SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia


W związku z zawiązaniem się Komitetu Strajkowego w naszej szkole, od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się strajk nauczycieli i będzie trwał do odwołania.

Nieobecność uczniów w szkole nie będzie miała wpływu na obliczanie frekwencji.

W chwili obecnej świetlica prowadzi zajęcia opiekuńcze. Jeżeli potrzebujecie Państwo opieki dla swojego dziecka prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Na bieżąco będą do Państwa przesyłane informacje o sytuacji w naszej szkole. Prosimy o śledzenie wiadomości umieszczanych na szkolnej stronie www, w dzienniku elektronicznym oraz w mediach.


W dniach od poniedziałku 15.04.2019 r. do środy 17.04.2019 r. odbywać się będą egzaminy klasy 8.
Wyżej wymienione dni, dla reszty uczniów są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Od czwartku 18.04. 2019 r. do wtorku 23.04.2019 r. trwa przerwa świąteczna.I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samorząd uczniowski działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty, Statutu Szkoły
i niniejszego regulaminu.

§ 2

Organami samorządu uczniowskiego są:

 1. Samorządy klasowe.
 2. Zarząd samorządu uczniowskiego zwanym dalej „zarządem” .

§ 3

 1. Samorząd uczniowski liczy po 3 osoby.
 2. Zarząd liczy 4 osoby.

§ 4

 1. Kadencja samorządów klasowych trwa rok.
 2. Kadencja zarządu trwa rok.

II WYBORY DO ORGANÓW SAMORZĄDU

§ 5

Wybory do organów samorządu uczniowskiego przeprowadzane są we wrześniu.

§ 6

Wybory samorządów klasowych odbywają się w trybie i na warunkach ustalonych przez ogół uczniów danej klasy.

§ 7

 1. Wybory zarządu są powszechne, równe i tajne.
 2. W wyborach, z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Wybory przeprowadza komisja wyborcza powołana przez samorządy, klasowe na wspólnym zebraniu wyborczym. Samorządy klasowe ustalają również termin, tryb
  i zasady przeprowadzania wyborów zarządu.

Ustalony tryb zostaje podany do ogólnej wiadomości.

 1. W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do zarządu.

§ 8

Zarząd wybiera za swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza
i skarbnika.

III KOMPETENCJE WŁADZ ZARZĄDU

§ 9

 1. Przewodniczący zarządu organizuje prace zarządu. Prowadzi posiedzenia i jest reprezentantem zarządu na zewnątrz.
 2. Zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz zarządu odpowiada za dokumentację zarządu.
 4. Skarbnik zarządu odpowiada za prawidłowa gospodarkę funduszem zarządu.

IV POSIEDZENIA ZARZĄDU

§ 10

 1. Posiedzenia zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, zgodnie
  z harmonogramem pracy zarządu.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia zarządu zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków zarządu co najmniej 7 dni przed terminem spotkania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie zarządu w trybie pilnym, bez przestrzegania 7 -dniowego terminu.
 3. Posiedzenia zarządu mogą być również zwołane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 członków zarządu oraz na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.

§ 11

 1. Posiedzenia zarządu przeprowadzane są przez przewodniczącego.
 2. W posiedzeniach zarządu może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgoda lub na wniosek zarządu.

§ 12

Posiedzenia zarządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków zarządu (quorum).

V TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 13

Uchwały zarządu podejmowane są zwykle większością głosów, w głosowaniu jawnym.
W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek przegłosowany przez członków zarządu, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 14

Uchwały zarządu numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 15

Zarząd wyraża opinię, uzgodniona w drodze głosowania. Tryb głosowania jest taki sam, jak przy podejmowaniu uchwał.

§ 16

 1. Zarząd dokonuje, wyboru opiekuna samorządu uczniowskiego spośród członków Rady Pedagogicznej szkoły.
 2. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa rok.
 3. Opiekun samorządu uczniowskiego uczestniczy w posiedzeniach zarządu na prawach członka zarządu.

VI PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 17

Członkowie zarządu mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat.

§ 18

Członkowie zarządu mają prawo do głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez zarząd.

§ 19

Członkowie zarządu mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w pracach zarządu.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 31.08.2001.

Copyright © 2019 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.