SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia


W związku z zawiązaniem się Komitetu Strajkowego w naszej szkole, od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się strajk nauczycieli i będzie trwał do odwołania.

Nieobecność uczniów w szkole nie będzie miała wpływu na obliczanie frekwencji.

W chwili obecnej świetlica prowadzi zajęcia opiekuńcze. Jeżeli potrzebujecie Państwo opieki dla swojego dziecka prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Na bieżąco będą do Państwa przesyłane informacje o sytuacji w naszej szkole. Prosimy o śledzenie wiadomości umieszczanych na szkolnej stronie www, w dzienniku elektronicznym oraz w mediach.


W dniach od poniedziałku 15.04.2019 r. do środy 17.04.2019 r. odbywać się będą egzaminy klasy 8.
Wyżej wymienione dni, dla reszty uczniów są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Od czwartku 18.04. 2019 r. do wtorku 23.04.2019 r. trwa przerwa świąteczna.Przedmiotowy System Oceniania przedmiotów przyrodniczych (przyrody, geografii, biologii, fizyki i chemii)

obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach w roku szkolnym 2018/2019

 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu nauczania biologii, fizyki, chemii, geografii i przyrody w danej klasie,
 • samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia z danego przedmiotu przyrodniczego,
 • chętnie wykonuje dodatkowe zadania, doświadczenia, modele naukowe, prace, sam wychodzi z inicjatywą,
 • potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań, problemów i dokonuje analizy lub syntezy w nowych zjawisk,
 • dodatkowa wiedza jest wynikiem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń;
 • potrafi rozumować kategoriami przyczynowo-skutkowymi,
 • zna i stosuje do obliczeń wzory fizyczne, chemiczne i jednostki wielkości fizycznych i chemicznych,
 • umie powiązać problematykę przyrodniczą z zagadnieniami poznanymi w czasie lekcji innych przedmiotów.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania biologii, fizyki, chemii, geografii i przyrody w danej klasie,
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 • samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne określone programem nauczania,
 • zna i rozumie wszystkie pojęcia wprowadzone na lekcjach, potrafi posługiwać się w różnych sytuacjach poznawczych,
 • sprawnie korzysta ze wszystkich wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,
 • samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się zdobytymi umiejętnościami,
 • biegle zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności,
 • zna i stosuje do obliczeń wzory fizyczne, chemiczne i jednostki wielkości fizycznych i chemicznych,
 • potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych z zakresie przedmiotów przyrodniczych.

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował znaczną część wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie,
 • zna i rozumie większość zagadnień i pojęć poruszanych na lekcji,
 • zna większość i stosuje do obliczeń wzory fizyczne, chemiczne i jednostki wielkości fizycznych i chemicznych,
 • rozumie treść faktów przyrodniczych oraz ich przyczyny i skutki,
 • poprawnie stosuje wiadomości, od czasu do czasu popełnia błędy,
 • pod kierunkiem nauczyciela analizuje teksty źródłowe i potrafi porównać dostrzeżone w nich zjawiska,
 • dobrze posługuje się mapą geograficzną /potrafi odczytać zawarte w nich informacje i posługiwać się legendą mapy,
 • samodzielnie wykonuje zaplanowane doświadczenie, rozwiązuje proste zadanie
  lub problem,
 • zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych,
 • wykonuje polecenia nauczyciela,
 • aktywny na lekcji, choć nie jest pomysłodawcą,
 • pomaga innym, nigdy nie przeszkadza w pracy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

 • zna i rozumie podstawowe pojęcia, wzory, procesy, jednostki wielkości fizycznych
  i chemicznych,
 • w opracowaniach pisemnych popełnia błędy merytoryczne, które potrafi z reguły samodzielnie poprawić po uwagach nauczyciela,
 • wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,
 • potrafi uzupełnić braki w wiedzy niezbędnej do dalszego kształcenia,
 • potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,
 • wykonuje proste zadania pisemne oparte na podręczniku lub innych źródłach wiedzy,
 • potrafi wykonać proste doświadczenia z pomocą nauczyciela,
 • zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych,
 • z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, takich jak: układ okresowy pierwiastków chemicznych, wykresy, tablice chemiczne,
 • z pomocą nauczyciela zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności
 • w czasie lekcji wykazuje się aktywnością sporadycznie, nie przeszkadza innym.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • uczeń dysponuje niepełną fragmentaryczną wiedzą określoną programem nauczania,
 • rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, często z pomocą nauczyciela,
 • przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić znaczenie prostych pojęć, zjawisk, procesów,
 • zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne,
 • z pomocą nauczyciela lub kolegów potrafi wykonać proste polecenia, doświadczenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności, zapisuje proste wzory i równania reakcji chemicznych,
 • jest biernym uczestnikiem zajęć, ale nie przeszkadza w ich prowadzeniu,
 • włącza się do pracy pod nadzorem nauczyciela.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania biologii, fizyki, chemii, geografii i przyrody w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach nie pozwalają na dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
 • nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności,
 • wyraźny brak zainteresowania terminowej poprawy ocen niedostatecznych,
 • nie zna podstawowych pojęć, zjawisk, procesów przyrodniczych,
 • nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi udzielić odpowiedzi lub wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania treści faktów przyrodniczych, elementarnych pojęć i prostych umiejętności,
 • nie potrafi powtórzyć nawet fragmentów opracowanych na lekcji,
 • nie wykonuje zadań postawionych przez nauczyciela lub realizowanych przez grupę,
 • swoją postawą uniemożliwia pracę innym.
 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 1. odpowiedzi ustne: obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji; może być połączona z rozwiązywaniem zadań;
 2. kartkówki, obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być zapowiadane),
 3. sprawdziany pisemne – zapowiadane tydzień wcześniej;
 4. zadania domowe (np.: prezentacja multimedialna, modele naukowe) – przy ich ocenie bierze się pod uwagę terminowość i poprawność wykonania;
 5. doświadczenia przyrodnicze,
 6. aktywność na lekcji – uczeń gromadzi plusy, które zamienia się na oceny:

