2011/2012

Ogłoszenia

W związku z wytycznymi GIS wejście do placówki dla interesantów i rodziców uczniów szkoły jest ograniczone. W razie konieczności osobistego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie się i telefon pod nr.: 32 211 21 00.


Ewaluacja 2011/2012

Wyniki ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach w roku szkolnym 2011/2012.

Podstawa prawna przeprowadzenia ewaluacji: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Badania przeprowadził zespół ds. ewaluacji w składzie:

1.Katarzyna Michniok – Hyła

2.Mateusz Wajs

3.Elżbieta Konieczny

Zespół przeprowadzający ankietowanie i analizy:

1.Aleksandra Szromek

2.Sylwia Kościelny

3.Magdalena Peła

4.Krystyna Żemla

5.Anna Dobry

 

Przedmiotem ewaluacji były następujące obszary:

I.Obszar 2: Procesy zachodzące w szkole lub placówce

Wymaganie 2.2 Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

II.Obszar 4: Zarządzanie szkołą lub placówką.

Wymaganie 4.3 Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie.

 

W przeprowadzonej ewaluacji zastosowano procedury i narzędzia badawcze opracowane przez zespół ds. ewaluacji. W jej trakcie zbierano informacje z wielu źródeł: od Dyrektora szkoły, nauczycieli, rodziców, uczniów, przy wykorzystaniu różnych metod badawczych – obserwacji, rozmów indywidualnych, ankiet, wywiadu, analizy dokumentów. Dzięki temu ewaluacja daje wyniki o dużej wiarygodności.

Ewaluacja realizowana była od września 2011r. do maja 2012r.

Celem ewaluacji w wyżej wymienionych zakresach było:

1. sprawdzenie w jakim stopniu oferta edukacyjna placówki umożliwia realizację podstawy programowej oraz czy oferta edukacyjna jest atrakcyjna i dostosowana do potrzeb i zainteresowań uczniów,

2.zebranie informacji czy warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizację przyjętych w szkole programów nauczania,

3. jakie działania należy podjąć, aby wzbogacić warunki lokalowe i wyposażenie szkoły, które mają wpływ na poprawę warunków realizacji przyjętych w szkole programów nauczania i poszerzenia oferty zajęć.

 

I. Obszar 2 Procesy zachodzące w szkole lub placówce.

Wymaganie 2.2 Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

Podsumowanie

Oferta edukacyjna szkoły jest spójna z podstawą programową. Uwzględnia przede wszystkim potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów. Szkolny zestaw programów zawiera programy dopuszczone do użytku przez MEN (programy do starej podstawy programowej) oraz dopuszczone przez Dyrektora szkoły po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem o programach i podręcznikach szkolnych (programy zgodne z nową podstawą programową).

Z analizy dokumentów, ankiet i indywidualnych rozmów wynika, że przy wyborze oferty edukacyjnej podstawowym kryterium jest możliwość realizacji podstawy na każdym etapie nauczania. Nauczyciele dostosowują ją nie tylko do potrzeb i możliwości uczniów, ale stosują się także do zaleceń, opinii i orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i rozwoju zainteresowań na różnego rodzaju zajęciach dodatkowych. Oferta tych zajęć jest bogata i zróżnicowana. W klasach IV – VI. Są to koła zainteresowań – koło polonistyczne, historyczne, matematyczne, techniczne, plastyczne, SKS, turystyczno – krajoznawcze, artystyczne, koło biblijne, koło biblioteczne, które dają możliwość poszerzania i pogłębiania wiedzy i są również nastawione na pracę z uczniem zdolnym. Organizuje się również zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego dla uczniów z trudnościami w nauce.

W klasach I – III uczniowie mają możliwość uczestniczenia w kołach zainteresowań organizowanych przez swoich wychowawców – „Zostać mistrzem” – w klasie III, „Zrozumieć słowo – czytanie ze zrozumieniem” – w klasie II i zajęcia artystyczne w klasie I. Dla uczniów mających trudności w nauce wychowawcy organizują również zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Dzieci mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach SKS dla grupy młodszej dzieci. W szkole działa świetlica, zajęcia z pedagogiem szkolnym.

Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia. Organizowane są wyjazdy na wycieczki tematyczne i turystyczno – krajoznawcze, wyjazdy do kina, muzeów, na wystawy, plenery malarskie oraz konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania profilaktyczne. W szkole przygotowywane są różne imprezy okolicznościowe wg kalendarza imprez i środowiskowe np. festyny rodzinne, jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki. Różne wydarzenia są już od lat tradycją szkoły. Rodzice wyrażają swoją opinię (poprzez ankiety, rozmowy indywidualne, podczas zebrań z wychowawcami, podczas imprez okolicznościowych i środowiskowych), że szkoła zaspakaja potrzeby edukacyjne i rozwojowe ich dzieci oraz pomaga rozwijać zainteresowania. Uczniowie również są zadowoleni z oferty edukacyjnej, co wynika z ich odpowiedzi, w których zauważają rozwój własnych zainteresowań i zdolności. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach zaspakajają też własną ciekawość. Dodatkowo wskazują, że proponowane przez nauczycieli metody aktywizujące są dla nich ciekawe, twórcze dlatego chętnie w nich uczestniczą.

Nauczyciele wnikliwie obserwują możliwości dzieci, ich zainteresowania, analizują wytwory i prace, dostosowując ofertę edukacyjną do ich potrzeb. Nauczyciele stosują ewaluację własnych zajęć, która stanowi kierunek do dalszej pracy, prowadzi do modyfikacji proponowanych treści, metod i form pracy z uczniem co służy ich udoskonaleniu i uatrakcyjnieniu.

W szkole monitoruje się realizację podstawy programowej. W tym celu dokonuje się analizy dokumentacji przebiegu nauczania, planów wynikowych, monitoringu ilości zrealizowanych godzin na poszczególnych przedmiotach i w ramach edukacji wczesnoszkolnej, wyników sprawdzianów i zewnętrznych diagnoz prowadzonych przez Wydawnictwo Operon oraz Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów CKE i MEN. Pod uwagę bierze się też wytwory pracy uczniów oraz wyniki konkursów szkolnych i zewnętrznych. Warunki lokalowe, wyposażenie, kwalifikacje kadry pedagogicznej pozwalają na poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.

Wnioski:

Rodzice uczniów:

1.posiadają informacje o tym, jakie wiadomości i umiejętności powinno opanować dziecko na danym etapie kształcenia,

2.szkoła zapewnia pomoc uczniom mającym trudności w nauce,

3.uważają, że dzieci mają możliwość uczestniczenia w kilku różnych zajęciach dodatkowych,

4.uważają, że oferta zajęć pozalekcyjnych mających na celu rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów odpowiada ich oczekiwaniom.

Uczniowie:

1.w większości wiedzą jakie wiadomości i umiejętności powinni opanować na danym etapie kształcenia, ale część uczniów tylko częściowo,

2.uważają, że szkoła zapewnia im pomoc w razie pojawienia się trudności w nauce, choć wielu uczniów uważa, że ich nie ma,

3.wymienione przez uczniów formy pomocy udzielanej przez szkołę to: zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, pomoc nauczycieli, pedagog szkolny, podręcznik, lekcje, powtórki na lekcjach, świetlica, wychowawca; oprócz tego uczniowie korzystają z pomocy koleżeńskiej, komputera i pomocy rodziny,

4.wiedzą, że w szkole są organizowane zajęcia rozwijające ich zainteresowania,

5.mają możliwość uczestniczenia nawet w kilku różnych formach zajęć pozalekcyjnych.

Nauczyciele:

1.wiedzą jakie akty prawne dotyczą realizacji podstawy programowej jaki i sama podstawę z prowadzonych przez siebie zajęć,

2.zdobywają wiedzę o nowej podstawie poprzez udział w konferencjach, szkoleniach, analizę aktów prawnych, analizę podstawy programowej, publikacje oświatowe, wydawnictwa, informacje ze spotkań z doradcami metodycznymi, Internet i z zasobów biblioteki szkolnej,

3.monitorują realizację podstawy programowej poprzez: kontrolę zapisów w dziennikach, sporządzanie dokumentacji, sprawdzanie i kontrolę założonych celów, samokontrolę, monitorowanie bloków tematycznych, analizę sprawdzianów, osiągnięcia uczniów i ich postępy w nauce, realizację zapisów ujętych w planach wynikowych, analizę realizacji podstawy programowej w stosunku do planu nauczania, analizę przewidywanych efektów, wyników sprawdzianów, analiza podstawy programowej,

