ewaluacja

Ogłoszenia

W związku z wytycznymi GIS wejście do placówki dla interesantów i rodziców uczniów szkoły jest ograniczone. W razie konieczności osobistego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie się i telefon pod nr.: 32 211 21 00.


Ewaluacja 2019/2020

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2019/2020

Podstawą prawną do przeprowadzenia ewaluacji stanowiły:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

- Rozporządzenie MEN z Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1611 z póź. zm.).

- Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz.1658 z póź. zm.).

W przeprowadzonej ewaluacji zastosowano procedury i narzędzia badawcze opracowane przez zespół ds. ewaluacji. Zespół powołany do przeprowadzenia ewaluacji stanowiły następujące osoby: Aleksandra Szromek, Katarzyna Michniok – Hyła, Dorota Psik.

W trakcie ewaluacji zbierano informacje z wielu źródeł: od nauczycieli, rodziców, uczniów, przy wykorzystaniu różnych metod badawczych – wywiadu, ankiet, analizy dokumentów. Dzięki temu ewaluacja dała wyniki o dużej wiarygodności. Dobór próby badawczej został dokonany w oparciu o założenia zawarte w Planie Ewaluacji Wewnętrznej, który został zatwierdzonym przez Dyrektora szkoły.

         Ewaluacja realizowana była od września 2019 r. do czerwca 2020 r.

Przedmiotem ewaluacji w roku szkolnym 2019/2020 było :

WYMAGANIE:            

1.Efekty nauczania i uczenia się w zakresie informatyki. Stopień wykorzystania TIK w nauczaniu innych przedmiotów.

Celem ewaluacji wewnętrznej była:

 • Ocena skuteczności nauczania i uczenia się informatyki w szkole podstawowej oraz stopień wykorzystania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów.

Wnioski końcowe z przeprowadzonej ewaluacji:

Mocne strony:

 1. Wszyscy nauczyciele w swojej pracy mają dostęp do komputera i Internetu.
 2. Znacząca większość nauczycieli w swojej pracy korzysta z komputera wykorzystując w pracy strony internetowe, prezentacje, gry dydaktyczne, aplikacje i programy i inne.
 3. Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjną przez nauczycieli odbywa się w celu: komunikacji z uczniami, rodzicami, wychowawcami, dyrekcją, przygotowaniem kart pracy, scenariuszy, sprawdzianów, kartkówek i innych pomocy dydaktycznych, przygotowanie materiałów multimedialnych.
 4. Znacząca większość nauczycieli stosuje technologię informacyjno – komunikacyjną, by podnieść efektywność kształcenia i wychowania uczniów.
 5. Znacząca ilość rodziców wysoko ocenia postępy swoich dzieci w zakresie informatyki oraz możliwość wykorzystania tych umiejętności na wszystkich zajęciach.
 6. Większość rodziców dobrze ocenia świadomość swoich dzieci w sieci. Wielu uważa ją za bardzo wysoką.
 7. Rodzice bardzo dobrze oceniają bazę szkoły pod względem dostępu do technologii informacyjno – komunikacyjnej.
 8. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach komputerowych w czasie których uczą się umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych, obsługi programów komputerowych, poczty elektronicznej, Internetu, gier komputerowych w ramach rozrywki i innych.
 9. Zajęcia informatyki dla większości uczniów są ciekawe.

Słabe strony:

 1. Mała liczba stanowisk komputerowych dla klas wielolicznych.
 2. Brak tabletów do pracy indywidualnej na zajęciach edukacyjnych.

Rekomendacje:

 1. Kontynuować dokształcanie wszystkich nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej.
 2. Zachęcać uczniów do ciągłego rozwijania swoich wiadomości i umiejętności z informatyki.
 3. Systematycznie modernizować system operacyjny sprzętu komputerowego.

Dodatkowo, w związku ze zdalnym nauczaniem spowodowanym COVID-19 w II półroczu, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Dyrektor Szkoły ewaluacji poddał także „Organizację kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” (przedmiotem badania były stosowane przez nauczycieli sposoby i formy pracy
z dziećmi oraz stosowane narzędzia informatyczne).

Badany obszar – ewaluacja

Wyniki z ewaluacji

Wnioski – obszary do rozwoju

Efekty nauczania i uczenia się w zakresie informatyki. Stopień wykorzystania TIK w nauczaniu innych przedmiotów.

Z analizy planów pracy nauczycieli oraz zapisów dzienników wynika, że realizowany proces edukacyjny uwzględnia celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Sytuacja związana z ograniczeniem funkcjonowania szkoły ze względu na panujacą pandemię koronawirusa spowodowała, że w drugim półoczu nauczyciele realizowali proces edukacyjny w sposób zdalny z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Nauczyciele uczestniczyli w zorganizowanych przez dyrektora szkoleniach: praca z platformą GSuit, „Kiedy kończy się lekcja…”, a także w licznych indywidualnych szkoleniach zewnętrznych, które umożliwił nabycie niezbędnych kompetencji cyfrowych oraz wiedzę na temat tego, jak poruszać się bezpiecznie i odpowiedzialnie w świecie wirtualnej edukacji oraz jak organizować uczniom zajęcia w trybie zdalnego kształcenia.

Prowadzenie zajęć w trybie kształcenia zdalnego wzbogaciło nauczycielskie umiejętności związane z posługiwaniem się technologią informatyczną i komunikacyjną.

Nauczyciele wykorzystywali technologię informacyjno-komunikacyjną do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Poszukując rozwiązań skutecznej edukacji, nabyli nowe kompetencje i wykorzystywali je na wszystkich przedmiotach.

Do zdalnej realzacji zajęć z uczniami nauczyciele przygotowywali prezentacje multimedialne i wirtulne wycieczki, podkreślając przy tym szczególną rolę i wartość nowych technologii.

Nauczyciele używali telefonów, interaktywnych multimediów (dyski CD-ROM i DVD) oraz materiałów publikowanych w sieciach komputerowych zaproponowanych m. in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W procesie przekazywania wiedzy nauczyciele stosowali różne techniki dwustronnej komunikacji oraz kontrolowali proces nauczania i uczenia się.

W zbyt małym stopniu nauczyciele dokonywali analizy wyników obserwacji postępów ucznia i formułowali wnioski do indywidualizacji pracy.

Realizowany proces edukacji na odległość w drugim półroczu wpłynął na usprawnianie procesów planowania i organizacji nauczania oraz stosowanie efektywnych technik i sposobów nauczania.

