2013/2014

Ogłoszenia

W związku z wytycznymi GIS wejście do placówki dla interesantów i rodziców uczniów szkoły jest ograniczone. W razie konieczności osobistego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie się i telefon pod nr.: 32 211 21 00.


Ewaluacja 2013/2014

Wyniki ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014 

Ewaluacja była prowadzona w obszarze:

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

Przedmiotem ewaluacji objęto wymagania:

1.2 Uczniowie są aktywni

1.4 Respektowane są normy społeczne w szkole

Cel ewaluacji wewnętrznej:

 • - pozyskanie informacji o tym, czy uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz rozwoju własnego rozwoju i rozwoju szkoły,

 • - ustalenie, czy w szkole realizowane sie działania zainicjowane przez uczniów,

 • - zebranie informacji na temat zachowania i przestrzegania przez uczniów norm społecznych, które są gwarancja bezpieczeństwa w szkole,

 • - analizowanie podejmowanych działań wychowawczych, wzmacnianie właściwych zachowań u uczniów w celu oceny ich skuteczności oraz modyfikacji, uwzględniającej inicjatywy uczniów.

W trakcie ewaluacji wewnętrznej zbierano informacje pochodzące z różnych źródeł.

Dokumenty, które poddano analizie:

 • Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Regulamin Pracy, regulaminy niektórych pracowni przedmiotowych, świetlicy szkolnej, Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły, Plan Pracy Szkoły,

 • okresowe sprawozdania personelu pedagogicznego z działalności dydaktycznej i wychowawczej, dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, plany pracy zespołów samokształceniowych nauczycieli, raporty zawierające analizę wyników konkursów przedmiotowych. W badaniach uwzględniono również informacje umieszczane na stronie internetowej szkoły.

Przeprowadzono wywiady z:

 • dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym, opiekunami świetlicy szkolnej.

Dokonano analizy ankiet:

 • uczniów klas III – VI, rodziców uczniów klas I – VI, nauczycieli. Obserwowano życie szkoły.

WNIOSKIORAZ REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY

Obszar - 1.2 Uczniowie są aktywni

Poniższej analizy dokonano w oparciu o ankiety przeprowadzone wśród uczniów i ich rodziców, nauczycieli orazanalizę dokumentów wewnątrzszkolny oraz wywiadu z dyrektorem szkoły i panią pedagog, pracownikami świetlicy, obserwacje działań podejmowanych w szkole.

Celem ewaluacji i zasadniczym problemem badawczym było pozyskanie informacji na temat aktywności uczniów w szkole.

Na podstawie analizy wyników i wniosków z przeprowadzonych badań sformułowano odpowiedzi na pytania kluczowe orazrekomendacje do dalszej pracy i propozycje do planu działań.

 1. Kryterium:

Aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych oraz formy aktywizowania uczniów na lekcjach.

Wyniki badań wykazały, że 42, 9 % uczniów uważa, że ich poziom aktywności na lekcjach jest wysoki, 53,6 % uważa, że przeciętny, a 3,5 % uważa, że niski. Według nauczycieli poziom aktywności uczniów na lekcjach również jest przeciętny 80 %, 20 % uważa, że jest wysoki.

Metody stosowane przez nauczycieli, aby aktywizować uczniów na lekcji podane przez uczniów:

 • zabawa, oglądanie filmów i bajek, ćwiczenia, czytanie książek, naklejki, organizowanie zawodów, pochwała, punkty otrzymane za dobre odpowiedzi, oceny, dyplomy nagrody, wynagrodzenia, prezentacje, zajęcia w grupach, projekty,
 • multimedia, karty pracy, ciekawe lekcje, dodatkowe zadania.

Metody stosowane przez nauczycieli, aby aktywizować uczniów podane przez nauczycieli:

 • karty pracy, prezentacje multimedialne, plakaty, wyklejanki , wycinanki, praca w grupach, pokaz slajdów, filmów, zdjęć,
 • dialog z uczniem, metody aktywizujące, nagrody, pochwały, ,,zachętki” motywacyjne w czasie lekcji, Metoda Bogdanowicz ,,Dobrego Startu”.
 1. Kryterium:

Uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w szkole. Baza dydaktyczna zapewnia możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.

