Wyniki sprawdzianu kl 6

Ogłoszenia

W związku z wytycznymi GIS wejście do placówki dla interesantów i rodziców uczniów szkoły jest ograniczone. W razie konieczności osobistego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie się i telefon pod nr.: 32 211 21 00.


Wyniki sprawdzianu klasy 6

Poniższe wyniki opracowała pani Sylwia Kościeln nauczyciel języka polskiego i historii w naszej szkole.

ROK SZKOLNY 2015/2016

Sprawdzian został przeprowadzony 5 kwietnia 2016 r.

Sprawdzian składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej. Przystąpiło do niego 11 uczniów, dla czterech uczniów dostosowano warunki przeprowadzenia sprawdzianu ze względu na stwierdzoną dysleksję.

Część 1.

Zadania z języka polskiego i matematyki

Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej zawierał 27 zadań, w tym 13 z języka polskiego (11 zamkniętych i 2 otwarte) i 14 z matematyki (11 zamkniętych i 3 otwarte).Wśród zadań zamkniętych występowały: zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.

Podstawę zadań zamkniętych z języka polskiego stanowił tekst nieliteracki Kakao oraz wiersz Jarzębina Leopolda Staffa. Zadania otwarte sprawdzające umiejętność tworzenia tekstu polegały na napisaniu ogłoszenia i kartki z pamiętnika.

Z zakresu matematyki dominowały zadania osadzone w kontekście praktycznym. Znaczną grupę spośród nich stanowiły zadania sprawdzające umiejętność wykorzystania i tworzenia informacji oraz zadania geometryczne. Zadania otwarte wymagały od ucznia samodzielnego sformułowania rozwiązania.

Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów, w tym 20 punktów z języka polskiego i 20 punktów z matematyki.

Część 2.

Zadania z języka obcego nowożytnego

Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w 11 wiązek. Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego w czterech obszarach: rozumienie ze słuchu (15 zadań), rozumienie tekstów pisanych (11 zadań), znajomość funkcji językowych (8 zadań) oraz znajomość środków językowych (6 zadań).

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów.

JĘZYK POLSKI

Najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami do tekstu popularnonaukowego, sprawdzającymi umiejętność odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji. Znacznie trudniejszym od pozostałych okazało się zadanie 6. dotyczące świadomości językowej. Uczeń musiał nie tylko rozpoznać zaimek w podanym zdaniu, ale również wyjaśnić celowość jego użycia w wypowiedzi.

Na podobnym stopniu trudności jak odbiór tekstu okazała się dla uczniów analiza i interpretacja utworu poetyckiego. Najtrudniejszym wśród nich było zadanie 11. – z pozoru proste, bo wymagające od ucznia jedynie rozpoznania dwóch elementów: układu rymów w każdej ze zwrotek (różny czy taki sam?) i określenia liczby sylab w każdym z ośmiu wersów.

Umiejętność tworzenia wypowiedzi była sprawdzana dwoma zadaniami otwartymi. W zadaniu 7. należało zredagować tekst użytkowy – ogłoszenie o organizowanym w szkole spotkaniu ze znanym podróżnikiem – znawcą kuchni świata, które uczniowie wykonali na poziomie 77%, a w zadaniu 13. – napisać kartkę z pamiętnika na temat Warto pomagać innym. Uczniowie wykonali te zadania na poziomie 51%.

Wnioski i rekomendacje

• Szóstoklasiści dobrze radzą sobie z odbiorem tekstu popularnonaukowego i bez trudu potrafią wyszukać w nim informacje, szczególnie te podane wprost. Mają jednak problemy z wykonaniem na tekście operacji bardziej złożonych, wymagających przetworzenia informacji. Zaradzić temu mogą systematyczne ćwiczenia w uważnym i krytycznym czytaniu, prowadzące nie tylko do zrozumienia wszystkich informacji, ale również do zauważenia logicznych powiązań między nimi, co ułatwi uczniom późniejsze wnioskowanie czy uogólnianie.

• Podobne problemy mają uczniowie z odczytaniem tekstu literackiego. Dobrze radzą sobie z jego analizą i odbiorem na poziomie dosłownym, znacznie trudniejsze są dla nich operacje bardziej złożone – interpretacja znaczeń przenośnych i uogólnianie. W pracy z tekstem literackim warto zwrócić szczególną uwagę na doskonalenie umiejętności odczytywania znaczeń niewypowiedzianych wprost i sensu całego utworu.

• Wyniki za pisemne wypowiedzi uczniów pokazują, że szóstoklasiści dość dobrze radzą sobie z pisaniem na określony temat, w określonym celu i formie. Poziom ich wypowiedzi jest jednak bardzo zróżnicowany. Ciągłego doskonalenia wymaga sprawność językowa uczniów, szczególnie w wyrażaniu myśli i uczuć, ale również innych zamierzonych treści. Warto jak najczęściej wykorzystywać różne sytuacje komunikacyjne z życia szkolnego do praktycznych ćwiczeń w mówieniu i pisaniu oraz jak najczęściej stwarzać sytuacje zachęcające uczniów do wypowiadania się na różne tematy.

• Uczniowie nadal słabo radzą sobie z ortografią i interpunkcją. Wskazuje to na potrzebę poszukiwania skutecznych metod uczenia ortografii i konieczność wiązania nauki interpunkcji z kształceniem językowym (składnią).

MATEMATYKA

Na tegorocznym sprawdzianie szóstoklasiści mieli do rozwiązania czternaście zadań z matematyki, wśród których było jedenaście zamkniętych i trzy otwarte. Za zadania zamknięte mogli otrzymać maksymalnie 11 punktów, natomiast za otwarte – łącznie 9 punktów. Poziom wykonania zadań zamkniętych był równy 55%, a zadań otwartych – 39%. Zadania badały opanowanie umiejętności z zakresu wszystkich czterech wymagań ogólnych podstawy programowej z matematyki dla II etapu edukacyjnego: Sprawności rachunkowej, Wykorzystania i tworzenia informacji, Modelowania matematycznego oraz Rozumowania i tworzenia strategii.

