2016/2017

Ogłoszenia

W związku z wytycznymi GIS wejście do placówki dla interesantów i rodziców uczniów szkoły jest ograniczone. W razie konieczności osobistego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie się i telefon pod nr.: 32 211 21 00.


Ewaluacja 2016/2017

WYMAGANIE 5 : RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

 1. PRZEDMIOT, CELE I METODOLOGIA BADANIA EWALUACYJNEGO

Przedmiot ewaluacji

Przedmiotem badania ewaluacyjnego była kwestia respektowania norm społecznych w szkole, w szczególności znajomość i przestrzeganie przez uczniów tych norm społecznych, które wiążą się z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w szkole.

Cele ewaluacji

- Uzyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów oraz skali

i typu zagrożeń występujących na terenie szkoły.

- Opracowanie planu działań mających na celu zwiększenie poziomu respektowania norm

społecznych w szkole i zmniejszenia/wyeliminowania zachowań niezgodnych z normami

społecznymi.

Czas trwania ewaluacji – rok szkolny 2016/2017

Zespól ewaluacyjny – Sylwia Kościelny, Joanna Niesyto, Krystyna Żemła

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim:

W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje.

Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym:

Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje miedzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły i placówki oraz rodziców.

W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki.

 

Kryteria/wskaźniki:

1.Uczniowie znają obowiązujące w szkole normy.

2.Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie.

3.W szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań, analizuje się je i w razie potrzeby modyfikuje.

4.Uczniowie prezentują zachowania zgodnie z wymaganiami.

5.Uczniowie realizują wspólne przedsięwzięcia organizowane przez samorząd uczniowski.

Pytania kluczowe:

1.Czy w szkole respektowane są normy społeczne wśród uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły? Czy relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu?

2.Czy i w jakim stopniu uczniowie znają normy społeczne?

 1. Czy szkoła posiada dokumenty wewnątrzszkolne regulujące system zachowań i norm społecznych?
 • które dokumenty prawa wewnątrzszkolnego określają zasady bezpieczeństwa i przestrzegania norm społecznych?
 • kto zapoznaje uczniów i rodziców z przepisami prawa wewnątrzszkolnego dotyczącego bezpieczeństwa i przestrzegania norm społecznych?
 • gdzie znajdują się wewnątrzszkolne regulaminy, jaka jest dostępność do tych aktów

prawa?

4.Czy w szkole prowadzone są działania dotyczące przestrzegania norm społecznych i zasad bezpieczeństwa?

5.W jaki sposób szkoła zapewnia dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do nauki?

6.Czy rodzice i szkoła współpracują w kwestii przestrzegania norm i zapewnienia bezpieczeństwa?

7.Czy uczniowie współpracują ze sobą w ramach działań samorządu uczniowskiego?

Narzędzia:

 1. Ankieta dla uczniów
 2. Ankieta dla nauczycieli
 3. Ankieta dla rodziców
 4. Wywiad z dyrektorem szkoły
 5. Analiza dokumentów

Harmonogram ewaluacji :

Przebieg

Czynności / zadania

Czas wykonania / terminy

Nauczyciele

odpowiedzialni

Określenie przedmiotu, pytań kluczowych i celu ewaluacji

sierpień 2016 r.

Zespół ds. ewaluacji

Dobór metod i próby badawczej

listopad 2016 r. - styczeń 2017 r.

Zespół ds. ewaluacji

Przebieg ewaluacji, zbieranie

informacji

styczeń 2017 r. – marzec 2017 r.

Zespół ds. ewaluacji

Analiza informacji wyciąganie

wniosków, pisanie raportu

marzec 2017 r.

Zespół ds. ewaluacji

Przedstawienie raportu

Dyrektorowi

kwiecień 2017 r.

Zespół ds. ewaluacji

Przedstawienie raportu

Radzie Pedagogicznej

czerwiec 2017r.

Zespół ds. ewaluacji

Zapoznanie Rodziców
z raportem:

– zamieszczenie na stronie

internetowej wyników

z ewaluacji,

– przedstawienie raportu na

zebraniach z rodzicami

czerwiec 2017 r.

dyrektor szkoły/ wychowawcy klas

Metodologia badań

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem:

* metody ilościowej, sondażowej z zastosowaniem kwestionariusza ankiety przeprowadzanej wśród:

- uczniów,

- nauczycieli,

- rodziców

* wywiadu z Dyrektorem szkoły

* badania danych zastanych, czyli analizy dokumentacji szkolnej i arkuszy obserwacji zajęć szkolnych

ANALIZA ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE ZAWARTE
W PROJEKCIE EWALUACJI

 

Pytania kluczowe:

1.Czy w szkole respektowane są normy społeczne wśród uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły? Czy relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu?

