SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia


W związku z zawiązaniem się Komitetu Strajkowego w naszej szkole, od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się strajk nauczycieli i będzie trwał do odwołania.

Nieobecność uczniów w szkole nie będzie miała wpływu na obliczanie frekwencji.

W chwili obecnej świetlica prowadzi zajęcia opiekuńcze. Jeżeli potrzebujecie Państwo opieki dla swojego dziecka prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Na bieżąco będą do Państwa przesyłane informacje o sytuacji w naszej szkole. Prosimy o śledzenie wiadomości umieszczanych na szkolnej stronie www, w dzienniku elektronicznym oraz w mediach.


W dniach od poniedziałku 15.04.2019 r. do środy 17.04.2019 r. odbywać się będą egzaminy klasy 8.
Wyżej wymienione dni, dla reszty uczniów są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Od czwartku 18.04. 2019 r. do wtorku 23.04.2019 r. trwa przerwa świąteczna.PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 4-8

 

PSO z języka polskiego opiera się na założeniach paragrafu 61oraz 63 – „Ocenianie bieżące” Statutu Szkoły

Formy sprawdzania osiągnięć uczniów

Ocenianie w klasach IV–VIII odbywa się w skali cyfrowej od 1 do 6. Ocenie podlegają realne osiągnięcia uczniów, czyli aktualny stan wiedzy i umiejętności oraz wkład pracy i postępy w uczeniu się

Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

recytacja prozy i poezji, odpowiedzi ustne, prace klasowe, sprawdziany kartkówki, testy dyktanda prace domowe, zadania wykonywane w zeszycie wypowiedzi pisemne na lekcji prace długoterminowe, m.in. projekty, gazetki ,udział w konkursie klasowym, szkolnym, międzyszkolnym, w przedstawieniu, akademii szkolnej, różnorodne działania twórcze, w których uczeń prezentuje swoje pasje i wykorzystuje uzdolnienia.

Kryteria ocen

Ocena końcowa (okresowa) jest wypadkową ocen cząstkowych, które uczeń otrzyma w ciągu roku szkolnego, wynika z zakresu opanowanych umiejętności, zdobytych wiadomości, a także wkładu pracy. Szczegółowe kryteria oceniania:

OCENA CELUJĄCA

Uczeń:

opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności, czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej, posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie, aktywnie uczestniczy w lekcjach (pełni funkcję asystenta nauczyciela) i zajęciach pozalekcyjnych, z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim, tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym, odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów, wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe, współpracuje w zespole, często odgrywając rolę lidera, wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze i analizie tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi.

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń:

opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności, czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je samodzielnie, podejmuje próby interpretacji, posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie, aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim, tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, w większości poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym, aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.

OCENA DOBRA

Uczeń:

w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela – trudne, czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w nich informacje, w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych i stylistycznych, bierze czynny udział w lekcji, wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe.

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela, odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie większości wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego, w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne; wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo, wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana, niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócające komunikację, rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej, większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela, czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji, ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru, nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów, w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań, nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia nauczyciela, pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy, często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby.

OCENA NIEDOSTATECZNA

Uczeń:

nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej, ma kłopoty z techniką czytania, nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego, nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela, wykazuje się niechęcią do nauki, zaniedbuje wykonywanie prac domowych, nie angażuje się w pracę grupy.

Oceny z prac punktowanych ustala się na podstawie następujących progów procentowych:

1) stopień celujący-100%;

2) stopień bardzo dobry-99% -91%;

3) stopień dobry-90% -70%;

4) stopień dostateczny-69% -50%;

5) stopień dopuszczający-49% -30%;

6) stopień niedostateczny-29% -0%.

Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do odpowiedzi, brak potrzebnych przyborów i materiałów bez negatywnych konsekwencji z zajęć edukacyjnych o wymiarze:

1) 1 godziny tygodniowo –1 raz w ciągu półrocza;

2) 2 godzin tygodniowo i więcej –2 razy w ciągu półrocza;

3) dopuszczalna ilość nieprzygotowań zostaje odnotowana w dzienniku w zakładce oceny z poszczególnych przedmiotów (oznaczenie „np”);

4) kolejne nieprzygotowania skutkują otrzymaniem uwagi negatywnej z wywiązywania się z obowiązków szkolnych;

5)możliwość zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji nie dotyczy tych zajęć, na których odbywa się zapowiedziana forma sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

  1. sprawdzian, kartkówka, praca klasowa, diagnoza.

Uczeń może zgłosić brak zadania domowego bez negatywnych konsekwencji jeden raz w półroczu, co zostaje odnotowane w dzienniku przy ocenach (oznaczenie „bz”). Kolejne braki zadań skutkują otrzymaniem oceny niedostatecznej.

Nieprzygotowanie do zajęć lub brak pracy domowej należy zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji.

Poprawianie ocen niedostatecznych ze sprawdzianów pisemnych:

Przewiduje się możliwość poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu całogodzinnego

–  uczeń powinien dokonać tego w terminie 2 tygodni od otrzymania tejże oceny tj. od momentu oddania sprawdzianów klasie (nie później niż na 10 dni przed klasyfikacją), uczeń pisze poprawę sprawdzianu tylko 1 raz; ocena z poprawy zostaje wpisana do dziennika;

– poprawiania kartkówki nie przewiduje się;

–   sprawdziany pisemne są obowiązkowe; jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać sprawdzianu z całą klasą, to ma obowiązek uczynić to w terminie 2 tygodni po powrocie do szkoły;

–  jeśli uczeń nie przyjdzie w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (nieobecność nieusprawiedliwiona), do dziennika zostaje wpisana ocena niedostateczna, jeżeli ta nieobecność była spowodowana przyczynami losowymi – istnieje możliwość jeszcze jednej próby pisania sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

Warunki i tryb uzyskania przez ucznia ocen wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne

Uczeń może starać się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu historia i społeczeństwo tylko o jeden stopień (maksymalnie do oceny bardzo dobrej).

Uczeń może starać się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu historia i społeczeństwo tylko w wyniku pozytywnego zaliczenia pisemnego testu rocznego. Chęć poprawy oceny wraz z uzasadnieniem zgłasza rodzic/opiekun prawny w formie pisemnej do dyrektora szkoły najpóźniej następnego dnia od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie rocznej. W ciągu 2 dni od zgłoszenia uczeń zobowiązany jest napisać roczny test dostosowany do wymagań na daną ocenę. Podwyższenie oceny następuje wówczas, gdy uczeń osiągnie z testu minimum 85% możliwych do uzyskania punktów. Jeżeli wynik pisemnego testu rocznego nie będzie zadowalający – ocena klasyfikacyjna proponowana przez nauczyciela nie ulega zmianie (obniżeniu).

Zasady informowania uczniów i rodziców o kryteriach ocen

1. Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice zostają poinformowani o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania języka polskiego oraz o sposobach ich sprawdzania.

2. Wszystkie oceny ucznia wpisywane są do dziennika elektronicznego pod odpowiednimi oznaczeniami ocenianego obszaru aktywności.

3. Ocena jest jawna, zarówno dla ucznia jak i jego rodzica.

4. Rodzice są zobowiązani zapoznać się z każdą ocenę ucznia.

5. Testy i sprawdziany pisemne są do wglądu ucznia i rodziców. Dokumentacja szkolna przechowywana jest przez nauczyciela do końca roku szkolnego. Opracowały: D. Górniok, S. Kościelny

Copyright © 2019 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.