2017/2018

Ogłoszenia

W związku z wytycznymi GIS wejście do placówki dla interesantów i rodziców uczniów szkoły jest ograniczone. W razie konieczności osobistego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie się i telefon pod nr.: 32 211 21 00.


Ewaluacja 2017/2018

Ewaluacja wewnętrzna Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w roku szkolnym 2017/2018 będzie przeprowadzona w oparciu o wytyczne wynikające z rozporządzenia w sprawie planu nadzoru pedagogicznego.

Podstawę prawną do przeprowadzenia ewaluacji stanowią:

- Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz.1611)

- Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz.1658)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Przedmiot ewaluacji w roku szkolnym 2017/2018 były :

WYMAGANIA:

 1. Rodzice są partnerami szkoły.
 2. Uczniowie nabywają umiejętności uczenia się.

Do ewaluacji pracy szkoły został powołany zespół nauczycieli, który opracował harmonogram ewaluacji, pytania kluczowe oraz narzędzia badawcze. Punktem odniesienia dokonanej w trakcie ewaluacji są oceny stopnia spełniania przez szkołę wymagań.

Cel ewaluacji wewnętrznej było:

 • pozyskanie informacji o tym, czy rodzice współdecydują w sprawach szkoły
 • ustalenie, czy rodzice uczestniczą w działaniach podejmowanych przez szkołę ,
 • zebranie informacji na temat jak rodzice postrzegają nauczycieli i szkołę
 • analizowanie podejmowanych działań nauczycieli dotyczących diagnozowania uczniów, analizowania ich osiągnięć oraz wyciąganie i formowania wniosków z analizy osiągnięć uczniów wniosków

W trakcie ewaluacji wewnętrznej zbierano informacje pochodzące z różnych źródeł.

Poddano analizie dokumenty:

 • Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Regulamin Pracy, regulaminy niektórych pracowni przedmiotowych, świetlicy szkolnej,
 • Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły,
 • Plan Pracy Szkoły,
 • okresowe sprawozdania personelu pedagogicznego z działalności dydaktycznej i wychowawczej,
 • dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • plany pracy zespołów samokształceniowych nauczycieli,
 • raporty zawierające analizę wyników konkursów przedmiotowych.

W badaniach uwzględniono również informacje umieszczane na stronie internetowej szkoły.

Przeprowadzono wywiady z:

 • dyrektorem szkoły,

Dokonano analizy ankiet:

 • uczniów klas IV– VII
 • rodziców uczniów klas I – VI,
 • nauczycieli.
 • oobserwowano życie szkoły.

Wymaganie 1

Uczniowie nabywają kompetencji uczenia się.

Przedmiot badania:

W szkole realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

Pytania kluczowe.

1.W jaki sposób odbywa się diagnozowanie osiągnięć uczniów?

2.W jaki sposób analizuje się osiągnięcia uczniów?

3.Czy uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej?

4.W jakiś sposób są formułowane i wdrażane wnioski z analizy osiągnięć?

5.Czy wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce?

6.W jakiś sposób uczniowie i rodzice informowani są o wnioskach z analizy osiągnięć.

WNIOSKI:

Uczniowie:

 1. Uczniowie naszej szkoły na początku roku szkolnego zostali zapoznani z Przedmiotowym Systemem Oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 2. Według uczniów nauczyciele stosują się do podawanych kryteriów oceniania.
 3. Wiadomości przekazywane na lekcjach są dla uczniów zrozumiałe.
 4. Prawie wszyscy badani uczniowie twierdzą, że mają możliwość wykazania się na lekcjach swoją wiedzą i umiejętnościami.
 5. Zdecydowana większość uczniów uważa, że zdobyta wiedza pomaga im w wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów.
 6. Nauczyciele w badanych klasach sprawdzają wiedzę uczniów głownie przez stosowanie prac pisemnych (testy, sprawdziany, kartkówki), prace domowe, aktywność na lekcji i odpowiedzi ustne, w mniejszym stopniu poprzez inne aktywności m. in. analizę wytworów (prace plastyczne, multimedialne), testy sprawnościowe czy referaty.
 7. Według większości uczniów nauczyciele oceniają ich sprawiedliwie, ale jest grupa uczniów, która twierdzi, że nie są oceniani sprawiedliwie.
 8. Uczniowie uważają, że są informowani przez nauczycieli o tym, co już potrafią, co powinni poprawić, ale grupa uczniów jest przeciwnego zdania.
 9. Prawie wszyscy uczniowie potwierdzają, że mają możliwość poprawienia swoich ocen.
 10. Głównymi sposobami motywowania uczniów przez nauczycieli są: pochwały za dobrze wykonane zadanie, zachęty do udziału w konkursach, zawodach, stosowanie ciekawych metod pracy, zachęta do udziału w zajęciach dodatkowych. W mniejszym stopniu motywują poprzez: zadawanie dodatkowe zadań, mówienie o sukcesach uczniów ich rodzicom, na forum klasy i szkoły, rozmowy indywidualnie z uczniami.
 11. Większość uczniów uważa, że ma możliwość prezentowania swoich osiągnięć, ale część uczniów uważa, że nie ma takich możliwości.

