SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia

PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie dla Rodziców, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 17.00 w szkole.


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

KLASA IV-VI

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego zainteresowania z dziedziny plastyki widoczne są jako jego pasja: posiada zasób wiedzy określony programem nauczania lub nawet znacznie wykraczający poza program, realizuje treści programowe poprzez samodzielną pracę twórczą. Uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach plastycznych. Wykorzystuje wiedzę plastyczną i nabyte umiejętności w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie, jest zawsze przygotowany, aktywny na lekcjach, wykonuje dodatkowe zadania wykraczające poza obowiązkowe czynności lekcyjne.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści określonych programem nauczania. Posiada wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania zainteresowań przedmiotem oraz umiejętność zastosowania jej w swojej pracy. Uczestniczy w szkolnych konkursach. Stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Dobrowolnie wykonuje różne prace związane ze zdobywaniem i zastosowaniem wiedzy i umiejętności.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści najważniejsze w strukturze przedmiotu w zakresie wymagań zawartych w podstawach programowych. Wykazuje się umiejętnością stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów znanych z lekcji i podręczników. Jest aktywny na lekcjach i zadowalająco wykonuje zadania związane z procesem lekcyjnym. Czasami podejmuje zadania dodatkowe, wynikające ze specyfiki danego przedmiotu.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych. Poza tym wykazuje się niewielką aktywnością na lekcjach, czasami nie jest przygotowany do lekcji, ćwiczenia plastyczne wykonuje niezbyt starannie, niewielkim nakładem pracy.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawach programowych. Jednak nie przekreślają one jego szansy na uzyskanie niezbędnej, podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. Nie jest aktywny na lekcji, bardzo często nie jest przygotowany, prace praktyczne wykonuje niedbale, nie angażując się zbytnio. Wyraża chęć poprawy.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który ma bardzo duże braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawach programowych. Jego postawa podczas lekcji nie rokuje nadziei na przyszłość: odmawia wykonywania zadań praktycznych i teoretycznych, przeszkadza w prowadzeniu lekcji, ostentacyjnie wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu, nauczyciela lub kolegów. Nie wykazuje chęci poprawy, a więc nie rokuje możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki.

Oceniane formy aktywności i kryteria oceniania na lekcjach plastyki :

Oceniane formy aktywności Kryteria oceniania

Praca plastyczna

zgodność pracy z tematem, zaangażowanie i estetyczne wykonanie, dobór kompozycji i środków wyrazu, kreatywność-sposób przedstawienia tematu i oryginalne pomysły, własna interpretacja problemu plastycznego
Praca w grupie organizacja pracy, podział zadań, komunikacja, wiedza i umiejętności, prezentacja zadania

Wypowiedź ustna

zgodność wypowiedzi z tematem, zachowanie logiki, zakres merytoryczny wiedzy i stosowanie pojęć plastycznych
Zadanie domowe zgodność wypowiedzi z tematem, zaangażowanie i estetyczne wykonanie
Prowadzenie zeszytu przedmiotowego systematyczność i estetyka
  1. Każde nieuzasadnione nie oddanie pracy w wyznaczonym przez nauczyciela terminie skutkuje cząstkową oceną niedostateczną.
  2. Za trzy nie przygotowania do lekcji uczeń otrzymuje cząstkową ocenę niedostateczną
  3. Za trzy plusy uzyskane za aktywność na lekcjach uczeń otrzymuje cząstkową ocenę bardzo dobrą .
  4. Uczeń może poprawić każdą cząstkowa ocenę niedostateczną w terminie i trybie ustalonym przez nauczyciela.
  5. Jeżeli ocena semestralna lub końcoworoczna waha się uczeń może ubiegać się o ocenę wyższą w terminie i trybie ustalonym przez nauczyciela.
  6. W stosunku do uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi(na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej) dostosowane zostają wymagania edukacyjne.
Copyright © 2018 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.