SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samorząd uczniowski działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty, Statutu Szkoły
i niniejszego regulaminu.

§ 2

Organami samorządu uczniowskiego są:

 1. Samorządy klasowe.
 2. Zarząd samorządu uczniowskiego zwanym dalej „zarządem” .

§ 3

 1. Samorząd uczniowski liczy po 3 osoby.
 2. Zarząd liczy 4 osoby.

§ 4

 1. Kadencja samorządów klasowych trwa rok.
 2. Kadencja zarządu trwa rok.

II WYBORY DO ORGANÓW SAMORZĄDU

§ 5

Wybory do organów samorządu uczniowskiego przeprowadzane są we wrześniu.

§ 6

Wybory samorządów klasowych odbywają się w trybie i na warunkach ustalonych przez ogół uczniów danej klasy.

§ 7

 1. Wybory zarządu są powszechne, równe i tajne.
 2. W wyborach, z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Wybory przeprowadza komisja wyborcza powołana przez samorządy, klasowe na wspólnym zebraniu wyborczym. Samorządy klasowe ustalają również termin, tryb
  i zasady przeprowadzania wyborów zarządu.

Ustalony tryb zostaje podany do ogólnej wiadomości.

 1. W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do zarządu.

§ 8

Zarząd wybiera za swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza
i skarbnika.

III KOMPETENCJE WŁADZ ZARZĄDU

§ 9

 1. Przewodniczący zarządu organizuje prace zarządu. Prowadzi posiedzenia i jest reprezentantem zarządu na zewnątrz.
 2. Zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz zarządu odpowiada za dokumentację zarządu.
 4. Skarbnik zarządu odpowiada za prawidłowa gospodarkę funduszem zarządu.

IV POSIEDZENIA ZARZĄDU

§ 10

 1. Posiedzenia zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, zgodnie
  z harmonogramem pracy zarządu.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia zarządu zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków zarządu co najmniej 7 dni przed terminem spotkania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie zarządu w trybie pilnym, bez przestrzegania 7 -dniowego terminu.
 3. Posiedzenia zarządu mogą być również zwołane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 członków zarządu oraz na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.

§ 11

 1. Posiedzenia zarządu przeprowadzane są przez przewodniczącego.
 2. W posiedzeniach zarządu może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgoda lub na wniosek zarządu.

§ 12

Posiedzenia zarządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków zarządu (quorum).

V TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 13

Uchwały zarządu podejmowane są zwykle większością głosów, w głosowaniu jawnym.
W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek przegłosowany przez członków zarządu, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 14

Uchwały zarządu numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 15

Zarząd wyraża opinię, uzgodniona w drodze głosowania. Tryb głosowania jest taki sam, jak przy podejmowaniu uchwał.

§ 16

 1. Zarząd dokonuje, wyboru opiekuna samorządu uczniowskiego spośród członków Rady Pedagogicznej szkoły.
 2. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa rok.
 3. Opiekun samorządu uczniowskiego uczestniczy w posiedzeniach zarządu na prawach członka zarządu.

VI PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 17

Członkowie zarządu mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat.

§ 18

Członkowie zarządu mają prawo do głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez zarząd.

§ 19

Członkowie zarządu mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w pracach zarządu.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 31.08.2001.

Copyright © 2019 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.