Rekomendacje:

-        na zajęciach lekcyjnych musi pojawiać się systematyczne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej,

-        należy systematycznie i systemowo doskonalić kompetencje cyfrowe u nauczycieli różnych przedmiotów.

We współczesnej rzeczywistości wykorzystywanie technologii to podstawa funkcjonowania szkoły.

Na zajęciach lekcyjnych zwłaszcza w drugim półroczu pojawiło się wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej, co umożliwiło realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Należy organizować szkolenia Rady Pedagogicznej doskonalące kompetencje TIK w nauczaniu.

Organizacja kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (przedmiotem badania były stosowane przez nauczycieli sposoby i formy pracy z dziećmi oraz stosowane narzędzia informatyczne).

Nauczyciele, zgodnie z ustaloną na czas pandemii organizacją pracy, realizowali zadania dydaktyczno-wychowawcze z uczniami w ujęciu tygodniowym. Plany działań zawierały szczegółowy opis codziennie realizowanych zadań oraz wykorzystywane środki dydaktyczne.

Nauczyciele przesyłali tygodniowe plany pracy dyrektorowi na skrzynkę e-mailową raz w tygodniu celem monitorowania realizacji podstawy programowej.

W trakcie zdalnego kształcenia nauczyciele realizowali programy edukacyjne przyjęte do realizacji w roku szkolnym 2019/2020. Kontynuowano rozpoczęty proces realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego na poszczególnych etapach kształcenia.

Nauczyciele przygotowywali dla uczniów materiał do pracy zdalnej, korzystając z ćwiczeń, kart pracy, płyt oraz materiałów mających formę elektroniczną zawartych w ogólnopolskich programach edukacyjnych.

Zakres treści podstawy programowej został rozszerzony o tematykę związaną ze zdrowiem, głównie z zagadnieniem związanym z ochroną zdrowia w związku z pandemią koronawirusa. Uczniowie zapoznali się z tematem roznoszenia zarazków, wdrażani byli do stosowania zasad ochrony zdrowia poprzez np. zakrywanie ust i nosa maseczką, systematyczne mycie rąk oraz dbanie o własne zdrowie.

Realizacja zadań z wykorzystaniem ww. środków sprzyjała kształtowaniu kompetencji uczniów, o czym świadczą udokumentowane efekty działań przesłane nauczycielom w formie zdjęć, skanowanych prac i filmików oraz komentarzy.

Wiedza i umiejętności uczniów były weryfikowane poprzez gromadzenie dowodów na wykonanie zadanych aktywności, np. odesłanych kart pracy, zdjęć wykonanych zadań, nagranego filmiku z określonej aktywności, skanowanych prac, itp.

Uczniowie prezentują takie postawy, jak pilność, jakość prac, zaangażowanie i samodzielność.

W czasie zdalnej pracy nauczyciele nawiązali kontakt z wszystkimi uczniem oraz ich rodzicami.

Uczniowie oraz ich rodzice byli informowani o osiągnięciach zgodnie z ustalonymi formami współdziałania (dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, Classroom).

Rekomendacje:

-        w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły należy kontynuować działania zdalnego kształcenia związane z kształtowaniem kompetencji uczniów, do chwili gdy czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty zostanie odwołane przez Ministra Edukacji Narodowej,

-        należy prowadzić bieżącą dokumentację działań edukacyjnych (zajęć online, prac i aktywności polecanych do realizacji uczniom poprzez rodziców), zgodnie z określoną przez dyrektora organizacją pracy szkoły.

Proces organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość pozwala stosować kreatywne środki dydaktyczne oraz kształtować kreatywność nauczycieli i uczniów.

Należy monitorować postępy uczniów w zdalnym kształceniu. Mobilizują one uczniów do przekazywania wykonanych prac w postaci zdjęć oraz skanów i na bieżąco wzmacniają do kreatywnego wykonywania zadań.

Ogólne wnioski wynikające z ewaluacji:

„Organizacja kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”:

1. Należy przeprowadzić kontrolę i ustalić powody ewentualnego braku kontaktu z uczniami w okresie zdalnego kształcenia. Należy podjąć działania na rzecz zwiększenia udziału rodziców w planowym procesie wychowawczym i formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. W monitorowaniu należy uwzględnić realizację działań wychowawczych mających na celu mobilizowanie uczniów do realizacji zadań szkolnych oraz zawrzeć je w planach pracy wychowawców klas, w tym działania we współpracy z rodzicami.

3. Postępy uczniów w zdalnym kształceniu należy monitorować. Mobilizują one uczniów do przekazywania wykonanych prac w postaci zdjęć oraz skanów i na bieżąco wzmacniają do kreatywnego wykonywania zadań.

Rekomendacje wynikające z analizy wyników ewaluacji:

 1. Wskazane jest doskonalenie nauczycieli w zakresie stosowania technologii cyfrowych.
 2. Należy wprowadzić wskaźniki dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do obserwacji dyrektorskiej.
 3. W ramach wspomagania nauczycieli należy zorganizować szkolenie rady pedagogicznej doskonalące kompetencje inteligencji kognitywnej nauczycieli.

Ewaluacja 2018/2019

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

Podstawą prawną do przeprowadzenia ewaluacji stanowiły:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

- Rozporządzenie MEN z Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1611).

- Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz.1658).

W przeprowadzonej ewaluacji zastosowano procedury i narzędzia badawcze opracowane przez zespół ds. ewaluacji. Zespół powołany do przeprowadzenia ewaluacji stanowiły następujące osoby: Sylwia Kościelny, Joanna Niesyto, Dorota Górniok.

W trakcie ewaluacji zbierano informacje z wielu źródeł: od dyrektora szkoły, nauczycieli, rodziców, uczniów, przy wykorzystaniu różnych metod badawczych – wywiadu, ankiet, analizy dokumentów. Dzięki temu ewaluacja dała wyniki o dużej wiarygodności. Dobór próby badawczej został dokonany w oparciu o założenia zawarte w Projekcie Ewaluacji Wewnętrznej, który został zatwierdzonym przez Dyrektora szkoły.

         Ewaluacja realizowana była od września 2018 r. do maja 2019 r.