- przy jednej godzinie tygodniowo – bdb to 3 plusy;

- przy dwóch godzinach tygodniowo – bdb to 5 plusów;

 1. zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń – oceniany jest pod względem systematyczności i estetyki prowadzenia;
 2. osiągnięcia w pozaszkolnych konkursach z biologii, fizyki, chemii, geografii i przyrody.
 1. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, dopuszczającą i dostateczną w terminie do tygodnia od daty wpisania oceny do dziennika elektronicznego.
 2. Przed rozpoczęciem lekcji uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do odpowiedzi, brak potrzebnych przyborów i materiałów bez negatywnych konsekwencji z zajęć edukacyjnych o wymiarze:

- 1 godziny tygodniowo – 1 raz w ciągu półrocza;

- 2 godzin tygodniowo i więcej – 2 razy w ciągu półrocza;

Dopuszczalna ilość nieprzygotowań zostaje odnotowana w dzienniku w zakładce oceny z poszczególnych przedmiotów (oznaczenie „np”). Kolejne nieprzygotowania skutkują otrzymaniem uwagi negatywnej z wywiązywania się z obowiązków szkolnych. Możliwość zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji nie dotyczy tych zajęć, na których odbywa się zapowiedziana forma sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, np. sprawdzian, kartkówka, praca klasowa, diagnoza.

 1. Przed rozpoczęciem lekcji uczeń może zgłosić brak zadania domowego bez negatywnych konsekwencji jeden raz w półroczu, co zostaje odnotowane w dzienniku przy ocenach (oznaczenie „bz”). Kolejne braki zadań skutkują otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 1. Uczeń nieobecny w szkole w dniu, w którym odbyła się zapowiedziana praca pisemna (zadanie klasowe, sprawdzian) jest zobowiązany przystąpić do napisania tej pracy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 2. Na śródroczną ocenę mają wpływ wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w I półroczu. Natomiast na roczną ocenę klasyfikacyjną mają wpływ wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w I i II półroczu.
 3. W zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń mają znajdować się pełne notatki z lekcji. W przypadku braku w/w zeszytów uczeń notuje na kartce, którą na bieżąco wkleja lub przepisuje do zeszytu przedmiotowego i uzupełnia zeszyt ćwiczeń. Za brak notatki z lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i uwagę negatywną za kolejne braki.
 4. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić brakującą notatkę z lekcji zarówno w zeszycie przedmiotowym jak i zeszycie ćwiczeń do 7 dni, jeśli nieobecność ucznia w szkole trwała minimum 3 dni. W pozostałych przypadkach uczeń uzupełnia notatki na bieżąco lub uzgadnia termin z nauczycielem. Brak przepisanej lekcji w w/w zeszytach oznacza ocenę niedostateczną i uwagę negatywną za kolejne braki.
 5. Ocena zeszytu ćwiczeń uwzględnia estetykę, sumienność prowadzenia zeszytu oraz poprawność w rozwiązywaniu, wypełnianiu zadań, a w przypadku poprawy również terminowość uzupełnienia zaległości. Ocenę niedostateczną można poprawić oddając zeszyt do ponownego sprawdzenia w ciągu tygodnia od jej uzyskania.
 6. Skala procentowa oceniania sprawdzianów i kartkówek:

OCENA

PUNKTACJA

celujący

100 %

bardzo dobry

99-91%

dobry

90-70 %

dostateczny

69-50 %

dopuszczający

49-30 %

niedostateczny

0-29          % możliwych do uzyskania punktów

 1. W ramach lekcji przedmiotów przyrodniczych stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć:

Typ oceny – forma sprawdzenia osiągnięć

Waga stosowana w dzienniku elektronicznym*

 • odpowiedź ustna

3

 • kartkówka

3

 • sprawdzian

5

 • karta pracy ucznia

2

 • aktywność

2

 • praca na lekcji

1 lub 2

 • zadanie domowe

1, 2 lub 3

 • zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń

3

 • ćwiczenie praktyczne

3

 • referat / prezentacja

3

 • udział w konkursie przedmiotowym

3

 • inne formy, wynikające ze specyfiki zajęć

waga określona przez nauczyciela

Średnia ważona jest jedynie pomocniczym narzędziem do wystawienia ocen klasyfikacji śródrocznej i rocznych.

 1. Warunki i tryb uzyskania przez Ucznia oceny wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna określają zapisy w Statucie szkoły.

Opracował zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Copyright © 2019 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.