Rodzice uczniów:

 1. Wszyscy badani Rodzice znają stosowane w naszej szkole sposoby diagnozowania osiągnięć swoich dzieci. W dużej większości uważają, że są to - sprawdziany, kartkówki, karty pracy i diagnoza końcowo roczna, w mniejszym stopniu: diagnoza początkowa kompetencji uczenia się określone w podstawie oraz wypowiedzi ustne.
 2. Większość Rodziców zna wymagania dla ucznia dotyczące wiedzy i umiejętności, które określone są w podstawie programowej, ale określona grupa uważa, że nie zna tych wymagań.
 3. Rodzice uważają, że wnioski z analiz osiągnięć dokonywanych przez nauczycieli przyczyniają się do poprawy wyników w nauce ich dzieci, ale spora grupa Rodziców nie wie o wpływie wyciąganych wniosków lub jest przeciwnego zdania.

4.Rodzice są informowani o wnioskach z analizy osiągnięć swoich dzieci głównie poprzez: dziennik elektroniczny, w formie ustnej, przed wystawieniem ocen półrocznych i końcowo rocznych, o osiągnięciach ucznia i przewidywanej ocenie i wskazówkach do dalszej pracy, w mniejszym stopniu w formie pisemnej (komentarz do oceny), w formie pisemnej (komentarz), o mocnych i słabych stronach wszystkich podlegających ocenianiu form aktywności ucznia.

Nauczyciele:

 1. formułują i wdrażają wnioski z analizy osiągnięć uczniów
 2. uważają, że wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce
 • w szkole dostrzegane są możliwości uzyskania przez uczniów lepszych wyników w nauce
 • uczniowie w pełni korzystają z ofert zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę
 • analizuje i wiadomości i umiejętności uczniów określone w podstawie programowej.
 • 3. dokonują analizy wiadomości i umiejętności uczniów poprzez: testy, kartkówki i odpowiedzi ustne, diagnozy jak również w dużej części obserwują swoich uczniów podczas zajęć, a połowa z nich wykorzystuje dyskusje;
 • 4.  dokumentują realizację podstawy programowej poprzez wpisy w dziennika oraz plany wynikowe;
 • 5. wspierają prawidłową realizację podstawy wymienili głównie: pomoce audiowizualne, podręczniki szkolne. Połowa nauczycieli wykorzystuje teksty źródłowe, mapy, komputer i tablicę interaktywną. Pojedyncze odpowiedzi dotyczyły wykorzystania: karty pracy, pomocy stworzonych przez siebie i gry dydaktyczne;
 • 6. stwarzają uczniom możliwość poprawienia słabej oceny ze sprawdzianu;
 • 7. Prawie wszyscy uczący potwierdzają, że dostosowują wymagania edukacyjne do możliwości uczniów.
 • Również większość nauczycieli informuje Rodziców o osiągnięciach uczniów poprzez: zebrania z rodzicami, rozmowy indywidualne, a także poprzez: e – dziennik, rozmowy telefoniczne i sprawdziany, które dzieci zabierają do domu i analizują z rodzicami.

Rekomendacje.

 1. Kontynuować prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z aktualnymi potrzebami uczniów.
 2. Kontynuować przeprowadzanie analiz oraz formułowanie i wdrażanie wniosków.
 3. Mobilizować uczniów do systematycznej pracy i nauki.
 4. Położyć nacisk na dobór metod i form nauczania, wymagających od uczniów samodzielnego myślenia i formułowania wniosków.
 5. Wypracować formy skuteczniejszej komunikacji między szkołą, a rodzicami.
 6. Stworzyć możliwość odnoszenia sukcesów i zadowolenia z siebie w różnych

sferach działalności uczniów (konkursy, występy, sukcesu dydaktyczne itp.).