 1. Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione nie tylko przez pracowników szkoły, ale też przez uczniów i ich rodziców, których corocznie zapoznaje się z obowiązującymi regulaminami podczas godzin z wychowawcą, apeli szkolnych, zebrań dla rodziców
 2. Każdy członek szkolnej społeczności może zgłaszać własne uwagi i propozycje ewentualnych zmian.
 3. Obowiązujące zasady i normy są też przywoływane przy okazji podsumowań semestralnych;
 • systematycznie przypomina się je w sytuacji zdarzeń niepożądanych bądź promujących postawy godne naśladowania.
 1. W szkole panuje zwyczaj zawierania zarówno indywidualnych, jak i klasowych kontraktów z uczniami, w których zarówno uczący się, jak i nauczyciele zobowiązują się do prezentowania oczekiwanych przez obydwie strony zachowań.

Odpowiedzi udzielone w ankietach przeprowadzonych wśród uczniów pokazują, że 60,8% z nich zawsze przestrzega zasad właściwego zachowania się, a 35,4% sporadycznie łamie te zasady. Do częstego nieprzestrzegania norm przyznało się 3,8% ankietowanych. Na to samo pytanie 55,7% rodziców odpowiedziało, że ich dziecko zawsze przestrzega norm,42,9% że dziecko sporadycznie łamie zasady, a 1,4% przyznało, że dziecko często nie przestrzega przyjętych norm. Natomiast wśród nauczycieli wśród odpowiedzi na to pytanie 90% stanowi „sporadycznie nie przestrzegają zasad”, 10% „często nie przestrzegają zasad”.

2.Czy i w jakim stopniu uczniowie znają normy społeczne?

Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli wynika, że znajomość zasad właściwego postępowania przez dzieci jest powszechna (100% odpowiedzi wśród nauczycieli i rodziców, 92,4% wśród uczniów).

 1. Czy szkoła posiada dokumenty wewnątrzszkolne regulujące system zachowań i norm społecznych?
 • które dokumenty prawa wewnątrzszkolnego określają zasady bezpieczeństwa i przestrzegania norm społecznych?

Szkoła posiada dokumenty regulujące system zachowań i norm społecznych. Są to :Statut Szkoły, Program Wychowawczy i Profilaktyczny, a także plany pracy wychowawczej, regulaminy, WSO.

 • kto zapoznaje uczniów i rodziców z przepisami prawa wewnątrzszkolnego dotyczącego bezpieczeństwa i przestrzegania norm społecznych?

Działania te należą do dyrektora, wychowawców, nauczycieli przedmiotów, pedagoga szkolnego

 • gdzie znajdują się wewnątrzszkolne regulaminy, jaka jest dostępność do tych aktów

prawa?

Wewnątrzszkolne regulaminy są łatwo dostępne- można się z nimi zapoznać na stronie internetowej szkoły, u dyrektora szkoły, w pokoju nauczycielskim, w kancelarii, bibliotece szkolnej oraz w klasach

 

4.Czy w szkole prowadzone są działania dotyczące przestrzegania norm społecznych i zasad bezpieczeństwa?

Nauczyciele prowadzą różnorodne działania wychowawczo-profilaktyczne mające na celu uczenie, wdrażanie w życie i respektowanie norm społecznych: rozmowy z uczniami i rodzicami, lekcje wychowawcze, pogadanki, pochwały i nagradzanie właściwych postaw, motywowanie do postępowania zgodnego z obowiązującymi normami. Ponadto pełnią dyżury podczas przerw w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

5.W jaki sposób szkoła zapewnia dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do nauki?

 

Szkoła zapewnia duże poczucie bezpieczeństwa uczniom – 62% uczniów, 85,7% rodziców i 80 % nauczycieli odpowiedziało „tak” na pytanie o to, czy uczniowie/dzieci czują się w szkole bezpiecznie. Odpowiedzi „przeważnie tak udzieliło 36,7% uczniów, 14,3% rodziców i 20 % nauczycieli. Wśród uczniów pojawiła się 1 odpowiedź ,że przeważnie nie czuje się bezpiecznie w szkole.

