Ewaluacja 2012/2013

Wymaganie 2.2 OFERTA EDUKACYJNA UMOŻLIWIA REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

Jakimi kryteriami kierują się nauczyciele przy wyborze programów nauczania?

W przeprowadzonej ankiecie nauczyciele wskazywali następujące kryteria doboru programów nauczania:

zgodność z podstawą programową, jednoznaczność i precyzja określonych celów, liniowa koncepcja, położenie nacisku na rozwój zainteresowań, dostosowanie do możliwości i potrzeb uczniów, zróżnicowanie pod względem stopnia trudności, pobudzanie ucznia do kreatywności, samodzielności i aktywności, obudowa dydaktyczna programu

 

Na czym polega modyfikacja i wzbogacenie oferty edukacyjnej?

W Szkole Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki prowadzone są działania mające na celu badanie trafności oferty edukacyjnej w odniesieniu do potrzeb uczniów poprzez:

  • obserwacje, rozmowy z uczniami i ich rodzicami, monitorowanie i analizę wyników nauczania badania np. techniki czytania oraz wszelkiego rodzaju ankiety.

Innym źródłem informacji dotyczących trafności oferty edukacyjnej są wyniki zewnętrznych sprawdzianów:

- w klasie III: sprawdzian kompetencji trzecioklasisty z OPERONEM i sprawdzian przygotowany przez CKE - Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasisty.

- w klasie VI: próbny sprawdzian z wydawnictwem OPERON i sprawdzian przygotowany przez CKE po klasie VI.

 

Nauczyciele w celu monitorowania efektów nauczania opracowują sprawozdania z pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej za I i II półrocze, których ujmują m. in. swoje spostrzeżenia, sugestie i propozycje poszerzenia oferty edukacyjnej lub dokonania w niej zmian. W Oddziale Przedszkolnym prowadzona jest diagnoza gotowości szkolnej dziecka.

Modyfikacja i wzbogacenie oferty edukacyjnej odbywa się ponadto poprzez:

wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły (rzutnik, stoliki, plansze, książki, pomoce dydaktyczne), poszukiwanie środków na sfinansowanie wyjazdów uczniów do kina, teatru, wsparcie dla uczniów przygotowujących się do konkursów zewnętrznych, wprowadzanie programów wzbogacających ofertę edukacyjną „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole” „5 porcji warzyw i owoców dla każdego”, „Ortograffiti”, „Karta rowerowa, moje pierwsze prawo jazdy”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Tik-tak”.

 

W jaki sposób oferta szkoły rozwija zainteresowania uczniów?

Badanie ankietowe wykazało, że szkoła prowadzi działania pozwalające na wszechstronny rozwój dziecka, rozwija jego zainteresowania i pobudza do aktywności i samodzielnego myślenia. Zarówno uczniowie jak i rodzice wskazywali na atrakcyjność, użyteczność i efektywność oferty edukacyjnej. Organizacja i warunki kształcenia zapewniają wszystkim uczniom równe szanse uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

W jaki sposób nauczyciele badają preferencje uczniów dotyczące zajęć dodatkowych?

Preferencje dotyczące zajęć dodatkowych badane są corocznie poprzez ankietę, w której uczniowie wskazują, w jakiego rodzaju zajęciach dodatkowych chcieliby uczestniczyć.

 

W jaki sposób wygląda monitorowanie realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów w szkole?

Programy nauczania poszczególnych klas/przedmiotów znajdują się w szkolnym zestawie programów nauczania. Programy zostały dopuszczone do użytku w szkole zgodnie
z obowiązującymi przepisami i procedurami. Dyrektor kontroluje wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, nauczyciele na koniec I półrocza i roku szkolnego składają oświadczenia o realizacji podstawy programowej, co jest zapisywane w księdze protokołów Rady Pedagogicznej. Podczas obserwacji różnego typu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, monitorowana jest realizację wybranych treści podstawy programowej, dokonuje się porównania zapisów w planach wynikowych z treścią tematu prowadzonej lekcji. Dyrektor szkoły w czasie comiesięcznej kontroli dokumentacji procesu nauczania, monitoruje liczbę godzin przeprowadzonych zajęć. Kontrola wdrażania podstawy programowej obejmuje:

- Wniosek nauczyciela o wpisanie do szkolnego zestawu wybranego programu nauczania,

- Stopień realizacji podstawy programowej przez danego nauczyciela na podstawie „Planów wynikowych”,

- Arkusze obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki,

- Arkusze do diagnozy osiągnięć uczniów (arkuszepróbnych sprawdzianów po klasie szóstej szkoły podstawowej oraz arkusze badania kompetencji uczniowskich na różnych poziomach kształcenia)

- Dokumentacja przebiegu nauczania na podstawie dzienników lekcyjnych poszczególnych klas.

