SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia


W związku z zawiązaniem się Komitetu Strajkowego w naszej szkole, od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się strajk nauczycieli i będzie trwał do odwołania.

Nieobecność uczniów w szkole nie będzie miała wpływu na obliczanie frekwencji.

W chwili obecnej świetlica prowadzi zajęcia opiekuńcze. Jeżeli potrzebujecie Państwo opieki dla swojego dziecka prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Na bieżąco będą do Państwa przesyłane informacje o sytuacji w naszej szkole. Prosimy o śledzenie wiadomości umieszczanych na szkolnej stronie www, w dzienniku elektronicznym oraz w mediach.


W dniach od poniedziałku 15.04.2019 r. do środy 17.04.2019 r. odbywać się będą egzaminy klasy 8.
Wyżej wymienione dni, dla reszty uczniów są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Od czwartku 18.04. 2019 r. do wtorku 23.04.2019 r. trwa przerwa świąteczna. 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa prawna:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r.
(Dz. U. nr 425, z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Statutu Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach.

§ 1

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach jest reprezentantem ogółu rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach.

§ 2

Siedzibą Rady jest budynek Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach.

§ 3

Rada jest organem społecznym i samorządowym, współdziałającym z: Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i instytucjami, wspierającymi realizacje statutowych zadań Szkoły.

§ 4

Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach.

§ 5

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady, nie dłużej jednak niż do 30 września nowego roku szkolnego.

Rozdział II

WYBORY RAD ODDZIAŁOWYCH I RADY RODZICÓW

§ 6

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach wybierają swoich przedstawicieli w radach oddziałowych w sposób następujący:

1. W terminie ustalonym przez Dyrektora odbywają się we wrześniu każdego nowego roku szkolnego pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach.

2. Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w punkcie 2., jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

4. Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady oddziałowej.

5. Do zadań wychowawcy należy:

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej

b) wybór Komisji Skrutacyjnej

c) przygotowanie we współpracy z rodzicami kart do głosowania

d) nadzorowanie przebiegu głosowania

6. Wybory do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców.

7. Wybory odbywają siew glosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

8. Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają niezwłocznie ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej, który jednocześnie jest przedstawicielem rady oddziałowej w radzie rodziców.

Rozdział III

ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

§ 7

1. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym wybiera w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady, oraz w głosowaniu jawnym:

- zastępcę przewodniczącego,

- sekretarza rady,

- skarbnika rady,

- oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną.

2. Przewodniczący Rady organizuję prace rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz.

3. Zastępcę przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

4. Sekretarza rady odpowiada za dokumentacje rady i protokołowanie jej posiedzeń.

5. Skarbnika rady odpowiada za prawidłowa gospodarkę finansową funduszami gromadzonymi przez radę.

§ 8

1. Członkostwo w Radzie Rodziców lub Radzie Oddziałowej wygasa w przypadku:

a) ukończenia szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę,

b) w związku z przeniesieniem dziecka do innej szkoły, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,

c) zrzeczenie się członkostwa.

2. Wygaśnięcie członkostwa w przypadkach określonych w punktach od a) do c) stwierdza Rada Rodziców lub odpowiednia Rada Oddziałowa.

3. Uzupełnienie składu Rady następuje w trybie określonym w § 6.

Rozdział IV

CELE, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY

§ 9

1. Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Szkoły.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

a) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów i zadań Szkoły.

b) spółdziałanie w bieżącymi perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,

c) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,

d) współpraca ze środowiskiem lokalnym,

e) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole,

f) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,

g) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze Szkołą.

3. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 5, należy uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

c) uchwalenie Regulaminu Rady,

d) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,

e) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

f) Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.

4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

5. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Rada Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 3 lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

§ 10

1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

2. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków Rady, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.

3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.

§ 11

1. Przygotowanie i prowadzenie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.

2. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

3. Posiedzenie Rady są ważne, o ile obecnych jest, co najmniej połowa członków Rady.

4. Posiedzenia Rady są protokołowane.

5. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje przegłosowana zwykła większością głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY

§ 12

Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§ 13

Wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Oddziałowa Rodziców, Samorząd Uczniowski. Wnioski mogą być załatwiane pozytywnie w miarę posiadanych środków.

§ 14

1. Rada posiada rachunek bankowy

2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuję Rada poprzez dwie upoważnione osoby: Przewodniczącego Rady i Skarbnika.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą nastąpić w trybie jego uchwalenia.

2. Rada Rodziców używa pieczątki:

RADA RODZICÓW
przy
Szkole Podstawowej nr 8

im. Józefa Weszki

w Rudołtowicach

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Rudołtowice 2007 r.

Copyright © 2019 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.