Ewaluacja 2009/2010

Wyniki ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2009/2010

Przedmiot ewaluacji:

Wymaganie 1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu po klasie VI.

-Do analizy wyników sprawdzianu wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników.

- Wdrażane w szkole wnioski z analizy wyników sprawdzianu przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

Cel ewaluacji:

Szukanie związku między analizą wyników sprawdzianu i wdrażaniem wniosków z tej analizy a poprawą jakości pracy szkoły.

Raport ewaluacji sporządzono na podstawie: raportu z wyników sprawdzianu, protokołów zespołu samokształceniowego, protokołów Rady Pedagogicznej, rozmów z dyrektorem i nauczycielami, dzienników lekcyjnych, dzienników pracy pozalekcyjnej.

Zespół ds ewaluacji:

1. Sylwia Kościelny

2. Krystyna Żemła

Komentarz do wyników ewaluacji

Wyniki sprawdzianów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły, a wnioski z analizy wyników są wdrażane i przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Dokonując analizy wyników sprawdzianu po klasie VI łączy się w jeden system kilka strategii: zbiorcza, indywidualna, wpływu kontekstu kształcenia oraz działań systemowych na wyniki szkoły. Do analizy wyników szkoły i uczniów szeroko wykorzystuje się ilościowe metody, np.: porównywane są wyniki szkoły uzyskane w latach 2002-2010 - średnie wyniki punktowe, rozkład procentowy w skali staninowej, łatwości w poszczególnych obszarach standardów, łatwości zadań w poszczególnych obszarach umiejętności, uzyskanych przez uczniów szkoły z wynikami innych szkół kraju, województwa śląskiego i powiatu pszczyńskiego.

Metody jakościowe stosowane są w stosunku do: umiejętności sprawdzanych przez poszczególne zadania w odniesieniu indywidualnie do uczniów oraz do konkretnych standardów.

Pełna analiza wyników sprawdzianów zewnętrznych zawarta jest w dokumencie "Raport z wyników sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym dla Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki". W oparciu o wyniki sprawdzianu dyrektor, nauczyciele lub zespoły samokształceniowe formułują wnioski odnośnie np.: jakości programów nauczania, ich obudowy, zastosowanych metod, form pracy, środków dydaktycznych, ćwiczeń itp., jakości oceniania przedmiotowego, oceniania wewnątrzszkolnego i wymagań programowych, braków w wyposażeniu szkoły, stopnia realizacji podstawy programowej (programów nauczania), zajęć pozalekcyjnych itp.

O wzroście efektów kształcenia po wdrożeniu wniosków z dokonanej analizy świadczy uzyskiwanie wysokich wyników na sprawdzianie zewnętrznym po VI klasie oraz wysokie średnie ocen końcoworocznych.

Źródło powyższych informacji stanowią: wywiad z dyrektorem i nauczycielami, ankieta dla nauczycieli oraz analiza dokumentów.

Wyniki zadowalające:

Z zapisów w Księdze Protokołów Rady Pedagogicznej wynika, że na konferencjach prezentuje się wyniki egzaminu zewnętrznego.

Dokonuje   się   analizy   wyników   sprawdzianu oraz   porównania z wynikami z latami poprzednich.

Dokonuje się analizy porównawczej z wynikami w skali kraju, województwa, powiatu.

Z raportu ze sprawdzianów wynika, że do analizy wyników wykorzystuje się różnorodne metody analizy.

Zespół samokształceniowy spotyka się na zebraniach, na którym omawiane są wyniki sprawdzianu, a następnie formułowane wnioski i zalecenia do dalszej pracy.

W celu poprawy wyników sprawdzianu organizuje się kółka przedmiotowe.

Uczniowie pod nadzorem nauczycieli rozwiązuje dużą ilości testów przygotowujących do sprawdzianu.

Wnioski i rekomendacje:

Wyniki sprawdzianu są systematycznie analizowane.

W szkole wdrażane są wnioski z analizy wyników sprawdzianu.

Uczniowie osiągają zadowalające wyniki na sprawdzianie kończącym klasę VI.

Zachęcać uczniów do podejmowania prób wysiłku umysłowego nawet w przypadku

kiedy wydaje się im, że nie podołają trudom związanym z rozwiązaniem zadania.

Pozom spełnienia kryterium: B