Ponadto Dyrektor szkoły dysponuje szerokim wachlarzem narzędzi kontroli wdrażania podstawy programowej

- Arkusz „Monitorowanie realizacji podstawy programowej” – I etap edukacji,

- Arkusz: Półroczne zestawienie realizacji programu nauczania w oddziale przedszkolnym,

- Arkusz: „Półroczne zestawienie realizacji programu nauczania w kl. I – III”,

- Arkusz: „Półroczne zestawienie realizacji programu nauczania dla kl. IV – VI”,

- „Monitorowanie realizacji podstawy programowej/programu nauczania” – arkusz dla II etapu edukacji,

- „Arkusz zbiorczy do monitorowania realizacji podstawy programowej – II etap edukacji”.

Pozwalają one ustalić zgodność treści z podstawą programową, skontrolować ilość zrealizowanych jednostek lekcyjnych w cyklu trzyletnim, systematyczność i rytmiczność realizacji.

WNIOSKI

Oferta edukacyjna szkoły jest spójna z podstawą programową oraz odpowiada

potrzebom uczniów. Szkolny zestaw programów nauczania zawiera programy dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty. Oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana w oparciu o diagnozę potrzeb i wzbogacana, co umożliwia rozwój zainteresowań uczniów. Wprowadzane modyfikacje uwzględniają możliwości szkoły. Nauczyciele stosują zróżnicowane metody wspierania i motywowania w procesie uczenia się.

Proces realizacji podstawy programowej uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów pozwala na aktywizację i rozwój poznawczy uczniów.

Monitorowanie procesów edukacyjnych pozwala na podejmowanie środków zaradczych i doskonalenie jakości pracy szkoły.

Konsekwentna realizacja koncepcji pracy wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku i rozwój szkoły.

Bogactwo oferty edukacyjnej szkoły zwiększa szanse uczniów na osiągnięcie sukcesów.

Nauczyciele podejmują wiele zadań zmierzających do doskonalenia procesu uczenia się i motywowania uczniów. Uczniowie odczuwają wsparcie w pokonywaniu trudności w nauce.

Należy zadbać o wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły, aby dysponowała pracowniami odpowiednio wyposażonymi do realizacji innowacji.

Rekomendacje:

· Plany pracy dydaktyczno-wychowawczej są zgodne z podstawą programową i są na bieżąco monitorowane.

· Programy są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.

· Udział młodzieży w konkursach w znacznym stopniu poszerza wiedze i zainteresowania uczniów.

· Należy wskazać uczniom pozytywy płynące z udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

· Należy motywować uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych do systematycznej pracy i nauki.

Ustalono, że oferta edukacyjna i wychowawczo-opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach umożliwia realizację podstawy programowej, jest modyfikowana i wzbogacana z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów, a także jest zgodna z potrzebami rynku pracy oraz oczekiwaniami środowiska lokalnego.

POZIOM SPEŁNIENIA WYMAGAŃ: B

 

Wymaganie 2.3 PROCESY EDUKACYJNE MAJĄ CHARAKTER ZORGANIZOWANY

Czy ewaluacja rozkładów materiałów wpływa na efektywny proces nauczania?

Procesy edukacyjne przebiegające w Szkole Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki
w Rudołowicach są monitorowane.

Monitoring procesu edukacyjnego w naszej szkole jest stały i trwa przez cały rok szkolny. Monitorowanie odbywa się poprzez:

- Sprawowanie przez dyrektora szkoły, szeroko pojętego, nadzoru pedagogicznego. Dyrektor szkoły prowadzi obserwację zajęć, zgodnie z ustalonym i przyjętym harmonogramem obserwacji. Obserwacji podlegają m. in. zajęcia edukacyjne, zajęcia z pedagogiem, logopedą, zajęcia świetlicowe, akademie i apele. Rytmicznie, raz w miesiącu sprawdzana jest dokumentacja procesu nauczania oraz dokumentacja zajęć pozalekcyjnych.

- Monitoring procesu edukacyjnego przez nauczycieli obejmujący badanie osiągnięć uczniów, współpracę z rodzicami, rozmowy z uczniami i innymi nauczycielami przedmiotów, pedagogiem, logopedą.

