SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia

Od 16 marca - zajęcia w szkole zostają zawieszone!
Od 25 marca szkoła prowadzi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


1. Placówka od dnia 16.03.2020 r. do odwołania jest zamknięta dla wszystkich interesantów, rodziców oraz uczniów.
2. W sytuacjach tylko bardzo pilnych i niecierpiących zwłoki interesant/rodzic może zostać wpuszczony na teren placówki po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu spotkania oraz przeprowadzeniu wstępnego wywiadu.
3. W razie konieczności osobistego kontaktu prosimy o telefon pod nr.: 32 211 21 00.PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VII

 • 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE
 1. Przedmiotem oceny są: umiejętności; wiadomości i aktywność.
 • 2 PRAWA UCZNIA
 1. Uczeń ma prawo:
 • być nieprzygotowanym do zajęć, dwukrotnie w ciągu półrocza, bez podania przyczyny. Niewykorzystane nieprzygotowanie nie przechodzi na kolejne półrocze,
 • poprawić ocenę pozytywną ze sprawdzianu, która nie satysfakcjonuje ucznia, w terminie ustalonym z nauczycielem (do tygodnia od otrzymania informacji o ocenie). Ocena z poprawy zostaje wpisana do dziennika, nawet jeśli jest to ocena niższa.
 • starać się o uzyskanie rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana na warunkach określonych w $ 5 ust.3,
 • po dłuższej nieobecności nie odpowiadać lub nie pisać testu z materiału na którym był nieobecny, zaległości zobowiązany jest nadrobić w ciągu tygodnia.
 • 3 OBOWIĄZKI UCZNIA
 1. Uczeń ma obowiązek:
 • prowadzić zeszyt przedmiotowy (w szerokie linie), zeszyt ćwiczeń,
 • systematycznie przygotowywać się do lekcji (mieć opanowany materiał z trzech ostatnich lekcji
  i posiadać przybory niezbędne do zajęć),
 • odrabiać zadanie domowe,
 • zgłaszać swoje nieprzygotowanie niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć,
 • uzupełnić brakujące oceny po ustaleniu terminu z nauczycielem,
 • w ciągu dwóch tygodni poprawić ocenę negatywną z testu.
 • 4 OCENIANIE BIEŻĄCE
 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:
 • Test- obejmuje ustalony zakres materiału, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem (termin zostaje wpisany do dziennik elektronicznego);
 • Kartkówka (obejmuje zakres 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana)
 • Odpowiedź ustna (wiersz, dialog, scenka, wypowiedź, odpytanie z 3 ostatnich lekcji)
 • Ocena pracy domowej
 • Ocena pracy na lekcji (samodzielna, w parach, grupowa)
 1. Uczeń może uzyskać dodatkową ocenę
 • Zeszyt przedmiotowy
 • Zeszyt ćwiczeń
 • Aktywność na zajęciach (za zdobytych 10 punktów, uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za 20 punktów ocenę celującą)
 • Wykonanie pomocy dydaktycznej
 • Premiowane miejsce w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
 • Brak zadania domowego skutkuje wpisem uwagi z zachowania.
 1. Kryteria ocen wyrażone w procentach

OCENA

PUNKTY WYRAŻONE W PROCENTACH

niedostateczny (1)

0-34%

-dopuszczający (-2)

35-40%

dopuszczający (2)

41-44%

+dopuszczający (+2)

45-49%

-dostateczny (-3)

50-55%

dostateczny (3)

56- 69%

+dostateczny (+3)

70- 75%

-dobry (-4)

76- 80%

dobry (4)

81- 84%

+dobry (+4)

85- 90%

-bardzo dobry (-5)

91-92%

bardzo dobry (5)

93- 95%

+bardzo dobry (+5)

96-99%

celujący (6)

100%

 • 5 KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA
 1. Ocena śródroczna – wystawiana jest na podstawie ocen bieżących, uzyskanych przez ucznia w ciągu całego półrocza; musi być adekwatna do nich, co nie równa się ich średniej arytmetycznej.
 2. Ocena roczna jest obiektywną oceną wiedzy i umiejętności ucznia, zdobytych w ciągu całego roku szkolnego.
 3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowi) mają prawo ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej. Chęć poprawy oceny zgłasza się u nauczyciela (ustnie lub pisemnie) najpóźniej 2 dni po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie. Uczeń zobowiązany jest napisać test (obejmujący materiał z całego roku). Jeżeli stopień z testu jest wyższy niż ocena przewidywana - roczna ocena klasyfikacyjna ulega zmianie.
 • 6 INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH W NAUCE
 1. Ocena jest jawna dla ucznia i rodzica (prawnego opiekuna)
 2. Wszystkie oceny ucznia wpisywane są do dziennika elektronicznego.

3. Prace pisemne są do wglądu ucznia i rodziców.                    

 

Copyright © 2020 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.