2014/2015

Ogłoszenia

W związku z wytycznymi GIS wejście do placówki dla interesantów i rodziców uczniów szkoły jest ograniczone. W razie konieczności osobistego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie się i telefon pod nr.: 32 211 21 00.


Ewaluacja 2014/2015

Podstawę prawną do przeprowadzenia ewaluacji stanowiły:

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz.1324) oraz zmieniające z dnia 14 maja 2013 r.

- Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach.

Celem badania była analiza i ocena stopnia spełnienia przez szkołę wymagań wynikających z jej zadań statutowych:

  • czy w naszej placówce koncepcja pracy szkoły jest znana i akceptowana przez rodziców, uczniów, nauczycieli,
  • zdiagnozowanie funkcjonowania naszej szkoły w zakresie wymienionego wymagania, tak, aby powstałe wnioski służyły jej udoskonaleniu.

W przeprowadzonej ewaluacji zastosowano procedury i narzędzia badawcze opracowane przez zespół ds. ewaluacji. W jej trakcie zbierano informacje z wielu źródeł: od dyrektora szkoły, nauczycieli, rodziców, uczniów, przy wykorzystaniu różnych metod badawczych – obserwacji, rozmów indywidualnych, ankiet, wywiadu, analizy dokumentów. Dzięki temu ewaluacja daje wyniki o dużej wiarygodności.

            Punktem odniesienia dokonanej analizy i oceny stopnia spełnienia przez szkołę wymagań był Projekt Ewaluacji Wewnętrznej sporządzony przez Zespół ds. Ewaluacji,
a zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

            Dobór próby badawczej został dokonany w oparciu o założenia zawarte w Projekcie Ewaluacji Wewnętrznej.

            Ewaluacja realizowana była od września 2014 r. do maja 2015 r.

Przedmiotem ewaluacji było następujące zagadnienie:

Wymaganie 1: „Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów”

Analiza zebranego materiału pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:

- Koncepcja pracy szkoły jest znana wszystkim nauczycielom. Znajomość koncepcji potwierdziło 97%) ankietowanych rodziców i 89% uczniów.

- Jej treść akceptują wszyscy nauczyciele i rodzice oraz 89%) uczniów.

- Nauczyciele w 100% potwierdzili, że uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów. Według rodziców w 93,8% i uczniów – w 84%.

- Oczekiwania środowiska lokalnego uwzględnia według rodziców w 100% nauczyciele ocenili także w 100%.

- Wszyscy ankietowani nauczyciele wskazali, że wszystkie cele i wskaźniki koncepcji są realizowane przez szkołę, analizuje się działania wynikające z koncepcji, programy szkolne (wychowawczy, profilaktyczny, przedmiotowe) są spójne z koncepcją pracy szkoły, koncepcja pracy szkoły jest realizowana we współpracy z rodzicami Potwierdziła to także analiza dokumentów szkoły.

- Uzyskane dane pozwalają stwierdzić, że wszystkie działania zawarte w koncepcji są ważne dla ankietowanych. Priorytetem okazuje się jednak pomoc i organizowanie czasu po lekcjach.

 

WNIOSKI KOŃCOWE I REKOMENDACJE

WNIOSKI REKOMENDACJE

Szkoła posiada koncepcję pracy szkoły.

Należy dbać, aby koncepcja pracy szkoły była powszechnie znana i określała kierunki dalszej pracy nauczycieli i uczniów.
Koncepcja pracy szkoły uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i oczekiwania środowiska lokalnego. Systematycznie rozpoznawać potrzeby uczniów, rodziców oraz środowiska lokalnego.
Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy szkoły. Kontynuować działania zgodnie z przyjętą koncepcją.
Koncepcja pracy szkoły jest realizowana we współpracy z rodzicami. Nadal angażować rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

Koncepcja jest znana i akceptowana przez nauczycieli, rodziców i uczniów.

Powołać zespół, który przygotuje prezentację multimedialną dotyczącą koncepcji aby była jeszcze bardziej zrozumiała dla uczniów i rodziców .

Koncepcja podlega analizie i modyfikacji.

Przeprowadzać ewaluację wewnętrzną zgodnie z przyjętym projektem i harmonogramem.
Koncepcja jest spójna z programem wychowawczym, profilaktycznym, oraz programami przedmiotowymi. Analizować i modyfikować programy zgodnie z potrzebami oraz oczekiwaniami rodziców i uczniów.

Prowadzone są ewaluacje działań szkoły.

Ankietować rodziców podczas spotkań klasowych, aby ewentualnie móc wytłumaczyć wszelkie niejasności dotyczące pytań.

W kolejnych ankietach służących ewaluacji wewnętrznej konstruować pytania łatwe do zrozumienia albo precyzyjniej je wyjaśniać. Przedstawić wszystkim podmiotom uczestniczącym w życiu szkoły, jakie znaczenie mają badania ankietowe i ewaluacja dla placówki.

Przepływ informacji o działaniach prowadzonych w szkole jest wystarczający. Zachować wszystkie dotychczasowe formy przepływu informacji.
Informacje są na bieżąco aktualizowane.

Nadal dbać o aktualność informacji

Zapoznać z raportem z ewaluacji rodziców, uczniów oraz nauczycieli.

Umieścić raport na stronie szkoły a w formie dokumentu przekazać np. do biblioteki szkolnej.

Poziom spełniania wymagań: B