Najłatwiejsze okazały się zadania 17 oraz 21 wśród zadań zamkniętych. W zadaniu 17. (poziom wykonania 82%) odnoszącym się do Modelowania matematycznego zdający mieli wybrać odpowiedni model, pozwalający rozwiązać problem przedstawiony w zadaniu, a następnie wykonać rachunki na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Na tym samym poziomie uczniowie wykonali zadanie 21. Udzielenie poprawnej odpowiedzi w tym zadaniu wymagało uważnego przeczytania jego treści i wykonania prostych rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych.

Szóstoklasiści mieli do rozwiązania trzy zadania otwarte. Każde z nich odnosiło się do innego wymagania ogólnego. Najłatwiejszym okazało się zadanie 26. (poziom wykonania 45%), które sprawdzało wykorzystanie i tworzenie informacji. Treść zadania osadzona była w kontekście praktycznym. Aby poprawnie rozwiązać zadanie, uczniowie musieli wykorzystać wiadomości i umiejętności z arytmetyki. Zadanie to sprawdzało również umiejętność, której opanowanie jest bardzo potrzebne nie tylko w dalszej edukacji matematycznej, ale także w życiu codziennym – obliczanie procentu danej wielkości.

Spośród wszystkich zadań zamkniętych do najtrudniejszych należy zaliczyć: 18. i 24. Każde z nich odnosiło się do innego wymagania ogólnego.

Bardzo trudne dla uczniów było zadanie 18. (poziom wykonania 9%) sprawdzające w pierwszym zdaniu umiejętność dzielenia ułamka dziesiętnego przez liczbę naturalną, a w drugim zdaniu umiejętność dzielenia przez siebie ułamków dziesiętnych.

Najtrudniejsze spośród zadań zamkniętych było zadanie 24. (poziom wykonania 0%). Odnosiło się ono do wymagania ogólnego Rozumowanie i tworzenie strategii. Zadanie uzupełnione było rysunkiem trapezu prostokątnego, który za pomocą krótszej przekątnej został podzielony na dwa trójkąty: równoboczny i prostokątny. Zadaniem tym badano umiejętność rozpoznawania trójkątów, a także znajomość własności trójkątów i trapezów. Brak prawidłowo udzielonych odpowiedzi pokazuje, że uczniowie nie znają własności figur, o których jest mowa w zadaniu.

Wnioski i rekomendacje

• Sprawnością rachunkową w zbiorze liczb naturalnych należy utrwalać podczas dalszej edukacji matematycznej.

• Najtrudniejsze dla szóstoklasistów były zadania sprawdzające umiejętności z geometrii płaskiej i przestrzennej. Konieczne jest zatem zwrócenie szczególnej uwagi na kształtowanie umiejętności związanych z zagadnieniami geometrycznymi.

• Ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi zdających może sugerować, że uczniowie czytają teksty pobieżnie, pomijają niektóre warunki z treści zadania, nieuważnie analizują treści zadań i towarzyszące im rysunki, wykresy, czy tabele. Należy zatem kłaść nacisk na dogłębne analizowanie różnych treści matematycznych, przede wszystkim osadzonych w kontekście praktycznym.

JĘZYK ANGIELSKI

Najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi znajomość środków językowych (ś oraz znajomość funkcji językowych . Nieco niższe wyniki uzyskali za zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu . Największym wyzwaniem okazały się dla szóstoklasistów zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstów pisanych.

Poniżej zamieszczona jest krótka analiza wyników sprawdzianu z języka angielskiego,

Wnioski i rekomendacje

Powyższa analiza wyników sprawdzianu powinna zachęcić do położenia nacisku na:

v rozwijanie umiejętności określania ogólnego sensu tekstu, zarówno w tekście pisanym, jak i słuchanym. Ćwicząc z uczniami tę umiejętność warto uświadamiać im konieczność przeczytania/wysłuchania każdego tekstu do końca, bowiem tylko wtedy można określić, co jest jego głównym tematem. Ponadto wskazanie poprawnej odpowiedzi często wymaga zrozumienia nie tylko słownictwa i struktur gramatycznych, ale też skojarzenia różnych informacji, znalezienia związków logicznych pomiędzy nimi i dokonania syntezy.

v rozwijanie umiejętności stosowania środków językowych, w szczególności w zadaniach opartych na tekście. Wskazane jest, aby rozwiązywanie takich zadań podzielić na dwa etapy. Najpierw uczniowie powinni zrozumieć ogólny sens całego tekstu, zastanowić się, jakich informacji w nim brakuje, i w ten sposób dokonać wstępnej selekcji słów, które logicznie, zgodnie z kontekstem, mogłyby pasować do danej luki. Ostateczna selekcja może być jednak dokonana dopiero po rozważeniu, które z branych pod uwagę opcji uzupełnienia luk pasują również pod względem gramatycznym (np. stopnia przymiotnika, formy czasownika).

v rozwijanie umiejętności językowych, zarówno słownictwa, jak i struktur gramatycznych. Brak znajomości podstawowych struktur gramatycznych i/lub ograniczony zasób słownictwa wpływa nie tylko na poziom wykonania zadań sprawdzających znajomość środków językowych, ale bardzo często powoduje też trudności w rozwiązywaniu zadań w części sprawdzającej rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstów pisanych. Brak znajomości słownictwa i struktur gramatycznych znacznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia zrozumienie fragmentów tekstu kluczowych dla rozwiązania zadania

Wyniki szkoły na tle gminy, powiatu, województwa i kraju:

SZKOŁA
Część 1 Język polski Matematyka Język angielski
Średnia 54,5 64,6 43,6 63,9
Modalna 53 65 30 65
Mediana 54,5 64,6 43,6 63,9
Wynik najwyższy 80 85 85 85
Wynik najniższy 28 35 20 38
GMINA
Część 1 Język polski Matematyka Język angielski
Średnia 59,47 67,21 51,22 70,11
Modalna 60 75 35 98
Mediana 60 70 50 73
POWIAT
Część 1 Język polski Matematyka Język angielski
Średnia 61,30 68,30 53,70 70,20
Modalna 60 75 35 98
Mediana 60 70 50 73

WOJEWÓDZTWO
Część 1 Język polski Matematyka Język angielski
Średnia 61,09 69,47 52.22 71,49
Modalna 58 75 20 98
Mediana 63 70 50 75
KRAJ
Część 1 Język polski Matematyka Język angielski
Średnia 63 71 54 71
Modalna 68 80 25 98
Mediana 63 75 55 75

ROK SZKOLNY 2014/2015

Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r.