Przedmiotem badania ewaluacyjnego były następujące kwestie:

 1. Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 2. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

Wnioski końcowe po przeprowadzeniu ewaluacji są następujące:

„Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

Mocne strony:

 1. Szkoła rozpoznaje możliwości i potrzeby rozwojowe każdego ucznia.
 2. Szkoła pomaga uczniom przezwyciężyć trudności w nauce i rozwijać ich zainteresowania.
 3. W szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia.
 4. Oferta zajęć pozalekcyjnych uwzględnia zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia (także wynikających z zaniedbań środowiskowych).
 5. Rodzice pozytywnie oceniają działania szkoły wspomagające rozwój uczniów.
 6. Uczniowie pozytywnie oceniają działania wspomagające ich rozwój.
 7. Nauczyciele znają potrzeby i możliwości swoich uczniów.
 8. Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się.
 9. Szkoła współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za wspomaganie uczniów w ich potrzebach rozwojowych i sytuacjach życiowych.

Słabe strony:

 1. Brak możliwości wyboru zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia dla niektórych uczniów.
 2. W szkole pojawiają się sporadyczne przypadki dyskryminacji uczniów.
 3. Rodzice nie są do końca poinformowani, w jaki sposób przebiega proces indywidualizacji dziecka/ucznia.

Rekomendacje do dalszej pracy:

 1. Zachęcać uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.
 2. Prowadzić działania antydyskryminacyjne w postaci zajęć i warsztatów.
 3. Bardziej szczegółowo informować rodziców i uczniów o sposobie indywidualizacji procesu edukacyjnego dziecka.
 4. Prowadzić pedagogizację rodziców na temat wychowawczej roli rodziny.

„Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju”.

Wyniki zadowalając:

 1. 100% nauczycieli uważa, że współpraca współczesnej szkoły ze środowiskiem lokalnym jest konieczna.
 2. Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi
  w środowisku.
 3. Wszystkie grupy ankietowanych stwierdziły, że szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
 4. Uczniowie w większości chętnie biorą udział w inicjatywach podejmowanych we współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 5. Nauczyciele uważają, iż współpraca ze środowiskiem lokalnym wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów oraz na wzajemną integrację.

Wyniki wymagające poprawy:

 1. Prawie 20% rodziców nie ma zdania, czy szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym, organizując imprezy i uroczystości.
 2. Sporo ankietowanych rodziców nie udzieliło odpowiedzi na pytanie, z jakimi instytucjami współpracuje szkoła oraz jakie działania podejmuje szkoła na rzecz środowiska lokalnego.

Rekomendacje:

 1. Należy bardziej angażować rodziców do udziału w działaniach związanych z życiem szkoły oraz do podejmowania inicjatywy realizacji przedsięwzięć szkolnych.
 2. Należy kontynuować dotychczasowe i podejmować nowe wyzwania i inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego.

Ewaluacja 2016/2017

WYMAGANIE 5 : RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

 1. PRZEDMIOT, CELE I METODOLOGIA BADANIA EWALUACYJNEGO

Przedmiot ewaluacji

Przedmiotem badania ewaluacyjnego była kwestia respektowania norm społecznych w szkole, w szczególności znajomość i przestrzeganie przez uczniów tych norm społecznych, które wiążą się z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w szkole.

Cele ewaluacji

- Uzyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów oraz skali

i typu zagrożeń występujących na terenie szkoły.

- Opracowanie planu działań mających na celu zwiększenie poziomu respektowania norm

społecznych w szkole i zmniejszenia/wyeliminowania zachowań niezgodnych z normami

społecznymi.

Czas trwania ewaluacji – rok szkolny 2016/2017

Zespól ewaluacyjny – Sylwia Kościelny, Joanna Niesyto, Krystyna Żemła

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim:

W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje.

Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym:

Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje miedzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły i placówki oraz rodziców.

W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki.

 

Kryteria/wskaźniki:

1.Uczniowie znają obowiązujące w szkole normy.

2.Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie.

3.W szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań, analizuje się je i w razie potrzeby modyfikuje.

4.Uczniowie prezentują zachowania zgodnie z wymaganiami.

5.Uczniowie realizują wspólne przedsięwzięcia organizowane przez samorząd uczniowski.

Pytania kluczowe:

1.Czy w szkole respektowane są normy społeczne wśród uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły? Czy relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu?

2.Czy i w jakim stopniu uczniowie znają normy społeczne?

 1. Czy szkoła posiada dokumenty wewnątrzszkolne regulujące system zachowań i norm społecznych?
 • które dokumenty prawa wewnątrzszkolnego określają zasady bezpieczeństwa i przestrzegania norm społecznych?
 • kto zapoznaje uczniów i rodziców z przepisami prawa wewnątrzszkolnego dotyczącego bezpieczeństwa i przestrzegania norm społecznych?
 • gdzie znajdują się wewnątrzszkolne regulaminy, jaka jest dostępność do tych aktów

prawa?

4.Czy w szkole prowadzone są działania dotyczące przestrzegania norm społecznych i zasad bezpieczeństwa?

5.W jaki sposób szkoła zapewnia dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do nauki?

6.Czy rodzice i szkoła współpracują w kwestii przestrzegania norm i zapewnienia bezpieczeństwa?

7.Czy uczniowie współpracują ze sobą w ramach działań samorządu uczniowskiego?

Narzędzia:

 1. Ankieta dla uczniów
 2. Ankieta dla nauczycieli
 3. Ankieta dla rodziców
 4. Wywiad z dyrektorem szkoły
 5. Analiza dokumentów

Harmonogram ewaluacji :

Przebieg

Czynności / zadania

Czas wykonania / terminy

Nauczyciele

odpowiedzialni

Określenie przedmiotu, pytań kluczowych i celu ewaluacji

sierpień 2016 r.

Zespół ds. ewaluacji

Dobór metod i próby badawczej

listopad 2016 r. - styczeń 2017 r.

Zespół ds. ewaluacji

Przebieg ewaluacji, zbieranie

informacji

styczeń 2017 r. – marzec 2017 r.

Zespół ds. ewaluacji

Analiza informacji wyciąganie

wniosków, pisanie raportu

marzec 2017 r.

Zespół ds. ewaluacji

Przedstawienie raportu

Dyrektorowi

kwiecień 2017 r.

Zespół ds. ewaluacji

Przedstawienie raportu

Radzie Pedagogicznej

czerwiec 2017r.

