SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia


W związku z zawiązaniem się Komitetu Strajkowego w naszej szkole, od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się strajk nauczycieli i będzie trwał do odwołania.

Nieobecność uczniów w szkole nie będzie miała wpływu na obliczanie frekwencji.

W chwili obecnej świetlica prowadzi zajęcia opiekuńcze. Jeżeli potrzebujecie Państwo opieki dla swojego dziecka prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Na bieżąco będą do Państwa przesyłane informacje o sytuacji w naszej szkole. Prosimy o śledzenie wiadomości umieszczanych na szkolnej stronie www, w dzienniku elektronicznym oraz w mediach.


W dniach od poniedziałku 15.04.2019 r. do środy 17.04.2019 r. odbywać się będą egzaminy klasy 8.
Wyżej wymienione dni, dla reszty uczniów są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Od czwartku 18.04. 2019 r. do wtorku 23.04.2019 r. trwa przerwa świąteczna.Rok Szkolny 2017/2018

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodniczący - p. Maciej Solarski

Zastępca - p. Monika Kołoczek

Skarbnik - p.

Sekretarz - p. Magdalena Szczyrbowska

Komisja Rewizyjna:

Powołana Rada Rodziców przyjęła następujące kwoty składek:

45 zł - za pierwsze dziecko uczęszczające do SP 8 w Rudołtowicach

35 zł - za drugie dziecko uczęszczające do SP 8 w Rudołtowicach

Trzecie i każde następne dziecko uczęszczające do naszej szkoły jest zwolnione ze składki.

Ustalone kwoty można wpłacać skarbnikom klas lub na konto bankowe Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Pszczynie nr rachunku 28844800040037908930000001

Lp.

Termin

Program zebrania - zagadnienia główne

1.

 

 

12.IX.2018 r.
godz. 17.00


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

godz. 17.45

 

 

 

 

 

 

 

godz. 18.30

Zebranie rodziców połączone z wywiadówką.
 
1. Spotkanie z Dyrektorem Szkoły:

- Przedstawienie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w   szkole  w roku szk. 2017/2018.

- Kalendarz roku szkolnego.

- Przedstawienie planu pracy szkoły na rok 2018/2019.

- Podziękowania dla rodziców, którzy wsparli szkołę w okresie wakacji.
- Zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły - po zmianach.
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i socjalna w szkole.
- Oferty zajęć pozalekcyjnych.

- Dziennik elektroniczny.

2. Spotkanie z wychowawcą:
- Przedstawienie planu wychowawczego.
- Przedstawienie propozycji wycieczek klasowych.
- Wybory klasowej rady rodziców - trójek klasowych.
- Ustalenia dotyczące komunikacji z rodzicami w tym formy zwalniania i   usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych.

- Dziennik elektroniczny.
- Sprawy różne. 
- Indywidualne konsultacje na temat postępów w nauce i zachowania uczniów

3. Spotkanie trójek klasowych

2.

21.XI.2018 r.

godz. 17.00

 

godz. 17.30

Wywiadówka śródokresowa.

1. Zebranie ogólne dla rodziców uczniów kl I - VIII

- prelekcja dla rodziców w ramach pedagogizacji

2. Spotkanie z wychowawcą:

- Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.

- Zapoznanie ze stopniem realizacji plan wychowawczego.

- Sprawy bieżące.

- Rozmowy indywidualne.

3.

17.I.2019 r.

godz. 17.00

 

godz. 17.30

Zebranie rodziców połączone z wywiadówką.

1. Spotkanie z Dyrektorem Szkoły:

- podsumowanie pracy szkoły w I półroczu.

2. Wywiadówka podsumowująca I półrocze:
 
- Podsumowanie wyników w nauczaniu i zachowaniu za I półrocze roku   szkolnego 2018/2019.
 
- Informacja o uzyskanych ocenach na półrocze.
 
- Sprawy różne.

4.

25.IV.2019 r. 
godz. 17.00

Wywiadówka śródokresowa:
 
- Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu
  - Pedagogizacja rodziców w ramach rozpoznanych potrzeb zespołu klasowego, zgodnie z planem wychowawcy klasowego.

Copyright © 2019 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.