Sprawdzian składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej. Przystąpiło do niego 11 uczniów, dla dwóch uczniów dostosowano warunki przeprowadzenia sprawdzianu ze względu na stwierdzoną dysleksję.

 Część 1.

Zadania z języka polskiego i matematyki

Arkusz standardowy zawierał 22 zadania zamknięte, w tym 11 zadań z języka polskiego i 11 zadań z matematyki, oraz 5 zadań otwartych, w tym 2 zadania z języka polskiego i 3 zadania z matematyki. Wśród zadań zamkniętych dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Były także zadania, które miały inną formę, np. typu prawda-fałsz, na dobieranie oraz zadania, w których uczeń musiał uzasadnić wybraną odpowiedź. Zadania otwarte z języka polskiego wymagały od ucznia udzielenia odpowiedzi na pytanie i uzasadnienia swojego stanowiska oraz napisania opowiadania. Zadania otwarte z matematyki wymagały od ucznia samodzielnego sformułowania rozwiązania.

Część 2.

Zadania z języka obcego nowożytnego

Arkusz standardowy zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz oraz zadań na dobieranie, ujętych w jedenaście wiązek. Zadania sprawdzały opanowanie umiejętności w zakresie następujących wymagań ogólnych: rozumienie wypowiedzi ustnych oraz pisemnych, umiejętność reagowania na wypowiedzi oraz znajomość środków językowych.

Zadania sprawdzały, w jakim stopniu szóstoklasiści opanowali umiejętności w zakresie następujących wymagań ogólnych:

rozumienie wypowiedzi, w tym:

– rozumienie ze słuchu – 4 zadania

– rozumienie tekstów pisanych – 3 zadania

reagowanie na wypowiedzi – 2 zadania

znajomość środków językowych – 2 zadania.

 

Za rozwiązanie zadań z zakresu języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 74,36% maksymalnej liczby punktów. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały umiejętność wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio. Bez problemu określali temat tekstu oraz wskazywali fragment tekstu, który jest wypowiedzią narratora. Uczniowie gorzej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym świadomość językową. Zadanie 6. okazało się dla uczniów trudniejsze od pozostałych Szóstoklasiści na ogół dobrze wskazywali w zdaniu podmiot (zadanie 6.1.), ale gorzej radzili sobie z rozpoznawaniem przypadka wskazanego wyrazu (zadanie 6.2).

MATEMATYKA

Za rozwiązanie zadań z zakresu matematyki uczniowie uzyskali średnio 61,81% maksymalnej liczby punktów. Najlepiej poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi, które sprawdzały umiejętność posługiwania się ułamkami zwykłymi, również w kontekście praktycznym. Bez problemu odczytywali informacje przedstawione w tabeli i na rysunkach oraz właściwie wykorzystywali je do rozwiązywania zadań. Gorzej uczniowie poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność posługiwania się ułamkami dziesiętnymi.

CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Za rozwiązanie zadań z zakresu języka angielskiego uczniowie uzyskali średnio 76,9% maksymalnej liczby punktów. W języku angielskim uczniowie osiągnęli najwyższe wyniki w zadaniach, które sprawdzały umiejętność określania głównej myśli wysłuchanego tekstu (zadanie 1.2. – średni wynik 87%) lub określania intencji nadawcy/autora tekstu (zadania 1.1. i 1.3. – średni wynik 94%).Analiza wyników zadań z części sprawdzającej znajomość środków językowych pokazuje, że szóstoklasiści bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniem opartym na materiale ilustracyjnym. Natomiast zadanie, które sprawdzało tę samą umiejętność, ale oparte było na tekście, okazało się dla uczniów najtrudniejszym w całym arkuszu Można przypuszczać, że przyczyną trudności w tym zadaniu była z jednej strony nieznajomość słów podanych w ramce, z drugiej zaś – konieczność dobrania takiego słowa, które pasowało do kontekstu zdania oraz całości tekstu. Stanowiło to wyzwanie zwłaszcza dla tych uczniów, którym trudność sprawia czytanie tekstów w języku obcym. Potwierdzeniem takiego wniosku mogą być średnie wyniki, jakie osiągnęli szóstoklasiści za zadania sprawdzające poziom opanowania umiejętności rozumienia tekstów pisanych. Zadania te okazały się dla uczniów najtrudniejsze w całym arkuszu.

Wyniki szkoły na tle gminy, powiatu i województwa:

SZKOŁA
Część 1 Język polski Matematyka Język angielski
Średnia 68,09 74,36 61,81 76,9
Mediana 68 81 70 78
Modalna 85 95 70 78
Wynik najwyższy 85 95 95 100
Wynik najniższy 20 29 10 33
POWIAT
Część 1 Język polski Matematyka Język angielski
Średnia 66,23 71,47 60,69 77,40
Mediana 68 71 60 83
Modalna 85 71 85 98
GMINA
Część 1 Język polski Matematyka Język angielski
Średnia 66,23 70,30 61,96 77,04
Mediana 68 71 66 80
Modalna 85 71 80 98
WOJEWÓDZTWO
Część 1 Język polski Matematyka Język angielski
Średnia 65,81 72,42 58,85 78,28
Mediana 68 76 60 83
Modalna 83 81 90 98
Wynik najwyższy 100 100 100 100
Wynik najniższy 5 0 0 3

 

ROK SZKOLNY 2013/2014 

Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-142) składał się z 26 zadań, w tym z 20 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego) i z 6 zadań otwartych (4 zadania krótkiej odpowiedzi i 2 – rozszerzonej odpowiedzi). Liczba punktów, którą uczeń mógł uzyskać za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań, wynosiła 40, w tym 20 punktów za zadania wyboru wielokrotnego, 8 punktów za zadania krótkiej odpowiedzi oraz 12 – za zadania rozszerzonej odpowiedzi.

