SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKIDLA KLAS IV-VII

§ 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Przy ustalaniu oceny z muzyki bierze się pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia
  w wywiązywanie się z obowiązków.
 2. Przedmiotem oceny są: zaangażowanie i stosunek do przedmiotu, umiejętności oraz wiadomości.

§ 2 PRAWA UCZNIA

1. Uczeń ma prawo:

 1. być nieprzygotowanym do zajęć, jeden raz w półroczu, bez podania przyczyny. Niewykorzystane nieprzygotowanie nie przechodzi na kolejne półrocze.
 2. w ciągu dwóch tygodni poprawić ocenę negatywną.
 3. poprawić ocenę pozytywną, która nie satysfakcjonuje ucznia, w terminie podanym przez nauczyciela.
 4. uzupełnić brakujące oceny po ustaleniu terminu z nauczycielem.
 5. starać się o uzyskanie rocznej klasyfikacyjnej oceny wyższej niż przewidywana na warunkach określonych w § 5 ust.3
 6. po dłuższej nieobecności nie śpiewać, nie grać, nie odpowiadać lub nie pisać testu z materiału na którym był nieobecny. Zaległości zobowiązany jest nadrobić w ciągu 2 tygodni.

§ 3 OBOWIĄZKI UCZNIA

1. Uczeń ma obowiązek:

 1. prowadzić zeszyt przedmiotowy   oraz śpiewniczek (jeden zeszyt w klasach IV-VI).
 2. systematycznie przygotowywać się do lekcji (mieć opanowany materiał z trzech ostatnich lekcji i posiadać materiały niezbędne do zajęć).
 3. zgłaszać swoje nieprzygotowanie niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć.

§ 4 OCENIANIE BIEŻĄCE

1. Formy aktywności podlegające ocenie:

 1. Przygotowanie do zajęć (posiadanie zeszytów, fletu, uzupełnione ewentualne braki)
 2. Odrobienie zadania domowego
 3. Aktywność na zajęciach (praca samodzielna, w parach, grupowa). Aktywność premiowana jest oceną, lub zdobyciem punktu. Pięć punktów to ocena bardzo dobra.
 4. Umiejętności muzyczne: śpiew (solowy, zespołowy), gra na instrumentach, wyklaskiwanie rytmów.
 5. Słuchanie muzyki.
 6. Opanowanie wiadomości dotyczących muzyki.
 7. Prowadzenie zeszytów (przedmiotowego i śpiewniczka)

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia

 1. Śpiew indywidualny i zbiorowy
 2. Gra na instrumencie- solo i w zespole
 3. Realizacja (wyklaskanie, tataizacja) rytmu
 4. Test- obejmuje ustalony zakres materiału, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem (termin zostaje wpisany ołówkiem do dziennika, a uczniowie wpisują go do zeszytów przedmiotowych);
 5. Kartkówka (obejmuje zakres 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana)
 6. Odpowiedź ustna

3. Dodatkową ocenę uczeń może uzyskać przez:

 1. Zdobycie premiowanego miejsca w konkursach muzycznych: szkolnych i pozaszkolnych
 2. Wykonanie pomocy dydaktycznej

4. Kryteria ocen wyrażone w procentach

OCENA PUNKTY WYRAŻONE W PROCENTACH
niedostateczny (1) 0-34%
-dopuszczający (-2) 35-40%
dopuszczający (2) 41-44%
+dopuszczający (+2) 45-49%
-dostateczny (-3) 50-55%
dostateczny (3) 56- 69%
+dostateczny (+3) 70- 75%
-dobry (-4) 76- 80%
dobry (4) 81- 84%
+dobry (+4) 85- 90%
-bardzo dobry (-5) 91-92%
bardzo dobry (5) 93- 95%
+bardzo dobry (+5) 96-97%
celujący (6) 98-100%

§ 5 KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

 1. Ocena śródroczna – wystawiana jest na podstawie ocen bieżących, uzyskanych przez ucznia w ciągu całego półrocza; musi być adekwatna do nich, co nie równa się ich średniej arytmetycznej.
 2. Ocena roczna jest obiektywną oceną wiedzy i umiejętności ucznia, zdobytych w ciągu całego roku szkolnego.
 3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowi) mają prawo ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej. Chęć poprawy oceny zgłasza się u nauczyciela (ustnie lub pisemnie) najpóźniej 2 dni po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie. Aby ocena została podwyższona uczeń zobowiązany jest zaliczyć sprawdzian składający się z części praktycznej i teoretycznej.
 4. Sprawdzian o którym mowa w ust. 3 obejmuje zakres wiadomości i umiejętności z całego roku szkolnego.
 5. Część praktyczna obejmuje
 6. zaśpiewanie z akompaniamentem poznanych piosenek i pieśni (prawidłowo pod względem melodycznym i rytmicznym).
 7. Zagranie na instrumencie utworów poznanych w danej klasie
 8. Rozpoznanie utworów słuchanych w ciągu roku i brzmień poznanych instrumentów.
 9. Część teoretyczna sprawdza
 10. stopień znajomości gatunków i form muzycznych, epok, kompozytorów (przewidziane w programie nauczania)
 11. wiadomości z elementów dzieła muzycznego i notacji muzycznej.

§ 6 INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH W NAUCE

 1. Ocena jest jawna dla ucznia i rodzica (prawnego opiekuna)
 2. Wszystkie oceny ucznia wpisywane są do dzienniczka ucznia znajdującego się w zeszytu informacyjnym.
 3. Rodzice są zobowiązani podpisać każdą ocenę ucznia wpisaną do zeszytu.
 4. Prace pisemne są do wglądu dla ucznia i rodziców.

Opracowała mgr Joanna Niesyto

Copyright © 2019 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.