SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia


W związku z zawiązaniem się Komitetu Strajkowego w naszej szkole, od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się strajk nauczycieli i będzie trwał do odwołania.

Nieobecność uczniów w szkole nie będzie miała wpływu na obliczanie frekwencji.

W chwili obecnej świetlica prowadzi zajęcia opiekuńcze. Jeżeli potrzebujecie Państwo opieki dla swojego dziecka prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Na bieżąco będą do Państwa przesyłane informacje o sytuacji w naszej szkole. Prosimy o śledzenie wiadomości umieszczanych na szkolnej stronie www, w dzienniku elektronicznym oraz w mediach.


W dniach od poniedziałku 15.04.2019 r. do środy 17.04.2019 r. odbywać się będą egzaminy klasy 8.
Wyżej wymienione dni, dla reszty uczniów są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Od czwartku 18.04. 2019 r. do wtorku 23.04.2019 r. trwa przerwa świąteczna.PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VII

 • 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE
 1. Przedmiotem oceny są: umiejętności; wiadomości i aktywność.
 • 2 PRAWA UCZNIA
 1. Uczeń ma prawo:
 • być nieprzygotowanym do zajęć, dwukrotnie w ciągu półrocza, bez podania przyczyny. Niewykorzystane nieprzygotowanie nie przechodzi na kolejne półrocze,
 • poprawić ocenę pozytywną ze sprawdzianu, która nie satysfakcjonuje ucznia, w terminie ustalonym z nauczycielem (do tygodnia od otrzymania informacji o ocenie). Ocena z poprawy zostaje wpisana do dziennika, nawet jeśli jest to ocena niższa.
 • starać się o uzyskanie rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana na warunkach określonych w $ 5 ust.3,
 • po dłuższej nieobecności nie odpowiadać lub nie pisać testu z materiału na którym był nieobecny, zaległości zobowiązany jest nadrobić w ciągu tygodnia.
 • 3 OBOWIĄZKI UCZNIA
 1. Uczeń ma obowiązek:
 • prowadzić zeszyt przedmiotowy (w szerokie linie), zeszyt ćwiczeń,
 • systematycznie przygotowywać się do lekcji (mieć opanowany materiał z trzech ostatnich lekcji
  i posiadać przybory niezbędne do zajęć),
 • odrabiać zadanie domowe,
 • zgłaszać swoje nieprzygotowanie niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć,
 • uzupełnić brakujące oceny po ustaleniu terminu z nauczycielem,
 • w ciągu dwóch tygodni poprawić ocenę negatywną z testu.
 • 4 OCENIANIE BIEŻĄCE
 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:
 • Test- obejmuje ustalony zakres materiału, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem (termin zostaje wpisany do dziennik elektronicznego);
 • Kartkówka (obejmuje zakres 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana)
 • Odpowiedź ustna (wiersz, dialog, scenka, wypowiedź, odpytanie z 3 ostatnich lekcji)
 • Ocena pracy domowej
 • Ocena pracy na lekcji (samodzielna, w parach, grupowa)
 1. Uczeń może uzyskać dodatkową ocenę
 • Zeszyt przedmiotowy
 • Zeszyt ćwiczeń
 • Aktywność na zajęciach (za zdobytych 10 punktów, uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za 20 punktów ocenę celującą)
 • Wykonanie pomocy dydaktycznej
 • Premiowane miejsce w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
 • Brak zadania domowego skutkuje wpisem uwagi z zachowania.
 1. Kryteria ocen wyrażone w procentach

OCENA

PUNKTY WYRAŻONE W PROCENTACH

niedostateczny (1)

0-34%

-dopuszczający (-2)

35-40%

dopuszczający (2)

41-44%

+dopuszczający (+2)

45-49%

-dostateczny (-3)

50-55%

dostateczny (3)

56- 69%

+dostateczny (+3)

70- 75%

-dobry (-4)

76- 80%

dobry (4)

81- 84%

+dobry (+4)

85- 90%

-bardzo dobry (-5)

91-92%

bardzo dobry (5)

93- 95%

+bardzo dobry (+5)

96-99%

celujący (6)

100%

 • 5 KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA
 1. Ocena śródroczna – wystawiana jest na podstawie ocen bieżących, uzyskanych przez ucznia w ciągu całego półrocza; musi być adekwatna do nich, co nie równa się ich średniej arytmetycznej.
 2. Ocena roczna jest obiektywną oceną wiedzy i umiejętności ucznia, zdobytych w ciągu całego roku szkolnego.
 3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowi) mają prawo ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej. Chęć poprawy oceny zgłasza się u nauczyciela (ustnie lub pisemnie) najpóźniej 2 dni po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie. Uczeń zobowiązany jest napisać test (obejmujący materiał z całego roku). Jeżeli stopień z testu jest wyższy niż ocena przewidywana - roczna ocena klasyfikacyjna ulega zmianie.
 • 6 INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH W NAUCE
 1. Ocena jest jawna dla ucznia i rodzica (prawnego opiekuna)
 2. Wszystkie oceny ucznia wpisywane są do dziennika elektronicznego.

3. Prace pisemne są do wglądu ucznia i rodziców.                    

 

Copyright © 2019 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.