Sprawdzian trwał 60 minut.

Standardowy zestaw pisało w szkole 19 uczniów, natomiast jedna uczennica pisała sprawdzian wg arkusza S_8_142.

Sprawdzian arkusz S_1_142:

Obszar umiejętności

Maksymalna liczba punktów

Numery zadań

Czytanie (1)

10

1 – 10

Pisanie (2)

10

25, 26

Rozumowanie (3)

8

11, 12, 22, 24

Korzystanie z informacji (4)

4

17 – 20

Wykorzystywanie wiedzy w praktyce (5)

8

13 – 16, 21, 23

Sprawdzian arkusz S_8_142:

Obszar umiejętności

Maksymalna liczba punktów

 

Czytanie (1)

9

Pisanie (2)

8

Rozumowanie (3)

9

Korzystanie z informacji (4)

2

Wykorzystywanie wiedzy w praktyce (5)

12

 

ANALIZA WYNIKÓW W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH

Czytanie

Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z zakresu czytania zdający mógł otrzymać maksymalnie 10 punktów. Najczęściej uzyskiwany wynik w województwie i w szkole to 9 punktów. Dla uczniów z województwa śląskiego, podobnie jak dla uczniów szkoły zadania badające opanowanie umiejętności z zakresu czytania okazały się łatwe.

Tabela 1. Wyniki uczniów w obszarze czytanie:

Wskaźniki

województwo

szkoła

Wskaźnik łatwości zestawu

0,77

0,80

Liczba punktów możliwych do uzyskania

10

Wynik najczęstszy (modalna)

9

9

Wynik środkowy (mediana)

8

9

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

7,74

8,15

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

10

10

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

0

3

 1. Pisanie
  W tym obszarze za rozwiązanie zadań zdający mógł otrzymać maksymalnie 10 punktów. Najczęściej uzyskiwany wynik w województwie to 6 punktów. W szkole najczęstszym wynikami były 2 punkty.

Tabela 2. Wyniki uczniów w obszarze pisanie:

Wskaźniki

województwo

szkoła

Wskaźnik łatwości zestawu

0,56

0,52

Liczba punktów możliwych do uzyskania

10

Wynik najczęstszy (modalna)

6

2

Wynik środkowy (mediana)

6

6

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

5,62

5,26

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

10

10

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

0

1

Dla piszących sprawdzian w województwie śląskim i szkole umiejętności z tego obszaru okazały się umiarkowanie trudne.

Rozumowanie

Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z zakresu rozumowania zdający mógł otrzymać maksymalnie 8 punktów. Najczęstszym wynikiem w województwie były 5 punktów, a w szkole 2.

Tabela 3. Wyniki uczniów w obszarze rozumowanie:

Wskaźniki

województwo

szkoła

Wskaźnik łatwości zestawu

0,56

0,41

Liczba punktów możliwych do uzyskania

8

Wynik najczęstszy (modalna)

5

2

Wynik środkowy (mediana)

5

3

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

4,45

3,15

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

8

6

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

0

0

Zadania sprawdzające umiejętności z zakresu rozumowania były dla szóstoklasistów województwa śląskiego umiarkowanie trudne. W przypadku tego obszaru zadania sprawdzające umiejętności dla uczniów naszej szkoły były trudne.

 

Korzystanie z informacji

Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z zakresu korzystania z informacji uczniowie mogli otrzymać maksymalnie 4 punkty. Najczęściej uzyskiwali 3 punkty.

Tabela 4. Wyniki uczniów w obszarze korzystanie z informacji:

Wskaźniki

województwo

szkoła

Wskaźnik łatwości zestawu

0,68

0,70

Liczba punktów możliwych do uzyskania

4

Wynik najczęstszy (modalna)

3

3

Wynik środkowy (mediana)

3

3

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

2,73

2,78

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

4

4

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

0

1

W województwie śląskim i w szkole zadania sprawdzające umiejętności z tego obszaru okazały się umiarkowanie trudne.

Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

W zakresie wykorzystywania wiedzy w praktyce zdający mogli otrzymać maksymalnie 8 punktów. Najczęściej uzyskiwany wynik to 6 punkt w skali województwa jednak tylko 3 punkty w szkole.

Tabela 5. Wyniki uczniów w obszarze wykorzystywanie wiedzy w praktyce:

Wskaźniki

województwo

szkoła

Wskaźnik łatwości zestawu

0,61

0,56

Liczba punktów możliwych do uzyskania

8

Wynik najczęstszy (modalna)

6

3

Wynik środkowy (mediana)

5

4

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

4,89

4,36

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

8

8

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

0

1

Dla uczniów województwa śląskiego i uczniów naszej szkoły umiejętności z zakresu wykorzystywania wiedzy w praktyce okazały się umiarkowanie trudne.

Wyniki średnie szkoły na tle województwa i powiatu.

Średnia dla szkoły – 23,95

Średnia dla powiatu – 26,76

Średnia dla województwa – 25,44

Tabela 6. Wyniki szkoły

Wskaźniki

Ogółem

Liczba uczniów

19

Wskaźnik łatwości zestawu

0,59

Liczba punktów możliwych do uzyskania

40

Wynik najczęstszy (modalna)

27

Wynik środkowy (mediana)

24

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

23,7

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

32

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

10

Test kompetencji dla uczniów klasy VI okazał się umiarkowanie trudny dla uczniów.

W skali staninowej szkoła plasuje się na 5 staninie - poziom średni

 

Tabela 7. Opis wyników uczniów w skali staninowej.

