SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE IV, VI, VII OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JÓZEFA WESZKI W RUDOŁTOWICACH, W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu nauczania matematyki w danej klasie,
 • samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,
 • biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,
 • potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania matematyki w danej klasie,
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 • samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne określone programem nauczania.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował znaczną część wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie,
 • poprawnie stosuje wiadomości,
 • samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

 • opanował umiejętności i wiadomości w stopniu zadowalającym,
 • wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • posiada braki w opanowaniu wiadomości, ale te braki nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z matematyki w ciągu dalszej nauki,
 • rozwiązuje zadania       teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania matematyki w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach nie pozwalają na dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
 • Nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności.
 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Lp.

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Ilość w ciągu jednego półrocza

1

Zadania klasowe - zapowiedziane prace pisemne po omówieniu całego działu, poprzedzone lekcją powtórzeniową.

3

2

Sprawdziany – zapowiedziane prace pisemne po omówieniu tematu składającego się z kilku jednostek lekcyjnych.

2

3

Kartkówki – prace pisemne niekoniecznie zapowiedziane, sprawdzające wiedzę z trzech ostatnich lekcji,

10

4

Odpowiedź ustna – sprawdzająca wiedzę z trzech ostatnich lekcji, może być połączona z rozwiązywaniem zadań matematycznych.

2

5

Zadania domowe – przy ich ocenie bierze się pod uwagę terminowość i poprawność wykonania.

4

6

Zeszyt przedmiotowy – oceniany jest pod względem systematyczności i estetyki prowadzenia.

1

7

Praca samodzielna podczas lekcji – samodzielne rozwiązywanie zadań podsumowujących dział.

4

8

Aktywność podczas lekcji – częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych podczas lekcji.

zależy od predyspozycji uczniów

Ponadto uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za osiągnięcia w pozaszkolnych konkursach z zakresu matematyki.

Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w ciągu jednego półrocza, jest to odnotowane w dzienniku lekcyjnym symbolem „np.”

Uczeń może poprawić cząstkową ocenę niedostateczną uzyskaną z zapowiedzianych prac pisemnych (zadanie klasowe, sprawdzian) w ciągu jednego tygodnia od dnia otrzymania poprawionej pracy. Ocena otrzymana z poprawy jest wpisywana do dziennika obok wcześniej otrzymanej oceny niedostatecznej.

Uczeń nieobecny w szkole w dniu, w którym odbyła się zapowiedziana praca pisemna (zadanie klasowe, sprawdzian) jest zobowiązany przystąpić do napisania tej pracy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Nie dotrzymanie wyznaczonego terminu skutkuje uzyskaniem przez ucznia oceny niedostatecznej za tę pracę, bez możliwości jej poprawy.

Na śródroczną ocenę mają wpływ wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w I półroczu. Natomiast na roczną ocenę klasyfikacyjną mają wpływ wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w I i II półroczu.

Ocena śródroczna nie podlega poprawie.

Dopuszcza się możliwość uzyskania wyższej (tylko o jeden stopień), niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej z matematyki, na warunkach i w trybie określonym przez nauczyciela.

Opracowała mgr Krystyna Żemła

 

Copyright © 2019 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.