- Bieżącą analizę wyników nauczania i postępów w nauce wszystkich uczniów (analiza bieżących ocen, kontrolnych prac pisemnych, kartkówek, prac domowych, wypracowań domowych), a także frekwencja uczniów na zajęciach edukacyjnych
i pozalekcyjnych.

- Porównanie i analizę wyników z półrocza z tymi z końca roku podczas posiedzeń rady pedagogicznej, zespołów samokształceniowych, w trakcie spotkań z rodzicami. Porównuje się wyniki bieżące z poprzednimi.

- W odniesieniu do konkretnego ucznia, na spotkaniachz rodzicami (wywiadówki, rozmowy indywidualne), analizę jego osiągnięć i wyników w nauce, ewentualne przyczyny niepowodzeń, sukcesy na zawodach sportowych, konkursach.

- Obserwację zachowania uczniów w trakcie wszystkich lekcji, zajęć pozalekcyjnych, uroczystości szkolnych i apeli.

- Analizę próbnych i zewnętrznych sprawdzianów szóstoklasisty oraz trzecioklasisty.

- Numerowanie przeprowadzonych lekcji.

Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych

Podejmowane przez nauczycieli i szkołę działania edukacyjne uwzględniają propozycje
i sugestie uczniów. Przykładem na to są: wybory opiekuna samorządu uczniowskiego, propozycje wycieczek i wyjazdów, organizacja dyskotek oraz imprez klasowych i szkolnych, propozycje kół zainteresowań, na podstawie ankiet skierowanych do uczniów, wspólna organizacja i udział w akcjach charytatywnych. Uczniowie chętnie angażują się także
w przygotowanie pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w procesie edukacji, planują
i aranżują przestrzeń wokół szkoły (założono skalniak, posadzono drzewka, realizuje się przygotowany wspólnie z uczniami projekt „ścieżka gier”).

 

Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie edukacyjnym

Nauczyciele naszej szkoły stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów
w procesie edukacyjnym. W trakcie zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych stosują pochwały słowne, oceny za aktywność, wykorzystują: znaczki „cegiełki”, „zachętki” i „motywce”, formy nagród i pochwał określone przez Statut szkoły. Wsparcie odbywa się także podczas udziału uczniów w zajęciach wyrównawczych i kołach zainteresowań.
Dla uczniów wymagających wparcia organizuje się różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia z logopedą i pedagogiem, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne).
Za dobre zachowanie i osiągnięcia edukacyjne uczniowie są nagradzani najwyższymi ocenami, możliwością udziału w konkursach, wycieczkach. Każdy uczeń jest doceniany za pracę, aktywność i zaangażowanie. Aby zmotywować uczniów do wysiłku intelektualnego, nauczyciele stosują aktywizujące metody pracy oraz pracę w grupach. Na ich wybór wpływają przede wszystkim możliwości ucznia, jego zainteresowania i zdolności, cele operacyjne, które są do osiągnięcia, atrakcyjność, skuteczność wybranych metod, warunki realizacji treści programowych, dostępna baza dydaktyczna, a także liczba uczniów w danej klasie oraz inicjatywa nauczyciela oraz uczniów. Ponadto mając na uwadze dobro uczniów, ich rozwój, a także konieczność zrealizowania podstawy programowej, nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb i możliwości uczniów, indywidualizują pracę na lekcji, współpracują z rodzicami uczniów, organizują wycieczki o tematyce zgodnej z podstawą programową, pracują na programach wydawnictw zatwierdzonym przez MEN, współpracują z pedagogiem, logopedą, kierują uczniów na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Ponadto nauczyciele wymienili następujące sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie edukacyjnym do rozwijania i poszerzania zainteresowań przedmiotem:

- ustne motywowanie,

- zachęcanie, zachęta słowna,

- dodatkowe zadania,

- pochwała,

- przez osobistą pracę nad sobą,

- wskazywanie uczniom, gdzie mają zastosowanie trenowane umiejętności,

- docenianie nawet najmniejszych sukcesów,

- stosowanie pochwał,

- organizowanie kół zainteresowań, zajęć dodatkowych

- oceny,

- zadania dodatkowe na ocenę celującą,

- zachęcanie do udziału w konkursach,

- udział w konkursach i zawodach.

Czy wykonuje się badania wiedzy i umiejętności uczniów i wdraża się wnioski z analiz wyników tych badań?