Zespół ds. ewaluacji

Zapoznanie Rodziców
z raportem:

– zamieszczenie na stronie

internetowej wyników

z ewaluacji,

– przedstawienie raportu na

zebraniach z rodzicami

czerwiec 2017 r.

dyrektor szkoły/ wychowawcy klas

Metodologia badań

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem:

* metody ilościowej, sondażowej z zastosowaniem kwestionariusza ankiety przeprowadzanej wśród:

- uczniów,

- nauczycieli,

- rodziców

* wywiadu z Dyrektorem szkoły

* badania danych zastanych, czyli analizy dokumentacji szkolnej i arkuszy obserwacji zajęć szkolnych

ANALIZA ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE ZAWARTE
W PROJEKCIE EWALUACJI

 

Pytania kluczowe:

1.Czy w szkole respektowane są normy społeczne wśród uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły? Czy relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu?

 1. Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione nie tylko przez pracowników szkoły, ale też przez uczniów i ich rodziców, których corocznie zapoznaje się z obowiązującymi regulaminami podczas godzin z wychowawcą, apeli szkolnych, zebrań dla rodziców
 2. Każdy członek szkolnej społeczności może zgłaszać własne uwagi i propozycje ewentualnych zmian.
 3. Obowiązujące zasady i normy są też przywoływane przy okazji podsumowań semestralnych;
 • systematycznie przypomina się je w sytuacji zdarzeń niepożądanych bądź promujących postawy godne naśladowania.
 1. W szkole panuje zwyczaj zawierania zarówno indywidualnych, jak i klasowych kontraktów z uczniami, w których zarówno uczący się, jak i nauczyciele zobowiązują się do prezentowania oczekiwanych przez obydwie strony zachowań.

Odpowiedzi udzielone w ankietach przeprowadzonych wśród uczniów pokazują, że 60,8% z nich zawsze przestrzega zasad właściwego zachowania się, a 35,4% sporadycznie łamie te zasady. Do częstego nieprzestrzegania norm przyznało się 3,8% ankietowanych. Na to samo pytanie 55,7% rodziców odpowiedziało, że ich dziecko zawsze przestrzega norm,42,9% że dziecko sporadycznie łamie zasady, a 1,4% przyznało, że dziecko często nie przestrzega przyjętych norm. Natomiast wśród nauczycieli wśród odpowiedzi na to pytanie 90% stanowi „sporadycznie nie przestrzegają zasad”, 10% „często nie przestrzegają zasad”.

2.Czy i w jakim stopniu uczniowie znają normy społeczne?

Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli wynika, że znajomość zasad właściwego postępowania przez dzieci jest powszechna (100% odpowiedzi wśród nauczycieli i rodziców, 92,4% wśród uczniów).

 1. Czy szkoła posiada dokumenty wewnątrzszkolne regulujące system zachowań i norm społecznych?
 • które dokumenty prawa wewnątrzszkolnego określają zasady bezpieczeństwa i przestrzegania norm społecznych?

Szkoła posiada dokumenty regulujące system zachowań i norm społecznych. Są to :Statut Szkoły, Program Wychowawczy i Profilaktyczny, a także plany pracy wychowawczej, regulaminy, WSO.

 • kto zapoznaje uczniów i rodziców z przepisami prawa wewnątrzszkolnego dotyczącego bezpieczeństwa i przestrzegania norm społecznych?

Działania te należą do dyrektora, wychowawców, nauczycieli przedmiotów, pedagoga szkolnego

 • gdzie znajdują się wewnątrzszkolne regulaminy, jaka jest dostępność do tych aktów

prawa?

Wewnątrzszkolne regulaminy są łatwo dostępne- można się z nimi zapoznać na stronie internetowej szkoły, u dyrektora szkoły, w pokoju nauczycielskim, w kancelarii, bibliotece szkolnej oraz w klasach

 

4.Czy w szkole prowadzone są działania dotyczące przestrzegania norm społecznych i zasad bezpieczeństwa?

Nauczyciele prowadzą różnorodne działania wychowawczo-profilaktyczne mające na celu uczenie, wdrażanie w życie i respektowanie norm społecznych: rozmowy z uczniami i rodzicami, lekcje wychowawcze, pogadanki, pochwały i nagradzanie właściwych postaw, motywowanie do postępowania zgodnego z obowiązującymi normami. Ponadto pełnią dyżury podczas przerw w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

5.W jaki sposób szkoła zapewnia dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do nauki?

 

Szkoła zapewnia duże poczucie bezpieczeństwa uczniom – 62% uczniów, 85,7% rodziców i 80 % nauczycieli odpowiedziało „tak” na pytanie o to, czy uczniowie/dzieci czują się w szkole bezpiecznie. Odpowiedzi „przeważnie tak udzieliło 36,7% uczniów, 14,3% rodziców i 20 % nauczycieli. Wśród uczniów pojawiła się 1 odpowiedź ,że przeważnie nie czuje się bezpiecznie w szkole.

Ankietowani zostali zapytani także o miejsca, które według nich wpływają na mniejsze poczucie bezpieczeństwa. Wśród uczniów i ich rodziców wymienione zostały najczęściej boisko (43,8% uczniów i 20% rodziców), korytarz (40,6% uczniów i 40% rodziców), szatnia (21,9% uczniów i 30 % rodziców) oraz toalety (28,1% uczniów i 23,3% rodziców). Ponadto 3 uczniów wskazało klasę, 1 rodzic schody, a 2 przystanek autobusowy. Nauczyciele natomiast wśród miejsc, gdzie uczniowie mogą mieć obniżone poczucie bezpieczeństwa wymienili szatnie (70%) i toalety (50%), a 20% ankietowanych wskazało na korytarz.

Aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo fizyczne, szkoła:

 • dba o bezpieczne urządzenie i wyposażenie bazy dydaktyczną i jej otoczenia

-przeglądy roczne i okresowe,

-oznakowane wyjścia ewakuacyjne,

-większość mebli posiada atest

-regulaminy bhp w pracowniach szkolnych,

-ogrodzenie terenu szkoły i boisk,

-monitoring na terenie szkoły - montaż zakończono w I kwartale 2017r.

-bezpieczny parking dla pracowników szkoły

 • zapewnia stałe dyżury nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na korytarzach szkolnych i przy wejściu do szkoły (zapobiegające wejściom na teren placówki osób niepowołanych)
 • monitoruje frekwencję uczniów;
 • na bieżąco reaguje na przypadki agresywnych zachowań młodzieży na terenie szkoły lub w drodze do niej;
 • przestrzeganie dyscypliny podczas zajęć;
 • prowadzi zajęcia dotyczące bezpieczeństwa, a także zajęcia integrujące społeczność klasy i szkoły;
 • nauczyciele obserwują uczniów i reagują na każdy przejaw agresji.

