SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia

PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


Przedmiotowy System Oceniania z biologii, chemii, fizyki, geografii i przyrody obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach w roku szkolnym 2017/2018

 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu nauczania biologii, fizyki, chemii, geografii i przyrody w danej klasie,
 • samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia z danego przedmiotu przyrodniczego,
 • chętnie wykonuje dodatkowe zadania, doświadczenia, modele naukowe, prace, sam wychodzi z inicjatywą,
 • potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań, problemów i dokonuje analizy lub syntezy w nowych zjawisk,
 • dodatkowa wiedza jest wynikiem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń;
 • potrafi rozumować kategoriami przyczynowo-skutkowymi,
 • zna i stosuje do obliczeń wzory fizyczne, chemiczne i jednostki wielkości fizycznych
  i chemicznych,
 • umie powiązać problematykę przyrodniczą z zagadnieniami poznanymi w czasie lekcji innych przedmiotów.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania biologii, fizyki, chemii, geografii i przyrody w danej klasie,
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 • samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne określone programem nauczania,
 • zna i rozumie wszystkie pojęcia wprowadzone na lekcjach, potrafi posługiwać się w różnych sytuacjach poznawczych,
 • sprawnie korzysta ze wszystkich wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,
 • samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się zdobytymi umiejętnościami,
 • biegle zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności,
 • zna i stosuje do obliczeń wzory fizyczne, chemiczne i jednostki wielkości fizycznych
  i chemicznych,
 • potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych z zakresie przedmiotów przyrodniczych.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował znaczną część wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
  w danej klasie,
 • zna i rozumie większość zagadnień i pojęć poruszanych na lekcji,
 • zna większość i stosuje do obliczeń wzory fizyczne, chemiczne i jednostki wielkości fizycznych i chemicznych,
 • rozumie treść faktów przyrodniczych oraz ich przyczyny i skutki,
 • poprawnie stosuje wiadomości, od czasu do czasu popełnia błędy,
 • pod kierunkiem nauczyciela analizuje teksty źródłowe i potrafi porównać dostrzeżone
  w nich zjawiska,
 • dobrze posługuje się mapą geograficzną /potrafi odczytać zawarte w nich informacje
  i posługiwać się legendą mapy
 • samodzielnie wykonuje zaplanowane doświadczenie, rozwiązuje proste zadanie
  lub problem,
 • zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych
 • wykonuje polecenia nauczyciela,
 • aktywny na lekcji, choć nie jest pomysłodawcą,
 • pomaga innym, nigdy nie przeszkadza w pracy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