Wyniki badań wykazały, że 100 % przebadanych rodziców zostało poinformowanych o zajęciach dodatkowych. Na pytanie czy dziecko chętnie uczestniczy w dodatkowych zajęciach 96,5% rodziców uważa, że tak, tylko 3,5 % uważa, że nie. Nauczyciele wykazali, że udział w zajęciach pozalekcyjnych uczniów jest wysoki 70 %, według uczniów przeciętny 57,2%, 39,3% wysoki, 3,5% uważa, że niski. 94,7 % rodziców uważa, że szkoła ma bogatą ofertę zajęć dodatkowych, tylko 5,3% rodziców twierdzi, że nie. Jeśli chodzi o warunki pracy na tych zajęciach szkoła zapewnia właściwe warunki uważa tak 96,5 % rodziców, że nie uważa 3,5 % rodziców. Rodzice również wysoko ocenili możliwość podejmowania przez dziecko działań, które rozwijają jego zdolności, aż 96,5 % rodziców, tylko 3,5% twierdzi, że nie. Według uczniów baza dydaktyczna szkoły zapewnia możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych uważa tak 92,9% uczniów, 5.35% - nie, jedna osoba nie udzieliła żadnej odpowiedzi 1,75%. 80 % nauczycieli uważa, że baza dydaktyczna szkoły zapewnia uczniom możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.

3. Kryterium:

Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.

Wyniki ankiety wykazały, ze uczniowie inicjują działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły w 92,9% tylko 7.1 % uczniów uważa, że nie. Według nauczycieli 100% uczniów działa na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Działania uczniów, w których mogą się wykazać własną inicjatywą to:

 • udział w konkursach, wykonywanie dodatkowych, nadobowiązkowych zadań, organizowanie konkursów klasowych,
 • nauczenie się czegoś trudnego, udział w zajęciach pozalekcyjnych, organizacja lub przynoszenie rzeczy na różne zbiórki charytatywne, pomoc w ,,zerówce”, kiermasze (organizacja oraz przenoszenie rzeczy na kiermasz, pomoc innym nauczycielom, przynoszenie ciast upieczonych przez rodziców na imprezy klasowe lub szkolne, organizacja lub udział w dyskotekach szkolnych, pomoc w bibliotece, pomoc przy organizacji wycieczek, zajęcia wyrównawcze, pomysły na lekcjach, zajęcia sportowe.

Według nauczycieli uczniowie wykazują się własną inicjatywą w następujących działaniach:

 • uczestniczą aktywnie w lekcjach, przygotowują uroczystości klasowe, olimpiady, konkursy, zawody, pomysły na lekcjach, inicjatywy pozalekcyjne: akcje, kiermasze, koła zainteresowań, zajęcia sportowe.
 1. Kryterium:

Uczniowie angażują się w organizację imprez i uroczystości szkolnych.

Ankietowani uczniowie w 96,4 % uważają, że angażują się w przygotowywanie imprez i uroczystości szkolnych, 3,6 % nie angażuje się. Według nauczycieli 100% angażuje się w przygotowania imprez i uroczystości.

Sposoby angażowanie się według uczniów:

 • przygotowywanie elementów dekoracji i zawieszanie jej, oprawa muzyczna imprez: śpiew i gra na instrumentach, udział w przedstawieniach teatralnych, organizacja oraz prowadzenie ,,sklepiku” podczas dyskotek, organizacja i prowadzenie kiermaszy, obsługa nagłośnienia podczas dyskotek, przeprowadzanie zbiórek charytatywnych, przynoszenie ciast upieczonych przez rodziców.
 • Sposoby angażowanie się uczniów w przygotowania imprez według nauczycieli:
 • pomoc nauczycielom w przygotowaniach, nauka wierszy, kwestii, przygotowanie scenografii i plakatów, występy na apelach, akademiach, imprezach środowiskowych, organizacja i przeprowadzanie kiermaszy, zbiórki i akcje charytatywne, wykonywanie dodatkowych prac, czynny udział w życiu szkoły.