Przedziały

punktowe

wyznaczone dla

województwa

śląskiego

Stanin

Opis wyniku

Ilość uczniów w szkole

0-9

1

najniższy

0

10-13

2

bardzo niski

2

14-17

3

niski

1

18-22

4

niżej średniego

4

23-27

5

średni

7

28-31

6

wyżej średniego

5

32-34

7

wysoki

1

35-36

8

bardzo wysoki

0

37-40

9

najwyższy

0

 1. Wnioski.
 2. Najlepiej opanowanym standardem okazało się po raz kolejny czytanie.
 3. Umiarkowanie trudne okazują się standardy: pisanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie z wiedzy w praktyce i w stosunku do roku poprzedniego w ostatnim obszarze zaobserwowano nieznaczny postęp.
 4. Trudne okazały się po raz kolejny zadania na rozumowanie
 5. Należy w dalszym ciągu kłaść nacisk na rozwiązywanie typowych zadań egzaminacyjnych zwracając uwagę, że od przyszłego roku obowiązywać będzie nowa formuła sprawdzianu.
 6. Pracować nad podniesieniem efektywności pracy uczniów.
 7. Słownik terminów

Wskaźnik łatwości zestawu zadań

stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań przez wszystkich piszących sprawdzian do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za zadania. To liczba z przedziału 0-1. Przedstawiana także w postaci procentowej, np. wskaźnik łatwości 0,75 można interpretować: „zdający uzyskali 75% punktów możliwych do zdobycia”.

Wskaźnik łatwości zadania

stosunek liczby punków uzyskanych za rozwiązanie danego zadania przez wszystkich piszących sprawdzian do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za to zadanie.

Wartość wskaźnika

0-0,19

0,20-0,49

0,50-0,69

0,70-0,89

 

0,90-1

Interpretacja

bardzo trudne

trudne

umiarkowanie trudne

łatwe

bardzo łatwe

Średnia arytmetyczna: suma wszystkich uzyskanych wyników podzielona przez ich liczbę.

Mediana: wynik środkowy wybrany z wyników uporządkowanych rosnąco, dzieli zdających na dwie równe grupy.

Modalna: najczęściej powtarzająca się wartość.

 

ROK SZKOLNY 2012/2013

Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-132) składał się z 26 zadań, w tym z 20 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego) i z 6 zadań otwartych (3 zadania krótkiej odpowiedzi i 3 – rozszerzonej odpowiedzi). Liczba punktów, którą uczeń mógł uzyskać za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań, wynosiła 40, w tym 20 punktów za zadania wyboru wielokrotnego, 5 punktów za zadania krótkiej odpowiedzi oraz 15 – za zadania rozszerzonej odpowiedzi.

Sprawdzian trwał 60 minut. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mieli prawo do wydłużenia czasu sprawdzianu o dodatkowe 30 minut (1 uczeń z orzeczeniem PPP w Pszczynie).

ANALIZA WYNIKÓW W POSZCZEGÓLNYCH BSZARACH

Czytanie

Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z zakresu czytania zdający mógł otrzymać maksymalnie 10 punktów. Najczęściej uzyskiwany wynik w województwie to 8,a w szkole 8 oraz 9 punktów. Dla uczniów z województwa śląskiego, podobnie jak dla uczniów szkoły zadania badające opanowanie umiejętności z zakresu czytania okazały się łatwe.

Tabela 1. Wyniki uczniów w obszarze czytanie:

Wskaźniki

województwo

szkoła

Wskaźnik łatwości zestawu

0,73

0,79

Liczba punktów możliwych do uzyskania

10

Wynik najczęstszy (modalna)

9

8,9

Wynik środkowy (mediana)

8

8

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

7,28

7,93

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

10

10

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

0

5

Pisanie

W tym obszarze za rozwiązanie zadań zdający mógł otrzymać maksymalnie 10 punktów. Najczęściej uzyskiwany wynik w województwie to 6 punktów. W szkole najczęstszym wynikami było zarówno 7 jak i 5 oraz 4 punkty.

Tabela 2. Wyniki uczniów w obszarze pisanie:

Wskaźniki

województwo

szkoła

Wskaźnik łatwości zestawu

0,62

0,56

Liczba punktów możliwych do uzyskania

10

Wynik najczęstszy (modalna)

7

7,5,4

Wynik środkowy (mediana)

6

5

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

6,21

5,6

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

10

9

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

0

3

Dla piszących sprawdzian w województwie śląskim i szkole umiejętności z tego obszaru okazały się umiarkowanie trudne.

Rozumowanie

Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z zakresu rozumowania zdający mógł otrzymać maksymalnie 8 punktów. Najczęstszym wynikiem w województwie były 4 punkty, a w szkole 3.

Tabela 3. Wyniki uczniów w obszarze rozumowanie:

Wskaźniki

województwo

szkoła

Wskaźnik łatwości zestawu

0,50

0,45

Liczba punktów możliwych do uzyskania

8

Wynik najczęstszy (modalna)

3

3,6

Wynik środkowy (mediana)

4

3

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

4,0

3,6

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

8

7

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

0

0

Zadania sprawdzające umiejętności z zakresu rozumowania były dla szóstoklasistów województwa śląskiego umiarkowanie trudne. W przypadku tego obszaru zadania sprawdzające umiejętności dla uczniów naszej szkoły były trudne.

 

Korzystanie z informacji

Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z zakresu korzystania z informacji uczniowie mogli otrzymać maksymalnie 4 punkty. Najczęściej uzyskiwali 3 i 4 punkty.

Tabela 4. Wyniki uczniów w obszarze korzystanie z informacji:

Wskaźniki

województwo

szkoła

Wskaźnik łatwości zestawu

0,63

0,60

Liczba punktów możliwych do uzyskania

4

Wynik najczęstszy (modalna)

3

3,4

Wynik środkowy (mediana)

3

3

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

2,53

2,4

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

4

4

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

0

1

W województwie śląskim i w szkole zadania sprawdzające umiejętności z tego obszaru okazały się umiarkowanie trudne

 

Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

W zakresie wykorzystywanie wiedzy w praktyce zdający mogli otrzymać maksymalnie 8 punktów. Najczęściej uzyskiwany wynik to 1 punkt zarówno w skali województwa jak i w szkole.