4.kryteria jakimi kierują się przy wyborze programu nauczania to: zgodność z podstawą programową, poprawność merytoryczna, możliwość indywidualnej pracy z dzieckiem, możliwość wszechstronnego rozwoju dziecka, zawarte w nim treści i metody pracy, baza dydaktyczna dla dziecka i nauczyciela, branie pod uwagę zarówno uczniów zdolnych, jak i wymagających wsparcia, dostosowanie do potrzeb, umiejętności i możliwości ucznia, zawartość elementów praktycznych, sensowny układ treści, ciekawe lekcje,

5.w większości nie dokonali zmiany programu nauczania z zakresu prowadzonych przez siebie zajęć, gdyż uważają, że stary program jest sprawdzony lub wynika to z przyczyn organizacyjnych (praca w zastępstwie, praca pierwszy rok); w przypadku dokonania zmiany motywują to uwzględnieniem nowej podstawy programowej, wszechstronny rozwój dziecka, umożliwia indywidualizację nauczania, dobrze przygotowaną bazą dydaktyczną dla dziecka i nauczyciela, sensowny układ treści i ciekawe lekcje,

6.wybierali programy, które uwzględniają możliwości, potrzeby i aspiracje uczniów,

7.pozyskują informacje na temat zainteresowań uczniów poprzez obserwację uczniów podczas zajęć, rozmowy indywidualne z uczniem oraz jego rodzicami i ankietowanie uczniów.

Rekomendacje (zalecenia, oczekiwania)                         

Obszar 2 Procesy zachodzące w szkole lub placówce.

Wymaganie 2.2 Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

Dla nauczycieli:        

 • informować uczniów na początku roku szkolnego i w jego trakcie (np. przy rozpoczynaniu omawiania nowego działu) o tym jakie wiadomości i umiejętności uczeń powinien opanować na danym etapie kształcenia,
 • w dalszym ciągu monitorować zgodność stosowanych planów dydaktyczno-wychowawczych z aktualnie obowiązującą podstawą programową,
 • systematycznie monitorować stopień realizacji podstawy programowej w poszczególnych klasach,
 • dostosowywać programy nauczania i sposób ich realizacji do potrzeb i możliwości klasy oraz indywidualnych uczniów (dostosowania wymagań edukacyjnych),
 • wskazywać uczniom pozytywy płynące z udziału w zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowania szkoły na forum międzyszkolnym,
 • motywować uczniów do systematycznej nauki.

Dla uczniów:

 • brać czynny udział w kołach zainteresowań prowadzonych w szkole,
 • informować nauczycieli o swoich problemach,
 • wskazywać nauczycielom swoje potrzeby co do tematyki i formy prowadzonych kół zainteresowań.

Dla rodziców:

 • motywować dziecko do systematycznej nauki,
 • wspierać szkołę w ukierunkowaniu dziecka, odkrywaniu oraz rozwijaniu jego talentów i zainteresowań.

Poziom spełnienia wymagania: B

 

II. Obszar 4 Zarządzanie szkołą lub placówką

Wymaganie 4.3 Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

Podsumowanie

Uczniowie w naszej szkole czują się bezpiecznie. Szkoła posiada obiekty, pomieszczenia i wyposażenie, które pozwalają na właściwy przebieg procesu kształcenia, wychowania i opieki. Nauczyciele w naszej szkole doceniają znaczenie pomocy dydaktycznych w procesie nauczania i powszechnie je stosują swojej pracy.

Po przeprowadzonych badaniach ankietowych i wywiadu z Dyrektorem szkoły, można wyciągnąć wniosek, że zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele są zadowoleni z obecnej bazy dydaktycznej szkoły oraz z zagospodarowania wokół niej, wskazując jednocześnie nieliczne potrzeby ich rozbudowy.

Dyrektor w priorytetach dotyczących bazy dydaktycznej wymienia wg kolejności salę komputerową, która zgodnie z reformą do 2013 roku musi być wyposażona w stanowiska komputerowe dla każdego ucznia, urządzenie świetlicy (nowe meble), wyposażenie biblioteki (regały, książki, stoliki), wymianę okien i drzwi, dalsze doposażenie klas, wymiana najstarszych mebli, jednocześnie podając różne źródła finansowania powyższych modernizacji między innymi sponsorzy, Rada Rodziców. Wart podkreślenia jest fakt, iż w poprawie infrastruktury wymieniane są również plany zagospodarowania przestrzeni wokół szkoły: zakup ławeczek, stołów do gry w szachy czy kamiennego stołu tenisowego, dalsza rozbudowa placu zabaw.