W celu zapewnienia swoim uczniom bezpieczeństwa psychicznego i emocjonalnego, szkoła podejmuje takie działania, jak:

 • tworzenie przyjaznego klimatu
 • równe traktowanie wszystkich uczniów;
 • stała opieka pedagoga szkolnego
 • współpraca z instytucjami wspomagającymi proces wychowawczy
 • organizowanie pomocy materialnej;
 • realizacja działań antydyskryminacyjnych (np. ze względu na pochodzenie, status materialny, różnice intelektualne);
 • realizacja programów i projektów profilaktycznych we współpracy z instytucjami zewnętrznymi .

6.Czy rodzice i szkoła współpracują w kwestii przestrzegania norm i zapewnienia bezpieczeństwa?

Zdecydowana większość nauczycieli odpowiedziała, że rodzice współpracują ze szkołą w kwestii przestrzegania norm, 20% ankietowanych dopowiedziało, że czyni to część rodziców.

7.Czy uczniowie współpracują ze sobą w ramach działań samorządu uczniowskiego?

Wszyscy ankietowani potwierdzają, że uczniowie współpracują ze sobą w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego.

WNIOSKI KOŃCOWE

 1. Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do nauki
 2. Uczniowie znają zasady właściwego zachowania się w szkole. Czują się w niej bezpiecznie, a w kontaktach rówieśniczych dominuje koleżeństwo.
 3. Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska.
 4. Pomimo powszechnej znajomości zasad obowiązujących w szkole, uczniowie nie przestrzegają ich częściej, niż do tego się przyznają i niż to sugerują ich rodzice.
 5. W szkole diagnozuje się zachowania uczniów i podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
 6. Szkoła współpracuje z rodzicami w celu eliminowania negatywnych zachowań i podejmowaniu środków zaradczych. Także uczniowie współpracują ze sobą w ramach Samorządu.

 

WSKAZÓWKI DO DALSZEJ PRACY

 1. Należy w toku spotkań z rodzicami omawiać problemy wynikające z braku respektowania norm społecznych, aby wspólnie eliminować tego typu zachowania i konsekwentnie dążyć do zmian zarówno w szkole jak i w domu.
 2. Należy podczas lekcji nie tylko wychowawczej poruszać tematy związane
  z respektowaniem norm społecznych. Odwoływać się do przyjętych w szkole zasad postępowania, wynikających ze statutu szkoły i regulaminów.
 3. Konsekwentnie reagować na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania wśród uczniów.
 4. W dalszym ciągu promować pożądane postawy społeczne wśród uczniów
  i wzmacniać pozytywne wzorce zachowań.
 5. Można wprowadzić więcej zajęć integracyjnych, pozwalających uczniom na lepsze poznanie się i spędzanie ze sobą większej ilości czasu.

Zespół ds. ewaluacji: Sylwia Kościelny, Joanna Niesyto, Krystyna Żemła

Ewaluacja 2017/2018

Ewaluacja wewnętrzna Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w roku szkolnym 2017/2018 będzie przeprowadzona w oparciu o wytyczne wynikające z rozporządzenia w sprawie planu nadzoru pedagogicznego.

Podstawę prawną do przeprowadzenia ewaluacji stanowią:

- Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz.1611)

- Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz.1658)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Przedmiot ewaluacji w roku szkolnym 2017/2018 były :

WYMAGANIA:

 1. Rodzice są partnerami szkoły.
 2. Uczniowie nabywają umiejętności uczenia się.

Do ewaluacji pracy szkoły został powołany zespół nauczycieli, który opracował harmonogram ewaluacji, pytania kluczowe oraz narzędzia badawcze. Punktem odniesienia dokonanej w trakcie ewaluacji są oceny stopnia spełniania przez szkołę wymagań.

Cel ewaluacji wewnętrznej było:

 • pozyskanie informacji o tym, czy rodzice współdecydują w sprawach szkoły
 • ustalenie, czy rodzice uczestniczą w działaniach podejmowanych przez szkołę ,
 • zebranie informacji na temat jak rodzice postrzegają nauczycieli i szkołę
 • analizowanie podejmowanych działań nauczycieli dotyczących diagnozowania uczniów, analizowania ich osiągnięć oraz wyciąganie i formowania wniosków z analizy osiągnięć uczniów wniosków

W trakcie ewaluacji wewnętrznej zbierano informacje pochodzące z różnych źródeł.

Poddano analizie dokumenty:

 • Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Regulamin Pracy, regulaminy niektórych pracowni przedmiotowych, świetlicy szkolnej,
 • Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły,
 • Plan Pracy Szkoły,
 • okresowe sprawozdania personelu pedagogicznego z działalności dydaktycznej i wychowawczej,
 • dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • plany pracy zespołów samokształceniowych nauczycieli,
 • raporty zawierające analizę wyników konkursów przedmiotowych.

W badaniach uwzględniono również informacje umieszczane na stronie internetowej szkoły.

Przeprowadzono wywiady z:

 • dyrektorem szkoły,

Dokonano analizy ankiet:

 • uczniów klas IV– VII
 • rodziców uczniów klas I – VI,
 • nauczycieli.
 • oobserwowano życie szkoły.

Wymaganie 1

Uczniowie nabywają kompetencji uczenia się.

Przedmiot badania:

W szkole realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

Pytania kluczowe.

1.W jaki sposób odbywa się diagnozowanie osiągnięć uczniów?

2.W jaki sposób analizuje się osiągnięcia uczniów?

3.Czy uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej?

4.W jakiś sposób są formułowane i wdrażane wnioski z analizy osiągnięć?

5.Czy wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce?

6.W jakiś sposób uczniowie i rodzice informowani są o wnioskach z analizy osiągnięć.