 • zna i rozumie podstawowe pojęcia, wzory, procesy, jednostki wielkości fizycznych
  i chemicznych,
 • w opracowaniach pisemnych popełnia błędy merytoryczne, które potrafi z reguły samodzielnie poprawić po uwagach nauczyciela,
 • wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,
 • potrafi uzupełnić braki w wiedzy niezbędnej do dalszego kształcenia,
 • potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,
 • wykonuje proste zadania pisemne oparte na podręczniku lub innych źródłach wiedzy,
 • potrafi wykonać proste doświadczenia z pomocą nauczyciela,
 • zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych,
 • z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, takich jak: układ okresowy pierwiastków chemicznych, wykresy, tablice chemiczne,
 • z pomocą nauczyciela zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności
 • w czasie lekcji wykazuje się aktywnością sporadycznie, nie przeszkadza innym.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • uczeń dysponuje niepełną fragmentaryczną wiedzą określoną programem nauczania,
 • rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, często z pomocą nauczyciela,
 • przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić znaczenie prostych pojęć, zjawisk, procesów,
 • zna podstawowe prawa, wielkości fizyczne,
 • z pomocą nauczyciela lub kolegów potrafi wykonać proste polecenia, doświadczenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności, zapisuje proste wzory i równania reakcji chemicznych,
 • jest biernym uczestnikiem zajęć, ale nie przeszkadza w ich prowadzeniu
 • włącza się do pracy pod nadzorem nauczyciela.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania biologii, fizyki, chemii, geografii i przyrody w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach
  nie pozwalają na dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
 • nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności,
 • wyraźny brak zainteresowania terminowej poprawy ocen niedostatecznych
 • nie zna podstawowych pojęć, zjawisk, procesów przyrodniczych
 • nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi udzielić odpowiedzi lub wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania treści faktów przyrodniczych, elementarnych pojęć i prostych umiejętności,
 • nie potrafi powtórzyć nawet fragmentów opracowanych na lekcji,
 • nie wykonuje zadań postawionych przez nauczyciela lub realizowanych przez grupę,
 • swoją postawą uniemożliwia pracę innym.
 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 2. odpowiedzi ustne: obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji; może być połączona z rozwiązywaniem zadań;
 3. kartkówki, obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być zapowiadane),
 4. sprawdziany pisemne – zapowiadane tydzień wcześniej;
 5. zadania domowe (np.: prezentacja multimedialna, modele naukowe) – przy ich ocenie bierze się pod uwagę terminowość i poprawność wykonania;
 6. doświadczenia przyrodnicze,
 7. aktywność na lekcji – uczeń gromadzi plusy, które zamienia się na oceny:
  bdb to 5 plusów;
 8. zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń – oceniany jest pod względem systematyczności i estetyki prowadzenia;
 9. osiągnięcia w pozaszkolnych konkursach z biologii, fizyki, chemii, geografii i przyrody.
 10. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru (gdy są dwie godziny tygodniowo przedmiotu) lub trzykrotnie w ciągu semestru (gdy są trzy godziny tygodniowo przedmiotu) przed rozpoczęciem się lekcji zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek). Brak zeszytu przedmiotowego, podręcznika, pracy domowej lub przyborów, których przyniesienie wcześniej zapowiedział nauczyciel również traktowane jest jako nieprzygotowanie do lekcji. W przypadku niepoinformowania o tym fakcie nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.
 11. Uczeń może poprawić każdą ocenę niedostateczną w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania poprawionej pracy. Ocena otrzymana z poprawy jest wpisywana do dziennika obok wcześniej otrzymanej oceny niedostatecznej.
 12. Uczeń nieobecny w szkole w dniu, w którym odbyła się zapowiedziana praca pisemna (zadanie klasowe, sprawdzian) jest zobowiązany przystąpić do napisania tej pracy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Nie dotrzymanie wyznaczonego terminu skutkuje uzyskaniem przez ucznia oceny niedostatecznej za tę pracę, bez możliwości jej poprawy.
 13. Na śródroczną ocenę mają wpływ wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w I półroczu. Natomiast na roczną ocenę klasyfikacyjną mają wpływ wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w I i II półroczu.
 14. Ocena śródroczna nie podlega poprawie.
 15. W zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń mają znajdować się pełne notatki z lekcji. W przypadku braku w/w zeszytów uczeń notuje na kartce, którą na bieżąco wkleja lub przepisuje do zeszytu przedmiotowego i uzupełnia zeszyt ćwiczeń. Za brak notatki z lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z aktywności i kolejną, gdy jej nie przepisze.
 16. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić brakującą notatkę z lekcji zarówno w zeszycie przedmiotowym jak i zeszycie ćwiczeń do 7 dni , jeśli nieobecność ucznia w szkole trwała minimum 3 dni. W pozostałych przypadkach uczeń uzupełnia notatki na bieżąco lub uzgadnia termin z nauczycielem. Brak przepisanej lekcji w w/w zeszytach oznacza ocenę niedostateczną.
 17. Ocena zeszytu ćwiczeń uwzględnia estetykę, sumienność prowadzenia zeszytu oraz poprawność w rozwiązywaniu, wypełnianiu zadań, a w przypadku poprawy również terminowość uzupełnienia zaległości. Ocenę niedostateczną można poprawić oddając zeszyt do ponownego sprawdzenia w ciągu tygodnia od jej uzyskania.
 18. Skala procentowa oceniania sprawdzianów i kartkówek:

OCENA

PUNKTACJA

niedostateczny

0-34 % możliwych do uzyskania punktów

dopuszczający

35-49 %

dostateczny

50-74 %

dobry

75-90 %

bardzo dobry

91-99%

celujący

100 %

 1. Warunki i tryb uzyskania przez Ucznia oceny wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna:

Uczeń może starać się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu tylko o jeden stopień (maksymalnie do oceny bardzo dobrej). Uczeń może starać się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu: biologia, chemia, geografia, fizyka lub przyroda tylko w wyniku pozytywnego zaliczenia pisemnego testu rocznego. Chęć poprawy oceny wraz z uzasadnieniem zgłasza rodzic/opiekun prawny w formie pisemnej do dyrektora szkoły najpóźniej następnego dnia od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie rocznej. W ciągu 2 dni od zgłoszenia uczeń zobowiązany jest napisać roczny test dostosowany do wymagań na daną ocenę. Podwyższenie oceny następuje wówczas, gdy uczeń osiągnie z testu minimum 85% możliwych do uzyskania punktów. Jeżeli wynik pisemnego testu rocznego nie będzie zadowalający – ocena klasyfikacyjna proponowana przez nauczyciela nie ulega zmianie.

 1. Zasady informowania rodziców i uczniów o postępach w nauce:
 2. a) oceny są jawne dla ucznia i rodzica
 3. b) wszystkie oceny uzyskane przez ucznia wpisywane są do dziennika elektronicznego, do którego rodzic (prawny opiekun) ma dostęp.
 4. c) prace pisemne są do wglądu u nauczyciela przedmiotu do końca bieżącego roku szkolnego.

Opracował zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Copyright © 2018 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.