Tabela 5. Wyniki uczniów w obszarze wykorzystywanie wiedzy w praktyce:

Wskaźniki

województwo

szkoła

Wskaźnik łatwości zestawu

0,44

0,36

Liczba punktów możliwych do uzyskania

8

Wynik najczęstszy (modalna)

1

1

Wynik środkowy (mediana)

3

3

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

3,52

2,93

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

8

8

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

0

0

Dla uczniów województwa śląskiego i uczniów naszej szkoły umiejętności z zakresu wykorzystywania wiedzy w praktyce okazały się trudne.

Wyniki średnie szkoły na tle województwa i powiatu.

Średnia dla szkoły – 22,73

Średnia dla powiatu – 23,40

Średnia dla województwa – 23,55

Tabela 6. Wyniki szkoły

Wskaźniki

Ogółem

Liczba uczniów

15

Wskaźnik łatwości zestawu

0,56

Liczba punktów możliwych do uzyskania

40

Wynik najczęstszy (modalna)

24,22

Wynik środkowy (mediana)

22

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

22,73

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

36

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

12

Test kompetencji dla uczniów klasy VI okazał się umiarkowanie trudny dla uczniów. W skali staninowej szkoła plasuje się na 5 staninie - poziom średni.

 

Tabela 7. Opis wyników uczniów w skali staninowej.

Przedziały

punktowe

wyznaczone dla

województwa

śląskiego

Stanin

Opis wyniku

Ilość uczniów w szkole

0-9

1

najniższy

0

10-13

2

bardzo niski

2

14-17

3

niski

2

18-22

4

niżej średniego

4

23-27

5

średni

3

28-31

6

wyżej średniego

2

32-34

7

wysoki

0

35-36

8

bardzo wysoki

2

37-40

9

najwyższy

0

 1. Wnioski.
 2. Najlepiej opanowanym standardem okazało się czytanie.
 3. Umiarkowanie trudne okazują się standardy: pisanie i korzystanie z informacji.
 4. Trudne okazały się zadania na rozumowanie i wykorzystywanie z wiedzy w praktyce.
 5. Należy w dalszym ciągu kłaść nacisk na rozwiązywanie typowych zadań egzaminacyjnych.
 6. Pracować nad podniesieniem jakości wykonania zadań testowych, aby w przyszłości wyniki testu kompetencji były wyższe.
 7. Słownik terminów

Wskaźnik łatwości zestawu zadań

stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań przez wszystkich piszących sprawdzian do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za zadania. To liczba z przedziału 0-1. Przedstawiana także w postaci procentowej, np. wskaźnik łatwości 0,75 można interpretować: „zdający uzyskali 75% punktów możliwych do zdobycia”.

Wskaźnik łatwości zadania

stosunek liczby punków uzyskanych za rozwiązanie danego zadania przez wszystkich piszących sprawdzian do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za to zadanie.

Wartość wskaźnika

0-0,19

0,20-0,49

0,50-0,69

0,70-0,89

 

0,90-1

Interpretacja

bardzo trudne

trudne

umiarkowa-

nie trudne

łatwe

bardzo łatwe

Średnia arytmetyczna: suma wszystkich uzyskanych wyników podzielona przez ich liczbę.

Mediana: wynik środkowy wybrany z wyników uporządkowanych rosnąco, dzieli zdających na dwie równe grupy.

Modalna: najczęściej powtarzająca się wartość.

 

ROK SZKOLNY 2011/2012

Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-122) składał się z 26 zadań, w tym z 20 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego) i z 6 zadań otwartych (4 zadania krótkiej odpowiedzi i 2 rozszerzonej odpowiedzi).

Maksymalna liczba punktów, którą uczeń mógł uzyskać za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań, wynosiła 40, w tym 20 punktów za zadania wyboru wielokrotnego, 9 punktów za zadania krótkiej odpowiedzi oraz 11 – za zadania rozszerzonej odpowiedzi.

Na rozwiązanie wszystkich zadań szóstoklasistom przeznaczono 60 minut.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mieli prawo do wydłużenia czasu sprawdzianu o dodatkowe 30 minut (1 uczeń z orzeczeniem PPP w Pszczynie)

 1. Czytanie

Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z zakresu czytania zdający mógł otrzymać maksymalnie 10 punktów. Najczęściej uzyskiwany wynik w województwie to 7,a w szkole 8 punktów.

Tabela 1. Wyniki uczniów w obszarze czytanie:

Wskaźniki

województwo

szkoła

Wskaźnik łatwości zestawu

0,63

0,71

Liczba punktów możliwych do uzyskania

10

Wynik najczęstszy (modalna)

7

8

Wynik środkowy (mediana)

6

8

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

6,29

7,11

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

10

10

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

0

2

Dla uczniów województwa śląskiego umiejętności z zakresu czytania okazały się umiarkowanie trudne, natomiast dla uczniów szkoły były łatwe.

2. Pisanie

W tym obszarze za rozwiązanie zadań zdający mógł otrzymać maksymalnie 10 punktów. Najczęściej uzyskiwany wynik w województwie to 6 punktów.

W szkole najczęstszym wynikami było zarówno 6, jak7 i 8 punktów.

Tabela 2. Wyniki uczniów w obszarze pisanie:

Wskaźniki

województwo

szkoła

Wskaźnik łatwości zestawu

0,58

0,65

Liczba punktów możliwych do uzyskania

10

Wynik najczęstszy (modalna)

6

6,7,8

Wynik środkowy (mediana)

6

7

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

5,81

6,55

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

10

10

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

0

2

Dla piszących sprawdzian w województwie śląskim i szkole umiejętności z tego obszaru okazały się umiarkowanie trudne.

3. Rozumowanie

Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z zakresu rozumowania zdający mógł otrzymać maksymalnie 8 punktów.

Najczęstszym wynikiem w województwie były 4 punkty, a w szkole 6.

Tabela 3. Wyniki uczniów w obszarze rozumowanie:

Wskaźniki

województwo

szkoła

Wskaźnik łatwości zestawu

0,51

0,54

Liczba punktów możliwych do uzyskania

8

Wynik najczęstszy (modalna)

4

6

Wynik środkowy (mediana)

4

4

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

4,05

4,33

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

8

7

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

0

2

W przypadku tego obszaru sprawdzane umiejętności okazały się umiarkowanie trudne.