Wnioski

 1. W wyniku przeprowadzonej ewaluacji należy stwierdzić, że uczniowie nie tylko aktywnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, ale są też bardzo samodzielni w podejmowaniu różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju własnego i szkoły.
 1. Działania zainicjowane przez nich są cenione i wspierane przez nauczycieli.
 1. Większość uczniów uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne. Podejmują prace związane akcjami charytatywnymi, pracują w organizacjach szkolnych: Samorządzie Uczniowskim i Klasowym. Biorą udział w konkursach i zawodach sportowych, wycieczkach, organizują różnego rodzaje kiermasze.
 1. Uczniowie mają wpływ na własny rozwój poprzez: uczestnictwo w wielu zajęciach pozalekcyjnych, możliwość wykazania się swoim zasobem wiedzy i zdolnościami w konkursach oraz zawodach sportowych, współorganizowanie wycieczek, wybieranie własnych przedstawicieli do samorządu uczniowskiego, nabywanie nowych umiejętności.
 1. Pedagodzy koordynują prace uczniów w działaniach innych niż lekcje, na przykład podczas konkursów, akcji charytatywnych, organizacji świąt czy uroczystości szkolnych. W ten sposób wzmagają ich inicjatywy, które z kolei mają decydujący wpływ nie tylko na wszechstronny rozwój dzieci, ale także rozwój szkoły.

Rekomendacje do dalszej pracy:

 1. Kontynuacja bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych z uwzględnianiem propozycji uczniów w zakresie tematyki prowadzonych zajęć.
 1. Wzbogacenie niektórych pracowni w proponowane przez nauczycieli pomoce dydaktyczne.
 1. Uczenie samodzielności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności poprzez realizacje projektów uczniów.
 1. Zaktywizowanie działalności SU, włączając do wykonywania pewnych zadań większej ilości uczniów.
 1. Wspieranie rozwoju ucznia w dalszej perspektywie.

Obszar - 1.4 Respektowane są normy społeczne w szkole.

Poniższej analizy dokonano w oparciu o ankiety przeprowadzone wśród uczniów i ich rodziców, nauczycieli orazanalizę dokumentów wewnątrzszkolny oraz wywiadu z dyrektorem szkoły i panią pedagog, pracownikami świetlicy, obserwacje działań podejmowanych w szkole.

Celem ewaluacji i zasadniczym problemem badawczym było pozyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole orazskali i typu zagrożeń występujących na jej terenie. Analizowano tez podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne sprzyjającezmniejszeniu i eliminowaniu zagrożeń oraz wzmacnianiu właściwych zachowań.

Na podstawie analizy wyników i wniosków z przeprowadzonych badan sformułowano odpowiedzi na pytania kluczowe orazrekomendacje do dalszej pracy i propozycje do planu działań

.                

1. Kryterium:

Spójność i dostępność dokumentów prawa wewnątrzszkolnego z obowiązującymi normami społecznymi. Opinia natemat sposobu zapoznawania uczniów i rodziców z tymi dokumentami.

Szkoła jasno formułuje obowiązujące w niej normy, a nauczyciele i pracownicy szkoły dokładają wszelkich starań, aby wpoić uczniomobowiązujące zasady życia społecznego. W placówce istnieją wewnętrzne regulaminy i procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci w szkole,podczas wyjść i wycieczek. Zostały one przedstawione wychowankom i są na bieżąco nowelizowane. Statut szkoły dokładnie przedstawiazasady oceniania zachowania oraz prawa i obowiązki ucznia. Nauczyciele wykorzystują go podczas opracowywania klasowych programówwychowawczych i profilaktycznych.

Według badan 98,2%uczniów zapoznało się z podstawowymi dokumentami szkoły, które określają zasady bezpieczeństwa i normy zachowania.1osoba nie udzieliła odpowiedzi.

Rodzice zostali zapoznani z dokumentami szkolnymi regulującymi kwestie praw i obowiązków ucznia oraz respektowania normspołecznych przez wychowawcę klasy lub pozyskali takie informacje ze strony internetowej szkoły. Zdecydowana większość ankietowanych rodziców, bo aż84% przyznała, ze zna dokumentacje szkolna, m.in.: Statut Szkoły, szkolne Programy Profilaktyki i Wychowawczy oraz innedokumenty dotyczące praw i obowiązków ucznia oraz respektowania norm społecznych. Tylko 16% nie zapoznało się z podstawowymi dokumentami określającymi te zasady.

2. Kryterium:

Znajomość podstawowych norm społecznych, zasad zachowania się oraz ich przestrzeganie.

Uczniowie w większości 78,60% zna zasady zachowania się w szkole oraz obowiązujące normy społeczne. 21,40% uczniów odpowiedziało przecząco. Tylko 26,40% przestrzega zasad zachowania, a 78,40% przyznaje się do tego, że nie.