WNIOSKI:

Uczniowie:

 1. Uczniowie naszej szkoły na początku roku szkolnego zostali zapoznani z Przedmiotowym Systemem Oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 2. Według uczniów nauczyciele stosują się do podawanych kryteriów oceniania.
 3. Wiadomości przekazywane na lekcjach są dla uczniów zrozumiałe.
 4. Prawie wszyscy badani uczniowie twierdzą, że mają możliwość wykazania się na lekcjach swoją wiedzą i umiejętnościami.
 5. Zdecydowana większość uczniów uważa, że zdobyta wiedza pomaga im w wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów.
 6. Nauczyciele w badanych klasach sprawdzają wiedzę uczniów głownie przez stosowanie prac pisemnych (testy, sprawdziany, kartkówki), prace domowe, aktywność na lekcji i odpowiedzi ustne, w mniejszym stopniu poprzez inne aktywności m. in. analizę wytworów (prace plastyczne, multimedialne), testy sprawnościowe czy referaty.
 7. Według większości uczniów nauczyciele oceniają ich sprawiedliwie, ale jest grupa uczniów, która twierdzi, że nie są oceniani sprawiedliwie.
 8. Uczniowie uważają, że są informowani przez nauczycieli o tym, co już potrafią, co powinni poprawić, ale grupa uczniów jest przeciwnego zdania.
 9. Prawie wszyscy uczniowie potwierdzają, że mają możliwość poprawienia swoich ocen.
 10. Głównymi sposobami motywowania uczniów przez nauczycieli są: pochwały za dobrze wykonane zadanie, zachęty do udziału w konkursach, zawodach, stosowanie ciekawych metod pracy, zachęta do udziału w zajęciach dodatkowych. W mniejszym stopniu motywują poprzez: zadawanie dodatkowe zadań, mówienie o sukcesach uczniów ich rodzicom, na forum klasy i szkoły, rozmowy indywidualnie z uczniami.
 11. Większość uczniów uważa, że ma możliwość prezentowania swoich osiągnięć, ale część uczniów uważa, że nie ma takich możliwości.

Rodzice uczniów:

 1. Wszyscy badani Rodzice znają stosowane w naszej szkole sposoby diagnozowania osiągnięć swoich dzieci. W dużej większości uważają, że są to - sprawdziany, kartkówki, karty pracy i diagnoza końcowo roczna, w mniejszym stopniu: diagnoza początkowa kompetencji uczenia się określone w podstawie oraz wypowiedzi ustne.
 2. Większość Rodziców zna wymagania dla ucznia dotyczące wiedzy i umiejętności, które określone są w podstawie programowej, ale określona grupa uważa, że nie zna tych wymagań.
 3. Rodzice uważają, że wnioski z analiz osiągnięć dokonywanych przez nauczycieli przyczyniają się do poprawy wyników w nauce ich dzieci, ale spora grupa Rodziców nie wie o wpływie wyciąganych wniosków lub jest przeciwnego zdania.

4.Rodzice są informowani o wnioskach z analizy osiągnięć swoich dzieci głównie poprzez: dziennik elektroniczny, w formie ustnej, przed wystawieniem ocen półrocznych i końcowo rocznych, o osiągnięciach ucznia i przewidywanej ocenie i wskazówkach do dalszej pracy, w mniejszym stopniu w formie pisemnej (komentarz do oceny), w formie pisemnej (komentarz), o mocnych i słabych stronach wszystkich podlegających ocenianiu form aktywności ucznia.

Nauczyciele:

 1. formułują i wdrażają wnioski z analizy osiągnięć uczniów
 2. uważają, że wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce
 • w szkole dostrzegane są możliwości uzyskania przez uczniów lepszych wyników w nauce
 • uczniowie w pełni korzystają z ofert zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę
 • analizuje i wiadomości i umiejętności uczniów określone w podstawie programowej.
 • 3. dokonują analizy wiadomości i umiejętności uczniów poprzez: testy, kartkówki i odpowiedzi ustne, diagnozy jak również w dużej części obserwują swoich uczniów podczas zajęć, a połowa z nich wykorzystuje dyskusje;
 • 4.  dokumentują realizację podstawy programowej poprzez wpisy w dziennika oraz plany wynikowe;
 • 5. wspierają prawidłową realizację podstawy wymienili głównie: pomoce audiowizualne, podręczniki szkolne. Połowa nauczycieli wykorzystuje teksty źródłowe, mapy, komputer i tablicę interaktywną. Pojedyncze odpowiedzi dotyczyły wykorzystania: karty pracy, pomocy stworzonych przez siebie i gry dydaktyczne;
 • 6. stwarzają uczniom możliwość poprawienia słabej oceny ze sprawdzianu;
 • 7. Prawie wszyscy uczący potwierdzają, że dostosowują wymagania edukacyjne do możliwości uczniów.
 • Również większość nauczycieli informuje Rodziców o osiągnięciach uczniów poprzez: zebrania z rodzicami, rozmowy indywidualne, a także poprzez: e – dziennik, rozmowy telefoniczne i sprawdziany, które dzieci zabierają do domu i analizują z rodzicami.

Rekomendacje.

 1. Kontynuować prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z aktualnymi potrzebami uczniów.
 2. Kontynuować przeprowadzanie analiz oraz formułowanie i wdrażanie wniosków.
 3. Mobilizować uczniów do systematycznej pracy i nauki.
 4. Położyć nacisk na dobór metod i form nauczania, wymagających od uczniów samodzielnego myślenia i formułowania wniosków.
 5. Wypracować formy skuteczniejszej komunikacji między szkołą, a rodzicami.
 6. Stworzyć możliwość odnoszenia sukcesów i zadowolenia z siebie w różnych

sferach działalności uczniów (konkursy, występy, sukcesu dydaktyczne itp.).

Wymaganie 2

Rodzice są partnerami szkoły

Przedmiot badania:

Przedmiotem ewaluacji była współpraca z rodzicami prowadzona przez szkołę. Celem przeprowadzonej ewaluacji było dostarczenie informacji na temat funkcjonowania szkoły w zakresie współpracy z rodzicami oraz poznanie oczekiwań rodziców, co do sposobów i form współpracy ze szkołą.

Pytania kluczowe.

1.Czy rodzice współdecydują w sprawach szkoły? W jaki sposób?

2.Jaki odsetek rodziców współdecyduje w sprawach szkoły?

3.Czy rodzice uczestniczą w działaniach podejmowanych przez szkołę? W jakich?

4.Jaki odsetek rodziców angażuje się w działania podejmowane przez szkołę?

5.Jak rodzice oceniają współpracę w zakresie wymiany informacji na temat ich dzieci?

6.Jak rodzice postrzegają szkołę i nauczycieli?