Pani Dyrektor czyni ciągłe starania o poprawę wizerunku szkoły jak i jej lepszego funkcjonowania poprzez pozyskiwanie środków finansowych z wszelkich możliwych źródeł.

Wnioski:

Rodzice uczniów:

1.uważają, że ich dziecko w szkole czuje się bezpiecznie,

2.stan techniczny obiektów i urządzeń szkolnych gwarantuje ich dzieciom bezpieczeństwo,

3.przestrzeń wokół szkoły jest zagospodarowana,

4.oceniają wyposażenie klas jako dobre i bardzo dobre,

5.uważają, że szkoła dysponuje obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem odpowiednim do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki,

6.proponują polepszenie bazy szkoły poprzez doposażenie świetlicy, placu zabaw, stołówki i zaplecza kuchennego.

Uczniowie:

1.w obiektach szkolnych czują się bezpiecznie,

2.przestrzeń wokół szkoły jest zagospodarowana,

3.wyposażenie klas uważają za dobre i bardzo dobre,

4.wyrazili opinię, że lubią, gdy na zajęciach wykorzystuje się różne pomoce dydaktyczne od tych tradycyjnych po nowoczesne (podręczniki, płyty CD i DVD, tablica interaktywna, plansze, tablice, encyklopedie, mapy, atlasy, instrumenty muzyczne, czasopisma i książki specjalistyczne, sprzęt sportowy, modele brył i przybory do geometrii.

Nauczyciele:

1.najczęściej stosowanymi przez nich pomocami dydaktycznymi są podręczniki, własne materiały, płyty CD i DVD, odtwarzacz CD. Część z nich korzysta również z plansz, tablic, odtwarzacza CD, książek i czasopism specjalistycznych, sprzętu sportowego oraz map, atlasów i telewizora,

2.uważają, że do realizacji programu nie brakuje im żadnych pomocy dydaktycznych lub wyposażenie pracowni nie ogranicza go w realizacji programu nauczania przedmiotu;. pojedyncze osoby wskazywały, że w pracy chętnie wykorzystaliby takie pomoce jak: komputer, tablice i plansze tematyczne, telewizor w klasie, programy komputerowe i do tablicy interaktywnej,

3.w większości oceniają wyposażenie klas dobrze i bardzo dobrze jak również to, że szkoła dysponuje obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem odpowiednim do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki,

4.za słabą stronę bazy szkoły uważają przede wszystkim wyposażenie pracowni choć wielu nie wyraziło swojej opinii na ten temat,

5.wyrażają opinię, że najczęstszym problemem dot. wykorzystania sprzętu technicznego jest utrudniony dostęp do korzystania z drukarki i kserokopiarki, zbyt mała sala komputerowa, niedostosowanie klas do wykorzystania ITI; połowa nauczycieli nie napotyka żadnych problemów technicznych.

Rekomendacje (zalecenia, oczekiwania)

Obszar 4 Zarządzanie szkołą lub placówką

Wymaganie 4.3 Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

Dla nauczycieli:

 • wspierać dyrektora w realizacji projektów dotyczących modernizacji szkoły i jej wyposażenia,
 • często wykorzystywać na lekcjach bazę dydaktyczną, którą szkoła już posiada (tablica interaktywna, plansze, sprzęt sportowy itp.),
 • mobilizować uczniów do wykonania prostych pomocy dydaktycznych (bryły, plakaty, modele itp.) lub wykonywać je z uczniami w czasie lekcji.

Dla uczniów:

 • brać czynny udział we wzbogacaniu wyposażenia szkoły we własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne, przynoszenie niepotrzebnych w domu książek do biblioteki, kwiatów itp.
 • dbać i brać współodpowiedzialność za stan infrastruktury szkolnej (meble w klasie, sprzęt sportowy, boisko szkolne, pomoce dydaktyczne).

Dla rodziców:

 • wspierać szkołę poprzez szukanie sponsorów, pomoc w organizacji imprez mających na celu zebranie funduszy na modernizację szkoły (indywidualnie lub poprzez Radę Rodziców),

 • rozbudzać u dziecka poczucie odpowiedzialności za szkołę i jej dobra materialne.

Dla Dyrektora szkoły:

 • dążyć do dalszej poprawy wyposażenia szkoły,

 • prowadzić systematycznie naprawy i remonty,

 • starać się o pozyskanie środków finansowych na rozbudowę infrastruktury szkolnej (środki z funduszy unijnych, z organu prowadzącego, sponsorzy).

Poziom spełnienia wymagania: B