Wymaganie 2

Rodzice są partnerami szkoły

Przedmiot badania:

Przedmiotem ewaluacji była współpraca z rodzicami prowadzona przez szkołę. Celem przeprowadzonej ewaluacji było dostarczenie informacji na temat funkcjonowania szkoły w zakresie współpracy z rodzicami oraz poznanie oczekiwań rodziców, co do sposobów i form współpracy ze szkołą.

Pytania kluczowe.

1.Czy rodzice współdecydują w sprawach szkoły? W jaki sposób?

2.Jaki odsetek rodziców współdecyduje w sprawach szkoły?

3.Czy rodzice uczestniczą w działaniach podejmowanych przez szkołę? W jakich?

4.Jaki odsetek rodziców angażuje się w działania podejmowane przez szkołę?

5.Jak rodzice oceniają współpracę w zakresie wymiany informacji na temat ich dzieci?

6.Jak rodzice postrzegają szkołę i nauczycieli?

7. W jakich tematach szkoła może wspomóc rodziców?

Wnioski:

Rodzice:

 1. Większość rodziców uważa, że współdecydują w sprawach szkoły. Współdecydują w: organizacji imprez klasowych i szkolnych oraz wyjazdach uczniów.
 2. Rodzice uczestniczą w działaniach podejmowanych przez szkołę, angażują się w głównie w dowozy uczniów na konkursy, zawody sportowe oraz w przygotowywanie różnego rodzaju kiermaszy, organizowanie imprez klasowych i szkolnych.
 3. Prawie wszyscy rodzice pozytywnie oceniają współpracę w zakresie wymiany informacji na temat dziecka.
 4. Wszyscy badani rodzice pozytywnie postrzegają pracę szkoły i nauczycieli.
 5. Rodzice chcą, aby szkoła wspomagała rodziców w następujących tematach: bezpieczeństwo w sieci, rozwiązywanie problemów wychowawczych, zdrowe odżywianie, profilaktyka uzależnień. Rodzice podali również tematy, które by ich interesowały: wybór dalszej ścieżki kształcenia dziecka, wpływ sportu na zdrowie, niezdrowe odżywianie a wpływ na zdrowie, choroby cywilizacyjne – cukrzyca.

Nauczyciele:

 1. Wszyscy badani nauczyciele pozyskują informacje od rodziców na temat swojej pracy poprzez: rozmowę, w czasie zebrań z rodzicami, ewaluację, ankiety, informacje od wychowawców oraz rozmowę z dyrektorem. Nauczyciele pozyskują je raz w miesiącu lub raz w półroczu.
 2. Szkoła realizuje niektóre inicjatywy rodziców.
 3. Nauczyciele wspierają rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez: rozmowy z uczniami, indywidualne rozmowy z rodzicami, szukanie sposobów rozwiązania problemów, zachęcanie rodziców do częstego kontaktu                     z nauczycielami, propozycja rozmowy z pedagogiem, wspieranie indywidualnych potrzeb dziecka, udzielanie porad.
 4. Rodzice wspierają nauczycieli poprzez: współpracę i pomaganie w opiece podczas wycieczek i uroczystości szkolnych, wspólne rozwiązywanie problemów, przekazywanie informacji na temat dziecka, pytania o zachowanie dziecka, omawianie problemów na zebraniach klasowych.
 5. W relacjach nauczyciel – rodzic należy zmienić: relacje powinny być bardziej partnerskie, a mniej roszczeniowe, więcej rozmów indywidualnych, mobilizować rodziców do współodpowiedzialności za wychowanie i nauczanie, dążyć do kompromisu w celu rozwiązania sytuacji problemowych, konsekwencja w realizacji wspólnie podjętych działań.

Rekomendacje:

 1. Wszyscy rodzice pozytywnie postrzegają pracę szkoły i nauczycieli, ale w przyszłości warto zwiększyć zaangażowanie rodziców: we współdecydowaniu o sprawach szkoły,                             w uczestniczeniu w działaniach podejmowanych przez szkołę.
 2. By rodzic miał poczucie podmiotowości, należy nadal tworzyć mu możliwość wyrażania własnego zdania na temat pracy szkoły, współdecydowania i uczestnictwa w podejmowanych przez szkołę działaniach.
 3. Wszyscy rodzice pozytywnie oceniają współpracę w zakresie wymiany informacji na temat swojego dziecka, dlatego należy ten poziom utrzymać.
 4. Należy pracować nad relacjami rodzic – nauczyciel, aby relacje był bardziej partnerskie, a nie roszczeniowe.
 5. W nowym roku szkolnym należy wziąć pod uwagę tematy, w których szkoła może wspomóc rodziców w wychowaniu uczniów.