7. W jakich tematach szkoła może wspomóc rodziców?

Wnioski:

Rodzice:

 1. Większość rodziców uważa, że współdecydują w sprawach szkoły. Współdecydują w: organizacji imprez klasowych i szkolnych oraz wyjazdach uczniów.
 2. Rodzice uczestniczą w działaniach podejmowanych przez szkołę, angażują się w głównie w dowozy uczniów na konkursy, zawody sportowe oraz w przygotowywanie różnego rodzaju kiermaszy, organizowanie imprez klasowych i szkolnych.
 3. Prawie wszyscy rodzice pozytywnie oceniają współpracę w zakresie wymiany informacji na temat dziecka.
 4. Wszyscy badani rodzice pozytywnie postrzegają pracę szkoły i nauczycieli.
 5. Rodzice chcą, aby szkoła wspomagała rodziców w następujących tematach: bezpieczeństwo w sieci, rozwiązywanie problemów wychowawczych, zdrowe odżywianie, profilaktyka uzależnień. Rodzice podali również tematy, które by ich interesowały: wybór dalszej ścieżki kształcenia dziecka, wpływ sportu na zdrowie, niezdrowe odżywianie a wpływ na zdrowie, choroby cywilizacyjne – cukrzyca.

Nauczyciele:

 1. Wszyscy badani nauczyciele pozyskują informacje od rodziców na temat swojej pracy poprzez: rozmowę, w czasie zebrań z rodzicami, ewaluację, ankiety, informacje od wychowawców oraz rozmowę z dyrektorem. Nauczyciele pozyskują je raz w miesiącu lub raz w półroczu.
 2. Szkoła realizuje niektóre inicjatywy rodziców.
 3. Nauczyciele wspierają rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez: rozmowy z uczniami, indywidualne rozmowy z rodzicami, szukanie sposobów rozwiązania problemów, zachęcanie rodziców do częstego kontaktu                     z nauczycielami, propozycja rozmowy z pedagogiem, wspieranie indywidualnych potrzeb dziecka, udzielanie porad.
 4. Rodzice wspierają nauczycieli poprzez: współpracę i pomaganie w opiece podczas wycieczek i uroczystości szkolnych, wspólne rozwiązywanie problemów, przekazywanie informacji na temat dziecka, pytania o zachowanie dziecka, omawianie problemów na zebraniach klasowych.
 5. W relacjach nauczyciel – rodzic należy zmienić: relacje powinny być bardziej partnerskie, a mniej roszczeniowe, więcej rozmów indywidualnych, mobilizować rodziców do współodpowiedzialności za wychowanie i nauczanie, dążyć do kompromisu w celu rozwiązania sytuacji problemowych, konsekwencja w realizacji wspólnie podjętych działań.

Rekomendacje:

 1. Wszyscy rodzice pozytywnie postrzegają pracę szkoły i nauczycieli, ale w przyszłości warto zwiększyć zaangażowanie rodziców: we współdecydowaniu o sprawach szkoły,                             w uczestniczeniu w działaniach podejmowanych przez szkołę.
 2. By rodzic miał poczucie podmiotowości, należy nadal tworzyć mu możliwość wyrażania własnego zdania na temat pracy szkoły, współdecydowania i uczestnictwa w podejmowanych przez szkołę działaniach.
 3. Wszyscy rodzice pozytywnie oceniają współpracę w zakresie wymiany informacji na temat swojego dziecka, dlatego należy ten poziom utrzymać.
 4. Należy pracować nad relacjami rodzic – nauczyciel, aby relacje był bardziej partnerskie, a nie roszczeniowe.
 5. W nowym roku szkolnym należy wziąć pod uwagę tematy, w których szkoła może wspomóc rodziców w wychowaniu uczniów.

 

Ewaluacja 2015/2016

Podstawę prawną do przeprowadzenia ewaluacji stanowiły:

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

- Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r. poz.1214)

- Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz.1270)

Przedmiot ewaluacji w roku szkolnym 2015/2016:

 1. Organizacja i efektywność pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 2. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży.
 3. Wpływ umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem na wyniki uczniów klas I – VI w czasie sprawdzianów.

Zespół powołany do przeprowadzenia ewaluacji:

Aleksandra Szromek, Dorota Psik, Katarzyna Michniok – Hyła

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE.

Cel ewaluacji – uzyskanie informacji na temat:

 • Monitorowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.

Pytania kluczowe:

 • Czy w szkole rozpoznawane są potrzeby edukacyjne uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce?
 • W jaki sposób szkoła wzmacnia możliwości edukacyjne uczniów?
 • W jakiej formie jest organizowana i realizowana pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole?

WNIOSKI:

1. Szkoła zapewnia opiekę psychologiczno – pedagogiczną wszystkim uczniom oraz wsparcie uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

2. Nauczyciele rozpoznawają i uwzględniają potrzeby uczniów w trakcie planowania zajęć dodatkowych.

3. Zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną są analizowane

i respektowane.

4. Uczniowie są diagnozowani na początku i na końcu roku szkolnego.

5. W większości prowadzone zajęcia dodatkowe są dla uczniów ciekawe, bogate w ćwiczenia, zrozumiałe i budzące aktywność.

6. Rodzice uczniów objętych PPP są informowani o postępach lub ich braku na bieżąco przez wychowawców lub pedagoga szkolnego.

REKOMENDACJE:

1. Nieustannie doskonalić metody pracy z uczniem: o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz z uczniem słabym, rozmawiać z uczniami na temat zajęć, których uczestniczą, sprawdzać czy zajęcia spełniają ich oczekiwania.  

2. Poprawić współpracę z niektórymi rodzicami i zachęcić ich do większego zaangażowania i współdziałania z nauczycielami, w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej ich dzieciom np. podczas spotkań z rodzicami omawiać , przypominać jaką formą pomocy jest objęte ich dziecko.

3. Omawiać z rodzicami zalecenia zawarte w opiniach z poradni, w trakcie roku szkolnego przypominać rodzicom o stosowanych zaleceniach wobec ich dziecka.

ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH ORAZ UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY.

Cel ewaluacji - uzyskanie informacji na temat:

 • poziomu czytelnictwa uczniów.
 • sposobów rozwijania czytelnictwa stosowanych przez nauczycieli.
 • rozwijania samodzielności wśród uczniów w zakresie czytania.

Pytania kluczowe:

 • Jakie działania podejmuje szkoła na rzecz upowszechniania czytelnictwa?
 • Jakie jest zainteresowanie czytelnicze wśród dzieci i młodzieży?
 • Jakie działania podejmują nauczyciele, by promować czytelnictwo?
 • Czy funkcjonowanie biblioteki szkolnej i form jej działalności sprzyja czytelnictwu?