W Szkole Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki analizuje się wyniki osiągnięć uczniów
i wdraża się wnioski z tych analiz.
Na podstawie wniosków dyrektora z przeprowadzonego monitorowania, nauczyciele doskonalą procesy edukacyjne poprzez: dostosowywanie form i metod pracy do możliwości danego zespołu klasowego, wzbogacanie stosowanych metod pracy, modyfikowanie planów wynikowych, zmianę programu nauczania, wykorzystywanie większej ilości dostępnych pomocy dydaktycznych, ustalanie kierunków wsparcia i pomocy, poszukiwanie skutecznych rozwiązań, dostosowywanie wymagań zgodnie z zaleceniami opinii i orzeczeń PPP, otaczanie pomocą i wsparciem uczniów z trudnościami, nawiązywanie współpracy z ich rodzicami.

W szkole prowadzona jest analiza wyników osiągnięć uczniów za I półrocze i na koniec roku szkolnego. Analizie poddaje się także wyniki próbnych sprawdzianów w kl. III i VI (m. in. z wydawnictwem OPERON) i zewnętrznych sprawdzianów przygotowanych przez CKE - Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasisty i sprawdzian po klasie VI. W Oddziale Przedszkolnym prowadzona jest diagnoza gotowości szkolnej dziecka.

Wyniki osiągnięć uczniów brane są pod uwagę przy planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły, w planowaniu pracy zespołów samokształceniowych, zadaniowych oraz wychowawczych, w planowaniu nadzoru pedagogicznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przykładem decyzji dotyczących procesów edukacyjnych, wynikających z monitoringu są: podnoszenie jakość kształcenia w zakresie tych umiejętności, w których wyniki uzyskane na sprawdzianie okazały się za niskie, doskonalenie umiejętności odczytywania danych i posługiwania się źródłami informacji, doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce, umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozwiązywanie typowych zadań egzaminacyjnych pod kątem przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych, dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do potrzeb uczniów, organizacja pomocy PPP, przydział godzin na zajęcia wyrównawcze.

 

Dokumentami szkolnymi mogącymi potwierdzić, że procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany są :

Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki, plan pracy szkoły, plan nadzoru pedagogicznego, plany wychowawców, plan pracy świetlicy, pedagoga, logopedy, biblioteki, protokoły rady pedagogicznej i zespołów samokształceniowych, szkolne regulaminy, dzienniki zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych, plany wynikowe nauczycieli
z poszczególnych przedmiotów, karty wycieczek i wyjazdów, zeszyt wyjść, sprawozdania nauczycieli z realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Czy nauczyciele stosują aktywizujące metody nauczania? Czy uczniowie i rodzice informowani są o postępach w nauce? Czy nauczyciele respektują opinie PPP?

Wyniki analizy dokumentacji szkolnej:

  1. Na podstawie analizy dokumentacji stwierdza się, że nauczyciele dokonują ewaluacji rozkładów materiałów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, co ma znaczny wpływ na poprawę procesu nauczania.
  2. W szkole wykonuje się badania wiedzy i umiejętności uczniów. Wnioski z analizy osiągnięć uczniów wdrażane są poprzez:

- prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce,

- prowadzenie zajęć w ramach kół zainteresowań,

- prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do sprawdzianu w klasie VI.

  1. Zarówno uczniowie jak i ich rodzice na bieżąco informowani są o postępach uczniów w nauce:

- poprzez wpis oceny do zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, na kartkówce, sprawdzianie, pracy klasowej,

- podczas wywiadówek,

- podczas spotkań z rodzicami w ramach dni otwartych,

- podczas indywidualnych spotkań z rodzicami – w dowolnym czasie.

Wyniki ankiet dla nauczycieli, uczniów i rodziców:

Na podstawie badań można stwierdzić, że wszyscy ankietowani nauczyciele:

- dokonują ewaluacji rozkładów materiałów, co wpływa to na efektywny proces nauczania,

- stosują aktywizujące metody nauczania,

- zapoznali się z dostępnymi w szkole opiniami PPP uczniów i wdrażają jej rekomendacje.

Wymienione zostały następujące formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce:

- przekaz ustny,

- oceny w zeszycie przedmiotowym, oceny w dzienniku, w zeszycie ćwiczeń,

- zeszyt informacyjny,

- karty motywacyjne wywieszone w klasie,

- zebrania z rodzicami, rozmowy indywidualne z rodzicami,

- na bieżąco - z uczniami postępy omawiane po zajęciach,

- okresowe przekazywanie spisu ocen,

- tabela ocen w zeszycie przedmiotowym,

- informacja pisemna - wpisy do zeszytu przedmiotowego,

- prace pisemne wydawane uczniom do podpisu przez rodziców.