Ankietowani zostali zapytani także o miejsca, które według nich wpływają na mniejsze poczucie bezpieczeństwa. Wśród uczniów i ich rodziców wymienione zostały najczęściej boisko (43,8% uczniów i 20% rodziców), korytarz (40,6% uczniów i 40% rodziców), szatnia (21,9% uczniów i 30 % rodziców) oraz toalety (28,1% uczniów i 23,3% rodziców). Ponadto 3 uczniów wskazało klasę, 1 rodzic schody, a 2 przystanek autobusowy. Nauczyciele natomiast wśród miejsc, gdzie uczniowie mogą mieć obniżone poczucie bezpieczeństwa wymienili szatnie (70%) i toalety (50%), a 20% ankietowanych wskazało na korytarz.

Aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo fizyczne, szkoła:

 • dba o bezpieczne urządzenie i wyposażenie bazy dydaktyczną i jej otoczenia

-przeglądy roczne i okresowe,

-oznakowane wyjścia ewakuacyjne,

-większość mebli posiada atest

-regulaminy bhp w pracowniach szkolnych,

-ogrodzenie terenu szkoły i boisk,

-monitoring na terenie szkoły - montaż zakończono w I kwartale 2017r.

-bezpieczny parking dla pracowników szkoły

 • zapewnia stałe dyżury nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na korytarzach szkolnych i przy wejściu do szkoły (zapobiegające wejściom na teren placówki osób niepowołanych)
 • monitoruje frekwencję uczniów;
 • na bieżąco reaguje na przypadki agresywnych zachowań młodzieży na terenie szkoły lub w drodze do niej;
 • przestrzeganie dyscypliny podczas zajęć;
 • prowadzi zajęcia dotyczące bezpieczeństwa, a także zajęcia integrujące społeczność klasy i szkoły;
 • nauczyciele obserwują uczniów i reagują na każdy przejaw agresji.

W celu zapewnienia swoim uczniom bezpieczeństwa psychicznego i emocjonalnego, szkoła podejmuje takie działania, jak:

 • tworzenie przyjaznego klimatu
 • równe traktowanie wszystkich uczniów;
 • stała opieka pedagoga szkolnego
 • współpraca z instytucjami wspomagającymi proces wychowawczy
 • organizowanie pomocy materialnej;
 • realizacja działań antydyskryminacyjnych (np. ze względu na pochodzenie, status materialny, różnice intelektualne);
 • realizacja programów i projektów profilaktycznych we współpracy z instytucjami zewnętrznymi .

6.Czy rodzice i szkoła współpracują w kwestii przestrzegania norm i zapewnienia bezpieczeństwa?

Zdecydowana większość nauczycieli odpowiedziała, że rodzice współpracują ze szkołą w kwestii przestrzegania norm, 20% ankietowanych dopowiedziało, że czyni to część rodziców.

7.Czy uczniowie współpracują ze sobą w ramach działań samorządu uczniowskiego?

Wszyscy ankietowani potwierdzają, że uczniowie współpracują ze sobą w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego.

WNIOSKI KOŃCOWE

 1. Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do nauki
 2. Uczniowie znają zasady właściwego zachowania się w szkole. Czują się w niej bezpiecznie, a w kontaktach rówieśniczych dominuje koleżeństwo.
 3. Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska.
 4. Pomimo powszechnej znajomości zasad obowiązujących w szkole, uczniowie nie przestrzegają ich częściej, niż do tego się przyznają i niż to sugerują ich rodzice.
 5. W szkole diagnozuje się zachowania uczniów i podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
 6. Szkoła współpracuje z rodzicami w celu eliminowania negatywnych zachowań i podejmowaniu środków zaradczych. Także uczniowie współpracują ze sobą w ramach Samorządu.

 

WSKAZÓWKI DO DALSZEJ PRACY

 1. Należy w toku spotkań z rodzicami omawiać problemy wynikające z braku respektowania norm społecznych, aby wspólnie eliminować tego typu zachowania i konsekwentnie dążyć do zmian zarówno w szkole jak i w domu.
 2. Należy podczas lekcji nie tylko wychowawczej poruszać tematy związane
  z respektowaniem norm społecznych. Odwoływać się do przyjętych w szkole zasad postępowania, wynikających ze statutu szkoły i regulaminów.
 3. Konsekwentnie reagować na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania wśród uczniów.
 4. W dalszym ciągu promować pożądane postawy społeczne wśród uczniów
  i wzmacniać pozytywne wzorce zachowań.
 5. Można wprowadzić więcej zajęć integracyjnych, pozwalających uczniom na lepsze poznanie się i spędzanie ze sobą większej ilości czasu.

Zespół ds. ewaluacji: Sylwia Kościelny, Joanna Niesyto, Krystyna Żemła