Ewaluacja 2015/2016

Podstawę prawną do przeprowadzenia ewaluacji stanowiły:

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

- Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r. poz.1214)

- Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz.1270)

Przedmiot ewaluacji w roku szkolnym 2015/2016:

 1. Organizacja i efektywność pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 2. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży.
 3. Wpływ umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem na wyniki uczniów klas I – VI w czasie sprawdzianów.

Zespół powołany do przeprowadzenia ewaluacji:

Aleksandra Szromek, Dorota Psik, Katarzyna Michniok – Hyła

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE.

Cel ewaluacji – uzyskanie informacji na temat:

 • Monitorowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.

Pytania kluczowe:

 • Czy w szkole rozpoznawane są potrzeby edukacyjne uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce?
 • W jaki sposób szkoła wzmacnia możliwości edukacyjne uczniów?
 • W jakiej formie jest organizowana i realizowana pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole?

WNIOSKI:

1. Szkoła zapewnia opiekę psychologiczno – pedagogiczną wszystkim uczniom oraz wsparcie uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

2. Nauczyciele rozpoznawają i uwzględniają potrzeby uczniów w trakcie planowania zajęć dodatkowych.

3. Zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną są analizowane

i respektowane.

4. Uczniowie są diagnozowani na początku i na końcu roku szkolnego.

5. W większości prowadzone zajęcia dodatkowe są dla uczniów ciekawe, bogate w ćwiczenia, zrozumiałe i budzące aktywność.

6. Rodzice uczniów objętych PPP są informowani o postępach lub ich braku na bieżąco przez wychowawców lub pedagoga szkolnego.

REKOMENDACJE:

1. Nieustannie doskonalić metody pracy z uczniem: o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz z uczniem słabym, rozmawiać z uczniami na temat zajęć, których uczestniczą, sprawdzać czy zajęcia spełniają ich oczekiwania.  

2. Poprawić współpracę z niektórymi rodzicami i zachęcić ich do większego zaangażowania i współdziałania z nauczycielami, w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej ich dzieciom np. podczas spotkań z rodzicami omawiać , przypominać jaką formą pomocy jest objęte ich dziecko.

3. Omawiać z rodzicami zalecenia zawarte w opiniach z poradni, w trakcie roku szkolnego przypominać rodzicom o stosowanych zaleceniach wobec ich dziecka.

ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH ORAZ UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY.

Cel ewaluacji - uzyskanie informacji na temat:

 • poziomu czytelnictwa uczniów.
 • sposobów rozwijania czytelnictwa stosowanych przez nauczycieli.
 • rozwijania samodzielności wśród uczniów w zakresie czytania.

Pytania kluczowe:

 • Jakie działania podejmuje szkoła na rzecz upowszechniania czytelnictwa?
 • Jakie jest zainteresowanie czytelnicze wśród dzieci i młodzieży?
 • Jakie działania podejmują nauczyciele, by promować czytelnictwo?
 • Czy funkcjonowanie biblioteki szkolnej i form jej działalności sprzyja czytelnictwu?

WNIOSKI:

 1. Szkoła podejmuje działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa wśród uczniów.
 2. Nauczyciele podejmują działania promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.
 3. W szkole jest duże zainteresowanie czytelnicze.
 4. Biblioteka szkolna   i jej działalność sprzyja rozwojowi czytelnictwa.

REKOMENDACJE:

 1. Należy w dalszym ciągu dbać o rozwój kompetencji czytelniczych uczniów.
 2. Systematycznie rozpoznawać zainteresowania czytelnicze dzieci i młodzieży.
 3. Dbać o unowocześnienie i aktualizację księgozbioru bibliotecznego.
 4. Oceniać oraz analizować oceny z zakresu techniki czytania i czytelnictwa w klasach I – VI.
 5. Angażować rodziców do tworzenia uczniom domowych księgozbiorów i biblioteczek.
 6. Organizować ciekawe, nietypowe formy pracy z książką na zajęciach bibliotecznych.
 7. Zachęcać do czytania lektur i urozmaicać zajęcia edukacyjne na których są one omawiane.
 8. Zadbać o większy komfort pracy w bibliotece szkolnej, poprzez otwarcie czytelni, zwiększenie i zmianę liczby godzin.

WPŁYW UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA TEKSTU ZE ZROZUMIENIEM NA WYNIKI UCZNIÓW KLAS I – VI W CZASIE SPRAWDZIANÓW.

Cel ewaluacji - uzyskanie informacji na temat:

 • Poziomu czytelnia ze zrozumieniem wśród uczniów klas I – VI.
 • Sposobów rozwijania czytelnia ze zrozumieniem stosowanych przez nauczycieli.
 • Rozwijania świadomości wśród uczniów i rodziców na temat ważności czytania ze zrozumieniem w procesie dydaktycznym .

