SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI - KLASA IV, V, VI, VII

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach

Nauczyciel: Bożena Ananicz

Wymagania na poszczególne oceny szkolne zostały podane uczniom do wiadomości na pierwszej lekcji plastyki.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego zainteresowania z dziedziny plastyki widoczne są jako jego pasja: posiada zasób wiedzy określony programem nauczania lub nawet znacznie wykraczający poza program, realizuje treści programowe poprzez samodzielną pracę twórczą. Uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach plastycznych. Wykorzystuje wiedzę plastyczną i nabyte umiejętności w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie, jest zawsze przygotowany, aktywny na lekcjach, wykonuje dodatkowe zadania wykraczające poza obowiązkowe czynności lekcyjne.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści określonych programem nauczania. Posiada wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania zainteresowań przedmiotem oraz umiejętność zastosowania jej w swojej pracy. Uczestniczy w szkolnych konkursach. Stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Dobrowolnie wykonuje różne prace związane ze zdobywaniem i zastosowaniem wiedzy i umiejętności.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści najważniejsze w strukturze przedmiotu w zakresie wymagań zawartych w podstawach programowych. Wykazuje się umiejętnością stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów znanych z lekcji i podręczników. Jest aktywny na lekcjach i zadowalająco wykonuje zadania związane z procesem lekcyjnym. Czasami podejmuje zadania dodatkowe, wynikające ze specyfiki danego przedmiotu.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych. Poza tym wykazuje się niewielką aktywnością na lekcjach, czasami nie jest przygotowany do lekcji, ćwiczenia plastyczne wykonuje niezbyt starannie, niewielkim nakładem pracy.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawach programowych. Jednak nie przekreślają one jego szansy na uzyskanie niezbędnej, podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. Nie jest aktywny na lekcji, bardzo często nie jest przygotowany, prace praktyczne wykonuje niedbale, nie angażując się zbytnio. Wyraża chęć poprawy.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który ma bardzo duże braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawach programowych. Jego postawa podczas lekcji nie rokuje nadziei na przyszłość: odmawia wykonywania zadań praktycznych i teoretycznych, przeszkadza w prowadzeniu lekcji, ostentacyjnie wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu, nauczyciela lub kolegów. Nie wykazuje chęci poprawy, a więc nie rokuje możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki.

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

KLASA IV, V, VI, VII Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach

Nauczyciel: Bożena Ananicz

 1. Oceniane formy aktywności i kryteria oceniania na lekcjach plastyki :

Oceniane formy aktywności

Kryteria oceniania

Praca plastyczna

zgodność pracy z tematem, zaangażowanie i estetyczne wykonanie, dobór kompozycji i środków wyrazu, kreatywność- sposób przedstawienia tematu i oryginalne pomysły, własna interpretacja problemu plastycznego

Praca w grupie

organizacja pracy, podział zadań, komunikacja, wiedza i umiejętności, prezentacja zadania

Wypowiedź ustna

zgodność wypowiedzi z tematem, zachowanie logiki, zakres merytoryczny wiedzy i stosowanie pojęć plastycznych

Zadanie domowe

zgodność wypowiedzi z tematem, zaangażowanie i estetyczne wykonanie

Prowadzenie zeszytu przedmiotowego

systematyczność i estetyka

Dodatkowo uczeń może uzyskać oceny za:

 • aktywność na lekcjach,
 • aktywny udział w konkursach plastycznych,
 • aktywny udział w zajęciach koła plastycznego,
 • prace dodatkowe, np. dekoracje na gazetkę szkolną, prace indywidualne.

.

 1. Każdy uczeń oceniany jest indywidualnie za zaangażowanie i wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków. Ocenie podlega stosunek ucznia do przedmiotu, postawa ucznia, przygotowanie do lekcji i zachowanie.
 2. Każde nieuzasadnione nie oddanie pracy w wyznaczonym przez nauczyciela terminie skutkuje cząstkową oceną niedostateczną.
 3. Uczeń ma prawo do jednokrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w ciągu jednego półrocza, jest to odnotowane w dzienniku lekcyjnym symbolem „np.”.
 4. Uczeń ma prawo w ciągu dwóch tygodni poprawić ocenę negatywną.
 5. Uczeń może poprawić każdą cząstkowa ocenę w terminie i trybie ustalonym przez nauczyciela.
 6. W stosunku do uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi(na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej) dostosowane zostają wymagania edukacyjne.
Copyright © 2019 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.