika;

–  poprawiania kartkówki nie przewiduje się;

–  sprawdziany pisemne są obowiązkowe; jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać sprawdzianu z całą klasą, to ma obowiązek uczynić to w terminie 2 tygodni po powrocie do szkoły;

–  jeśli uczeń nie przyjdzie w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (nieobecność nieusprawiedliwiona), do dziennika zostaje wpisana ocena niedostateczna, jeżeli ta nieobecność była spowodowana przyczynami losowymi – istnieje możliwość jeszcze jednej próby pisania sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA PRZEZ UCZNIA OCEN WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE Uczeń może starać się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu tylko o jeden stopień (maksymalnie do oceny bardzo dobrej). Uczeń może starać się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu język polski tylko w wyniku pozytywnego zaliczenia pisemnego testu rocznego. Chęć poprawy oceny wraz z uzasadnieniem zgłasza rodzic/opiekun prawny w formie pisemnej do dyrektora szkoły najpóźniej następnego dnia od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie rocznej. W ciągu 2 dni od zgłoszenia uczeń zobowiązany jest napisać roczny test dostosowany do wymagań na daną ocenę. Podwyższenie oceny następuje wówczas, gdy uczeń osiągnie z testu minimum 85% możliwych do uzyskania punktów. Jeżeli wynik pisemnego testu rocznego nie będzie zadowalający – ocena klasyfikacyjna proponowana przez nauczyciela nie ulega zmianie (obniżeniu).

ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O KRYTERIACH OCEN

1. Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice zostają poinformowani o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania języka polskiego oraz o sposobach ich sprawdzania.

2.Wszystkie oceny ucznia wpisywane są do dziennika elektronicznego pod odpowiednimi oznaczeniami ocenianego obszaru aktywności.

3.Ocena jest jawna, zarówno dla ucznia jak i jego rodzica.

4.Rodzice są zobowiązani zapoznać się z każdą ocenę ucznia.

5. Testy i sprawdziany pisemne są do wglądu ucznia i rodziców. Dokumentacja szkolna przechowywana jest przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

Opracowała: mgr Sylwia Kościelny, Dorota Górniok

Copyright © 2018 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.