PSO Wf

Ogłoszenia

W związku z wytycznymi GIS wejście do placówki dla interesantów i rodziców uczniów szkoły jest ograniczone. W razie konieczności osobistego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie się i telefon pod nr.: 32 211 21 00.


PSO Wf

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Rudołtowicach

Podstawowym elementem oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne jest systematyczne i aktywne uczestnictwo w lekcji. Świadomość i zaangażowanie na lekcji jest jednym z najważniejszych elementów podczas oceniania. Uczeń otrzymuje ocenę z aktywności i pracy na lekcji, która pełni rolę dominującą przy wystawianiu oceny półrocznej  i rocznej z przedmiotu.

Przy ocenie z przedmiotu nauczyciel uwzględnia: czynne uczestnictwo w lekcji, sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków wynikających  z przedmiotu, zaangażowanie w przebieg lekcji, przygotowanie do zajęć, właściwy stosunek do przeciwnika i własnego ciała, opanowanie wiadomości i umiejętności przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami, dokonywanie samooceny i samokontroli własnej sprawności fizycznej, aktywności na lekcji, udział w konkursach i zawodach sportowych oraz udział w zajęciach sportowych dodatkowych.

Na zajęcia wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy – biała koszulka i granatowe lub czarne spodenki, getry, lub spodnie dresowe  i obuwie sportowe z jasną podeszwą, ponadto uczniowie z dłuższymi włosami - wymagane jest ich spięcie. Zaleca się, aby każdy uczeń posiadał przynajmniej dwa komplety stroju sportowego na zmianę.

Uczeń otrzymuje również oceny cząstkowe ze sprawdzianów z lekkoatletyki, rozgrzewki, gier zespołowych, gimnastyki, może także uzyskać ocenę z referatu czy prezentacji. W grach zespołowych, gimnastyce ocenie podlega technika wykonania poszczególnych elementów dodając przy gimnastyce estetykę wykonania elementów technicznych. Natomiast w lekkoatletyce liczy się czas wykonania próby lub odległość - w zależności od dyscypliny lekkoatletycznej. Nauczyciel oceniając ucznia z danej dyscypliny  patrzy na jego możliwości  stosując zasadę – indywidualizacji i zaangażowania ucznia podczas zaliczenia.

1. Postawa wobec przedmiotu:

  - aktywny udział w lekcjach wychowania fizycznego, trzy „+” uczeń otrzymuje ocenę 5 z aktywności

  -  nieodpowiednia praca na lekcji brak zaangażowania i chęci wykonywania ćwiczeń, trzy „ – ” uczeń otrzymuje ocenę 1 z pracy na lekcji

  -  brak dyscypliny, wulgarność, nieposzanowanie sprzętu, uczeń otrzymuje uwagę negatywną do dziennika

 -  uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych rozumiane jako brak stroju, co nauczyciel odnotowuje jako „bs”.  Każde następne nieprzygotowanie daję ocenę niedostateczną.

2. Współpraca z nauczycielem:

- pomoc w organizacji zawodów lub imprez sportowych (ocena, uwaga pozytywna)

3. Zaangażowanie poza lekcjami wychowania fizycznego:

 - udział w zawodach sportowych (ocena, uwaga pozytywna)

 - udział w zajęciach sportowych SKS (ocena, uwaga pozytywna)

4. Zakres wiedzy z wychowania fizycznego i sportu (ocena).

5. Poziom rozwoju sprawności i wydolności fizycznej w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

Postępy ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym oraz w swoim zeszycie pomocniczym.

Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej ze sprawdzianu umiejętności ruchowych i wiadomości w terminie do jednego tygodnia od dnia poinformowania o ocenie. Poprawioną ocenę odnotowujemy w dzienniku lekcyjnym obok oceny poprawionej, przy czym ta ostatnia jest brana pod uwagę przy wystawieniu oceny semestralnej i końcowej.

Jeżeli uczeń był nieobecny na lekcji lub nie ćwiczył, a w tym dniu uczniowie zaliczali daną umiejętność ruchową, uczeń po powrocie do szkoły, po ustaleniu terminu z nauczycielem powinien zaliczyć dany sprawdzian. W tej sytuacji w dzienniku lekcyjnym w rubryce z ocenami wpisuje się ołówkiem „nieobecny” (nb). Jeżeli uczeń skorzystał z możliwości zaliczenia nauczyciel wpisuje uzyskaną ocenę. Jeżeli uczeń nie zechce zaliczać otrzymuje wtedy ocenę niedostateczną.

Uczeń, jeżeli nie ma przeciwwskazań lekarskich powinien uczestniczyć we wszystkich formach zajęć na lekcji wychowania fizycznego.