Pytania kluczowe:

 • Jaki udział biorą rodzice od pierwszych lat życia dziecka w procesie nauki czytania ze zrozumieniem?
 • Czy rodzice są świadomi jak ważny jest to proces w życiu dziecka?
 • Z jaką płynnością i biegłością czytają uczniowie?
 • Czy uczniowie posiadają umiejętność czytania ze zrozumieniem?
 • Czy istnieje związek pomiędzy szybkością i poprawnością czytania, a poziomem rozumienia czytanych treści.

WNIOSKI:

1. Rodzice biorą udział od pierwszych lat życia dziecka w procesie nauki czytania ze zrozumieniem.

2. Rodzice są świadomi jak ważny jest to proces w życiu dziecka, a umiejętność czytania ze zrozumieniem jest kluczowa i ważna na wszystkich przedmiotach.

3. Uczniowie czytają płynnie i biegle, na co wskazuje: umiejętność samodzielnego sprawdzania znajomości i rozumienia czytanego tekstu, doskonalenie czytania w ramach zadawanej do domu nauki czytania zwłaszcza w klasach młodszych, zrozumienie, że opanowanie tej umiejętności w dalszej edukacji i życiu jest konieczne.

4. Uczniowie posiadają umiejętność czytania ze zrozumieniem i są świadomi, że: różne czynniki wpływają na umiejętność czytania ze zrozumieniem, potrafią pracować z tekstem (odpowiedzieć na pytania i znaleźć w nim potrzebne informacje, rozumieją, że czytanie ze zrozumieniem w dalszym życiu jest konieczne i przydatne, uczniowie i rodzice i nauczyciele wysoko oceniają swoją umiejętność czytania ze zrozumieniem.

5. Nauczyciele w różny sposób kształcą umiejętność czytania ze zrozumieniem w sposób dostosowany do specyfiki przedmiotu, nauczyciele uświadamiają zarówno uczniom jak i rodzicom ważność tej umiejętności w różny sposób.

6.Istnieje związek pomiędzy szybkością i poprawnością czytania, a poziomem rozumienia czytanych treści - uczniowie i rodzice naszej szkoły dostrzegają związek pomiędzy szybkością i poprawnością czytania, a poziomem rozumienia czytanych treści, nauczyciele zadają naukę czytania w formie zadania domowego i jest oceniana za czytanie w szkole.

REKOMENDACJE:

1. Podejmować działania dotyczące dalszego uświadamiania rodziców jak ważne jest wsparcie dzieci w zakresie czytania ze zrozumieniem zwłaszcza we wczesnych latach życia np. poprzez pogadanki wychowawców lub specjalistów, wskazywanie odpowiedniej literatury.

2. Zachęcać wszystkich rodziców do czytania dziecku i wspólnie z dzieckiem na głos poprzez wskazywanie pozytywnych aspektów.

3. Kontrolowania tej umiejętności zarówno na I jak i na II etapie edukacyjnym szkoły podstawowe.

4. Kupowania książek do domowej biblioteczki, zwłaszcza tych, które są związane z zainteresowaniami dzieci.

5. Należy nadal uświadamiać, że czytanie ze zrozumieniem jest jednym z najważniejszych procesów, kluczowe i ważne na wszystkich przedmiotach poprzez pogadanki i wskazywanie konkretnych przykładów, gdzie ta umiejętność jest wykorzystywana.

6. Uświadamiać rodziców i uczniów jak ważny jest związek pomiędzy szybkością i poprawnością czytania, a poziomem rozumienia czytanych treści.

7.Zachęcać uczniów do czytania oraz sprawdzania rozumienia czytanego tekstu przez rodziców lub samodzielnie.

8.Motywować uczniów do doskonalenia tej umiejętności, zwłaszcza tych, którzy źle oceniają swoje czytanie ze zrozumieniem i nadal uświadamiać jej ważność w dalszej edukacji jaki w życiu poprzez motywowanie i wskazywanie sposobów do lepszego opanowania tej umiejętności, korzystanie z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i kół zainteresowań oraz nagradzanie za wykonanie dodatkowej pracy, ćwiczeń czy zadania.

9.Monitorować i rozwijać u uczniów zarówno technikę czytania jak i czytanie ze zrozumieniem poprzez np. tworzenie różnych sytuacji dydaktycznych, dalsze rozwijanie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi, wdrażanie do korzystania z literatury popularno – naukowej oraz w miarę możliwości oceniać uczniów za czytanie i zadawać naukę czytania do domu.

10. Doskonalili w miarę możliwości tę umiejętność na wszystkich przedmiotach, w sposób dostosowany do specyfiki przedmiotu oraz uświadamiali uczniom ważność tej umiejętności w różny sposób.