WNIOSKI:

 1. Szkoła podejmuje działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa wśród uczniów.
 2. Nauczyciele podejmują działania promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.
 3. W szkole jest duże zainteresowanie czytelnicze.
 4. Biblioteka szkolna   i jej działalność sprzyja rozwojowi czytelnictwa.

REKOMENDACJE:

 1. Należy w dalszym ciągu dbać o rozwój kompetencji czytelniczych uczniów.
 2. Systematycznie rozpoznawać zainteresowania czytelnicze dzieci i młodzieży.
 3. Dbać o unowocześnienie i aktualizację księgozbioru bibliotecznego.
 4. Oceniać oraz analizować oceny z zakresu techniki czytania i czytelnictwa w klasach I – VI.
 5. Angażować rodziców do tworzenia uczniom domowych księgozbiorów i biblioteczek.
 6. Organizować ciekawe, nietypowe formy pracy z książką na zajęciach bibliotecznych.
 7. Zachęcać do czytania lektur i urozmaicać zajęcia edukacyjne na których są one omawiane.
 8. Zadbać o większy komfort pracy w bibliotece szkolnej, poprzez otwarcie czytelni, zwiększenie i zmianę liczby godzin.

WPŁYW UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA TEKSTU ZE ZROZUMIENIEM NA WYNIKI UCZNIÓW KLAS I – VI W CZASIE SPRAWDZIANÓW.

Cel ewaluacji - uzyskanie informacji na temat:

 • Poziomu czytelnia ze zrozumieniem wśród uczniów klas I – VI.
 • Sposobów rozwijania czytelnia ze zrozumieniem stosowanych przez nauczycieli.
 • Rozwijania świadomości wśród uczniów i rodziców na temat ważności czytania ze zrozumieniem w procesie dydaktycznym .

Pytania kluczowe:

 • Jaki udział biorą rodzice od pierwszych lat życia dziecka w procesie nauki czytania ze zrozumieniem?
 • Czy rodzice są świadomi jak ważny jest to proces w życiu dziecka?
 • Z jaką płynnością i biegłością czytają uczniowie?
 • Czy uczniowie posiadają umiejętność czytania ze zrozumieniem?
 • Czy istnieje związek pomiędzy szybkością i poprawnością czytania, a poziomem rozumienia czytanych treści.

WNIOSKI:

1. Rodzice biorą udział od pierwszych lat życia dziecka w procesie nauki czytania ze zrozumieniem.

2. Rodzice są świadomi jak ważny jest to proces w życiu dziecka, a umiejętność czytania ze zrozumieniem jest kluczowa i ważna na wszystkich przedmiotach.

3. Uczniowie czytają płynnie i biegle, na co wskazuje: umiejętność samodzielnego sprawdzania znajomości i rozumienia czytanego tekstu, doskonalenie czytania w ramach zadawanej do domu nauki czytania zwłaszcza w klasach młodszych, zrozumienie, że opanowanie tej umiejętności w dalszej edukacji i życiu jest konieczne.

4. Uczniowie posiadają umiejętność czytania ze zrozumieniem i są świadomi, że: różne czynniki wpływają na umiejętność czytania ze zrozumieniem, potrafią pracować z tekstem (odpowiedzieć na pytania i znaleźć w nim potrzebne informacje, rozumieją, że czytanie ze zrozumieniem w dalszym życiu jest konieczne i przydatne, uczniowie i rodzice i nauczyciele wysoko oceniają swoją umiejętność czytania ze zrozumieniem.

5. Nauczyciele w różny sposób kształcą umiejętność czytania ze zrozumieniem w sposób dostosowany do specyfiki przedmiotu, nauczyciele uświadamiają zarówno uczniom jak i rodzicom ważność tej umiejętności w różny sposób.

6.Istnieje związek pomiędzy szybkością i poprawnością czytania, a poziomem rozumienia czytanych treści - uczniowie i rodzice naszej szkoły dostrzegają związek pomiędzy szybkością i poprawnością czytania, a poziomem rozumienia czytanych treści, nauczyciele zadają naukę czytania w formie zadania domowego i jest oceniana za czytanie w szkole.

REKOMENDACJE:

1. Podejmować działania dotyczące dalszego uświadamiania rodziców jak ważne jest wsparcie dzieci w zakresie czytania ze zrozumieniem zwłaszcza we wczesnych latach życia np. poprzez pogadanki wychowawców lub specjalistów, wskazywanie odpowiedniej literatury.

2. Zachęcać wszystkich rodziców do czytania dziecku i wspólnie z dzieckiem na głos poprzez wskazywanie pozytywnych aspektów.

3. Kontrolowania tej umiejętności zarówno na I jak i na II etapie edukacyjnym szkoły podstawowe.

4. Kupowania książek do domowej biblioteczki, zwłaszcza tych, które są związane z zainteresowaniami dzieci.

5. Należy nadal uświadamiać, że czytanie ze zrozumieniem jest jednym z najważniejszych procesów, kluczowe i ważne na wszystkich przedmiotach poprzez pogadanki i wskazywanie konkretnych przykładów, gdzie ta umiejętność jest wykorzystywana.

6. Uświadamiać rodziców i uczniów jak ważny jest związek pomiędzy szybkością i poprawnością czytania, a poziomem rozumienia czytanych treści.

7.Zachęcać uczniów do czytania oraz sprawdzania rozumienia czytanego tekstu przez rodziców lub samodzielnie.

8.Motywować uczniów do doskonalenia tej umiejętności, zwłaszcza tych, którzy źle oceniają swoje czytanie ze zrozumieniem i nadal uświadamiać jej ważność w dalszej edukacji jaki w życiu poprzez motywowanie i wskazywanie sposobów do lepszego opanowania tej umiejętności, korzystanie z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i kół zainteresowań oraz nagradzanie za wykonanie dodatkowej pracy, ćwiczeń czy zadania.

9.Monitorować i rozwijać u uczniów zarówno technikę czytania jak i czytanie ze zrozumieniem poprzez np. tworzenie różnych sytuacji dydaktycznych, dalsze rozwijanie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi, wdrażanie do korzystania z literatury popularno – naukowej oraz w miarę możliwości oceniać uczniów za czytanie i zadawać naukę czytania do domu.

10. Doskonalili w miarę możliwości tę umiejętność na wszystkich przedmiotach, w sposób dostosowany do specyfiki przedmiotu oraz uświadamiali uczniom ważność tej umiejętności w różny sposób.

Podkategorie