4. Korzystanie z informacji

Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z zakresu korzystania z informacji uczniowie mogli otrzymać maksymalnie 4 punkty. Najczęściej uzyskiwali 2 punkty.

Tabela 4. Wyniki uczniów w obszarze korzystanie z informacji:

Wskaźniki

województwo

szkoła

Wskaźnik łatwości zestawu

0,70

0,83

Liczba punktów możliwych do uzyskania

4

Wynik najczęstszy (modalna)

4

3,4

Wynik środkowy (mediana)

3

3

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

2,81

3,33

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

4

4

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

0

2

W województwie śląskim i w szkole umiejętności z zakresu korzystania z informacji okazały się łatwe.

 

5.Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

W zakresie wykorzystywania wiedzy w praktyce zdający mogli otrzymać maksymalnie 8 punktów. Najczęściej uzyskiwany wynik to 0 punktów w skali województwa , a w szkole po tyle samo było punktów 3,5,6.

Tabela 5. Wyniki uczniów w obszarze wykorzystywanie wiedzy w praktyce:

Wskaźniki

województwo

szkoła

Wskaźnik łatwości zestawu

0,45

0,5

Liczba punktów możliwych do uzyskania

8

Wynik najczęstszy (modalna)

0

3,5,6

Wynik środkowy (mediana)

4

5

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

3,6

4,0

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

8

7

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

0

0

Dla uczniów województwa śląskiego umiejętności z zakresu wykorzystywania wiedzy w praktyce okazały się trudne, natomiast dla uczniów naszej szkoły były umiarkowanie trudne.

 

6. Wyniki średnie szkoły na tle województwa i powiatu.

Średnia dla szkoły – 25,33

Średnia dla powiatu – 22,68

Średnia dla województwa – 22,56

Średnia dla kraju: 22,75.

 

Tabela 6. Wyniki szkoły

Wskaźniki

Ogółem

Liczba uczniów

9

Wskaźnik łatwości zestawu

0,63

Liczba punktów możliwych do uzyskania

40

Wynik najczęstszy (modalna)

34

Wynik środkowy (mediana)

25

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

25,33

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

34

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

13

Test kompetencji dla uczniów klasy VI okazał się umiarkowanie trudny dla uczniów.

Tabela 7. Opis wyników w skali staninowej.

Przedziały

punktowe

wyznaczone dla

województwa

śląskiego

Stanin

Opis wyniku

Ilość uczniów w szkole

0-9

1

najniższy

0

10-13

2

bardzo niski

1

14-17

3

niski

0

18-22

4

niżej średniego

2

23-27

5

średni

3

28-31

6

wyżej średniego

1

32-34

7

wysoki

2

35-36

8

bardzo wysoki

0

37-40

9

najwyższy

0

7. Wnioski.

 1. Najlepiej opanowanym standardem okazało się korzystanie z informacji, co jest z pewnością efektem wniosków z roku poprzedniego, które wskazywały na konieczność ćwiczenia tej umiejętności.
 2. Umiarkowanie trudne okazują się pozostałe standardy: czytanie, pisanie, rozumowanie i korzystanie z wiedzy w praktyce, przy czym wśród nich najlepiej opanowano czytanie i pisanie, a nieco słabiej rozumowanie i korzystanie z wiedzy w praktyce
 3. Położyć nacisk na rozwiązywanie typowych zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętność wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
 4. Utrzymać wysoki poziom pozostałych standardów
 5. Pracować nad podniesieniem jakości wykonania zadań testowych, aby w przyszłości wyniki testu kompetencji były co najmniej tak samo zadowalające , jak w bieżącym.
 6. 8.Słownik terminów

Wskaźnik łatwości zestawu zadań

stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań przez wszystkich piszących sprawdzian do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za zadania. To liczba z przedziału 0-1. Przedstawiana także w postaci procentowej, np. wskaźnik łatwości 0,75 można interpretować: „zdający uzyskali 75% punktów możliwych do zdobycia”.

Wskaźnik łatwości zadania

stosunek liczby punków uzyskanych za rozwiązanie danego zadania przez wszystkich piszących sprawdzian do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za to zadanie.

Wartość wskaźnika

0-0,19

0,20-0,49

0,50-0,69

0,70-0,79

0,80-0,89

0,90-1

Interpretacja

bardzo trudne

trudne

umiarkowanie trudne

łatwe

bardzo łatwe

Średnia arytmetyczna: suma wszystkich uzyskanych wyników podzielona przez ich liczbę.

Mediana: wynik środkowy wybrany z wyników uporządkowanych rosnąco, dzieli zdających na dwie równe grupy.

Modalna: najczęściej powtarzająca się wartość.

Test kompetencji dla uczniów naszej klasy VI okazał się umiarkowanie trudny. Dzięki tegorocznemu, wysokiemu wynikowi ze sprawdzianu, nasza szkoła znalazła się na III miejscu wśród 17 pszczyńskich szkół biorących udział w sprawdzianie.

 

ROK SZKOLNY 2010/2011

Wyniki sprawdzianu kompetencji po klasie VI – kwiecień 2011r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach.

Test przeprowadzony dla uczniów klasy VI w roku szkolnym 2010/11 pisało 13 uczniów. Zestaw egzaminacyjny składał się z 26 zadań – 20 zamkniętych oraz 6 otwartych, w tym 4 krótkiej odpowiedzi i 2 rozszerzonej odpowiedzi. Maksymalnie można było uzyskać w nim 40 punktów, uczniowie pisali w standardowym czasie 60 minut. Rozkład punktów możliwych do uzyskania w poszczególnych kryteriach przedstawiał się następująco : czytanie – 10 punktów, pisanie – 10 punktów, rozumowanie - 8 punktów, korzystanie z informacji – 4 punkty, wykorzystanie wiedzy w praktyce – 8 punktów.

 1. Czytanie
  Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z zakresu czytania zdający mógł otrzymać maksymalnie 10 punktów. Najczęściej uzyskiwany wynik w województwie oraz w szkole to 9 punktów.

