SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach

Nauczyciel: Bogumiła Włoch

Podstawowym elementem oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne jest systematyczne i aktywne uczestnictwo w lekcji. Świadomość i zaangażowanie na lekcji jest jednym z najważniejszych elementów podczas oceniania. Na koniec każdego semestru każdy uczeń otrzymuje ocenę za aktywność, która pełni rolę dominującą przy wystawianiu oceny półrocznej. Na zajęcia wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy – biała koszulka i granatowe lub czarne spodenki, obuwie sportowe, ponadto u dziewcząt wymagane są spięte włosy. Uczeń otrzymuje również oceny cząstkowe ze sprawdzianów lekkoatletyki, gier zespołowych oraz gimnastyki. W grach zespołowych, gimnastyce ocenie podlega technika wykonania poszczególnych elementów dodając przy gimnastyce estetykę wykonania elementów technicznych. Natomiast w lekkoatletyce liczy się czas wykonania próby lub odległość /w zależności od dyscypliny lekkoatletycznej/ z jednym wyjątkiem tzn. uczniów, przy których musimy zastosować bardzo ważną zasadę pedagogiczną zasadę indywidualizacji (uczniowie z nadwagą zaangażowani w lekcję wychowania fizycznego). Uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych i uczestniczenie w zajęciach Szkolnego Koła Sportowego.

 1. Postawa wobec przedmiotu:
  1. aktywny udział w lekcjach wychowania fizycznego (3x „+”= 5)
  2. brak stroju (3x „-” = 1)
  3. nieodpowiednie zachowanie: brak dyscypliny, wulgarność, nieposzanowanie sprzętu uwaga do dziennika
  4. brak zaangażowania na zajęciach – 3x”-„ = 1
 1. Współpraca z nauczycielem:
  1. pomoc w organizacji zawodów lub imprez sportowych („+”)
 1. Zaangażowanie poza lekcjami wychowania fizycznego:
  1. udział w zawodach sportowych (ocena)
  2. udział w zajęciach SKS (ocena)
 1. Zakres wiedzy z wychowania fizycznego i sportu (ocena).
 1. Poziom rozwoju sprawności i wydolności fizycznej w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

OCENA CELUJĄCA

 • spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą;
 • aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły;
 • jest reprezentantem szkoły i osiąga wysokie miejsca w zawodach międzyszkolnych;
 • rozumie, zna oraz świadomie i systematycznie stosuje zasady zdrowego stylu życia oraz je promuje;
 • jest wzorem na zajęciach w-f w szkole i środowisku

OCENA BARDZO DOBRA

 • aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach;
 • całkowicie opanował materiał programowy;
 • jest sprawny fizycznie i wykazuje duże postępy w usprawnianiu;
 • zadania i ćwiczenia wykonuje pewnie, dokładnie, właściwą techniką, wykazuje się dużą samodzielnością i pomysłowością podczas zajęć;
 • potrafi dokonać samooceny różnymi próbami i testami;
 • jego zaangażowanie i stosunek do przedmiotu nie budzi najmniejszych zastrzeżeń, a swoją postawą zachęca innych do udziału w lekcjach;
 • bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych;
 • posiada duży zakres wiadomości z kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je, w praktycznym działaniu;
 • zna zasady zdrowego stylu życia i świadomie, samodzielnie je wdraża, ale nie zawsze systematycznie i konsekwentnie.

OCENA DOBRA

 • jest obecny na zajęciach a nieobecności ma usprawiedliwione;
 • dysponuje dobrą sprawnością motoryczna, którą utrzymuje na względnie stałym poziomie;
 • w zasadzie opanował materiał programowy;
 • podejmuje próby oceny własnej sprawności i umiejętności;
 • zadania i ćwiczenia wykonuje z małymi błędami;
 • posiada wiadomości, które potrafi wykorzystać w praktyce, ale z pomocą nauczyciela;
 • jego postawa i stosunek do przedmiotu nie budzą większych zastrzeżeń;
 • nie potrzebuje motywacji do pracy nad osobistym usprawnianiem i rozumie potrzebę zdrowego stylu życia.

 

OCENA DOSTATECZNA

 • opuszcza zajęcia sporadycznie i nie zawsze chętnie w nich uczestniczy;
 • przynosi strój sportowy;
 • dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną, która wykazuje spadek lub utrzymuje się na tym samym poziomie;
 • posiada mały zakres wiedzy, której nie potrafi wykorzystać praktycznie;
 • potrafi dokonać samooceny własnej sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych (wybiórczo - niektóre próby);
 • wykazuje brak nawyków higienicznych;
 • wykazuje brak zainteresowania zajęciami pozalekcyjnymi.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 • w zajęciach uczestniczy niesystematycznie;
 • przynosi strój sportowy sporadycznie, ma lekceważący stosunek do przedmiotu;
 • posiada bardzo niską sprawność motoryczną, która nadal obniża się;
 • wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia, ale niechętnie i z dużymi błędami;
 • opanował materiał programowy w niewielkim stopniu i ma duże luki;
 • potrafi ocenić tylko jedną ze swoich zdolności motorycznych (kondycyjne i koordynacyjne);
 • zna zdrowy styl życia ale go nie stosuje ( higiena osobista);
 • unika lub odmawia udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

OCENA NIEDOSTATECZNA

 • uczeń ma lekceważący stosunek do przedmiotu, nauczyciela i kolegów,
 • w zajęciach uczestniczy wybiórczo i jest nieprzygotowany (zupełny brak stroju),
 • swoją postawą negatywnie wpływa na klasę;
 • nie reaguje na polecenia i prośby nauczyciela;
 • nie chce wykonywać żadnych ćwiczeń, prób, testów, pomimo prawidłowego rozwoju psychofizycznego i motywacji nauczyciela;
 • nie wykazuje postępów w usprawnianiu.
Copyright © 2019 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.