W przypadku zwolnienia całkowitego z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

W przypadku niemożliwości wykonywania ćwiczeń rodzic wypisuje zwolnienie z ćwiczeń fizycznych, w przypadku dłuższej niedyspozycji na lekcji wychowania fizycznego, zwolnienie wypisuje lekarz.

Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w całym roku szkolnym.

Uczeń nie mający możliwości zaliczenia sprawdzianu w terminie, powinien zaliczyć go na następnej lekcji z tej dyscypliny lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem.

Nauczyciel różnicuje wymagania wobec uczniów. Dobiera odpowiednie metody i formy pracy w stosunku do każdego ucznia i stosuje wymagania uwzględniając jego możliwości.   W przypadku wystąpienia stałych lub czasowych dysfunkcji, nauczyciel zobowiązany jest wskazać zamienną formę sprawdzianu.

OCENA CELUJĄCA

 • spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą;
 • aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły;
 • jest reprezentantem szkoły i osiąga wysokie miejsca w zawodach międzyszkolnych;
 • rozumie, zna oraz świadomie i systematycznie stosuje zasady zdrowego stylu życia oraz je promuje;
 • jest wzorem na zajęciach w-f w szkole i środowisku

OCENA BARDZO DOBRA

 • aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach;
 • całkowicie opanował materiał programowy;
 • jest sprawny fizycznie i wykazuje duże postępy w usprawnianiu;
 • zadania i ćwiczenia wykonuje pewnie, dokładnie, właściwą techniką, wykazuje się dużą samodzielnością i pomysłowością podczas zajęć;
 • potrafi dokonać samooceny różnymi próbami i testami;
 • jego zaangażowanie i stosunek do przedmiotu nie budzi najmniejszych zastrzeżeń, a swoją postawą zachęca innych do udziału w lekcjach;
 • bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych;
 • posiada duży zakres wiadomości z kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je, w praktycznym działaniu;
 • zna zasady zdrowego stylu życia i świadomie, samodzielnie je wdraża, ale nie zawsze systematycznie i konsekwentnie.

OCENA DOBRA

 • jest obecny na zajęciach a nieobecności ma usprawiedliwione;
 • dysponuje dobrą sprawnością motoryczna, którą utrzymuje na względnie stałym poziomie;
 • w zasadzie opanował materiał programowy;
 • podejmuje próby oceny własnej sprawności i umiejętności;
 • zadania i ćwiczenia wykonuje z małymi błędami;
 • posiada wiadomości, które potrafi wykorzystać w praktyce, ale z pomocą nauczyciela;
 • jego postawa i stosunek do przedmiotu nie budzą większych zastrzeżeń;
 • nie potrzebuje motywacji do pracy nad osobistym usprawnianiem i rozumie potrzebę zdrowego stylu życia.

OCENA DOSTATECZNA

 • opuszcza zajęcia sporadycznie i nie zawsze chętnie w nich uczestniczy;
 • przynosi strój sportowy;
 • dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną, która wykazuje spadek lub utrzymuje się na tym samym poziomie;
 • posiada mały zakres wiedzy, której nie potrafi wykorzystać praktycznie;
 • potrafi dokonać samooceny własnej sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych (wybiórczo - niektóre próby);
 • wykazuje brak nawyków higienicznych;
 • wykazuje brak zainteresowania zajęciami pozalekcyjnymi.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 • w zajęciach uczestniczy niesystematycznie;
 • przynosi strój sportowy sporadycznie, ma lekceważący stosunek do przedmiotu;
 • posiada bardzo niską sprawność motoryczną, która nadal obniża się;
 • wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia, ale niechętnie i z dużymi błędami;
 • opanował materiał programowy w niewielkim stopniu i ma duże luki;
 • potrafi ocenić tylko jedną ze swoich zdolności motorycznych (kondycyjne i koordynacyjne);
 • zna zdrowy styl życia ale go nie stosuje ( higiena osobista);
 • unika lub odmawia udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

OCENA NIEDOSTATECZNA

 • uczeń ma lekceważący stosunek do przedmiotu, nauczyciela i kolegów,
 • w zajęciach uczestniczy wybiórczo i jest nieprzygotowany (zupełny brak stroju),
 • swoją postawą negatywnie wpływa na klasę;
 • nie reaguje na polecenia i prośby nauczyciela;
 • nie chce wykonywać żadnych ćwiczeń, prób, testów, pomimo prawidłowego rozwoju psychofizycznego i motywacji nauczyciela;
 • nie wykazuje postępów w usprawnianiu.