Tabela 1. Wyniki uczniów w obszarze czytanie:

Wskaźniki

województwo

szkoła

Wskaźnik łatwości zestawu

0,83

0,75

Liczba punktów możliwych do uzyskania

10

Wynik najczęstszy (modalna)

9

9

Wynik środkowy (mediana)

9

7

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

8,3

7,07

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

10

10

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

0

1

Dla uczniów województwa śląskiego oraz szkoły umiejętności z zakresu czytania okazały się łatwe.
2. Pisanie

W tym obszarze za rozwiązanie zadań zdający mógł otrzymać maksymalnie 10 punktów. Najczęściej uzyskiwany wynik w województwie to 6 punktów. W szkole najczęstszym wynikiem było 7 punktów.

Tabela 2. Wyniki uczniów w obszarze pisanie:

Wskaźniki

województwo

szkoła

Wskaźnik łatwości zestawu

0,52

0,58

Liczba punktów możliwych do uzyskania

10

Wynik najczęstszy (modalna)

6

7

Wynik środkowy (mediana)

6

5

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

5,28

5,84

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

10

9

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

0

3

Dla piszących sprawdzian w województwie śląskim i szkole umiejętności z tego obszaru okazały się umiarkowanie trudne.
3.Rozumowanie

Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z zakresu rozumowania zdający mógł otrzymać maksymalnie 8 punktów. Najczęstszym wynikiem w województwie było 7 punktów, lecz w szkole zaledwie 3

Tabela 3. Wyniki uczniów w obszarze rozumowanie:

Wskaźniki

województwo

szkoła

Wskaźnik łatwości zestawu

0,65

0,53

Liczba punktów możliwych do uzyskania

8

Wynik najczęstszy (modalna)

7

3

Wynik środkowy (mediana)

6

4

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

5,21

4,30

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

8

8

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

0

1

W przypadku tego obszaru sprawdzane umiejętności okazały się umiarkowanie trudne.
4.Korzystanie z informacji

Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z zakresu korzystania z informacji uczniowie mogli otrzymać maksymalnie 4 punkty. Najczęściej uzyskiwali 2 punkty.

Tabela 4. Wyniki uczniów w obszarze korzystanie z informacji:

Wskaźniki

województwo

szkoła

Wskaźnik łatwości zestawu

0,58

0,42

Liczba punktów możliwych do uzyskania

4

Wynik najczęstszy (modalna)

2

2

Wynik środkowy (mediana)

2

2

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

2,30

1,69

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

4

3

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

0

1

W województwie śląskim umiejętności z zakresu korzystania z informacji okazały się umiarkowanie trudne, natomiast w szkole okazały się trudne.
5.Wykorzystywanie wiedzy w praktyce
W zakresie wykorzystywania wiedzy w praktyce zdający mogli otrzymać maksymalnie 8 punktów. Najczęściej uzyskiwany wynik to 1 punkt.

Tabela 5. Wyniki uczniów w obszarze wykorzystywanie wiedzy w praktyce:

Wskaźniki

województwo

szkoła

Wskaźnik łatwości zestawu

0,48

0,42

Liczba punktów możliwych do uzyskania

8

Wynik najczęstszy (modalna)

1

1

Wynik środkowy (mediana)

4

4

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

3,81

3,38

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

8

8

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

0

0

Dla uczniów województwa śląskiego oraz szkoły umiejętności z zakresu wykorzystywania wiedzy w praktyce okazały się trudne.

 1. Wyniki średnie szkoły na tle województwa i powiatu.

Średnia dla szkoły – 22,3

Średnia dla powiatu – 24,83

Średnia dla województwa – 24,90

Tabela 6. Wyniki szkoły

Wskaźniki

Ogółem

Liczba uczniów

13

Wskaźnik łatwości zestawu

0,55

Liczba punktów możliwych do uzyskania

40

Wynik najczęstszy (modalna)

21

Wynik środkowy (mediana)

23

Wynik średni (średnia arytmetyczna)

22,30

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

32

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów

12

Test kompetencji dla uczniów klasy VI okazał się umiarkowanie trudny dla uczniów.

Tabela 7. Opis wyników w skali staninowej.

Przedziały

punktowe

wyznaczone dla

województwa

śląskiego

Stanin

Opis wyniku

Ilość uczniów w szkole

0-9

1

najniższy

0

10-13

2

bardzo niski

2

14-17

3

niski

1

18-22

4

niżej średniego

4

23-27

5

średni

2

28-31

6

wyżej średniego

3

32-34

7

wysoki

1

35-36

8

bardzo wysoki

0

37-40

9

najwyższy

0

 1. Wnioski.
 1. Najlepiej opanowanym standardem jest czytanie.
 2. Umiarkowanie trudne okazują się pisanie i rozumowanie.
 3. Największą trudność w bieżącym roku sprawiło korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
 4. Położyć nacisk na rozwiązywanie typowych zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności: korzystanie z informacji oraz wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
 5. Utrzymać wysoki poziom zrozumienia tekstu.
 6. Pracować nad podniesieniem jakości wykonania zadań ze standardów pisanie, rozumowanie.
  8.Słownik terminów

Wskaźnik łatwości zestawu zadań

stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań przez wszystkich piszących sprawdzian do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za zadania. To liczba z przedziału 0-1. Przedstawiana także w postaci procentowej, np. wskaźnik łatwości 0,75 można interpretować: „zdający uzyskali 75% punktów możliwych do zdobycia”.

Wskaźnik łatwości zadania

stosunek liczby punków uzyskanych za rozwiązanie danego zadania przez wszystkich piszących sprawdzian do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za to zadanie.

Wartość wskaźnika

0-0,19

0,20-0,49

0,50-0,69

0,70-0,79

0,80-0,89

0,90-1

Interpretacja

bardzo trudne

trudne

umiarkowanie trudne

łatwe

bardzo łatwe

Średnia arytmetyczna: suma wszystkich uzyskanych wyników podzielona przez ich liczbę.

Mediana: wynik środkowy wybrany z wyników uporządkowanych rosnąco, dzieli zdających na dwie równe grupy.

Modalna: najczęściej powtarzająca się wartość.