Regulamin Rady Rodziców

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa prawna:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r.
(Dz. U. nr 425, z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Statutu Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach.

§ 1

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach jest reprezentantem ogółu rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach.

§ 2

Siedzibą Rady jest budynek Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach.

§ 3

Rada jest organem społecznym i samorządowym, współdziałającym z: Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i instytucjami, wspierającymi realizacje statutowych zadań Szkoły.

§ 4

Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach.

§ 5

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady, nie dłużej jednak niż do 30 września nowego roku szkolnego.

Rozdział II

WYBORY RAD ODDZIAŁOWYCH I RADY RODZICÓW

§ 6

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach wybierają swoich przedstawicieli w radach oddziałowych w sposób następujący:

1. W terminie ustalonym przez Dyrektora odbywają się we wrześniu każdego nowego roku szkolnego pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach.

2. Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w punkcie 2., jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

4. Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady oddziałowej.

5. Do zadań wychowawcy należy:

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej

b) wybór Komisji Skrutacyjnej

c) przygotowanie we współpracy z rodzicami kart do głosowania

d) nadzorowanie przebiegu głosowania

6. Wybory do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców.

7. Wybory odbywają siew glosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

8. Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają niezwłocznie ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej, który jednocześnie jest przedstawicielem rady oddziałowej w radzie rodziców.

Rozdział III

ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

§ 7

1. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym wybiera w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady, oraz w głosowaniu jawnym:

- zastępcę przewodniczącego,

- sekretarza rady,

- skarbnika rady,

- oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną.

2. Przewodniczący Rady organizuję prace rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz.

3. Zastępcę przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

4. Sekretarza rady odpowiada za dokumentacje rady i protokołowanie jej posiedzeń.

5. Skarbnika rady odpowiada za prawidłowa gospodarkę finansową funduszami gromadzonymi przez radę.

§ 8

1. Członkostwo w Radzie Rodziców lub Radzie Oddziałowej wygasa w przypadku:

a) ukończenia szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę,

b) w związku z przeniesieniem dziecka do innej szkoły, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,

c) zrzeczenie się członkostwa.

2. Wygaśnięcie członkostwa w przypadkach określonych w punktach od a) do c) stwierdza Rada Rodziców lub odpowiednia Rada Oddziałowa.

3. Uzupełnienie składu Rady następuje w trybie określonym w § 6.

Rozdział IV

CELE, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY

§ 9

1. Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Szkoły.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

a) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów i zadań Szkoły.

b) spółdziałanie w bieżącymi perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,

c) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,

d) współpraca ze środowiskiem lokalnym,

e) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole,

f) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,

g) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze Szkołą.

3. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 5, należy uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

c) uchwalenie Regulaminu Rady,

d) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,

e) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

f) Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.

4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

5. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Rada Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 3 lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

§ 10

1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

2. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków Rady, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.

3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.

§ 11

1. Przygotowanie i prowadzenie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.

2. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

3. Posiedzenie Rady są ważne, o ile obecnych jest, co najmniej połowa członków Rady.

4. Posiedzenia Rady są protokołowane.

5. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje przegłosowana zwykła większością głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY

§ 12

Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§ 13

Wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Oddziałowa Rodziców, Samorząd Uczniowski. Wnioski mogą być załatwiane pozytywnie w miarę posiadanych środków.

§ 14

1. Rada posiada rachunek bankowy

2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuję Rada poprzez dwie upoważnione osoby: Przewodniczącego Rady i Skarbnika.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą nastąpić w trybie jego uchwalenia.

2. Rada Rodziców używa pieczątki:

RADA RODZICÓW
przy
Szkole Podstawowej nr 8

im. Józefa Weszki

w Rudołtowicach

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Rudołtowice 2007 r.