2010/2011

Ogłoszenia

W związku z wytycznymi GIS wejście do placówki dla interesantów i rodziców uczniów szkoły jest ograniczone. W razie konieczności osobistego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie się i telefon pod nr.: 32 211 21 00.


Ewaluacja 2010/2011

Wyniki ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011

Ewaluacja wewnętrzna w obszarze: Procesy zachodzące w szkole została przeprowadzone na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.)

Celem badania była analiza i ocena stopnia spełnienia przez szkołę wymagań wynikających z jej zadań statutowych, z uwzględnieniem opinii uczniów, rodziców i nauczycieli.

Punktem odniesienia dokonanej analizy i oceny stopnia spełnienia przez szkołę wymagań był Projekt Ewaluacji Wewnętrznej sporządzony przez Zespół ds. Ewaluacji, a zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

Przedmiotem ewaluacji był WSO – opis oraz efekty jego wdrożenia.

W przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej zastosowano procedury i narzędzia badawcze opracowane przez Zespół ds. Ewaluacji. Obejmowały one ankiety skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli wywiady przeprowadzone z dyrektorem, nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz analizę wybranej dokumentacji prowadzonej przez szkołę. Dobór próby badawczej został dokonany w oparciu o założenia zawarte w Projekcie Ewaluacji Wewnętrznej.

Ewaluacja realizowana była od września 2010 do maja 2011r.

W trakcie badań przeprowadzono:

▪       ankietowanie uczniów klas I – VI

▪       ankietowanie rodziców uczniów

▪       ankietowanie nauczycieli

▪       wywiady z dyrektorem nauczycielami, uczniami i rodzicami

▪       analizę wybranej dokumentacji prowadzonej przez szkołę.

Ewaluację przeprowadził zespół w składzie:

1.Sylwia Kościelny

2.Krystyna Żemła

3.Katarzyna Michniok – Hyła

4.Aleksandra Szromek

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej przedstawiono Radzie Pedagogicznej na konferencji podsumowującej rok szkolny 2010/2011.

Wnioski

Dokonując szczegółowej analizy ankiet i przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli oraz weryfikacji dokumentacji szkolnej, można stwierdzić, że:

  • wszystkie zainteresowane podmioty w większości znają i akceptują go;
  • jest w pełni jasny, klarowny i zrozumiały zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców;
  • pozwala sprawiedliwie ocenić poziom nabytych wiadomości i umiejętności uczniów;
  • spełnia on założone funkcje: informuje o postępach ucznia w nauce oraz mobilizuje
    go do osiągania coraz lepszych wyników.

REKOMENDACJE (zalecenia, oczekiwania) - wzmocnienie działań szkoły w zakresie znajomości kryteriów ocen zachowania:

Dla Uczniów:

- na lekcjach wychowawczych i na lekcjach z danego przedmiotu w ramach organizacji pracy dokonać analizy kryteriów ocen zachowania z wpisem tematu do dziennika lekcyjnego – wykonają: nauczyciele przedmiotu, nauczyciele wychowawcy – do 30 września nowego roku szkolnego,

- wyeksponować w każdej sali lekcyjnej kryteria ocen zachowania – wykonają: opiekunowie sal lekcyjnych - do 15 września nowego roku szkolnego,

- wyeksponować kryteria ocen zachowania na tablicy SU – wykonają: opiekun SU – do 15 września nowego roku szkolnego.

Dla Rodziców:

- w porządku spotkania z rodzicami ująć i omówić zasady kryteria ocen zachowania, potwierdzić w protokole podpis rodzica – wykonają: nauczyciele wychowawcy klas – spotkanie z rodzicami na początku roku szkolnego,

- umieścić kryteria ocen zachowania na stronie internetowej szkoły, w bibliotece szkolnej i na tablicy dla rodziców – wykonają: administrator szkolnej strony www, nauczyciel biblioteki, opiekun tablicy – do 15 września nowego roku szkolnego.

Dla Nauczycieli:

- wzmocnić częstotliwość odwoływania się w praktyce do kryteriów ocen zachowania,

- konsekwentne przestrzeganie wspólnych ustaleń,

- w ocenianiu unikać subiektywizmu,

- na bieżąco wpisywać uwagi pozytywne i negatywne uczniom do klasowych zeszytów uwag,

- przedyskutować możliwość wypracowania ponadprzedmiotowego systemu oceniania testów i sprawdzianów obejmujących szerszy zakres materiału programowego (w ramach WDN),

- powołany zespół opracuje (do końca sierpnia 2011 r.) nowe kryteria oceny zachowania – wykonają: nauczyciele przedmiotów, wychowawcy, powołany zespół.

Dla Dyrektora:

- kontrola wykonania zaleceń zgodnie z ustalonymi terminami,

- obserwacja realizacji zaleceń w ciągu roku szkolnego – opracowanie wniosków i zapoznanie z nimi na koniec roku szkolnego radę pedagogiczną

Komentarz do wyników ewaluacji

Procesy edukacyjne w szkole mają charakter zorganizowany.

Z informacji uzyskanych w trakcie wywiadów z dyrektorem szkoły, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, z analizy ankiet skierowanych do nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz
z analizy dokumentów wynika, iż procesy edukacyjne są realizowane w szkole
z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej, ich przebieg jest planowany, zorganizowane są w sposób sprzyjający uczeniu się.

Ocenianie uczniów daje im informacje o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy. W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów oraz procesy edukacyjne.

Uwzględnianie zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej, ma odzwierciedlenie w opracowanych przez nauczycieli planach wynikowych i jest przydatne
w przygotowaniu zajęć, przekłada się na sukcesy uczniów w różnych sferach.

Realizacja procesów edukacyjnych znajduje odzwierciedlenie w koncepcji pracy szkoły (wsparcie uczniów z trudnościami w nauce oraz uczniów uzdolnionych, diagnozowanie uczniów na różnych etapach edukacyjnych, oferta zajęć pozalekcyjnych). Organizacja procesu edukacyjnego sprzyja podwyższaniu efektów kształcenia. Szkoła podejmuje różne działania nakierowane na zwiększenie efektywności procesu uczenia się (np. dostosowanie wymagań zgodnie z opiniami i orzeczeniami PPP).

Nauczyciele, planując proces edukacyjny dobierają tak metody i formy realizacji zajęć, aby uaktywnić jak największą grupę uczniów i sprawić, aby mieli poczucie odpowiedzialności za proces uczenia się. Z wypowiedzi nauczycieli w skierowanej do nich ankiecie wynika, iż zachęcają uczniów do samodzielnego wykonywania zadań i do aktywności.

Wypowiedzi uczniów i ich rodziców potwierdzają, ze ocenianie daje uczniom informacje
o postępach w nauce.

Z wywiadu z dyrektorem oraz na podstawie analizy dokumentów stwierdza się, że wyniki prowadzonych w szkole diagnoz poziomu wiedzy i umiejętności uczniów podlegają dokładnej analizie, prowadzą do konstruowania wniosków do dalszej pracy z uczniami. W szkole monitoruje się proces edukacyjny poprzez prowadzenie obserwacji zajęć, analizę dzienników lekcyjnych.

Poziom spełniania wymagania: B