2018/2019

Ogłoszenia

W związku z wytycznymi GIS wejście do placówki dla interesantów i rodziców uczniów szkoły jest ograniczone. W razie konieczności osobistego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie się i telefon pod nr.: 32 211 21 00.


Ewaluacja 2018/2019

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

Podstawą prawną do przeprowadzenia ewaluacji stanowiły:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

- Rozporządzenie MEN z Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1611).

- Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz.1658).

W przeprowadzonej ewaluacji zastosowano procedury i narzędzia badawcze opracowane przez zespół ds. ewaluacji. Zespół powołany do przeprowadzenia ewaluacji stanowiły następujące osoby: Sylwia Kościelny, Joanna Niesyto, Dorota Górniok.

W trakcie ewaluacji zbierano informacje z wielu źródeł: od dyrektora szkoły, nauczycieli, rodziców, uczniów, przy wykorzystaniu różnych metod badawczych – wywiadu, ankiet, analizy dokumentów. Dzięki temu ewaluacja dała wyniki o dużej wiarygodności. Dobór próby badawczej został dokonany w oparciu o założenia zawarte w Projekcie Ewaluacji Wewnętrznej, który został zatwierdzonym przez Dyrektora szkoły.

         Ewaluacja realizowana była od września 2018 r. do maja 2019 r.

Przedmiotem badania ewaluacyjnego były następujące kwestie:

 1. Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 2. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

Wnioski końcowe po przeprowadzeniu ewaluacji są następujące:

„Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

Mocne strony:

 1. Szkoła rozpoznaje możliwości i potrzeby rozwojowe każdego ucznia.
 2. Szkoła pomaga uczniom przezwyciężyć trudności w nauce i rozwijać ich zainteresowania.
 3. W szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia.
 4. Oferta zajęć pozalekcyjnych uwzględnia zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia (także wynikających z zaniedbań środowiskowych).
 5. Rodzice pozytywnie oceniają działania szkoły wspomagające rozwój uczniów.
 6. Uczniowie pozytywnie oceniają działania wspomagające ich rozwój.
 7. Nauczyciele znają potrzeby i możliwości swoich uczniów.
 8. Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się.
 9. Szkoła współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za wspomaganie uczniów w ich potrzebach rozwojowych i sytuacjach życiowych.

Słabe strony:

 1. Brak możliwości wyboru zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia dla niektórych uczniów.
 2. W szkole pojawiają się sporadyczne przypadki dyskryminacji uczniów.
 3. Rodzice nie są do końca poinformowani, w jaki sposób przebiega proces indywidualizacji dziecka/ucznia.

Rekomendacje do dalszej pracy:

 1. Zachęcać uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.
 2. Prowadzić działania antydyskryminacyjne w postaci zajęć i warsztatów.
 3. Bardziej szczegółowo informować rodziców i uczniów o sposobie indywidualizacji procesu edukacyjnego dziecka.
 4. Prowadzić pedagogizację rodziców na temat wychowawczej roli rodziny.

„Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju”.

Wyniki zadowalając:

 1. 100% nauczycieli uważa, że współpraca współczesnej szkoły ze środowiskiem lokalnym jest konieczna.
 2. Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi
  w środowisku.
 3. Wszystkie grupy ankietowanych stwierdziły, że szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
 4. Uczniowie w większości chętnie biorą udział w inicjatywach podejmowanych we współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 5. Nauczyciele uważają, iż współpraca ze środowiskiem lokalnym wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów oraz na wzajemną integrację.

Wyniki wymagające poprawy:

 1. Prawie 20% rodziców nie ma zdania, czy szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym, organizując imprezy i uroczystości.
 2. Sporo ankietowanych rodziców nie udzieliło odpowiedzi na pytanie, z jakimi instytucjami współpracuje szkoła oraz jakie działania podejmuje szkoła na rzecz środowiska lokalnego.

Rekomendacje:

 1. Należy bardziej angażować rodziców do udziału w działaniach związanych z życiem szkoły oraz do podejmowania inicjatywy realizacji przedsięwzięć szkolnych.
 2. Należy kontynuować dotychczasowe i podejmować nowe wyzwania i inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego.