Uncategorised

Ogłoszenia

W związku z wytycznymi GIS wejście do placówki dla interesantów i rodziców uczniów szkoły jest ograniczone. W razie konieczności osobistego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie się i telefon pod nr.: 32 211 21 00.


Witamy w serwisie!

 

  

 

Szkoła Podstawowa
im. Józefa Weszki
ul. Anieli Krzywoń 5
43-229 Rudołtowice
Telefon: (32) 211-21-00
Fax: (32) 211-21-00
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor ochrony danych:
Wojciech Kiełkowski
Pszczyński Zarząd Edukacji
ul. Zdrojowa 4
tel. (32) 212-85-60
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

dziennik  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 Telefon  do szkolnego pedagoga  882 - 748 - 401
     
      
     
   

Patron

Józef Weszka urodził się 27.02.1920 r. w prawdziwie polskiej rodzinie chłopskiej w Rudołtowicach.
W rodzinnej wsi ukończył szkołę podstawową, a dzięki zdolnościom i mądrości swoich rodziców rozpoczął naukę w pszczyńskim gimnazjum.

Okres beztroskiej młodości i nauki przerwała brutalnie II wojna światowa. We wrześniu 1939r. uciekał wraz z kolegami przed Niemcami na wschód. Wrócił po miesiącu bezradny i bezsilny wobec tragedii, jaką przeżywała wówczas cała Polska. Wojna odcisnęła swe okrutne piętno na Jego życiu. Był ciężko ranny.
W 1946r. zdał maturęw gimnazjum pszczyńskim i już w roku szkolnym 1946/1947 pracował jako nauczycielw swojej, bo rudołtowickiej szkole. Pozostał wierny temu zawodowi do emerytury, pełniąc różne funkcje.
Pasją jego życia była praca dla innych, nigdy nie poprzestawał na wykonywaniu obowiązków służbowych – był wielkim społecznikiem.
Zmarł 18.02.1991r.
Czas, siły, energię (pomimo kłopotów ze zdrowiem), całe swe dorosłe życie poświęcił dzieciom, młodzieży, środowisku, w którym się urodził, wzrastał i żył do końca. Był prawdziwym pedagogiem, czyli przyjacielem dzieci i młodzieży.Jego praca nie ograniczała się do prowadzenia lekcji. Dawał zawsze więcej niż przewidywał program nauczania i zajęć, nie liczył czasu, uatrakcyjniał sposób zdobywania wiedzy, czynił szkołę przyjazną dzieciom, nie oczekując niczego w zamian. Założył w szkole zespół pieśni i tańca. Dzieci prezentowały się pięknie w regionalnych strojach, uszytych przez mamy i nauczycielki, bo pan Józef Weszka potrafił zorganizować, zmobilizować, skupić wokół siebie ludzi podobnie myślących i czujących jak On. Organizował liczne konkursy czytelnicze, recytatorskie, plastyczne, wiedzy o regionie, nigdy nie zapominając o nagradzaniu wysiłku ucznia. Nie zrywał kontaktu ze swoimi uczniami, interesował się losem absolwentów i każdy potrzebujący pomocy znalazł ją u pana J. Weszki, który chętnie służył swoją wiedzą i swoją biblioteką. Dbał również, aby młodzież i dorośli mogli kulturalnie spędzać wolny czas i przez długie lata pełnił obowiązki kierownika wiejskiej świetlicy w Rudołtowicach. Pracował z pasją i wielkim zaangażowaniem nie dla poklasku i popularności, a z potrzeby czynienia czegoś dla innych. Zorganizował amatorski zespół teatralny oraz orkiestrę świetlicową. Świetlica tętniła życiem, rozbrzmiewała gwarem na co dzień, bo jej Kierownik starał się, aby każdy znalazł coś interesującego dla siebie, a więc można było zagrać w szachy, tenisa stołowego, skata, działało kółko fotograficzne, filatelistyczne i plastyczne. Przy współpracy mieszkańców powstał zespół rekreacyjno – sportowy: boisko do siatkówki, placyk zabaw dla dzieci z karuzelami i huśtawkami. Szkoła i świetlica stanowiły placówki uzupełniające się i obejmujące działalnością całą wieś.
Pan Józef Weszka pracował, kierował, organizował i ciągle dążył do czegoś lepszego, doskonalszego. Dostrzegał potrzeby środowiska i konieczność rozwoju.
Marzeniem Jego było zbudowanie nowego ośrodka kultury. To pragnienie się spełniło, bo wysiłkiem wszystkich mieszkańców powstał Dom Strażaka. Znajdował czas na działalność w miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie zabrakło też pana J. Weszki w Społecznym Komitecie Budowy Domu Sportowca. Godził wszystkie obowiązki, nigdy nie zabrakło mu inwencji i ochoty. Nie były w stanie ostudzić Jego zapału kłopoty w zdobywaniu funduszy, zawsze znalazł cierpliwość, czas i sposób, aby przezwyciężyć trudności. Dostrzegał każdego, nigdy nie odmawiał pomocy, cieszył się, gdy mógł pomóc. Nie mówił nigdy o sobie, nie chełpił się swymi dokonaniami, nie chwalił wykonaną pracą, myślał, co jeszcze jest w zasięgu jego możliwości. Jego marzenia nie dotyczyły osobistego szczęścia, obejmowały natomiast Jego Małą Ojczyznę, Ziemię, z którą się całkowicie utożsamił i ludzi, wśród których żył.
Największym pragnieniem pana Józefa Weszki była budowa nowej szkoły dla rudołtowickich dzieci. Po wielu staraniach Rudołtowice uzyskały zgodę na budowę wprawdzie nie szkoły, ale przedszkola. 27 listopada 1985 roku powołano Komitet Budowy Przedszkola. Mieszkańcy wsi nie zawiedli i tym razem, podjęli wyzwanie i gorliwie współpracowali. Przy budowie pracował ofiarnie cały zespół ludzi, ale On był sercem tego zespołu, budowa pochłonęła Go całkowicie. Mówić o niej mógł w nieskończoność, oprowadzać, roztaczać najpiękniejsze wizje, projektować, planować, urządzać i meblować ją w marzeniach. Nie załamywały Go kłopoty, konieczność zdobywania materiałów budowlanych, brak pieniędzy i załatwianie formalności. Przez ostatnie lata swojego życia żył tylko budową. Nie pomniejszając zasług wielu osób, można stwierdzić, że dzięki panu Józefowi Weszce rudołtowickie dzieci dziś uczą się w nowej szkole.

Regulamin Rady Rodziców

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa prawna:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r.
(Dz. U. nr 425, z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Statutu Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach.

§ 1

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach jest reprezentantem ogółu rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach.

§ 2

Siedzibą Rady jest budynek Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach.

§ 3

Rada jest organem społecznym i samorządowym, współdziałającym z: Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i instytucjami, wspierającymi realizacje statutowych zadań Szkoły.

§ 4

Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach.

§ 5

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady, nie dłużej jednak niż do 30 września nowego roku szkolnego.

Rozdział II

WYBORY RAD ODDZIAŁOWYCH I RADY RODZICÓW

§ 6

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach wybierają swoich przedstawicieli w radach oddziałowych w sposób następujący:

1. W terminie ustalonym przez Dyrektora odbywają się we wrześniu każdego nowego roku szkolnego pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach.

2. Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w punkcie 2., jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

4. Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady oddziałowej.

5. Do zadań wychowawcy należy:

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej

b) wybór Komisji Skrutacyjnej

c) przygotowanie we współpracy z rodzicami kart do głosowania

d) nadzorowanie przebiegu głosowania

6. Wybory do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców.

7. Wybory odbywają siew glosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

8. Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają niezwłocznie ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej, który jednocześnie jest przedstawicielem rady oddziałowej w radzie rodziców.

Rozdział III

ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

§ 7

1. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym wybiera w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady, oraz w głosowaniu jawnym:

- zastępcę przewodniczącego,

- sekretarza rady,

- skarbnika rady,

- oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną.

2. Przewodniczący Rady organizuję prace rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz.

3. Zastępcę przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

4. Sekretarza rady odpowiada za dokumentacje rady i protokołowanie jej posiedzeń.

5. Skarbnika rady odpowiada za prawidłowa gospodarkę finansową funduszami gromadzonymi przez radę.

§ 8

1. Członkostwo w Radzie Rodziców lub Radzie Oddziałowej wygasa w przypadku:

a) ukończenia szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę,

b) w związku z przeniesieniem dziecka do innej szkoły, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,

c) zrzeczenie się członkostwa.

2. Wygaśnięcie członkostwa w przypadkach określonych w punktach od a) do c) stwierdza Rada Rodziców lub odpowiednia Rada Oddziałowa.

3. Uzupełnienie składu Rady następuje w trybie określonym w § 6.

Rozdział IV

CELE, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY

§ 9

1. Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Szkoły.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

a) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów i zadań Szkoły.

b) spółdziałanie w bieżącymi perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,

c) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,

d) współpraca ze środowiskiem lokalnym,

e) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole,

f) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,

g) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze Szkołą.

3. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 5, należy uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

c) uchwalenie Regulaminu Rady,

d) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,

e) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

f) Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.

4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

5. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Rada Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 3 lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

§ 10

1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

2. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków Rady, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.

3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.

§ 11

1. Przygotowanie i prowadzenie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.

2. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

3. Posiedzenie Rady są ważne, o ile obecnych jest, co najmniej połowa członków Rady.

4. Posiedzenia Rady są protokołowane.

5. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje przegłosowana zwykła większością głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY

§ 12

Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§ 13

Wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Oddziałowa Rodziców, Samorząd Uczniowski. Wnioski mogą być załatwiane pozytywnie w miarę posiadanych środków.

§ 14

1. Rada posiada rachunek bankowy

2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuję Rada poprzez dwie upoważnione osoby: Przewodniczącego Rady i Skarbnika.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą nastąpić w trybie jego uchwalenia.

2. Rada Rodziców używa pieczątki:

RADA RODZICÓW
przy
Szkole Podstawowej nr 8

im. Józefa Weszki

w Rudołtowicach

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Rudołtowice 2007 r.