SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia

Od 16 marca - zajęcia w szkole zostają zawieszone!
Od 25 marca szkoła prowadzi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


1. Placówka od dnia 16.03.2020 r. do odwołania jest zamknięta dla wszystkich interesantów, rodziców oraz uczniów.
2. W sytuacjach tylko bardzo pilnych i niecierpiących zwłoki interesant/rodzic może zostać wpuszczony na teren placówki po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu spotkania oraz przeprowadzeniu wstępnego wywiadu.
3. W razie konieczności osobistego kontaktu prosimy o telefon pod nr.: 32 211 21 00.PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA/HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLAS IV – VIII

 1. PSO z historii opiera się na założeniach paragrafu 61 oraz 63.. – „Ocenianie bieżące” Statutu Szkoły
 2. Skala ocen i kryteria:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności, aktywnie uczestniczy w lekcjach /zajęciach pozalekcyjnych, z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z historią , wyróżnia się samodzielnością i dojrzałością sądów, wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe, współpracuje w zespole, często odgrywając rolę lidera,

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który : opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności, aktywnie uczestniczy w lekcjach/zajęciach pozalekcyjnych, bierze udział w konkursach tematycznie związanych z historią, aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela –trudne, bierze czynny udział w lekcji, wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela, rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej, większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela, nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia nauczyciela, pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy, często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej, nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela, wykazuje się niechęcią do nauki, zaniedbuje wykonywanie prac domowych, nie angażuje się w pracę grupy

 1. Zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych sprawdzian pisemny termin ustala się na 1 -2 tygodni przed i informuje o tym uczniów (termin zostaje wpisany do dziennika, a uczniowie wpisują go do zeszytów przedmiotowych); kartkówka – bez zapowiedzi.
 • Rodzaje sprawdzianów: sprawdzian pisemny - test– jednogodzinny obejmujący 1 dział;  kartkówka – trwająca do 15 minut, niewielka ilość materiału 1-3 lekcje, odpowiedź ustna - z ostatnich 3 lekcji lub z lekcji bieżącej; samodzielne prace domowe oraz praca na lekcji, prowadzenie zeszytu/ćwiczeń/kart pracy.
 • Ilość prac w semestrze podlegających ocenie: test – 3-4 w ciągu semestru; kartkówka – 5-6 w semestrze; praca na lekcji – ćwiczenia, praca z tekstem lub mapą minimum 3 w semestrze; odpowiedzi ustne – minimum 1 w semestrze; zeszyt przedmiotowy – minimum 1 raz w semestrze (estetyka i systematyczność jego prowadzenia); aktywność ucznia na lekcji – na bieżąco. Dopuszczalne jest uzupełnianie ocen bieżących znakami „+/-”.

Oceny z prac punktowanych ustala się na podstawie następujących progów procentowych:

1) stopień celujący-100%;

2) stopień bardzo dobry-99% -91%;

3) stopień dobry-90% -70%;

4) stopień dostateczny-69% -50%;

5) stopień dopuszczający-49% -30%;

6) stopień niedostateczny-29% -0%.

 1. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do odpowiedzi, brak potrzebnych przyborów i materiałów bez negatywnych konsekwencji z zajęć edukacyjnych o wymiarze:
 • 1 godziny tygodniowo –1 raz w ciągu półrocza;
 • 2 godzin tygodniowo i więcej –2 razy w ciągu półrocza;
 • dopuszczalna ilość nieprzygotowań zostaje odnotowana w dzienniku w zakładce oceny z poszczególnych przedmiotów (oznaczenie „np”);
 • kolejne nieprzygotowania skutkują otrzymaniem uwagi negatywnej z wywiązywania się z obowiązków szkolnych;
 • możliwość zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji nie dotyczy tych zajęć, na których odbywa się zapowiedziana forma sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, np. sprawdzian, kartkówka, praca klasowa, diagnoza.
 1. Uczeń może zgłosić brak zadania domowego bez negatywnych konsekwencji jeden raz w półroczu, co zostaje odnotowane w dzienniku przy ocenach (oznaczenie „bz”). Kolejne braki zadań skutkują otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 2. Nieprzygotowanie do zajęć lub brak pracy domowej należy zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji.
 3. Poprawianie ocen niedostatecznych ze sprawdzianów pisemnych:
 • Przewiduje się możliwość poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu całogodzinnego
 1. uczeń powinien dokonać tego w terminie 2 tygodni od otrzymania tejże oceny tj. od momentu oddania sprawdzianów klasie (nie później niż na 10 dni przed klasyfikacją), uczeń pisze poprawę sprawdzianu tylko 1 raz; ocena z poprawy zostaje wpisana do dziennika;
 2. poprawiania kartkówki nie przewiduje się;
 3. sprawdziany pisemne są obowiązkowe; jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać sprawdzianu z całą klasą, to ma obowiązek uczynić to w terminie 2 tygodni po powrocie do szkoły;
 4. jeśli uczeń nie przyjdzie w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (nieobecność nieusprawiedliwiona), do dziennika zostaje wpisana ocena niedostateczna, jeżeli ta nieobecność była spowodowana przyczynami losowymi – istnieje możliwość jeszcze jednej próby pisania sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 5. Warunki i tryb uzyskania przez ucznia ocen wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne

Uczeń może starać się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu historia i społeczeństwo tylko o jeden stopień (maksymalnie do oceny bardzo dobrej).

Uczeń może starać się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu historia i społeczeństwo tylko w wyniku pozytywnego zaliczenia pisemnego testu rocznego. Chęć poprawy oceny wraz z uzasadnieniem zgłasza rodzic/opiekun prawny w formie pisemnej do dyrektora szkoły najpóźniej następnego dnia od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie rocznej. W ciągu 2 dni od zgłoszenia uczeń zobowiązany jest napisać roczny test dostosowany do wymagań na daną ocenę. Podwyższenie oceny następuje wówczas, gdy uczeń osiągnie z testu minimum 85% możliwych do uzyskania punktów. Jeżeli wynik pisemnego testu rocznego nie będzie zadowalający – ocena klasyfikacyjna proponowana przez nauczyciela nie ulega zmianie (obniżeniu).

 1. Zasady informowania uczniów i rodziców o kryteriach ocen
 • Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice zostają poinformowani o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania języka polskiego oraz o sposobach ich sprawdzania.
 • Wszystkie oceny ucznia wpisywane są do dziennika elektronicznego pod odpowiednimi oznaczeniami ocenianego obszaru aktywności.
 • Ocena jest jawna, zarówno dla ucznia jak i jego rodzica.
 • Rodzice są zobowiązani zapoznać się z każdą ocenę ucznia.
 • Testy i sprawdziany pisemne są do wglądu ucznia i rodziców. Dokumentacja szkolna przechowywana jest przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

Opracowały: D. Górniok, S. Kościelny

Copyright © 2020 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.