Nauczyciele zgodnie stwierdzili, że informacja o postępach w nauce pomaga ich zdaniem uczniom uczyć się i planować indywidualny proces uczenia się.

Ankiety skierowane do rodziców i uczniów potwierdzają wypowiedzi nauczycieli. Zdecydowana większość badanych uważa, że sposoby informowania o postępach w nauce, sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności oraz motywowania uczniów wpływają na poszerzanie wiedzy i pozwalają planować indywidualny proces uczenia się.

WNIOSKI

Z przeprowadzonych badań wynika, że procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany. W realizacji procesów edukacyjnych respektuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Nauczyciele podejmują działania mające na celu indywidualizację procesu edukacyjnego. Baza szkoły stwarza dla każdego nauczyciela dobre warunki do realizacji procesu edukacyjnego. Analiza dokumentów pozwala stwierdzić, że procesy edukacyjne są realizowane w szkole z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej. Nauczyciele respektują opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Procesy edukacyjne przebiegają w sposób planowy i sprzyjają uczeniu się. Wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów wdraża się do doskonalenia pracy. Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy różnorodne metody nauczania, aktywizując prace uczniów i zwiększając efektywność procesu uczenia się. Nauczyciele niezbędne informacje o sposobach uczenia się, pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy przekazują rodzicom w trakcie indywidualnych spotkań, konsultacji i zebrań.

W szkole prowadzony jest monitoring osiągnięć uczniów poprzez systematyczne ocenianie, dokonywanie analiz osiągnięć uczniów, analizowanie frekwencji uczniów na zajęciach. Nauczyciele wspólnie omawiają postępy ucznia, ustalają kierunki wsparcia i pomocy, poszukują skutecznych rozwiązań. Wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych.

Rekomendacje:

Nauczyciele powinni wybierać te metody i formy pracy, które ich zdaniem rozwijają samodzielność i kreatywność uczniów, np. metody aktywizujące w tym również problemowe. Ważny jest dobór modelu nauczania i uczenia się dostosowany do wychowanków. Należy pracować z uczniami nad: poznaniem różnych sposobów uczenia się i przyswajania wiedzy, wyrabiać u uczniów systematyczność, sumienność, ambicję i honor, motywować do nauki i dawać wszystkim szansę w odnoszeniu sukcesów. Należy poświęcać uwagę uczniom, rozmawiać z nimi tak, aby dostrzegli, że nauczyciele interesują się nimi, cieszą się z ich sukcesów, udzielają pomocy i wskazówek w razie trudności w nauce, każdy uczeń nie jest anonimowy a jego los nie jest obojętny. Takie podmiotowe traktowanie uczniów będzie czynnikiem motywującym do nauki i pomoże
w osiąganiu lepszych rezultatów w nauce i zachowaniu.

 

Ustalono, że procesy edukacyjne Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach umają charakter zorganizowany, są monitorowane i analizowane oraz wykorzystywane w planowaniu procesów edukacyjnych, które sprzyjają rozwojowi uczniów.

POZIOM SPEŁNIENIA WYMAGAŃ: B

WNIOSKI Z EWALUACJI:

  1. Działania wspierające rozwój uczniów oraz podejmowane przez nauczycieli formy i metody pracy przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy szkoły i wpływają na osiąganie przez uczniów wyższych wyników w nauce, a także na rozwijanie w nich samodzielności, poczucia odpowiedzialności i chęć podejmowania działań na rzecz innych.
  2. Koncepcja pracy szkoły, uwzględniająca potrzeby uczniów, ich rodziców i lokalnego środowiska, jest znana, akceptowana i realizowana.
  3. Oferta edukacyjna szkoły zaspakaja potrzeby uczniów i ich rodziców oraz umożliwia rozwój zainteresowań i aspiracji uczniów.
  4. Procesy edukacyjne są w szkole planowane i zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Uczniowie są motywowani do nauki i aktywizowani, otrzymują informacje o uzyskiwanych wynikach, a nauczyciele modyfikują metody pracy oraz współpracują ze sobą.
  5. Postawy uczniów promowane i kształtowane przez szkołę są zgodne z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców.
  6. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora wpływają korzystnie na funkcjonowanie i rozwój szkoły.

SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW:

- Nauczycielom – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

- Uczniom – na szkolnej stronie internetowej.

- Rodzicom – na szkolnej stronie internetowej