W szkole diagnozę zachowań dzieci prowadzą wychowawcy klas oraz pedagog. Wyniki obserwacji są wykorzystywane w dalszej pracydydaktyczno – wychowawczej.

Sposoby diagnozowania uczniów:

 • przeprowadzanie ankiet,

Wykorzystywanie wyników przeprowadzonych diagnoz:

• pomagają podczas omawiania i analizowania negatywnych zachowań, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wszelkie możliwe skutkii konsekwencje.

• wybór tematów do realizacji na godzinach wychowawczych i edukacji społecznej.

• do konstruowania planów wychowawczych i profilaktycznych.

• zwracanie uwagi na miejsca szczególnie niebezpieczne.

• podczas wystawiania ocen z zachowania.

• w celach informacyjnych na spotkaniach z rodzicami.

• prelekcje na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas ferii i wakacji,

• realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego – system kar i nagród,

• współpraca z rodzicami wychowanków,

• pedagogizacja rodziców,

• spotkania z funkcjonariuszami.

3. Kryterium:

Sprawność organizacyjna w zapewnieniu bezpieczeństwa jest adekwatna do możliwości i bazy szkoły.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów w szkole podjęto następujące działania:

 • - podczas przerw na korytarzach, w szatni oraz w innych miejscach na terenie szkoły pełnione są dyżury nauczycieli,
 • uczniowie dojeżdżający, po skończonych lekcjach, maja zapewniona opiekę w świetlicy szkolnej,
 • - dyrektor opracował harmonogram dyżurów nauczycieli, aby zapewnić opiekę uczniom podczas gry w szachy oraz „piłkarzyków”,
 • - realizowane są programy wychowawcze i profilaktyczne oraz system kar i nagród,
 • - nauczyciele realizują zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dzieci w różnych formach. Najczęściej są to zajęcia lekcyjne, zabawy tematyczne, współpraca z odpowiednimi instytucjami, spotkania z pracownikami Policji, Straży Pożarnej.
 • Zdaniem większości rodziców nauczyciele wnikliwie obserwują zachowania i postawy uczniów, szybko reagują na niepożądane postępowanie, odwołują sie do ustalonych zasad, rozmawiają z rodzicami, konsultują sie z pedagogiem szkolnym, szukając sposobu rozwiązaniakomunikują uczniom, jakich zachowań sie od nich oczekuje.
 • Sposoby przekazywania wychowankom potrzebnych informacji następują poprzez:
 • pogadanki, rozmowy z uczniem w konkretnej sytuacji zagrożenia – przypomnienie obowiązujących zasad, zajęcia i rozmowy w czasie godzin wychowawczych, jasne określenie zasad zachowania i konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.
 • zwalnianie dzieci tylko za pisemnym potwierdzeniem, dzieci znają zasady przechodzenia przez jezdnię oraz zachowania się na przystanku autobusowym, prowadzone są akcje na temat bezpieczeństwa dzieci, dyrektor szkoły systematycznie prowadzi apele na temat zachowania i bezpieczeństwa w szkole, uczniowie zaopatrzeni są w odblaski.

4. Kryterium:

Skuteczność podejmowanych działań wychowawczych szkoły i ich wpływ na eliminowanie zagrożeń.

W szkole diagnozę zachowania dzieci prowadza wychowawcy klas oraz pedagog. Wyniki obserwacji są wykorzystywane w dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Sposoby diagnozowania uczniów:

 • przeprowadzanie ankiet,

Wykorzystywanie wyników przeprowadzonych diagnoz:

• pomagają podczas omawiania i analizowania negatywnych zachowań, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wszelkie możliwe skutki konsekwencje.

• wybór tematów do realizacji na godzinach wychowawczych i edukacji społecznej.

• do konstruowania planów wychowawczych i profilaktycznych.

• zwracanie uwagi na miejsca szczególnie niebezpieczne.

• podczas wystawiania ocen z zachowania.

• w celach informacyjnych na spotkaniach z rodzicami.

100% ankietowanych nauczycieli przyznało, ze w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowaniezagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Do działań tych należą:

• rozmowy z uczniami w czasie apeli szkolnych,

• pogadanki ze wskazaniem właściwych postaw,

• zajęcia integracyjne organizowane przez wychowawców,

• zajęcia z pedagogiem szkolnym,

• prelekcje na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas ferii i wakacji,

• realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego – system kar i nagród,

• współpraca z rodzicami wychowanków,

• pedagogizacja rodziców,

• spotkania z funkcjonariuszem Policji.

80% nauczycieli stwierdziło, że prowadzone działania przynoszą określone skutki, 20%, że częściowo. Szkoła podejmuje się oceny skuteczności prowadzonych działań poprzez:

 • prowadzenie ewaluacji wewnętrznej, rozmów z uczniami, analizy wpisów do zeszytów uwag, apeli porządkowych.

5. Kryterium:

Powszechność poczucia bezpieczeństwa.

Badania wykazały, ze uczniowie bardzo chętnie chodzą do szkoły, czują sie w niej bezpiecznie. Wiedza, jakich zachowań sie od nichoczekuje, a zasady właściwego zachowania sie w szkole są dla nich jasne. Zasady te uczniowie poznali od wychowawców, nauczycieli,rodziców, dyrektora szkoły. Pedagodzy włożyli wiele starań, by wpoić młodym ludziom normy funkcjonowania w społeczeństwie.

Większość ankietowanych uczniów, bo 85,7% wypowiedziało się, że w szkole czują się bezpiecznie. 12,5% uznało, że w szkole czują się niebezpiecznie, a 1,8% uczniów stwierdziło, że czasami czuje się bezpiecznie.

Podobnie wypowiadają sie ankietowani rodzice, aż98,25% rodziców potwierdza, że ich dzieci czuja sie w szkole bezpiecznie, nie czują zagrożenia ze strony innych. Pojedyncze osoby, bo tylko 1,75% uważa, że ich dziecko czuje w szkole zagrożenie.

W placówce nie dochodzi do rażącego naruszania norm. Uczniowie wiedzą, jakie dokumenty wewnątrzszkolne regulują zasady zachowania bezpieczeństwa.

Nauczyciele pilnują uczniów na lekcjach, podczas przerw, wycieczek imprez szkolnych. W razie potrzeby kontaktują się z rodzicami. Wdrażają programy profilaktyczne i wychowawcze. Wzmacniają prawidłowe postawy i zachowania pochwałami i punktami dodatnimi z zachowania. Reagują na ewentualne negatywne zachowania uczniów. W szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacniania właściwych zachowań. Są one realizowane poprzez:

 • realizację programów wychowawczych, spotkania z przedstawicielami ppp i policji, rozmowy z uczniami podczas przerw i lekcji, pochwały i nagrody, apele, zajęcia edukacyjne

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Analiza zebranego materiału pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:

1. Uczniowie na ogół czują się w szkole bezpiecznie, chociaż sporadycznie doświadczają ze strony innych uczniów różnego rodzaju nieodpowiednich zachowań, mających charakter agresji słownej i fizycznej.

2. Wszyscy wychowankowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje, ale nie zawsze przestrzegają ustalonych norm społecznych obowiązujących w szkole.

3. Nauczyciele komunikują uczniom, jakie postawy są pożądane. Czynią to głównie w formie pogadanek oraz rozmów z uczniem w konkretnej sytuacji zagrożenia w celu przypomnienia obowiązujących zasad.

4. W szkole podejmowane są różnorakie działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

5. Szkoła, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej, powinna kontynuować dotychczasowe działania wychowawcze oraz podejmować nowe procedury przynoszące pożądane efekty.

REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY

1. Podczas omawiania praw i obowiązków ucznia na lekcjach wychowawczych należy upewnić się, czy uczniowie dobrze rozróżniają swoje prawa od obowiązków oraz czy je rozumieją.

2. Angażować uczniów do współtworzenia regulaminów i zasad zachowania się w różnych sytuacjach oraz zachęcać ich, aby stali się pomysłodawcami spotkań z osobami, które są dla nich autorytetem.

3. Podczas zajęć godziny wychowawczej częściej wykorzystywać gry i zabawy integrujące zespół klasowy.

4. Przeprowadzać rozmowy z uczniami na temat kulturalnego zachowania się wobec innych, wskazywać sposoby radzenia sobie z agresją. Podkreślać, iż przemoc słowna jest tak samo karana jak przemoc fizyczna i przypominać o konsekwencjach takiego postępowania.